Frikyrka: Den Apostoliska Kyrkan!

I den helige Andes ljus kan vi tydligt se hur hela mänskligheten i dag samlas omkring den världsliga "Gyllene bildstoden."


Efter det att Nebukadnessar haft drömmen om den gyllene bildstoden lät han göra en bildstod och ställde upp den på en plats som hette "Duraslätten." Och alla människor församlades omkring bildstoden. Se symbolbilden här till vänster. Dan. 3:7. 
Därefter församlade Nebukadnessar alla människor, med olika titlar och yrken och människor med alla tungomål, till invigningen, av bildstoden:"Och när de så stodo framför den bildstod som Nebukadnessar hade låtit ställa upp, utropade en härold med hög röst: Detta vare eder befallt, I folk och stammar och tungomål: När I hören ljudet av horn, pipor, cittror, sambukor, psaltare, säckpipor och allahanda andra instrumenter, skolen I falla ned och tillbedja den gyllene bildstod, som konung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som icke faller ned och tillbeder, han skall i samma stund kastas i den brinnande ugnen." 

"Så snart nu allt folket hörde ljudet av horn, pipor, cittror, sambukor, psaltare och allahanda andra instrumenter, föllo de alltså ned, alla folk och stammar och tungomål, och tillbådo den gyllene bildstod, som konung Nebukadnessar hade låtit ställa upp." 
"Men strax därefter kommo några kaldeiska män fram och anklagade judarna. De togo till orda och sade till konung Nebukadnessar: Må du leva evinnerligen o konung!" 
Dan. 3:3-9. 

"Du, o konung, har givit befallning, att alla människor, när de hörde ljudet av horn, pipor, cittror, sambukor, psaltare, säckpipor och allahanda andra instrumenter, skulle falla ned och tillbedja den gyllene bildstoden och att var och en som icke fölle ned och tillbåde skulle kastas i den brinnande ugnen. Men nu äro här några judiska män, Sadrak, Mesak och Abed-Nego...Dessa män hava icke aktat på dig, o konung. De dyrka icke dina gudar; och den gyllene bildstod, som du har låtit ställa upp, tillbedja de icke." 

Forts. vers 10:"Då befallde Nebukadnessar i vrede och förbittring, att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abed-Nego. Och när man hade fört fram männen inför konungen, talade Nebukadnessar till dem och sade: Är det av förakt, som I, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, icke dyrken mina gudar och icke tillbedjen den gyllene bildstod, som jag har låtit ställa upp? Välan, allt må vara gott, om I ären redo, att när i hören ljudet av horn, pipor, cittror, sambukor, psaltare, säckpipor och allahanda andra instrumenter, falla ned och tillbedja den bildstod, som jag låtit göra." 

"Men om I icke tillbedjen, då skolen I i samma stund bliva kastade i den brinnande ugnen; och vilken är väl den gud, som kan rädda eder ur min hand?" 

"Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego och sade till konungen: O Nebukadnessar, vi behöva icke giva dig något svar på detta. Om vår Gud, den som vi dyrka, förmår rädda oss, så skall han ock rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om han icke vill det, så må du veta, o konung, att vi ändå icke dyrka dina gudar och att vi icke vilja tillbedja den gyllene bildstod, som du har låtit ställa upp. Då uppfylldes Nebukadnessar av vrede mot Sadrak, Mesak och Abed-Nego, att hans ansikte förvandlades." Dan. 3: 10-19.Forts. vers 19: 
"Och han hov upp sin röst och befallde, att man skulle göra ugnen sju gånger hetare, än man någonsin sett den vara. Och några handfasta män i hans här fingo befallning att binda Sadrak, Mesak och Abed-Nego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så blevo dessa med sina underkläder, livrockar, mössor och andra kläder bundna och kastade i den brinnande ugnen."   Se symbolbilden här till höger.
"Men eftersom konungens befallning hade varit så sträng och ugnen därför hade blivit så övermåttan starkt upphettad, blevo de män, som förde Sadrak, Mesak och Abed-Nego ditupp, själva dödade av eldslågorna, vid det att de tre männen Sadrak, Mesak och Abed-Nego bundna kastades ned i den brinnande ugnen."  Dan. 3:19-23. 
Forts. vers 24:
"Då blev konung Nebukadnessar förskräckt och stod upp med hast och frågade sina rådsherrar och sade: Var det icke tre män, som vi läto kasta bundna i elden? De svarade och sade till konungen: Jo förvisso, o konung. Han fortfor och sade: Och ändå ser jag nu fyra män, som gå lösa och lediga inne i elden, och ingen skada har skett dem; och den fjärde ser ut, som vore det en gudason."  Dan. 3:3.25. 
Se fortsättning, som avslöjar Bildstodens verksamhet i vår tid!   Klicka här!
                                                                                  
© Upphovsratt