Jesu Kristi Tempel!
Under slutet av 1950-talet fram till 1968 reste jag mycket och predikade i olika kyrkor. Men då jag såg och hörde hur de olika kyrkorna blandade in det världsliga i sina predikningar lämnade jag dessa kyrkor. Och sedan 1968 har jag stått helt utanför de världsliga kyrkornas verksamhet. Samtidigt uppmanade Guds Ande mig, att predika om det andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade i människans ande år 33 på Pingstdagen.  Se symbolbilden här ner till höger.Guds Ande uppenbarade för mig, Bibelns budskap, tillsammans med historien om, att Jesus Kristus grundlade ett andligt Tempel i människans ande år 33 på Pingstdagen. Ty i brevet till Korintierna talar aposteln Paulus om detta heliga Kristi ansliga Tempel och säger till dem: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?"   Se symbolbilden här till höger där Kristus tagit sin boning i den helgade människans ande.  1 Kor. 3:16.

När vi läser Bibeln kan vi tydligt se, att apostlarna hade ingen kyrka, som var byggd av sten eller trä. Ty de hade förstått Jesu Ord, där han sade till dem, att: " Guds rike är invärtes i eder."  Se symbolbilden här ovan till höger där Kristus tagit sin boning i den helgade människans ande.  Luk. 17:21.
Lyssna! Jesus säger också till oss idag, att:"Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   Joh. 14:23.  Se symbolbilden här ovan till höger där Kristus tagit sin boning i den helgade människans ande.  Ca. 60 år ef. Kr. varnade Guds Ande för splittring.
Trots ett flertal varningar i Bibeln ang. splittring finns det idag över två tusen olika läror inom kristenheten. Lägg märke till, att Jesus Kristus har inte skapat någon av dessa läror. Därför säger Guds Ord om de världsliga kyrkornas oliktänkande läror, att: "Fallet, fallet är det stora Babylon!" Upp. kap. 18.  Se symbolbilden här  till höger. Vi skall särskilt lägga märke till, att Bibeln tillsammans med historien upplyser oss tydligt om, att Jesus Kristus grundlade Den Apostoliska Kyrkan, alltså Det Andliga Templet i människans ande år 33 på Pingstdagen. Se symbolbilden här ner till höger.  Apg. 2:1-21. 
Djävulen och de ljumma kristna har i alla tider varit ursinnig då någon vågat vittna om, att Gud och Jesus Kristus skall bo i Guds andliga Tempel.  Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ner  till höger. 
Bibeln berättar, att när aposteln Stefanus vittnade om, att Gud och Jesus Kristus skulle bo i Guds andliga Tempeldå blev han stenad till döden, av den tidens religiösa ljumma kristna.
Den tidens präster och predikanter kunde med djävulens hjälp döda budbäraren Stefanus. Men de kunde inte döda budskapet ty ännu i dag kan vi höra Stefanus röst där han säger till oss, att: "Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer."  Apg. 7:48. Se symbolbilden här ner  till höger.  
Apostlagärningarna är skrivet oss till undervisning och vägledning. Gud och Jesus Kristus samt den helige Ande har inte förändrats, och församlingens uppgift har inte heller blivit en annan. 
Apostlarna kände till kraften i namnet Jesus. Och namnet Jesus var deras fullmakt som gav dem auktoritet. Och Jesus är densamme i dag. 
Aposteln Petrus sade om Jesus, att: "Han är den stenen som av byggningsmännen -- av eder själva -- aktades för intet, men som har blivit en hörnsten.
Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta."  Apg. 4:11-12. Se symbolbilden här ner till höger.  
Apostlarna hade ingen kyrka, som var byggd av sten eller trä. Nej de hade förstått Jesu Ord, där han sade till dem, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning 
honom."  Joh. 14:23.  Se symbolbilden här ner till höger.  


Apostlarna hade ingen kyrka, som var byggd av sten eller trä. Nej, de lyssnade till Guds Ord, som sade till dem ang. Jesu Kristi Tempel: "Låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru dagen nalkas."   Se symbolbilden här till höger.  Hebr. 10:23-25. 
Apostlarna upplevde den andliga gemenskapen i det andliga Templet, som Jesus Kristus hade skapat i deras inre. De upplevde Guds härlighet och gemenskapen med Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Ödmjukhetens och Tacksamhetens Ande, Friden och Glädjens Ande, o.s.v, i sitt inre. Se symbolbilden här till höger. 
Apostlarna kunde verkligen förstå profeten Jesaja då han säger, att : "Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud." Jes. 51:3.   Se symbolbilden här till höger. 


När vi ser på de världsliga Kyrkorna i dag med Guds ord så kan vi inte undgå att se varningen, som Gud själv säger om det nuvarande kyrkosystemet, att: "Fallet, fallet är det stora Babylon!"  Upp. kap. 18. 
Många människor som tillhör en världslig kyrka eller ett världsligt religiöst samfund känner ofta, att de saknar något i sitt inre. Det är människor, som aldrig hört talats om det Tempel som Jesus kristus grundlade år 33 på Pingstdagen. Templet som, Paulus hänvisar till när han säger till Korintierna: "Veten I icke, att I ären ett Guds Tempel och att Guds Ande bor i eder." Se symbolbild här ovan till höger. 1 Kor. 3:16.
De ljumma kristna lever sitt liv såsom de aldrig hört varningen i Guds Ord, som tydligt säger till dem:"Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror? Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar?" 

"Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo  i  dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. Alltså: Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."   2 Kor. 6:14-18. Se symbolbild här ovan till höger. 


Som en vägledning vill himmelens Gud hänvisa de sökande till den Kyrka, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen. Samtidigt varnar Gud för de världsliga kyrkorna och säger om dem, att: "Fallet, fallet är det stora Babylon; (alltså de Ekumeniska kyrkorna och övriga världskyrkor) de har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar...Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor."    Upp. 18:2-4. 
Jag träffade en man, som berättade, att då han hade problem och svårigheter då gick han till en kyrka och satte sig ner och bad till Gud om hjälp i tro att Gud skulle hjälpa honom.  Se symbolbilden här ner till vänster. 
Den här mannen hade aldrig hört talats om, att Jesus sagt, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Luk. 17:21.  Se symbolbilden här ovan till höger. 


Den här mannen hade aldrig hört någon predikan där man hänvisat till aposteln Stefanus, där Stefanus för ca 2000 år sedan upplyste oss om, att: "Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer."  Apg. 7:48. Se symbolbilden här till vänster.  
Han hade aldrig hört talats om, att Jesus sagt, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning 
  honom."  Joh. 14:23.  Se symbolbilden här ovan till höger. 


Den här mannen hade aldrig hört eller fått någon undervisning om Jesu ord där han säger, att: "När du ber, gå in i din kammare (gå in i ditt inre) och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig."  Matt. 6:6.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Den här mannen som jag talade med hade aldrig fått någon andlig undervisning om var han kunde finna Gud och Kristus. Därför gick han i sin andliga blindhet till en fysisk kyrka byggd av sten och trä. Det var omöjligt för den här mannen att gå in i sitt inre till det Tempel som Jesus skapat och be till Gud då han inte fått någon undervisning om detta. 
Den här mannen är inte ensam om, att famla i ett andligt mörker, nej det är skaror som blivit vilseledda och som saknar det andliga livet. 
Ja, hur skall de sökande människorna i vår tid kunna förstå Bibelns andliga budskap då präster och predikanter tiger med den andliga undervisningen och gömmer undan varningarna, som himmelens Gud i olika profetior givit oss till vägledning och hjälp. 
Hur skulle den här mannen kunna göra annat än att gå till det gamla testamentets kyrka, som talar om att Gud bor i kyrkor av sten och trä, då han inte fått veta något om Jesu Kristi budskap, som säger, att: "Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo 
i  dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk."   2 Kor. 6:16. Se symbolbild här ovan till höger. 
Det andliga Templet i den helgade människans ande, som Jesus grundlade år 33 på Pingstdagen är byggt med Guds heliga Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd, Barmhärtighet, Frid och Glädje, o,s,v.  Gal. 2:20.   Se symbolbilden här ovan till höger.  
Till alla dem som fortfarande tror, att kyrkor, som är byggda av sten och trä är Guds hus säger himmelens Gud ännu i dag, att: "Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall. Vad för ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig säger HERREN?"   Jes. 66:1-2.  Se symbolbilden här ovan till vänster. 
De människor, som inbillar sig och påstår, att kyrkor som byggs av sten och trä är Guds hus de har inte förstått, att då Jesus Kristus uttalade orden på Korset: "Det är fullkomnat,"   då nådde den gammal-testamentliga offertjänstens förebilder sitt slut.

Aldrig mer skulle präster göra tjänst i en jordisk helgedom: Ty Jesus Kristus hade nu blivit präst efter en ny andlig ordning. Det levitiska prästadömet var tillända. Hebr. 8:1-2. Se symbolbild här ovan till höger. 


Enligt Guds Ord är Jesus Kristus Överstepräst i den Helgade människans ande, ty i brevet till Galaterna säger Paulus, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbild här ovan till höger. 
Bibeln säger, att Jesus Kristus är en tjänare i den andliga helgedomen, vilket Herren har uppfört och ingen människa.   Hebr. 8:2. 
Bibeln säger, att Kristus och ingen människa är "medlare för ett bättre förbund,"  för "ett nytt förbund."   Hebr. 8:6. 9:15. 12:24. 
Enligt Guds Ord träder Jesus Kristus "fram inför Guds ansikte, oss till godo"   och "nu kunna vi, på denna nya och levande väg" erhålla förlåtelse för vår synd och undfå evigt liv."    Hebr. 9:24. 10:20. 
I Den Apostoliska Kyrkans Tempel är det Jesus Kristus som skall stråla fram ur människans ande såsom ett himlaljus. Aposteln Paulus som funnit detta Kristi ljus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.  Se symbolbild här ner till höger. 
Till de helgade Efesierna, som tagit emot Jesus Kristus i sin ande säger aposteln Paulus, att: "I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren, vandren då såsom ljusets barn."  Efe. 5:8.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Apostlarna hade varit med Jesus i ca 3½ år, de hade sett vem Jesus var. De sökte inte efter någon kyrka eller något annat i den fysiska världen, utan de sökte efter Guds Ord, som kunde frälsa och Helga dem. 
När Jesus predikade om vägen till Guds rike ansåg många att hans förkunnelse var hård och därför gick många bort ifrån Jesus. Då sade Jesus till sina lärljungar: Viljen också Ni gå bort? Då sade Simon Petrus till Jesus: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord."  Joh. 6:68.  Se symbolbilden här ovan till höger. 


Många bekännande kristna bryr sig inte om, att Bibeln varnar för splittring. 
Till Korintierna säger Paulus, att: "Jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu  Kristi, namn att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt..." 
Se splittringen här nertill höger där de olika kyrkorna drar åt olika håll och menar att just deras lära är rätt. 1 Kor. 1:10-13.


Guds Ord upplyser oss om, att Jesus Kristus grundlade ett andligt Tempel år 33 på Pingstdagen och det är endast i denna kyrka, som de helgade skall vara förenade i. Till Korintierna säger Paulus: "Veten I icke, att I ären ett Guds Tempel och att Guds Ande bor i eder?"  1 Kor. 3:16. 
Splittringen visar, att man inte följer Guds Ord utan man går sina egna vägar. Om dessa människor säger Bibeln, att: "Mången håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden."  Ords. 14:12. Se symbolbilden här till höger.


Man frågar och man undrar: "Vem har den rätta läran? " 
Min vän! Lyssna till ditt inre! Lyssna till Jesu Kristi röst, som tydligt säger till Dig:"Kommen till mig..."  Matt. 11:28.  Se symbolbilden längst ner till höger. 
Vi vet att det finns en stor mängd religioner i världen idag, som leder människorna bort ifrån Jesus Kristus, och att dessa religioner har ett stort inflytande över mänskligheten.


Dessa religioner är: Hinduismen, Buddhismen, Islam, De Kinesiska Vishetslärorna, Judendom, Kristendom. 
Dessa religioner är splittrade i en mängd olika sekter och rörelser. Genom forskning har man funnit att inom t. ex kristendomen finns ca 2000 olika rörelser med olika tolkningar och åsikter. För de andligt sökande blir det helt omöjligt att kunna finna den verkliga sanningen om man inte känner till själva grunden vem Gud och vem Jesus Kristus är. 
Hos varje människa finns en dold inre djup längtan, som ständigt söker efter något bättre. Människor över hela världen har tider igenom på olika sätt försökt att få kontakt med himmelens Gud därför att hon känner en saknad av något i sitt inre. 
Många människor försöker på olika sätt tillfredställa den inre längtan och saknaden med världsliga nöjen och njutningar - i hopp att finna en mening med livet men misslyckas gång på gång. Vi söker efter befrielse från smärta, sorg, tvivel och villrådighet. Vi söker efter en lycka, som är evig, efter en frid, som ingen kan rubba. 
Men då vår längtan saknar en inre andlig kraft förbliva vi fängslade genom dagliga, ibland osynliga felsteg, som bilda ett fängelsegaller där längtans vingar slår sig blodiga. 
De olika religionerna har genom tiderna på olika sätt försökt, att hjälpa människan till en andlig frihet, men ständigt misslyckats. Våra försök att bli fria slås hela tiden sönder på grund av vårt eget Jag, och så länge Jaget lever kvar i oss är vi bundna och fängslade. 
Vi kan inbilla oss och tro, att de olika lärorna och de olika religionerna skall skänka oss frihet, men andlig frihet finns icke på det mänskliga eller på det världsliga planet. Man inbillar sig, att man är fri, men ändå är man inte fri. 
Jesu Kristi budskap, som talar om Frälsning och Helgelse skiljer sig betydligt från de olika religionerna och de olika kristna lärornas budskap. Skillnaden är att de olika religionerna och de olika kristna lärorna undervisar om en förbättring av den yttre människan, där människan själv skall medverka och göra vissa saker för att bli en bättre människa. Men det hjälper inte. 
Lyssna! Jesu Kristus sade, att: Vi måste, "födas på nytt"  i vår ande, i vår inre människa av Guds eget Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje, o.s.v. Joh. 1:1-5. Joh. 3:7. 
För att vi skall kunna bli födda på nytt i vår ande måste vår yttre gamla människan först dö. Och när vi blivit ett intet i oss själva då som först kan Jesus Kristus börja att verka sina gärningar genom oss.
När aposteln Petrus predikade för översteprästerna och de skriftlärde sade han om Jesus Kristus, att: "Han är den stenen, som av byggningsmännen - av eder själva - aktades för intet, men som har blivit en hörnsten. Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finns under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." Apg. 4:11-12. 
Min vän! Jesus Kristus kan och vill hjälpa dig!

I sin prediken sade Jesus till sina lärljungar: "Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna."  Matt. 7:7. 
Ja, om du har det svårt och livet känns tungt och meningslöst så vill och kan himmelens Gud och Jesus Kristus med den helige Andes hjälp visa dig vägen till den Frid och Glädje och Trygghet, som du innerst inne saknar och längtar efter.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Många människor har inte förstått, att himmelens Gud och Jesus Kristus älskar oss människor. Och tyvärr på grund av andlig okunnighet och felaktiga tankar anklagar man Gud, och inbillar sig, att det är Gud som orsakar, krig, svält, lidandet och nöd i denna värld. De har inte förstått, att det är det negativa, alltså djävulen, som skapat och skapar lidandet och allt det onda i denna värld.  Se symbolbilden här ner till vänster. 


Vi vet att mörkret beror på ljusets frånvaro. På samma sätt beror ångest, fruktan samt lidandet och felaktiga tankar på Guds och Jesu Kristi frånvaro i människans ande och liv.  Se symbolbilden här ner till vänster. 
Bibeln berättar om en lärare i Israel, som hette Nikodemus. Han frågade Jesus hur en människa kan komma in i Guds rike. Då svarade Jesus och sade till honom, att: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av Vatten (alltså född av Guds ord i sin ande), så kan hon icke komma in i Guds rike."   Se symbolbilden här till höger.


Jesus förklarade vidare för Nikodemus och sade, att: "Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande."  Joh. 3:5-6.  Se symbolbilden här ner till vänster och jämför med symbolbilden här till höger.  
I sitt budskap till oss människor skillde Jesus mycket tydligt på den fysiska världen och den andliga världen och sade, att: "Mitt rike är icke av denna världen." Se symbolbilden här ner till vänster och jämför med symbolbilden här ovan till höger.Joh. 18:36.
Många människor har inte förstått skilnaden mellan det fysiska och det andliga och de har sagt till mig, att de år efter år bett till Gud att Han skulle gripa in och hjälpa dem att få uppleva den andliga Glädjen och den andliga Friden i sitt inre, men de har inte fått något bönesvar på grund av att de tänkt tvivelaktiga tankar. 
Dessa människor har inte förstått Guds Ord, som säger, att: "Kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel."  1 Kor. 15:50. Se den Antikristliga anden i människans ande i symbolbilden här ner till vänster.  
Bibeln visar oss, att vår yttre människa tillhör den fysiska världen. Vår inre människa tillhör andevärlden. I den andliga världen talar Jesus till den andliga Helgade människan och säger:"Ske eder efter eder tro." Matt. 9:29. 


Bibeln lär, att om vi vill uppleva den inre andliga Glädjen och den andliga Friden så måste vi vara vlliga, att offra vår yttre människa, som är kött och blod, samt att i Tro på Guds Ord gå in i vårt inre. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Aposteln Paulus som offrade sin yttre människa kunde i glädje vittna i brevet till Galaterna och säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ovan till höger. 


Sanningen är, att Gud och Kristus vill, att varje människa skall vara glad, lycklig och fri. Men genom felaktiga tankar och felaktiga gärningar i förhållande till Guds Ord hamnar människan i ett anligt mörker, som  dömer henne. Och därför säger  Bibeln, att: "Vad människan sår, det skall hon också skörda." Gal. 6:7. 
Du har fått en fri möjlighet, att tänka Guds tankar, att tänka på det gudomligt Goda. Du har fått en fri möjlighet, att välja om du vill vandra efter Guds vilja eller efter djävulens vilja. Och du får själv bestämma om du vill tro på Guds Ord och Guds godhet. Och du har också fått frihet, att välja om du vill leva ditt  liv i ett andligt mörker borta från Guds gemenskap. Ja, du har fått en frihet, att tänka och tro - antingen på det positiva eller på det negativa. Och kom ihåg, att varken Gud eller djävulen kan tvinga dig vem vi ska tjäna, ty det är endast du själv, som bestämmer vem du vill följa. Se symbolbilden här ovan till vänster. Samt symbolbilden här ovan till höger. 
Himmelens Gud och Jesus Kristus välsigne Dig min vän, att Du får Nåd, att förstå Jesus Kristus där han säger, att: "...Jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa den." Joh. 12:47. Se särskilt symbolbilden här ovan till höger där Kristus med Guds Ord tagit sin boning i den helgade människans ande. Gud välsigne dig! 
Sida 1: Klicka här!
Fridshälsningar 

Gatumissonär
Bror Espegren
                                                                                   
©Copyright