Bibeln berättar, att konung Nebukadnessar, som levde ca 600 år f. Kr. hade en dröm. I drömmen såg Nebukadnessar en stor Bildstod, som bestod av fem olika delar och den var förskräcklig att skåda. 


Bibeln berättar, att många i konungens omgivning försökte, att uttyda drömmen för Nebukadnessar men alla som försökte att tolka drömmen misslyckades. Dan. 2:1-25.
Då skickade Nebukadnessar bud efter Daniel, och frågade honom: "Förmår du säga mig den dröm som jag har haft och dess uttydning?" 
Daniel svarade konungen och sade, att: "Den hemlighet som konungen begär att få veta kunna inga vise, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. Men det finnes en Gud i himmelen, som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på ditt läger: När du, o konung, låg på ditt läger, uppstego hos dig tankar på vad som skall ske i framtiden; och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som skall ske. Och för mig har denna hemlighet blivit uppenbarad, icke i kraft av någon vishet som jag äger framför alla andra levande varelser, utan på det att uttydningen må bliva kungjord för konungen, så att du förstår ditt hjärtas tankar." 


"Du, o konung, såg i din syn en stor bildstod stå framför dig, och den stoden var hög och dess glans övermåttan stor, och den var förskräcklig att skåda. Bildstodens huvud var av bästa Guld, dess Bröst och Armar voro av Silver, dess Buk och länder av Koppar; dess ben voro av Järn, dess fötter delvis av Järn och delvis av Lera." Se  symbolbilden här till vänster. 


Se de olika delarna i bildstoden i symbolbilden här ovan. 
Profeten Daniel förklarade för konung Nebukadnessar och sade: "Medan du nu betraktade den, blev en Sten lösriven, dock icke genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som voro av Järn och Lera, och krossade dem. Då blev på en gång alltsammans krossat, Järnet, Leran, Kopparen, Silvret och Guldet, och det blev såsom agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det, så att man icke mer kunde finna något spår därav." 
"Men av Stenen som hade träffat bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen; och vi vilja nu säga konungen uttydningen Du, o konung, konungarnas konung, åt vilken himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära, och i vilkens hand han har givit människors barn och djuren på marken och fåglarna under himmelen, varhelst varelser bo, och som han har satt till herre över allasammans, Du är det gyllene huvudet." 
"Men efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare än ditt, och därefter ännu ett tredje rike, ett som är av Koppar, och det skall råda över hela jorden. Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom Järn, ty Järnet krossar och sönderslår ju allt; och såsom Järnet förstör allt annat, så skall ock detta krossa och förstöra." 
"Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av Krukmakar-Lera och delvis av Järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så att det har något av Järnets fasthet, ty du såg ju Järn vara där, blandat med Lerjord. Och att tårna på fötterna voro delvis av Järn och delvis av Lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt." 
"Och att du såg Järnet vara blandat med Lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra, lika litet som Järn kan förbinda sig med Lera." 
"Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen; ty du såg ju att en Sten blev lösriven från berget, dock icke genom människohänder, och att den krossade Järnet, Kopparen, Leran, Silvret och Guldet." 
"Så har en stor Gud uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är tillförlitlig." 
Dan. 2:26-45. 
Se fortsättning, som avslöjar Bildstodens verksamhet i vår tid!  Klicka här!
                                                            
C Upphovsratt