Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan."
Kyrkorna och världens människor bedriver i dag en världsomfattande tillbedjan till den Gyllene Bildstoden! 


Guds Ord säger, att de församlades alla, omkring den gyllene bildstoden och tillbad den! Dan. 3:7. 
Kyrkorna talar om Gud och de talar om Jesus Kristus men genom sina gärningar bedriver de ett Antikristligt system, som inte hör Guds rike till. 
I Daniels 3:e kapitel, som är en förebild till vår tid beskrivs, att Nebukadnessar lät göra en bildstod och ställde upp den på en plats som hette"Duraslätten." 
Duraslätten är en symbolbild, som symboliserar hela världen nu i den sista tiden. Drömmen som Nebukadnessar hade om den gyllene bildstoden, var en profetisk dröm, som visade vad som skulle ske i vår tid. Folket som samlades omkring den gyllene bildstoden på Nebukadnessar tid bestod av en blandning av alla folkslag och alla stammar. Denna blandning var en symbolbild på hur olika kyrkor och olika  religioner samt världsmänniskor över hela världen skulle ena sig och tillbedja det antikristliga och det världsliga systemet genom sina gärningar i dag. 


På samma sätt som Nebukadnessar befallde, att samtliga skulle falla ned och tillbedja den gyllene bildstoden när de hörde tonerna ifrån de olika instrumenten. På samma sätt befaller mörkrets makter i dag, att människorna skall tillbedja det världsliga och det antikristliga systemet. 
I stället för att människorna i vår tid borde tillbedja himmelens Gud och följa Jesus Kristus, tillber man och upphöjer de olika religionerna. Man upphöjer och tillber de olika kyrkorna och deras olika antikristliga läror. 
I den religiösa röran som är verksam i dag tänker man främst på pengar och världsliga rikedomar i stället för att söka efter de andliga rikedomarna, som tillhör det nya andliga livet i Jesus Kristus. 
Jesus Kristus upplyste särskilt om och sade, att: "Mitt rike icke är av denna världen."  Joh. 18:36. 
I stället för att rusta sig med de andliga egenskaperna, som består av Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje. o.s.v, så rustar man sig med egenskaper som hör mörkrets makter och världen till. Man blandar in politik och alla världsliga system i sin religion och kallar denna världsliga, antikristliga smörja för Guds verk. 
På samma sätt som Nebukadnessar befallde, att alla människor skulle falla ned och tillbedja den gyllene bildstodens olika system. På samma sätt befaller kyrkorna sina medlemmer att de skall acceptera de olika antikristliga lärorna och deras mångfaldiga världsliga tolkningar av Bibeln. 
Bibeln säger, att: "Hela världen är i den ondes våld." 1:a Joh. 5:19. 
Vidare säger Guds ord om världens människor och de jumma kristna, att: "
Alla jordens inebyggare skola tillbedja det."  Upp. 13:8. 
Den som har andligt ljus i sin ande kan tydligt se vilken makt mörkrets makter har över hela världen i dag. Makten att fängsla människorna i en tillbedjan till det religiösa och det världsliga kyrkosystemet. 
Som en förebild till vår tid, hänvisade Jesus oss till Noas tid samt till Lots tid där människorna byggde, åt och drack, köpte och sålde. Man ingick äktenskap och man skilde sig. Och så gör nu människorna även i vår tid. Allt detta pågick tills den dag då katastrofen kom på Noa och på Lots tid. 
Idag vädjar himmelens Gud till alla orättfärdiga människor att de skall vända om och söka sig till rättfärdighetens Gud och till Jesus Kristus innan katastrofen kommer. Men såsom människorna inte lyssnade till Guds varningar på Noas och på Lots tid, så lyssnar man inte heller idag. I stället fortsätter människorna att dyrka och tillbedja bildstodens system såsom på Noas tid. 1:a Mos. 6:5-6, 11-13. 
Jesus sade, att det skulle vara såsom på Noas tid. Fastän Noa på flera olika sätt hade predikat för sina medmänniskor och uppenbarat Guds profetior för dem, "visste de av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort."  Matt. 24:39.
På flera ställen i bibeln talar Guds ord om den sista tiden och den omfattande, tillbedjan till den gyllene bildstoden. 
Paulus skriver om detta till sin medarbetare Timoteus och upplyser honom om, att: "Det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, fientliga mot det goda, förädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft." 2:a Tim. 3:1-5.
Bibeltexten här ovan upplyser tydligt om hur gränslinjerna mellan rättfärdighet och orättfärdighet i vår tid har utplånas på samma sätt såsom de utplånades på Noas tid. Matt. 25:1-13. 
I den Ekumenik, som är verksam i dag kan vi tydligt med Guds heliga ord se hur de andliga gränslinjerna har raderats ut mellan det andliga och det världsliga. Guds ord säger om denna blandning mellan det världsliga och det andliga, att: "De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen...Och fastän de väl veta, vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså."  Rom. 1:25, 32. 
I samband med den sista tiden talar Guds ord tydligt om de ljumma kristna och deras tillbedjan till de onda andarna, som finns i deras ande. I kärlek och avsikt, att väcka de ljumma kristna har Jesus Kristus särskilt tagit fram Laodiceas församling, som en förebild till de ljumma kristnas liv i vår tid och säger: "Jag känner dina gärningar; du är varken kall eller varm. Jag skulle önska, att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke, att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och (andligt) naken."  Upp. 3:15-17.
Guds profetior har tydligt uppenbarat för hela mänskligheten, att: "Ingen kan tjäna två herrar: ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och mammon (det världsliga)."Matt. 6:2.
Bildstodens fem olika system är utan tvekan fem världsomfattande system och där "Fötterna"  är en tydlig symbolbild på det religiösa systemet här i världen. På samma sätt, som fötterna på en människa hör ihop med hela den övriga kroppen på samma sätt hör bildstodens fötter ihop med de fyra övre delarna i bildstoden. När vi läser Guds ord så ser vi tydligt hur det världsliga alltså hela bildstodens system ligger i strid emot det andliga. Jakob skriver om detta i sitt brev och säger: "Veten I då icke att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän."  Jak. 4:4.
I sitt evangelium skiljer Jesus tydligt på det andliga och det världsliga och säger, att: "Mitt rike är icke av denna världen."  Joh. 18:36.
Bibeln säger, att: "Hela världen är i den ondes våld."  1:a Joh. 5:19.
Det betyder, att hela bildstodens världsomfattande system är i djävulens våld. Djävulen nämns i bibeln, som antikrist alltså en motståndare till Jesus Kristus och till Sanningens Ande. Guds ord kan därför inte skilja Antikrist ifrån bildstodens fem olika system ty de hör ihop och är samtliga motståndare till Jesu Kristi evangelium. Och så säger Guds ord om Antikrist och alla de människor, som innefattas i bildstoden, att: "Alla jordens inebyggare skola tillbedja det."  Upp. 13:8. 
Gud välsigne dig att förstå detta allvarliga budskap innan det är för sent. Och så säger Guds ord, att: "I dag om I får höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan."  Heb.4:7.
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 
Se fortsättning, som avslöjar Bildstodens verksamhet i vår tid!  Klicka här!
                                                                                     
© Upphovsratt