Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan."
Gud kallar sitt folk tillbaka till den apostoliska kyrkan. Den kyrka, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen.Det är över 2000 år sedan aposteln Stefanus predikade och vittnade om, att Gud och Kristus inte bor i kyrkor som är byggda av sten eller trä.  Apg. 7:47-Apg. 7:47.  Klicka här!
På flera ställen i Bibeln kan vi läsa om, att Gud och Kristus skall ha sin boning i det andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen.  Se symbolbilden här ner till höger. 
För ca 2000 år sedan sade Jesus till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."   Joh. 14:23.
I brevet till Korintierna sade aposteln Paulus för ca 2000 år sedan: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?"

"Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet ären I."   1 Kor. 3:16-17.


Men historien visar, att den Katolska Kyrkan redan ca 324 ef. Kr. i genstridighet gick emot Guds ord och byggde kyrkor av sten och trä. Sedan har detta antikristliga verk gått i arv i olika kyrkor fram till vår tid.
Det var om dessa antikristliga präster och predikanter, som aposteln Stefanus sade: "I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande, I likaväl som edra fäder."  Apg. 7:47-60.Men Bibeln talar om, att allting har en tid och nu är tiden inne då Gud skall återupprätta sitt rike!  Dan. 2:31-35.
Stenen som nämns i Daniels profetia, som skall krossa och förinta fötterna i Bildstoden är en symbolbild på Guds heliga sanningar, som skall krossa det nuvarande antikristliga religionssystemet, som är rådande i dag inom den religiösa och ljumma kristenheten.  Se symbolbilden här ner till höger. Dan. 2:34-35.
På sida 13 har jag återgivit uttydningen av Bildstodens Fötter så som Uppenbarelsens Ande tillsammans med Guds Ord uppenbarat för mig. Och utan tvekan kan vi med Guds Ord se, att Fötterna på Bildstoden symboliserar ett antikristligt system, som är verksamt över hela världen i dag.Stenen: Det mest intressanta i uttydningen av drömmen, som Daniel uppenbarade för konung Nebukadnessar, är att en Sten: "blev lösriven, dock icke genom människohänder, och den träffade Bildstoden på Fötterna...och krossade dem."  Se symbolbilden här ovan till vänster. Dan. 2:34-35. 
Den här händelsen är en återupprepning av händelsen på pingstdagen. Gud kommer igenom den helige Ande, att uppfylla de utvalda med sin Ande. Där de utvalda liksom Paulus kan säga: "Nu lever icke mer vi, utan Jesus Kristus lever i oss!"   Se symbolbilden här till höger. Gal. 2:20. 
Stenen som bibeltexten talar om här är en symbolbild på Guds heliga ord, som kommer att träffa den religiösa ljumhetens lära och krossa den. Gud kallar genom den helige Ande sitt folk åter till en andlig gemenskap lik den andliga gemenskapen som var rådande i den apostoliska kyrkan, som Jesus Kristus grundlade år 33 på pingstdagen. Se symbolbilden här till höger.
I samband med denna händelse kommer Malakis profetia att gå i uppfyllelse ty Guds profetia säger, att: "Han= (den helige Ande) skall vända fädernas hjärtan till barnen." Mal. 4:6.
Detta andliga verk skedde redan på apostlarnas tid ty då vände den helige Ande, Guds barns hjärtan till fäderna. Bibeln nämner dessa fäder vid namn, som Paulus, Jakob, Johannes, Petrus. Paulus skriver om denna andliga fadersymbol till Korintierna och säger: "Ty om I än hade tio tusen uppfostrare i Kristus, så haven I dock icke många fäder; det var jag, som i Kristus Jesus genom evangelium födde eder till liv."   1:a Kor. 4:15. Detta andliga verk skedde redan på apostlarnas tid ty då vände den helige Ande, Guds barns hjärtan till fäderna. Bibeln nämner dessa fäder vid namn, som Paulus, Jakob, Johannes, Petrus. Paulus skriver om denna andliga fadersymbol till Korintierna och säger: "Ty om I än hade tio tusen uppfostrare i Kristus, så haven I dock icke många fäder; det var jag, som i Kristus Jesus genom evangelium födde eder till liv."   1:a Kor. 4:15. 
Den sista delen i samma bibeltext upplyser oss om att, den helige Ande skall vända: " Barnens hjärtan till deras fäder."  Mal. 4:6.

Det betyder att den helige Ande skall vända, de särskilt utvalda barnens hjärtan åter till Jesu Kristi Tempel, som han grundlade år 33 på Pingstdagen. Alltså det andliga Templet, som aposteln Stefanus vittnade om. Apg. 7:47-60.


Stenen som nämns här i bibeltexten är en symbolbild på Jesu Kristi Brud, ty hon har genom den helige Ande blivit Ett med Guds heliga Ord och hon är det Levande Ordet, såsom Jesus Kristus är det Levande Ordet. 
Barnen som nämns här i bibeltexten inneslutes i Stenen, som blev Lösriven: "...dock icke genom människohänder."  Profetian talar här om Guds och den helige Ande verk, i likhet med det heliga verk, som skedde på Pingstdagen då Guds Ande kom ovanifrån ner till människorna: "Och de blevo alla uppfylda av helig Ande."   Apg. 2:4. 
Samma andliga under, som skedde på apostlarnas tid kommer att ske i vår tid.
Den helige Ande kommer, att med Guds Ord  föda fram Kristus i de utvaldas ande. Där alla de utvalda kan säga i likhet med Paulus: "Nu lever icke mer jag, utan Jesus Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
Paulus bekännelse, att Kristus lever i honom betyder, att han är en del av Jesu Kristi Brud. Upp. 21:9.
Stenen:
Det mest intressanta i uttydningen av drömmen, som Daniel uppenbarade för konung Nebukadnessar, är att en Sten: "blev lösriven, dock icke genom människohänder, och den träffade Bildstoden på Fötterna...och krossade dem."  Se symbolbilden här ovan till höger. (Dan. 2:34-35).  Upp. 22:17. 
Som vi ser i bibeltexten så består Bildstoden av fem olika delar, men enligt profetian träffar Stenen endast Fötterna på Bildstoden och krossar dem. 
Varför träffar då inte Stenen de andra delarna på Bildstoden utan endast Fötterna på den? Jo. Fötterna på Bildstoden är en symbolbild på de olika kyrkorna och deras antikristliga läror, som är verksamt i dag över hela världen. Svaret på frågan varför Stenen träffar Fötterna finns i 2:a Tess. Kap. 2. Där talar Guds profetia om hur Antikrist tagit sitt säte i Guds tempel. Alltså, Antikrist, som finns i de olika religionernas lära och i de Ekumeniska kyrkornas läror har tagit sitt säte i de religiösa människornas ande. Se symbolbilden här till vänster. 
Guds profetia säger tydligt om detta Antikristliga system, som är verksamt i Bildstodens Fötter, att: "...honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse - honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och" 


"under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta."   2 Tess. 2: 3-12. 
Guds profetia talar här om religiösa människor, som blandar sitt liv och sina läror med mörker och ljus. Daniel förklarade ju för Nebukadnessar, att Fötterna på Bildstoden var ett rike, och att detta rike skulle: "Vara delvis starkt och delvis svagt."   Dan. 2:42. 
Daniel påminde vidare konung Nebukadnessar om, att: "du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder, att väl en blandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera."  Dan. 2:43. 
Vi vet, att det inte finns någon styrka och sammanhållning om vi blandar järn och lera. Om vi jämför den profetiska beskrivningen, som Daniel gör med järn och lera i Bildstodens Fötter så förstår vi, att en sådan blandning av järn och lera inte kan förenas med varann. På ett flertal ställen i bibeln kan vi se det omöjliga i, att förena något, som inte är ifrån Gud. T.ex så upplyser Guds Ande genom Paulus om, att: "Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par.  Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? "
"Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?  Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar?  Vi äro  ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk."
   2 Kor. 6:14-16. 
Guds ord tar tydligt fram ett fletal olika liknelser och budskap, som beskriver den sista tiden och varnar oss för, att blanda in vårt världsliga liv och våra världsliga tankar i Guds ord. Jesus talar särskilt om de ljumma kristna, som blandar det andliga och det världsliga i sina gärningar, och i sina predikningar. Jesus säger om dem: "Jag känner dina gärningar; du är varken kall eller varm. Jag skulle önska, att du vore antingen kall eller varm men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke, att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."  Upp. 3:15-18.
Ja, Guds ord säger, att snart är dagen inne då stenen skall krossa detta Antikristliga system. Det är Guds heliga sanningar, som kommer, att krossa Bildstodens Fötter och detta kommer att ske igenom de utvalda, som bibeln talar om. 
Dessa utvalda kommer att vara ett intet i sig själva och de är tagna ut ur Ordet, och allt som de talar och förkunnar är stadfäst i det eviga Heliga Ordet. Dessa utvalda kommer att bära fram ett heligt oförfalskat budskap, i enlighet med Jesu Kristi förkunnelse och i likhet med apostlarnas budskap. 
Den helige Ande kommer att stadfästa de utvaldas budskap med tecken och under, vilket i första hand är (Helgelse)= Kristus levande och verksam i människans ande. Där alla de utvalda i Kristus i likhet med Paulus kan säga: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Du har själv möjlighet, att välja om du skall vara med ibland de Helgade i Kristus, som är den Sten, som blev Lösriven, dock icke genom människohänder. Eller skall du vara med i Bildstodens Fötter, som krossas av Stenen?  Se Dan. 2:31-35. Klicka här! 
Och så sade Guds Ande till mig då jag fick uttydningen om Bildstoden och Bildstodens Fötter: "Göm icke under något insegel av de profetians ord, som stå i denna bok; ty tiden är nära..."  Upp. 22:10-17. 
Om budskapet och dess uttydning säger den helige Ande och Guds ord, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga (de ljumma kristna och de ohörsamma) skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."   Dan. 12:10. 
Se fortsättning, som avslöjar Bildstodens verksamhet i vår tid!   Klicka här!
                                                                                                              © Upphovsratt