Du som läser budskapet om den Apostoliska Kyrkan. Kan, om du vill, få vara med i den församling, och det andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade i den helgade människans ande, år 33 på Pingstdagen. Alltså samma församling, som apostlarna tillhörde.
Jesu Kristi församling är den enda sanna församlingen, som himmelens Gud godkänner. Ty Jesu Kristi församling är den enda sanna församlingen, som är fri ifrån alla mänskliga läror, tolkningar och åsikter.
Jesu Kristi församling är den enda församling , som är fri ifrån allt, som hör det världsliga till. Och den apostoliska församlingen bygger sin verksamhet, endast på Guds eget Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här ner till höger.
I Jesu Kristi församling finns inga präster eller predikanter, utan där är Jesus Kristus, enligt Guds Ord Överstepräst i all evighet. Ty när Jesus Kristus uttalade orden på Korset: "Det är fullkomnat," då nådde den gammal-testamentliga offertjänstens förebilder sitt slut. Aldrig mer skulle präster göra tjänst i en jordisk helgedom, ty Kristus hade nu blivit präst efter en ny andlig ordning. Det levitiska prästadömet var tillända."  Hebr. 8:1-2.   Se symbolbilden här ner till höger.
I den apostoliska församlingen kan vi se, att Jesus Kristus är "Överstepräst"  i den Helgade människans ande: "Han är en tjänare i den andliga helgedomen, vilket Herren har uppfört"  (år 33 på Pingstdagen och ingen människa.  Apg. kap. 2.  Se symbolbilden här ner till höger.
I den apostoliska församlingen kan vi se, att: "Kristus är en medlare för ett bättre förbund, för ett nytt förbund."   Hebr. 8:2, 8:6. 9:15. 12:24.   Se symbolbilden här ner till höger.
I den Helgade människans ande hade Jesus Kristus skapat ett andligt Tempel. Och Bibeln säger, att Jesus Kristus: "Träder i dag",  (i det andliga Templet) "fram inför Guds ansikte, oss till godo och nu kunna vi, på denna nya och levande väg erhålla förlåtelse för vår synd och undfå evigt liv."  Hebr. 9:24. 10:20.   Se symbolbilden här ner till höger.Lyssna! När vi läser om den första apostoliska församlingen så ser vi, att det var en andlig församling. Det var en församling, som Jesus Kristus själv hade skapat med Guds Ord, som grund. Där alla medlemmar var ägare till Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamheten och Bönens Ande, Trofasthetens Ande, Fridens Ande och Glädjens Ande, o.s.v.  Se symbolbilden här  till höger.


Medlemmarna i den apostoliska församlingen hade förstått, att himmelens Gud och Jesus Kristus var det levande Ordet. Ty Bibeln säger om Gud, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."   Joh. 1:1-5.   Se symbolbilden här ovan till höger.
När aposteln Johannes ca. 60 år ef. Kr satt fängslad på ön Patmos för sin kristna tros skull sade han om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."   Upp. 19:13.   Se symbolbilden här ovan till höger.
Det var inget problem för apostlarna och medlemmarna i den apostoliska församlingen, att förstå, att det var Guds Ord, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Ödmjukhet, Frid och Glädje, o.s.v, som skulle ta sin boning i deras ande då Jesus Kristus sade, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   Joh. 14:23.   Se symbolbilden här ovan till höger.
Medlemmarna i den apostoliska församlingen upplevde kraften i Guds Ord. Ty Bibeln säger, att: "Alla dem som togo emot Jesus Kristus gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet var liv och det tog sin boning i oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."   Joh. 1:12-14.  Se symbolbilden här ner till höger.
Aposteln Paulus, som blev född på nytt i sin ande, av Guds Ord, säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ner till höger.


Bibeln visar oss, att de som predikade i den apostoliska församlingen var noga med att förklara och uppmanade sina medlemmar, att ta emot himmelens Gud och Kristus i sin ande ty det var det som Jesu Kristi budskap handlade om. Och de hänvisade särskilt till Guds Ord i det nya testamentet, som talade om det andliga Templet, som Jesus Kristus skapat i människans ande, där aposteln Paulus i brevet till Korinterna upplyser dem om och säger: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?" 1 Kor. 3:16. Se symbolbilderna här ovan till höger.
Vi ser också i Bibeln hur de som förkunnade Guds Ord, var noga med, att hänvisa människorna till de Ord, som Jesus hade talat, där Jesus säger, att: "Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike."   Joh. 3:2-6.  Se symbolbilden här ovan till höger.
I den apostoliska församlingen fanns inga olika läror eller olika åsikter, utan där rådde en andlig gemenskap, på grund av, att alla var uppfyllda med Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, Bönens Ande, Trofasthetens Ande, Fridens Ande och Glädjens Ande, o.s.v. Ty Guds Ord och den helige Ande hade upplyst medlemmarna om, att: "Om vi vandra i ljuset, såsom Jesus är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, Ord renar oss från all synd."  Äldre översättning. 1 Joh. 1:7.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Många bekännande kristna, som jag talat med, känner inte till, att frälsningen och helgelsen finns i själva Guds-Ordet levande och verksam i vår ande. Och Bibeln visar oss, att om Jesus Kristus inte hade haft Guds Ord verksam i sin ande och i sina gärningar då hade han inte haft någon möjlighet, att kunnat besegrat djävulen och hans ondska. Lägg märke till, att Jesus Kristus sade i sin bön till sin Fader, att: "De ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem: och de hava tagit emot dem."   Joh. 17:8.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Jesus skilde tydligt Guds verk från det världliga och därför sade han till Pilatus, att: "Mitt rike är icke av denna världen."   Joh. 18:36.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Vi kan också se i Bibeln, att den apostiliska församlingens medlemmar var helt skilda från det världsliga. Ty när Jesus bad till sin Fader sade han i sin bön, att: "De ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem: och de hava tagit emot dem och hava i sanning förstått att jag är utgången från dig, och de tro att du har sänt mig. Jag beder för dem; det är icke för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, ty de äro dina -- såsom allt mitt är ditt, och ditt är mitt -- och jag är förhärligad i dem. Jag är nu icke längre kvar i världen, men de äro kvar i världen, när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn -- det som du har förtrott åt mig -- för att de må vara ett, likasom vi äro ett..." 

"Jag har givit dem ditt ord; och världen har hatat dem, eftersom de icke äro av världen, likasom icke heller jag är av världen...De äro icke av världen, likasom icke heller jag är av världen." 

"Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning...Och den härlighet som du har givit mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett -- jag i dem, och du i mig -- ja, för att de skola vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig." 

"Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de få se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse. Rättfärdige Fader, världen har icke lärt känna dig, men jag känner dig, och dessa hava förstått att du har sänt mig. Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek, som du har älskat mig med, må vara i dem, och jag i dem."  Joh. 17:8-26.
Lägg märke till, att när medlemmarna i den apostiliska församlingen bad till himmelens Gud i Jesus namn, sade de: "Giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord, i det att du uträcker din hand till att bota de sjuka, och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan du hade allting gemensamt. Och med stor kraft framburo apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse; och stor nåd var över dem alla."   Apg. 4:29-33.   Se symbolbilden här ner till höger.
Vårt största behov i dag, är att lära känna Kunskapen om Guds heliga Ord och Kunskapen om Jesu Kristi Frälsning och Helgelseverk, i den kyrka, som han själv har skapat år 33 på Pingstdagen. Se symbolbilden här ner till höger. 
Apostlarna såg den Frälsande och Helgade kraften i Ordet, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v. Och den helige Ande gjorde Ordet Levande och Guds Ord överbevisade och övertygade dem, om att Jesus Kristus levde och var verksam i deras ande.  Se symbolbilden här ner till höger.
Apostlarna predikade Guds Ord och de sade, att: "Om Livets Ord tala vi."   1 Joh. 1:1.  Se symbolbilden här ner till höger.
Aposteln Paulus var överbevisad om, att Jesus Kristus hade tagit sin boning i hans ande och därför sade han i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."    Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ner till höger.
Även du kan få göra samma upplevelse, som aposteln Paulus, om du tror och tar emot Guds Ord i din ande. Ty Jesus säger i sitt Ord till dig, att: "Alla dem som togo emot Jesus Kristus gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet var liv och det tog sin boning i oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."   Joh. 1:12-14.  Se symbolbilden här ner till höger.
Vi lever i dag i en mörk andlig tid och därför behöver vi vara ägare och uppfyllda i vår ande med Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamheten och Bönens Ande, o.s.v, som aldrig förr. Ty mörkrets makter är i ständig verksamhet natt och dag för att avleda våra tankar från de eviga verkligheterna och allt som hör Guds rike till. 
Vi behöver stilla oss och lyssna till dem, som prövat livet! Och som vet, vem djävulen är. T.ex. kan vi läsa om konung David, som hade prövat livet och han visste, att räddningen och makten fanns hos himmelens Gud och därför säger, att: "Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus."   Psa. 36:10.   Se symbolbilden här ner till höger.
Bibeln lär, att Apostlarna predikade inga tomma ord, i sina predikningar, utan de predikade Guds Ord, som handlade om Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v. De var uppfyllda i sin ande med Den Helige Ande och Guds Ord. Och de kände till kraften i namnet Jesus Kristus. Och kraften i Ordet. 
Och Bibeln säger, att: "Inget Guds Ord är utan kraft!"  Och den helige Ande överbevisade och övertygade apostlarna om, att Gud och Kristus fanns i Ordet, som de predikade.  Luk. 1:37.  Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers. Se symbolbilden här ner till höger
Aposteln Petrus, som vi ser  här nertill i mitten på symbolbilden, har tagit emot himmelens Gud och Jesus Kristus i sin ande. Och i djup Tacksamhet säger han: "Herre...Du har det eviga livets Ord."   Joh. 6:68.  Se symbolbilden här ner till höger.
Men tyvärr, så finns det i dag skaror av bekännande kristna utöver hela världen, som går sina egna vägar, de lyssnar inte längre till Sanningens Ord, såsom man gjorde på apostlarnas tid. Och när vi jämför den andliga förkunnelsen, som Jesus och apostlarna förkunnade på sin tid då ser vi tydligt hur vår tids präster och predikanter har bytt ut Guds heliga Ord med världsliga människotankar och falska teorier, i en falsk ljusets klädnad, så att människorna, som lyssnar, inte vet vad som är vitt eller vad som är svart. 
Om vi ser på symbolbilden, här ovan till vänster, där de sökande frågar: "Vem har den rätta läran?"  Så ser vi, att aposteln Petrus, i mitten på symbolbilden, har funnit himmelens Gud och Jesus Kristus, genom Guds Ord i sin ande. Petrus upplevde, att hans ande har blivet ett andligt Tempel åt himmelens Gud. Det andliga Templet, som aposteln Paulus talar om, där han säger till Korintierna: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?"   1 Kor. 3:16.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln talar här om, Templet, som Jesus Kristus skapade i människans ande år 33 på Pingstdagen. Och aposteln Petrus, som i sin ande, kände att Jesus Kristus tagit sin boning, med Guds Ord, i sin ande, kunde som aposteln Paulus säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Se symbolbilden här ovan till höger.
Då vi läser Bibeln kan vi se, att himmelens Gud, som älskar alla människor, har med hänvisning till budskapet i Laodiceas församling, varnat vår tids präster och predikanter. Ty i budskapet till Laodiceas församling, pekar Gud på vår tids, oandliga tillstånd, i kyrkorna. Vilket är en mycket allvarlig varning. Och med denna varning, vill Gud visa på orsaken, till Laodiceas ljumma, eländiga tillstånd, att det var, Jagets Ande och Själviskhetens Ande, som hade tagit sin boning i människornas ande, och att Jesus Kristus, därför stängdes utanför deras dörr. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Himmelens Gud och Jesus Kristus älskar alla människor och de vill inget högre,
än att vi människor skall leva i gemenskap med varandra, i det andliga ljuset, som består av Guds Ord, ty när vi ser på aposteln Petrus i mitten i symbolbilden här ovan, så ser vi, att han fann himmelens Gud och Kristus i Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Ty i sin bön till Jesus säger han: "Du har det eviga livets Ord." Se symbolbilden här ovan till höger. 
Men tyvärr, såsom människorna levde på Noas tid så skulle människorna också leva i den yttersta tiden. Och i syfte, att fängsla och binda människorna så skapade djävulen med sina onda makter, Ekumeniken, som saknar viljan, att förkunna Jesus Kristus i människans ande, så som vi ser på symbolbilden här ovan till vänster. Och på grund av felaktiga tolkningar av Guds Ord, i Ekumeniken, så har negativa makter påverkat vår tids präster och predikanter så att de inte kan se det andliga ljuset, som strålar ut ifrån Jesus Kristus i Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje.
Och trots Ekumeniken, som skulle ena de olika kyrkorna, så lever de olika kyrkorna fortfarande i ett splittrat tillstånd, där var och en håller fast vid sina olika läror. Och splittringen har i vår tid gått så långt, så bibelforskare säger, att inom kristendomen finns det i dag ca 2000 olika religiösa rörelser med olika tolkningar av Guds Ord. 
Redan ca. 60 år efter Kristus så varnade Guds Ande för splittring. Ty i brevet till Korintierna varnar Paulus och säger, att: "Jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt. Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina bröder, att tvister hava uppstått bland eder. Härmed menar jag att bland eder den ene säger: Jag håller mig till Paulus, den andre: Jag håller mig till Apollos, en annan: Jag håller mig till Cefas, åter en annan: Jag håller mig till Kristus. -- Är då Kristus delad?  Icke blev väl Paulus korsfäst för eder? Och icke bleven I väl döpta i Paulus namn?"   1 Kor. 1:10-13.  Se symbolbilden här ovan till vänster...
Istället för en andlig gemenskap i Guds Ord, som finns i det andliga Templet, som Jesus Kristus skapat, så håller man sig istället till olika kyrkor, sekter och religiösa samfundens olika läror.   Se symbolbilden här ovan till vänster.
Splittring i vår tid, har sin grund i att människor lyssnar till oandliga läror, som fyllt människans ande med själviskhet, egoism och ohörsamhet till Sanningens Ord.
Splittringen har alltid skapat missförstånd, som slutat med stridigheter. I stället för att lyssna till Guds Ord, som varnat för splittring har man vänt sig bort ifrån Guds Ord. Och så säger Guds Ord till alla människor, som går egna vägar att: "Många håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden."Ordsp. 14:12. .Se symbolbilden här ovan till vänster...
Obs!
Lägg märke till, att då det gäller Guds Ord så har djävulen inte fått någon makt, att splittra det, som hör Gud till. T.ex. Guds Kärlek och Kärlekens Ande. Renhet och Renhetens Ande. Rättfärdighet och Rättfärdighetens Ande. Ödmjukhet och Ödmjukhetens Ande. Tacksamhet och Tacksamhetens Ande. Samt Bönens Ande. Friden och Glädjens Ande, o.s.v. Ty allt som hör himmelens Gud och Kristus till är orubbligt i evighet. Ty Bibeln säger om Guds Ord, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud." Joh. 1:1-2.
Gång på gång har djävulen sedan Adams tid försökt, att ändra på Guds Ord, men han har aldrig kunnat ändra på det andliga innehållet. Ty Jesus Kristus sade, att: "Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås."    Matt. 24:35.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Om vi däremot ser på de negativa orden och de onda egenskaperna, som hör djävulen till, så kan vi se, att de kan splittras i all oändlighet. Och för att splittra och ändra det, som hör honom till så använder han sig alltid av ogudaktiga människor i sina diskussioner, som nästan alltid slutar med strid och stridigheter.
När vi granskar historien i samband med kyrkornas andliga förfall så ser vi, att genom oändliga diskussioner så ledde diskussionerna fram till en splittrad Ekumenik. Och för att kunna hålla fast sina medlemmar i Ekumeniken, så ändrade man på Guds Ord, så att det skulle passa medlemmarna, som saknade himmelens Gud och Jesus Kristus i sin ande.
Och utan svårighet kan du själv när du läser Bibeln se hur Ekumeniken ljuger. Ty när Jesus beder till sin Fader säger han: "Jag beder, att de alla må vara ett och att, såsom Du Fader, är i mig och jag är i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro, att du har sänt mig. Och den härlighet, som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett."  Joh. 17:21-22.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Men Ekumeniken har med hjälp från djävulen ändrat på Jesu bön. Och de påstår i strid emot Guds Ord, att Jesus skulle sagt i sin bön, att de skall bliva ett. Men det står inte på något ställe i bibeln, att de skulle bliva ett, utan Jesus säger i sin bön, att de skall vara ett. Och det är en stor skillnad, att vara Ett med Gud och Kristus. Och att med tiden, bli Ett med Gud. Joh. 17:8. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Ekumeniken visar sig tydligt, att vara ett djävulens bländverk. Ty i  Ekumeniken har man förenat de olika kyrkorna, i en falsk gemenskap, där medlemmarna saknar Gud och Kristus i sin ande. En ande, som saknar Guds Kärlek, Renhet och Rättfärdighet och där varje kyrka får fortsätta, att hålla fast vid sina egna världsliga läror och sina egna tolkningar. Och därför så lyser deras verksamhet med himmelens Gud, Jesus Kristus och den helige Andes frånvaro.
Jesus varnade tydligt för kompromisser och lögnaktigt tal, som Ekumeniken bedriver, ty Jesus sade, att: "Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, är av ondo."    Matt. 5:37.
Allt som sker inom Ekumeniken, och inom de olika världsliga kyrkorna i vår tid, är tydligt förutsagt i Bibelns profetior, som ett Satans verk, som skulle känneteckna den sista tiden bland Guds folk.  Se symbolbilden här ner till vänster.


Splittringen har många gånger spelat en stor roll i kampen för andlig frihet i stället för att lyssna till Guds Ord och till den helige Ande, som längtat efter, att få föra människorna till den kyrka, som  Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen så har man i stället från år 33 ef. Kr. fram tills i dag skapat nya religiösa rörelser där man sagt, att jag håller mig till den katolska kyrkan, eller  jag håller mig till den lutherska kyrkan och andra åter, jag håller mig till Jehovas Vittnen, o.s.v. Splittringen har idag gått så långt så bibelforskare säger, att inom kristendomen finns det i dag ca 2000 olika religiösa rörelser. Se symbolbilden här till vänster.


I stället för att söka sig till Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, så söker människorna sig till de olika religiösa rörelserna, som har höjt och breddat dörren in i Guds rike. Och därför vill människorna inte se eller höra, att Jesus sagt: "Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet,  och få äro de som finna den." Matt. 7:13-14.
Jag har tidigare nämnt, att aposteln Stefanus skiljer tydligt i sin predikan, på det Gamla Testamentets kyrkor och det Nya Testamentets Kyrkor, och säger, att: "Det var Salomo som fick bygga ett hus åt HERREN." 
Den som läser Bibeln kan tydligt se, att Stefanus tydligt säger, att: "Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer."  Apg. 7:47-60. 
Jag nämner detta därför, att historien visar oss, att alla kyrkor under ca 2000 år trampat aposteln Stefanus predikade under sina fötter. Och fortfarande lever kyrkorna i denna andliga blindhet. Trots, att aposteln Stefanus redan ca 60 år ef. Kr. predikade och varnade för kyrkor, som är byggda av sten och trä.
När vi läser Bibeln och jämför de olika kyrkornas verksamhet kan vi tydligt se, att Jesu profetia har gått i uppfyllelse där Jesus varnade och sade, att i den sista tiden skulle människorna i de olika kyrkorna komma och ropa: "Se, här är Messias, eller: Där är han, så tron det icke."  Matt. 24:23.
Det finns bara en enda lösning på det gigantiska splittrade kyrkosystemet och det är att alla dessa människor ödmjukar sig och tömmer sin ande på allt. Och därefter, endast tar emot, Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, i sin ande. Och där samtliga kan säga, som aposteln Paulus, inför både Gud och människor, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Min vän!
Guds Ande bjuder i dag alla människor, i det splittrade religiösa system, att komma till Jesus Kristus. Ty han säger särskilt till dig: "Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro."  Matt. 11:28. 
Den frid och den ro,
som Jesus talar om här ovan i bibeltexten, finns endast i det Andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade år 33 på pingstdagen i människans ande. Se symbolbilden här ovan till höger.
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren
Fortsättning: Se splittringen nästa sida. Klicka här!

                                                                                                                              © Upphovsratt