Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan."
Till de helgade och troende sade Jesus: "...Se jag är med eder alla dagar intill tidens ände."   Se symbolbilden här ner till höger.Matt. 28:20.

I Daniels profetia kan vi läsa om de tre männen, Sadrak, Mesak och Abed-Nego i den brinnande ugnen. Se symbolbilden här ner till höger. Dan. 3:1-30.
Denna händelse är en profetisk förebild till de lidande och prövningar, som de helgade och troende i Kristus skulle få uppleva för Ordets skull i den sista tiden. Se symbolbilden här till höger. Matt. 10:25. 
Bibeln berättar om Sadrak, Mesak och Abed-Nego, att de vägrade att falla ned och tillbedja bildstoden, som konung Nebukadnessar hade uppfört på Duraslätten. 
När Nebukadnessar hörde detta blev han mycket vred och befallde, att: "Man skulle göra ugnen sju gånger hetare, än man någonsin sett den vara...Och några handfasta män i hans här fingo befallning att binda Sadrak, Mesak och Abed-Nego och kasta dem i den brinnande ugnen..." 


Bibeln berättar om Sadrak, Mesak och Abed-Nego, att de vägrade att falla ned och tillbedja bildstoden, som konung Nebukadnessar hade uppfört på Duraslätten. 
När Nebukadnessar hörde detta blev han mycket vred och befallde, att: "Man skulle göra ugnen sju gånger hetare, än man någonsin sett den vara...Och några handfasta män i hans här fingo befallning att binda Sadrak, Mesak och Abed-Nego och kasta dem i den brinnande ugnen..."  Se symbolbilden här till höger.


"Men eftersom konungens befallning hade varit så sträng och ugnen därför hade blivit så övermåttan starkt upphettad, blevo de män, som förde Sadrak, Mesak och Abed-Nego ditupp, själva dödade av eldslågorna, vid det att de tre männen Sadrak, Mesak och Abed-Nego bundna kastades ned i den brinnande ugnen." 
"Då blev konung Nebukadnessar förskräckt och stod upp med hast och frågade sina rådsherrar och sade: Var det icke tre män, som vi lät kasta bundna i elden? De svarade och sade till konungen: Jo förvisso, o konung. Han fortfor och sade: Och ändå ser jag nu fyra män, som gå lösa och lediga inne i elden, och ingen skada har skett dem; och den fjärde ser ut, som vore det en gudason."
Dan. 3:10-25. 
För att ingen skall missförstå den symboliska bilden av den brinnande ugnen och elden, så talas det i bibeln om två slags eld. Den eld som satan har skapat med sin orättfärdighet, orenhet, hat och förakt, den elden plågar människorna redan i dag i denna värld och den kommer att plåga människan efter döden i evighet. Matt.3:12. 
Den eld som är ifrån Gud är till välsignelse. Guds ord säger, att: "...vår Gud är en förtärande eld." Den elden renar människan ifrån all synd. (Heb. 12:29). Guds ord talar även om, att: "...bliva frälst, men såsom igenom eld."   1:a Kor. 3:15. 
Den samlade ondskan, som finns i världen, är en djävulens eld.
Elden är en symbolbild, bl. a på allt lidande och all den plåga, som de frälsta och helgade får uppleva för Jesu Kristi namn skull i denna värld. 
Jesus sade, att: "Lärjungen är icke förmer än sin mästare...Det må vara lärjungen nog, om det går honom såsom hans mästare, och tjänaren, om det går honom såsom hans herre. Om de hava kallat husbonden för Beelsebul, huru mycket mer skola de icke så kalla hans husfolk!"Matt. 10:24-25.
Nebukadnessar såg fyra män som gick inne i elden och att den fjärde liknade en gudason. Denna händelse var en förebild till Jesu ord då han strax innan han for upp till himmelen sade till sina lärljungar, att svåra förföljelser skulle komma och han sade: "Då skall man prisgiva eder till misshandling och dräpa eder." (Matt. 24:9). Men samtidigt tröstade Jesus de frälsta och helgade och sade: "Se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände."   Matt. 28:20. 
Historien berättar, att på 200-talet så fängslades hela familjer och användes som ett skådespel på arenan i Colosseum i Rom till människornas stora glädje. Inför ca: 50 000 åskådare tillfrågades föräldrarna om de var villiga att förneka sin tro på Jesus Kristus, om inte så skulle deras barn ställas ut på arenan. När föräldrarna vägrade att förneka sin tro på Jesus Kristus ställdes barnen ut på arenan och de vilda djuren släpptes ut ur sina burar och kastade sig över de små barnen och slet dem i stycken inför föräldrarnas ögon, därefter avrättades föräldrarna. Men dessa människor fick uppleva nåd ifrån Gud att vara ståndaktiga och trogna Guds ord. Dessa händelser är bl.a. en bild av den brinnande ugnen i den här världen där djävulen plågat människor och där Jesus varit med och hjälpt och styrkt de lidande. Guds ord säger också, att: "Jesus Kristus är den samme i går och i dag, så ock i evighet."  Heb. 13:8. 
Johannes såg allt detta i en syn och skriver: "Jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de, åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors andar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds ords skull och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild och icke hade tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande..."  Upp. 20:4. 
I nya testamentet finns det ett helt kapitel som berättar om Paulus lidande för Jesu namn skull. Han blev fängslad, slagen, misshandlad. Han var i dödsnöd flera gånger, piskad med spön, han blev stenad, o.s.v. 2 Kor. 11: 23-28. 
Trots alla de motgångar och lidanden, som aposteln Paulus upplevde, upplyser han oss om Jesu Kristi närvaro i sin ande och säger: "Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller fara eller svärd?...Nej, i allt detta vinna vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss åt från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre."  Rom. 8:35-39. 
Guds Ord uppmanar alla helgade, att inte frukta eller bli förskräckta om vi möter motstånd, om vi får uppleva lidanden i den här världen, om vi bildlikt talat blir kastade i den brinnande ugnen, ty Jesus Kristus och de heliga har makt över den eld som djävulen orsakar oss. Lyssna, Guds ord säger: "Och ännu en ängel kom fram ifrån altaret, den som hade makt över elden."  Upp. 14:18. 
Må himmelens Gud välsigna dig att förstå detta budskap och att du håller dig till tro på Jesus Kristus när prövningar och svårigheter möter dig, ty Guds ord säger, att: "Gud är trofast."  1:a Kor. 1:9.  Upp. 10:7. 

Fridshälsningar
Gatumissionär
Bror Espegren

Se fortsättning, som avslöjar Bildstodens verksamhet i vår tid!  Klicka här!
                                                                           
© Upphovsratt