Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan."
Uttydningen av Daniels Profetia om Bildstodens fem olika delar uppenbarades och nedtecknades i november 1970 av Bror Espegren. 

Bildstodens ben, som var av järn är ett världsom-fattande system. Daniel upplyste konungen om, att: "Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt; och såsom järnet förstör allt annat, så skall ock detta krossa och förstöra."  Dan. 2:40.

Guds ord tillsammans med historien uppenbarar och förklarar för oss, att benen på bildstoden är en symbolbild för krigsmakt och krigsindustri, ty Bibeln säger, att det skulle: "Krossa och förstöra.
Krigsmakten och krigsindustrin är ett världsomfattande system, som berör hela världen från Nebukadnessars tid fram till den tid då Jesus Kristus kommer åter. 
Det råder inga tvivel om att vi lever i den yttersta tiden.Världens ekonomer oroas av befolkningsexplosionen. Forskare har räknat ut, att det tog 1600 år att fördubbla det första århundrandets befolkning, ifrån 125 miljoner till 250 miljoner. I dag har jorden ca. 6 miljdr. innvånare. Redan i dag saknas mat till hundratals miljoner människor ut över hela världen. 
Arbetslösheten ökar i takt med att tekniken övertar arbetet allt efter som tiden går. De styrande har ingen möjlighet att stoppa den katastrof som närmar sig med stormsteg. Ty Guds profetior har tydligt förutsagt ett tredje världskrig. Hesekiel kap. 38 och kap. 39 har tydligt beskrivit hur hela världen dras in i detta krig. Och själva grunden till det tredje världskriget, är att både Israel och Palestina vill ha Jerusalem som sin huvudstad.
När det gäller benen på Bildstoden upplyste daniel konung Nebukadnessar om, att järnet skulle "krossa och förstöra."  Det finns inget system i hela världen, som har orsakat en så total förödelse och förstörelse, som krigen har orsakat genom tiderna. 
Historien berättar om: Det trettioåriga kriget" på 1600-talet. 

Vi har haft två världskrig, ett 1914-1918. 
Det andra världskriket var så sent som 1939-1945, där hela städer lades i ruiner och miljoner människor sårades och dödades. 
På 1970 och 1980-talet kunde man överallt läsa på löpsedlarna: USA:s rustning i centralamerika ökar riskerna för krig och militärkupper: Margaret Thatcher är besatt av kärnvapen: Boforskanoner till Khadaffi: Vapenexporten till USA ökar: Dödsstrålen är nära: Utvecklingen av militärens drömvapen pågår för fullt: Miljarder satsas på att få fram dödsstrålen som dödar med ljusets hastighet. 
Varje år spenderar jordens stater mer än 80 miljarder på militär forskning och utveckling Nya och alltmer förödande vapentyper konstrueras, vilka hotar att undergräva alla världens krigslagar, som har till uppgift, att skydda civilbefolkningen. Varje  dag spenderas ca 20 miljarder till all världens vapen. 
Det finns många fredsrörelser i dag, som arbetar för en varaktig fred. Men trots alla fredsrörelser så talar Guds profetior, om ett oundvikligt tredje världskrig. Ocg därefter skall Gud upprätta ett evigt fridsrike: "som aldrig i evighet skall förstöras."  Dan. 2:44.
Själva måltavlan för det sista, nu förestående världskriget, är enligt Guds profetior, stridigheterna mellan Israel, Palestina ang. vem som skall få Jerusalem till sin huvudstad. 
Själva orsaken, som utlöser det tredje världskriget är enligt Guds ord stridigheterna mellan Israel och Palestina, som berör Jerusalem  och vem av dem, som skall ha Jerusalem som huvudstad. 
Enligt Guds profetior är Jerusalem en helig stad  för Israel och det är en gåva ifrån Gud, till ISRAEL ifrån urminnes tider och Jerusalem är därför lika dyrbar för Israels folk, såsom hjärtat i människans kropp. 

Samtidigt anser Palestina att Jerusalem är deras egendom. Denna inställning är anledningen, som till sist slutar i en katastrof, som ingen regering eller fredsrörelse kan förhindra. 


För att nå sina onda syften bygger man r kommer man att använda sig av terror-attacker runt om i hela världen såsom en politisk påtryckning. Man kommer inte att ta någon hänsyn till, att oskyldiga människor mördas. 
I Hesekiel, talar profetiorna om: "Gogs härnadståg." Där talas om, hur hela världen manipuleras på den sista tiden av ondskefulla makter så att de blir fiender till Israel och på så sätt kommer alla att samla sig till ett gemensamt angrepp för att försöka, att förgöra Israel. Hes. 38:1-17. 
Profetiorna i Hesekiel talar vidare om, att: "På den, dagen, den dag, då Gog (d.v.s. de samlade fienderna) kommer över Israels land, säger Herren, HERREN, då skall jag giva luft åt min vrede. Ja, i min nitälskan och i min vredes eld betygar jag det: på den dagen skall det förvisso bliva en stor jordbävning i Israels land. Då skola de bäva för mig, både fiskarna i havet och fåglarna under himmelen och djuren på marken och alla kräldjur, som röra sig på jorden, och alla människor på jordens yta. Och bergen skola slås ned och klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden."

"Och jag skall båda upp svärd mot honom på alla mina berg, säger Herren HERREN; den enes svärd skall vara vänt mot den andres. Och jag skall gå till rätta med honom medelst pest och blod; och slagregn och hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härskaror och över de många folk som följa honom." 

"Så skall jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon; och de skola förnimma, att jag är HERREN." Hes. 38:18-23 


Guds profetia talar här om, att "eld och svavel" skall falla från himmelen. Det kan inte tydas till annat, än till ett omfattande atombombskrig. Varför måste nu detta ske? Förklaringen är, att liksom ondskan på Lots tid bara växte och blev alltmer förvärrad och  då det inte fanns något annat medel att rena jorden med, så tog Gud sin välsignelse ifrån människorna och de utelämnades till de onda makterna och på så sätt förgjorde de sig själva genom sin egen ondska. Samma sak kommer att ske nu i vår tid. Människorna förgör sig själva på grund av den ständigt växande orättfärdigheten. Luk. 17: 28-30. 
Genom sin gränslösa Nåd och barmhärtighet varnade Gud människorna på Noas och på Lots tid. Nu varnar Gud åter människorna och manar dem, att ge akt på Daniels profetior, som är högaktuella i vår tid. Bildstodens system vittnar i sanning om, att människorna borde lyssna till Guds profetior och vända om till Jesus Kristus och till livets Gud innan det är för sent! Upp. 10:7. 
Se fortsättning, som avslöjar Bildstodens verksamhet i vår tid!  Klicka här!

© Upphovsratt