Ett flertal böcker, som är skrivna år 1950-1970 kan vi läsa, att Jehovas Vittnen, Adventister, Örebromissionen, och flera frikyrkor i sina tolkningar, i strid mot Guds ord, påstår att Bildstodens fem olika delar skulle symbolisera olika länder, som genom krig utplånats långt tillbaka i tiden. Och att endast fötterna på Bildstoden är kvar i vår tid och att fötterna symboliserar Europa. Se vidare beskrivning.

                      Del 1:

Bibeln beskriver, att Bildstoden består av fem olika delar. Huvud, Bröst och Armar, Buken, Benen, Och Fötterna. Se symbolbilden här till vänster.
I tolkningen, som författarna i de olika kyrkorna gjort av Bildstoden, så påstår de, att de olika delarna i Bildstoden betyder olika länder och att Bildstodens Huvud är detsamma, som Babylonien. Vidare påstår de, att Bildstodens Bröst & Armar är Medien - Persien. Och att Bildstodens Buk är detsamma som Grekland. Och att Bildstodens Ben är Rom. Vidare påstår de, att Bildstodens Fötter är detsamma, som Europa.
I sin förtsatta tolkning påstår de, att Huvudet på Bildstoden redan år 539 f. Kr, utplånades genom ett krig. I Bibeln kan vi läsa om, att Daniel säger till konung Nebukadnessar, att: "Medan du nu betraktade (Bildstoden), blev en Sten lösriven, dock icke genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som voro av Järn och Lera, och krossade dem."  Dan. 2:34-35.När vi läser den förvirrade och helt orimliga tolkningen, som Jehovas Vittnen och Adventisterna och de övriga kyrkorna gjort, blir man mycket förvånad. Ty i tolkningen påstår de, att Bildstodens Fötter är detsamma, som Europa.
Det betyder enligt bibeltexterna och enligt deras tolkning, att Europa blir utplånad och finns inte mer på kartan, när Europa träffas av Stenen.
Ty bibeltexten säger, att: "Stenen träffade bildstoden på fötterna, som voro av Järn och Lera, och krossade dem. Då blev på en gång alltsammans krossat, Järnet, Leran, Kopparen, Silvret och Guldet, och det blev såsom agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det, så att man icke mer kunde finna något spår därav."Dan. 2:34-35.


                       Del 2:


 
I tolkningen har bibeltolkarna, mot Bibelns Ord tagit bort Huvudet på Bildstoden redan år 539 f. Kr.  Se symbolbilden här till vänster.
I tolkningen säger Adventisterna tillsammans med de andra författarna, att: "Daniel gjorde det fullt klart för konung Nebukadnessar, att han symboliserade Babylon och Babylons rike. Men det skulle utplånas och ersättas av Bildstodens Bröst och Armar, som voro av Silver. Cyrus den store lyckades genom en skicklig manöver avleda Eufrats vatten och föra de persiska styrkorna in i staden på flodens torrlaggda botten. Angreppet kom fullständigt överraskande och staden föll år 539 f. Kr." 


I symbolbilden längst ovan till vänster kan vi se, att Bildstoden hade fem olika delar. Men i tolkningen har Jehovas Vittnen, Adventisterna och övriga författare i sin villfarelse, år 539, f. Kr. tagit bort Huvudet på Bildstoden och nu återstår endast fyra delar av Bildstoden.   Se symbolbilden här ovan till vänster.

                      Del 3:

I tolkningen har Adventisterna tillsammans med de andra författarna år 331 f. Kr. tagit bort Bröst & Armar på bildstoden. Och nu återstår endast tre delar av Bildstoden.  Se symbolbilden här till vänster.

I tolkningen av Bildstodens Bröst och Armar skriver Adventisterna tillsammans med de andra författarna, att: "Inte heller Medien - Persien skulle bestå för all framtid. Det efterföljdes av det grekiske - macedoniska världsriket som representeras av bildstodens mittsektion av koppar. Den unge militärstrategen Alexander, som underkuvade samtliga länder inom medelhavsområdet, satte in en rad blixtangrepp mot perserna och tillintetgjorde deras makt i slaget vid Arbela år 331 f. Kr."

                       Del 4:

I tolkningen har Adventisterna tillsammans med de andra författarna år 169 f. Kr. tagit bort Buken på Bildstoden. Och nu återstår endast två delar av Bildstoden.  Se symbolbilden här till vänster.

I tolkningen skriver Adventisterna tillsammans med ett flertal andra kyrkor, att:"Det råder inte någon som helst tvivel om att ett fjärde rike, som var starkt som järn och som representerades av benen av järn, var Romarriket. Romarriket gick till angrepp snabbt, hänsynslöst och med förkrossande styrka. Det började ersätta det hellenistiska, eller grekiska riket i slaget vid Pydna år 168 f. Kr.
Tolkningen, som dessa författare gjort strider tydligt mot Guds Ord. Ty år 168 f. Kr. återstår endast två delar av Bildstoden. Se symbolbilden här ovan till vänster.


                       Del 5:

Då det gäller Bildstodens Ben så har samtliga författare tolkat dem till Romarriket?
Och Ca 400-500 år ef.  Kr, finns endast Fötterna på Bildstoden kvar. Fötterna som skulle symbolisera Europa.


I tolkningen skriver de olika författarna, att inte heller Benen på Bildstoden skulle bli kvar: "Ty vem annan än Daniel kunde under guddomlig inspiration förutsäga att det mäktiga romerska riket skulle drabbas av splittring? Men då Daniel i sin förklaring riktade uppmärksamheten mot fötterna och tårna på bildstoden och förklarade att det skall vara ett söndrat rike. Gick hans profetia i uppfyllelse?" 

"Historien ger svaret. Under det fjärde och femte århundrandet efter Kristus delades romarriket, i det att flera barbar-stammar innanför dess gränser gjorde sig till oavhängiga stater." 


I tolkningen, som Adventisterna tillsammans med de andra författarna gjort kan vi se, att  400-500 år ef. Kr. är även Benen på Bildstoden borta. Och nu återstår endast fötterna på Bildstoden???
Det mest anmärkningsvärda i den tolkning, som samtliga författare gjort är, att de i tolkningen påstår, att Bildstodens Fötter är detsamma, som det splittrade Europa. Och de skriver, att: "De splittrade länderna i Europa har kunnat indentifiera, som Europas olika nationer."  Se symbolbilden här ovan till vänster???
I tolkningen hänvisar de till Daniels profetia, där: "Daniel förklarade att delarna inte skall hålla ihop med varandra lika litet som järn kan förbinda sig med lera."
Som stöd för tolkningen hänvisar de till, att det är omöjligt, att kunna förena det splittrade Europa. Och hänvisar de till, att: "Karl den store, Karl V, Napoleon, kejsar Willhelm och Hitler gjorde vad de kunde för att ena Europa, men misslyckades."
"Försöken att förena de olika nationerna genom giftemål mellan de olika kungahusen skulle också slå fel i enlighet med Daniels förutsägelse. Hans ödesdigra uttalande motsvarar exakt den historiska utvecklingen."Alla som läser Bibeln kan själva tydligt se, att de olika kyrkornas författare tolkat Bildstoden på ett felaktigt sätt. Ty samtliga författare i de olika kyrkorna har år efter år tagit bort de fyra övre delarna i Bildstoden och endast Fötterna är kvar när Stenen träffar Fötterna. Se symbolbilden här till höger.


Men då vi läser Bibeln kan vi se, att alla delar är kvar i Bildstoden när Stenen träffar Fötterna. Ty Daniel säger till konung Nebukadnessar, ang. Bildstoden att:"Medan du nu betraktade den, blev en Sten lösriven, dock icke genom människohänder, och den träffade bildstoden på fötterna, som voro av Järn och Lera, och krossade dem. Då blev på en gång alltsammans krossat, Järnet, Leran, Kopparen, Silvret och Guldet, och det blev såsom agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det, så att man icke mer kunde finna något spår därav."   Se symbolbilden här till höger.  Dan. 2:34-35.


Och vi måste ställa frågan till de olika författarna inom de olika kyrkorna. Hur är det möjligt, att alla delar i Bildstoden kan krossas på en gång då de tagit bort de fyra övre delarna i Bildstoden för flera hundra år tillbaka innan Stenen träffar Fötterna på Bildstoden?   Se symbolbilden här till höger. Dan. 2:34-35.
Enligt Bibeln har varje del i bildstoden en världsomfattande betydelse, som är verksam i vår tid.  Se fortsättning nästa sida.


                                                                                             © Upphovsratt