Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan."
Bildstodens fötter, beskrivs särskilt, att de består av Järn & Lera, en blandning, likt ljus och mörker. En blandning som saknar hållfasthet. Bildstodens fötter är ett världsomfattande system, som bygger sin verksamhet av olika religioner, kyrkor och samfund. En antikristlig verksamhet med lögner och intriger i ljusets skepnad. Dagligen nämns fötternas religiösa verksamhet i Radio, TV, samt i dagstidningar.

Till alla kritiker och motståndare som läser om Bildstodens Fötter vill jag upplysa om, att jag i budskapet hänvisat till aposteln Stefanus budskap där han vittnar om, att Gud och Kristus bor inte i kyrkor som är byggda av sten eller trä, utan Gud och Kristus bor endast i det andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen. Se symbolbilden här ner till höger. Apg. 7:47-60. 

När vi läser Bibeln kan vi se, att Jesus Kristus mycket tydligt upplyser oss om var de helgade och troende skall ha sin andliga tempeltjänst, ty Jesus upplyser oss särskilt om och säger, att han och Fadern finns och är verksamma i detta Tempel, alltså i vår ande. För att styrka detta sade Jesus till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom." Se symbolbilden här till höger. Joh. 14:23.

Daniels profetia om bildstodens fötter är ett religiöst världsomfattande system, som bygger sin verksamhet på en blandning av ljus och mörker och detta religiösa system är mycket högaktuell i vår tid. Fötterna på bildstoden är en motsatts till Jesu Kristi andliga Tempel.  Se symbolbilderna här ner till vänster.Dan. 2:29-45. 
Daniels profetia om Bildstoden är ett andligt budskap. Om vi saknar den helige Andes ledning och saknar andlig kunskap och andlig insikt i Bibelns profetior då famlar vi i ett andligt mörker och vi vet inte vart vi befinner oss. 
Enligt Bibeln finns inget ämne som är viktigare för närvarande för Guds folk än bibelns profetior och för dem borde vi stå i eld och lågor därför att bibelns profetior är förutsägelser om vad som skall ske i vår tid
Aposteln Petrus upplyser oss därför, särskilt om Bibelns profetior, och säger, att: "Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan."   Se symbolbilden här ovan till höger. 2 Petr. 1:19. 
Den dystra vildmarken, som nämns här i bibeltexten är en en tydlig hänvisning till alla världens olika  religioner, kyrkor, sekter och samfund, som är splittrade i tusentals olika läror, jämfört med Jesu Kristi andliga Tempel i den helgade människans ande. 


Daniel förklarade för konung Nebukadnessar, att Bildstodens fötter var av Järn & Lera. Järnet är en symbolbild på Guds ord, Leran är en symbolbild på det världsliga. På samma sätt, som  Järnet och Leran inte har någon sammanhållande kraft, har inte heller blandningen av Guds ord och det världsliga någon kraft. Dan. 2:33.  Se symbolbilden här till vänster. 
Fötterna på Bildstoden är en tydlig symbolbild på de olika religionerna och på det kristna religiösa systemet, som bygger sin verksamhet med en blandning av ljus och mörker, som enligt Guds heliga ord är ett Antikristligt system. Dan. 41-43. Se symbolbilden här till vänster.


Daniel upplyste konung Nebukadnessar om följande och sade: "Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av Krukmakarlera och delvis av Järn, det betyder, att det skall vara ett söndrat rike, dock så, att det har något av Järnets fasthet; ty du såg ju Järn vara däri, blandat med Lerjord... Och att du såg Järnet vara blandat med Lerjord, det betyder, att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra, lika litet som Järn kan förbinda sig med Lera."  Se symbolbilden här ovan till vänster. Dan. 2:41-43. 
I uttydningen av Bildstoden förklarade Daniel för konung Nebukadnessar, att fötterna skulle vara ett söndrat rike. Söndrat betyder, sönderdelat, splittrat, okoncentrerat, kaos, o.s.v. Se symbolbilden här ovan till vänster där de ljumma kristna lever ett religiöst liv med en blandning av ljus med mörker. 
Det finns inget system i hela världen, som är så splittrat, som det religiösa systemet. Många människor är i dag helt förvirrade ty de vet inte hur de skall göra för att finna den Gud och den Jesus Kristus, som kan stilla deras inre oro och längtan. 
I sin oandliga okunnighet har många sökare felaktigt trott, att lösningen skulle vara, att skapa fler kyrkor, fler sekter och flera religiösa samfund, och samtidigt som tiden gått framåt har förvirringen ökat i samband med skapandet av nya kyrkor. 
Forskare inom religiösa kretsar, vet inte i dag hur många, kyrkor, sekter och samfund som finns i världen. Den här religiösa splittringen började, ca: år 324 ef. Kr, och har sedan fortsatt fram till vår tid. Jesus varnade för denna splittring och sade, att i den sista tiden skulle människor komma och ropa: "Se, här är Messias; eller. Där är han, så tron det icke."  Matt. 24. 23. 
Från ca 324 ef. Kr. fram till ca 1970 -talet ef. Kr. hade de olika kyrkorna inom sina egna religiösa områden prövat allt tänkbart för att finna vägen tillbaka till det förlorade Paradiset, med de olika kyrkorna fann endast misslyckanden och nerderlag. 
Men djävulen hade förberett sig och visste hur han skulle göra med medlemmarna i de olika splittrade kyrkorna: Ty Bibeln avslöjar honom i Upp. 13:11 och säger: "Jag såg ett annat vilddjur uppstiga ur jorden och det hade två horn liknande ett Lamms, och det talade som en drake. Och det utövar det första vilddjurets hela makt i dess åsyn och kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret..." 
Som vi ser i bibeltexten så hade vilddjuret två horn liknande ett Lamms och det talade som en drake. Lammets likhet, samt att vilddjuret talade som en drake betyder att det är ett religiöst system. Ett religiöst system som  talar villfarelse till människorna. 
De två hornen på vilddjuret betyder, att vilddjuret, likamed djävulen delar in sin verksamhet i två olika tider. 
Det ena hornet på vilddjuret talar om den första tiden, alltså tiden då djävulen fritt kunde verka med villfarelsens ande från år 324 ef. Kr. fram till ca 1925  ef. Kr. 
Det andra hornet på vilddjuret är en symbolbild på tiden då de Ekumeniska kyrkorna började sin  verksamhet. Ty historien visar oss, att redan år 1925 såg man begynnelsen på kyrkornas förbund när ärkebiskop Natan Söderblom samlade de stora världskyrkorna till möte i Stockholm. Vid detta möte satte man fram tre stolar, den ena för Johannes, den andra för Petrus och den tredje för Paulus. 
Johannes stol, Österns kyrkor, var besatt. Paulus stol, Västerns kyrkor, var också besatt. Men den tredje, mittersta stolen. Petri stol, var inte besatt utan stod tom. Då sade ärkebiskop Söderblom, att: "Den romerska-katolska kyrkan varken kan eller får utestängas från en sådan gemenskap som vi är samlade till." 
Pastor D.O. Belfrage Örebromissionen skriver 1959 och säger, att: "Kyrkornas Världsråd bildades år 1948 i Amsterdam, fortsatte att konsolideras år 1952 i Lund och ytterligare 1954 i Evanstone i Amerika. Nu torde det vara så pass långt gånget, att man kan vänta att modern, Rom, skall sammankalla till ekumeniskt möte och sluta alla de förenade "döttrarna" i sin stora vida famn. Då blir Upp. 17 kap. en verklighet." 
OBS!  Vid det Ekumeniska mötet i Göteborg 1973 var den Katolska kyrkan med för första gången, och vid detta möte gick Bibelns profetia ang. Moder Babylon i uppfyllelse, ty då tog Moder Babylon "de förenade döttrarna i sin stora vida famn."
Och nu var inte längre Petri stol tom, ty "ärkebiskop Söderblom" hade 1925 vid möte med kyrkornas förbund, reserverat den mittersta stolen, som var "Petri stol för den Katolska kyrkans räkning." 
I sin andliga blindhet jublade kyrkorna och tackade Gud. Men de såg inte 1925 och 1973 vad Bibelns profetior förutsagt om "Moder Babylon och hennes döttrar." 
De Ekumeniska kyrkorna brydde sig inte om Bibelns profetior.
De kände inte heller till, att Bibelns profetior talade om deras antikristliga verksamhet och att deas religiösa verksamhet jämfördes med en skökas verksamhet. 
Om de Ekumeniska och de världsliga kyrkorna profeterade aposteln Johannes då han var på ön Patmos. Bibeln berättar, att en av de sju änglarna kom fram till honom och sade: "Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna."

"Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: Det stora Babylon, hon som är Moder till Skökorna och till styggelserna på jorden."Upp. 17:1-5. 


Förklaring:  Öknen som nämns i bibeltexten är en symbolbild på den andliga öknen där de ljumma kristna har sin hemvist.
I denna religionsöken har de olika tusentals kyrkor byggt sin religiösa verksamhet med en blandning av ljus och mörker från den Katolska kyrkans begynnelse ca år 324 ef. Kr, fram till vår tid. Och till medlemmarna i dessa världsliga kyrkor säger Jesus Kristus, att: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm.  Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."  Upp. 3:15-17. 
Lägg märke till,
att kvinnan i bibeltexten är en symbolbild på moder Babylon den Katolska kyrkan, och hennes döttrar, som varit och är allierad med världen och det världsliga. 
Bibeltexten säger, att Kvinnan satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn. 
De hädiska namnen är en symbolbild, på alla tusentals olika kyrkor, sekter och samfund som genom splittring gått ut ifrån Moder Babylon alltså den Katolska kyrkan från år 324, fram till vår tid. 
Om det inte är den Katolska kyrkan och de olika kyrkorna, som är Moder Babylon och hennes döttrar. Vem är det då, som enligt Bibeln är Moder Babylon och hennes döttrar???Upp. 17:1-5. 
Historien tillsammans med Bibelns profetior visar oss tydligt, ett släktregister, mellan "Moder Babylon" och hennes "Döttrar"  från år 324 fram till vår tid. Den första dottern till Moder Babylon föds år 1050 och hon fick namnet "den Ortodoxa kyrkan." Den andra dottern föds år 1517 och hon fick namnet "den Lutherska kyrkan."  Upp. 17:5. 
Därefter visar historien hur Moder Babylons döttrar i hundratal och i tusental växt, som svampar ur jorden, med nya läror och nya tolkningar av Guds Ord? Och fortfarande i dag kan vi se hur nya kyrkor skapas på grund av oandliga människor. Till dessa människor säger Guds Ande genom aposteln Stefanus: "I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande."  Apg. 7:47-60. 
Ja, i stället för att lyssna till den helige Andes budskap och ödmjuka sig och söka sig till det Tempel, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen. Alltså det Tempel, som aposteln Stefanus predikade om, så skapar Moder Babylons ande nya kyrkor som bygger sitt andliga liv på ljus och mörker, liknande Bildstodens fötter, som var av järn ock lera.Ja, vem är det i dag, som vågar predika och tala Bibelns Sanningar?
Lyssna! Bibeln uppmanar oss allvarligt och säger till dem som komprimissar med Guds Ord: "Läggen därför bort lögnen och talan sanning med varandra." Efe. 4:23. 
Ja den helige Ande och Jesus Kristus själv frågar: Vem vill, och vem är det i dag, som vågar predika och tala om sanningen, att den Katolska kyrkan är detsamma, som Moder Babylon? 
Vem är det i dag, som vågar predika och tala om, att den Lutherska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, Baptister, Missionsförbundet, Maranata, Frälsningsármen, Pingströrelsen, Livets Ord, Adventister, Mormoner, Jehovas Vittnen, och alla övriga kyrkor är hädiska namn i Guds ögon, som Bibelns profetior så tydligt talar om i Upp. 17:1-5? 
Lyssna! När man i dag talar om de olika kyrkorna: Då nämner man först den Katolska kyrkan från ca. år 324 ef. Kr, sedan nämner man alla övriga kyrkor fram till vår tid. 
Men var har Jesu Kristi kyrka från år 33 fram till år 324 tagit vägen??? 
Ja, var har Jesu Kristi Tempel, som Stefanus vittnade om tagit vägen???
  Apg. 7:47-60.
Lägg märke till,
att: I brevet, som skrevs till Hebréerna ca. år 60 e. Kr, alltså lång innan den Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan. Och långt innan, Baptister, Missionsförbundet, Maranata, Frälsningsármen, Pingströrelsen, Livets Ord, Adventister, Mormoner, Jehovas Vittnen, och alla övriga kyrkor fanns till - så uppmanades de kristna medlemmarna i Jesu Kristi Tempel med följande ord: "Låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra detta så mycket mer som I sen, huru dagen nalkas."  Se symbolbilden här ner till höger.  Heb. 10:25.
Som vi ser så kan bibeltexten, som säger: "Låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed," endast gälla för apostlarna och övriga medlemmar i det andliga Templet, som Jesus grundlade i människans ande år 33 på Pingstdagen. Där Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."Gal. 2:20. 
Detta är en sanning, som de Ekumeniska kyrkorna inte vill veta av. Ja, vem vill veta  sanningen, sanningen, som säger till medlemmarna i de ekumeniska kyrkorna: "Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust." 

"Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar."  Upp. 18:2-5. 


Och så säger Guds Ord, att: "Den som är av Gud, han lyssnar till Guds Ord."  Joh. 8:47. 
Det betyder, att en Guds-människa lägger märke till Bibelns profetior, som varnar oss då de talar om Moder Babylon och hennes Döttrar. Alltså Bibelns profetior, som präster och predikanter i de Ekumeniska kyrkorna talar tyst om, därför, att deras kyrkor är delaktiga genom Ekumeniken. 
En Ekumenik där präster och predikanter med oandliga predikningar smyckar människans ande med all slags villfarelse, en villfarelse, som verkar, som en andlig abort och dödar Kristus i människans ande. 
Den Kristus, som Paulus vittnade om då han i brevet till Galaterna säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ner till höger. Gal. 2:20. 
Ekumeniken är utan tvekan, ett av vilddjurets horn, som Johannes såg uppstiga ur jorden och som: "Liknade ett Lamms, och som talade som en drake. Bibeltexten säger, att det utövar det första vilddjurets hela makt...och kommer jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret..." Upp. 13:11 
Granskar vi Ekumeniken med Guds Ord så kan vi bevisligen se, att Ekumeniken är en Stor Lögn, därför att den bygger sin verksamhet på en  mängd olika kompromisser, som består av både JA och NEJ. Jesus varnade mycket tydligt för kompromisser av Guds Ord och sade, att: "Sådant skall edert tal vara, att Ja är Ja och Nej är Nej. Vad därutöver är, det är av Ondo."  Matt. 5:37. 
När Jesus bad till sin Fader och sade: "Jag beder, att de alla må vara ETT och att, såsom du, Fader, är i mig och jag är i dig, också de må vara i oss."  Då påstår Ekumeniken i sin antikristliga tolkning, att Jesus sagt till sin Fader, att: "De må bliva Ett."  Joh. 17:21.
Det är en stor skillnad att vara Ett.  Eller, att bliva Ett. När aposteln Paulus vittnar i brevet till Galaterna om sin helgelse. Då säger inte han, att han längre fram i tiden skall bli ett med Kristus. Nej han säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ner till höger. Gal. 2:20.


Lägg märke till, att Fötterna på Bildstoden var sammansatta av Järn och Lera, alltså en blandning som inte har någon hållfasthet. Ekumeniken är byggd på samma grund med en blandning av ljus och mörker, som saknar andlig hållfasthet. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
När det gäller Ekumeniken varnar Bibeln och säger: "Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror? Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar?" Se symbolbilden här ovan till vänster. 2 Kor. 6:16. 
Till de Helgade i Kristus säger Bibeln, att:
"Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. Alltså: Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."  Se symbolbilden här ovan till höger.  2 Kor. 6:16-18. 
Så länge människan beblandar sig med världen och det världsliga kan hon inte behaga Gud ty Bibeln säger genom aposteln Jakob: "I trolösa avfällingar, veten I då icke, att världens vänskap är Guds ovänskap. Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän."  Jak. 4:4. 
Jesus varnade oss människor för att blanda in det världsliga i det andliga och sade: "Mitt rike är icke av denna världen."  Joh. 18:36. 
Guds ord är evigt, och oföränderligt, i evighet. Såsom en varning säger Gud till de ljumma kristna genom profeten Malaki: "Ack att bland eder funnes någon som ville stänga tempeldörrarna, så att I icke längre förgäves upptänden eder eld på mitt altare! Jag har icke behag till eder säger HERREN Sebaot, och till offergåvor av eder hand har jag icke lust."  Mal. 1:10. 
Vidare säger Guds ord till de ljumma kristna:
"I trötten ut HERREN med edert tal. Nu frågen I: Varmed trötta vi då ut honom? Jo, därmed att I sägen: Den som gör ont är ändå god i HERRENS ögon, och till sådana har han behag. Ty varför kommer icke eljest domens Gud? Se, jag skall sända ut min ängel, och han skall bereda väg för mig. Och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre, som I åstunden, ja förbundets ängel, som I begären, se, han kommer, säger HERREN Sebaot."  Se symbolbilden här ner till vänster.  Mal. 3:1.
När vi läser Nya Testamentet kan vi se hur Guds Ord kommer med varningar och upplysningar, men kyrkorna sover. I stället för, att med Guds ord, varna, och förklara för människorna, vad som är rätt och fel enligt Guds heliga ord, så välsignar man i dag, orenheten och ogudaktighet i Jesu namn. 
Trots det andliga mörkret som är rådande säger Gud till de ärliga sökande människorna, att: "I dag om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan."  Heb. 3:7. 
Kom ihåg, att Fötterna på bildstoden är utan tvekan ett världsomfattande religiöst system, och det är en profetisk varning, som i dag vädjar till Guds folk, att vakna upp, innan det är för sent. Och himmelens Gud vädjar till dig i sitt Ord, att du skall förstå budskapet innan det blir för sent. 
Vägen till himmelens Gud och vägen till en levande Jesus Kristus finner Du endast om du går in i din egen ande, ty där inne finner du Guds Kärlek, Renhet, R'ättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, os.v. Men dessa goda Andar är bundna av ditt yttre jag, men Jesus både vill och kan lösa dessa Andar, om du vill. 
Jesus Kristus upplyste särskilt sina lärljungar om och sade, att han och Fadern, som är det Levande Ordet, (Joh. evang. 1:1-5. Upp. 19:13.) skulle bo i den helgade människans ande och sade, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."  Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 14:23. 
Och så säger Bibeln, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."  Dan. 12:10. 
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren

Se fortsättning, som avslöjar Bildstodens verksamhet i vår tid!  Klicka här!
                                                                                                               © Upphovsratt