Korset är nyckeln till Guds Rike! 


Inlägget och den här hemsidan är författad av Bror Espegren 1991. 

Guds ord uppmanar oss, att vi skall rannsaka oss själva om huruvida Jesus Kristus lever i vår ande och i våra gärningar. 2 Kor. 13:5.
När jag för en tid sedan var inför Gud i bön uppenbarade den helige Ande för mig, att människor över hela världen under flera år ropat efter väckelse. Samtidigt sade Guds Ande till mig: "Hur kan de människor, som ber om väckelse tro, att de skall kunna få uppleva en väckelse om de stöter bort det Kors, som är själva grunden för väckelse."
Upp. 3:14:22.
Min bön och förtröstan till himmelens Gud är, att budskapet om Kristi Kors måtte bli levande genom den helige Ande så att de som läser detta måtte bli i stånd att använda Kristi Kors, som icke är av köttslig art utan mäktigt inför Gud, att nedbryta alla satans bålverk.Flera gånger har den helige Ande uppenbarat och visat mig en andlig mäktig bild av Kristi Kors. Ifrån Korset strålade Guds kärlek, renhet, frid, glädje, rättfärdighet, förståelse, förlåtelse, ödmjukhet, tacksamhet, nåd och barmhärtighet, o.s.v.
Varje gång när jag sett detta Kors har jag sett hur ordet genom den helige Ande blivit levande igenom Jesus Kristus och hur Jesus Kristus dag efter dag besegrade djävulens ondska och med sitt Kors vann en fullkomlig seger över djävulen på Golgata och jag hörde i anden hur Jesus sade: "Det är fullbordat." Joh. 19:30.
Guds Ande upplyste mig särskilt om, att Jesus Kristus med det Kors, som Han bar ville visa oss vägen hur vi skulle kunna komma in i Guds rike. Samtidigt blev jag påmind om Jesu ord där Han säger, att:
"Den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig." Matt. 10:38. 
Därefter sade Guds Ande till mig, att: "Utan detta kors levande och verksamt i människans ande kan ingen människa få Guds rike till arvedel."  Det finns inget i himmelen eller på jorden som kan jämföras med Jesu Kristi Kors ty med Korset besegrade Jesus Kristus djävulen och all hans ondska i all evighet. 
Tidigare hade jag såsom många andra den felaktiga uppfattningen, att korset är ifrån djävulen och att Korset är en börda. Nu fick jag se, att den uppfattningen om Korset är antikristlig.  Jag såg nu Korset såsom en Guddomlig hjälp, som löser oss ifrån alla våra bördor och problem. Guds Ande upplyste mig om, att det finns inget i hela Kristi evangelium, som satan och de ljumma kristna hatar och avskyr så mycket, som Jesu Kristi Kors. Jag fick också i anden se hur satan gör allt, som står i hans makt för att vilseleda de ljumma kristna i syfte att hindra dem att ta sitt kors på sig. 
Paulus upplyser om denna djävulens list och säger, att: "...Det är, såsom jag ofta har sagt eder och nu åter måste säga under tårar; många vandra såsom fiender till Kristi Kors..."  Fil. 3:18.
När jag frågade Guds Ande vad det betydde, att: "många vandra såsom fiender till Kristi Kors..." fick jag till svar, att Korset har två sidor. Den sida av Korset, som talar om den gamla människans död har alltid varit en stötesten för de ljumma kristna. I sin andliga blindhet ser de ljumma kristna korset såsom tungt och plågsamt och dystert och därför har de blivit fiender till Kristi Kors. 
Det är människor, som ständigt klagar över sina motgångar och prövningar. Det är människor, som ständigt anklagar sina medmänniskor och missförstår Guds ord. Det är människor, som dömer och fördömer sina medmänniskor. De förskapar sig till ljusets barn men är orena och onda i sin ande. 1:a Tim. 4:1-2. /  2:a Tim. 3:1-5.
Den ljusa sidan av Kristi Kors talar om en andlig uppståndelse i Kristus. I sitt brev till Tessalonikerna hänvisade Paulus dem till den ljusa sidan av Kristi Kors och sade: "Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus." 1:a Tess. 5:16-18. 
Många bekännande kristna har inte förstått, att tacksägelsens Ande verksam igenom vår ande kan förflytta berg. Vändpunkten i den kristnes liv kommer inte förrän vi ödmjukar oss och börjar, att tacka Gud för allt, som vi möter i vårt dagliga liv. Bibeln visar på flera ställen, att Gud kan inte få oss ett enda steg framåt i sin gudomliga plan förrän vi accepterar det vi  möter med en sann tacksägelse till Gud.
Jesus lovade inte, att ändra på omständigheterna omkring oss, men Han lovade verklig frid och glädje åt alla dem, som i full förtröstan lägger sitt liv i Guds hand och är medvetna om, att Gud kontrollerar allt och, att hos Gud är makten. Jesus uppmanar oss också med sitt ord och säger: "Frukta icke, tro allenast."   Mark. 5:36.  Luk. 8:50. 
Till sina lärljungar sade Jesus ang. prövningar och problem, som vi möter i vårt liv, att: "Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit för att de skola hava liv och hava över nog." Joh. 10:10. 
Jesus talar här om djävulen såsom en tjuv och det betyder, att om vi råkar ut för något negativt av vad slag det vara må så är det ifrån djävulen och det är hans mening och syfte, att vi skall bli nedslagna av sorg, lidande, nedtryckta och förtvivlade. Men om vi då i samma stund i enlighet med Guds ord börjar, att tacka Gud för, att Han är med oss och att Han giver oss kraft, att övervinna det onda. Ja, om vi i prövningens stund i tro och gärning låter oss uppfyllas av Guds kärlek, renhet, frid och glädje, ödmjukhet och tacksamhet i vår ande och i vårt sinne då har djävulen och det onda inte någon makt på oss ty Guds ord säger, att Jesus Kristus har: "Avväpnat andevärldens furstar och väldigheter..."   Kol. 2:15.
I den sanna tacksägelsen till Gud och till Jesus Kristus uppenbaras nämligen en gudomlig kraft i människans ande. En gudomlig kraft, som korsfäster det onda. En befrielse, som i sin tur skapar en fullkomlig glädje och frid och gemenskap med Gud och Jesus Kristus. 
Paulus uttrycker Korsets kraft med följande ord: "Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd?  Så är ju skrivet: För din skull varda vi dödade hela dagen; vi hava blivit aktade såsom slaktfår. Nej, i allt detta vinna vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken, något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds  kärlek i Jesus Kristus, vår Herre."  Rom. 8:35-39. 
När jag såg den här synen om Kristi Kors uppenbarade Guds Ande samtidigt det sorgliga för mig hur djävulen under flera hundra år arbetat intensivt med, att även försöka, att förblinda de frälsta människorna och inbillat dem, att i stället för att tacka Gud för det Kors, som de fått att bära, ser sitt Kors såsom något tungt, dystert och plågsamt. Nu visade Guds Ande mig en helt annan bild av Kristi Kors. Jag fick där se den andliga grunden och styrkan i Kristi Kors, som bestod av Guds mäktiga kärlek, renhet, rättfärdighet, frid, glädje, nåd och barmhärtighet, ödmjukhet och tacksamhet.
I olika uppslagsböcker beskriver man Korset, som en: "Symbol för Guds kärlek."  Att Guds kärlek finns i Kristi Kors är sant. Men Kristi Kors är ingen symbol och den beskrivningen är antikristlig ty Kristi Kors är en gudomlig levande verksam kraft för dem som tror. 
Paulus såg inte Kristi Kors, som någon symbol. Nej, han såg, att Kristi Kors var den enda vägen till befrielse ifrån allt, som djävulen kan binda och fängsla oss människor med och han skriver i sitt brev till Korinterna, att: "Talet om Korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft." 1:a Kor. 1:18.
Korset har alltid varit och är fortfarande enligt Guds ord en kraft, som ständigt är närvarande och verksam såsom en gudomlig hjälp i de frälsta och helgade människornas liv. 
Guds Ande upplyste mig om, att skaror av ljumma kristna i hela världen längtar efter, att få komma in i Guds rike. Men då de inte vill lyssna till Guds ord och inte är villiga, att betala priset och offra sin gamla människa blir de stående utanför Guds rike. De söker inte efter Kristus i sin ande utan de söker Kristus i sin gamla människa och i sitt kött. De lever i en religiös lagiskhet och egoism. De handlar icke av kärlek, varken till Gud eller människor, utan de handlar av kärlek till sig själva och med den kärleken vill de skaffa sig fördelar i himmelen.
Det är människor, som hela tiden stöter bort Korset och Guds heliga ord och de påstår alltid i sin andliga blindhet, att ingen kan vara fullkomlig inför Gud. Som stöd för sitt påstående hänvisar de till Paulus ord där han säger, innan Korset bröt ner hans gamla människa och innan han blev helgad: Ja, det goda, som Gud vill, gör jag icke; men det onda, som djävulen  vill, det gör jag. Rom. 7:19.Ja! "det onda, som djävulen  vill",  det gör de ljumma kristna.  Se symbolbilden här till vänster. Rom. 7:19. 
De ljumma kristna föraktar bibeltexten där Jesus säger: "Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig."  Se symbolbilden här till höger. Matt. 5:48.Guds Ande uppenbarade skillnaden mellan de orättfärdigas liv och de rättfärdigas liv för mig och förde mig till Daniels profetia, som säger: att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."Dan. 12:10. 
De förståndiga skall förstå budskapet om Korsets kraft. Men de ogudaktiga kan inte förstå, att det finns möjlighet, att genom Jesus Kristus och Korsets kraft få uppleva en fullkomlig frihet i Jesus Kristus. De vill inte erkänna, att Paulus genom tro på Jesus Kristus och Korsets kraft fick uppleva  förvandling till ett nytt andligt liv där han säger: "Nu  lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. 
När jag såg den här bilden av de ljumma kristna förde Guds Ande mig till Uppenbarelseboken och pekade på Guds profetiska ord, som talar om hur svårt det skulle bli den sista tiden för människorna, att finna vägen till frälsning och helgelse och hänvisade särskilt till Guds ord, som säger, att: "På den tiden skola människorna söka döden, men icke kunna finna den; de skola åstunda att dö, men döden skall fly undan ifrån dem."  Upp. 9:6.
Guds Ande uppenbarade samtidigt för mig vad den här bibeltexten betyder - som säger, att: Människorna skola söka döden, men inte finna den. Det beror på, att många som predikar Guds ord i dag är rädda för att komma i konflikt med de ljumma kristna och de vågar inte tala öppet om Guds heliga sanningar, som leder till helgelse. De vänder sig bort ifrån Guds ord som säger, att: "Utan helgelse får ingen se Herren."Heb. 12:14 
I stället för att lyda och frukta Gud har de i sin feghet tagit sig för, att frukta människor mer än Gud. Hela tiden går de på sidan av Guds heliga sanningar. De sanningar, som Jesus predikade. De sanningar, som Petrus, Stefanus, Paulus och de övriga apostlarna predikade.  Och på grund av den andliga ljumheten i de förkunnelser och predikningar, som de bär fram till människorna i dag kan de sökande inte finna den gamla människans död och uppståndelsen i Kristus, som Upp. 9:6, talar om.  Alltså de kan inte finna den död och uppståndelse, som Paulus beskriver i Gal. 2:20, där han säger: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." 
Anden uppenbarade också, att många, som bekänner sig som kristna endast talar om Kristi Kors vid Långfredagen och vid Påsk. De förstår inte, att Korset måste följa de frälsta och helgade varje dag därför att djävulen ansätter den troende varje dag. Paulus som kände till Korsets betydelse och djävulens listigheter säger: "Jag lider döden dag efter dag."  1:a Kor. 15:31. 
Utan Korset hade Paulus inte kunnat, som han säger upplevt döden varje dag i sin gamla människa. Inte heller hade han kunnat fått upplevt uppståndelsen i Kristus varje dag. 
Paulus bekännelse till Galaterna där han säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20, stämmer också överens med bibeltexten i Johannes brev  där Johannes säger, att: "Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande, som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande..."  1:a Joh. 4:2-3. 
Många bekännande kristna talar i dag i sina predikningar och i samtal med varandra om en uppståndelse med Kristus efter den fysiska döden. Men Guds ord talar på flera ställen i bibeln igenom Paulus om en andlig uppståndelse med Jesus Kristus före den fysiska döden.
I sitt brev till Romarna upplyser Paulus dem om vår död och uppståndelse i Kristus medan vi ännu lever kvar här i denna världen och säger: "Ty om vi hava vuxit samman med honom genom en lika död, så skola vi ock vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Vi veta ju detta, att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så att vi icke mer tjäna synden. Ty den som är död, han är friad ifrån synden. Hava vi nu dött med Kristus, så tro vi, att vi ock skola leva med honom..." Rom.6:5-8. 
Korset skapar gemenskap med Jesus Kristus i vår ande först när vår gamla människa dött. För att vi inte skulle missförstå Korsets kraft och dess betydelse tog Jesus fram ett "vetekorn,"  som en förebild och sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."  Joh. 12:24-26.
Jesus ville med vetekornet, som förebild övertyga oss om den allvarliga sanningen, att om vi inte är villiga att dö bort ifrån vår gamla människa så finns det ingen möjlighet för den nya människan att kunna växa fram till ett nytt liv med goda andliga frukter. 
I liknelsen med vetekornet visar Jesus Kristus, att det gudomliga andliga livet börjar inne i människans ande och Han förklarade för sina lärljungar, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Luk. 17:21.
Om vi stöter bort Guds ord och Korset, som är den enda vägen till frälsning och helgelse då kan inte heller vi få uppleva någon förvandling till ett nytt andligt liv. I sitt samtal med översteprästerna och de skriftlärde visade Jesus vilken oerhörd makt Djävulen har genom sin listighet, att kunna förblinda och vilseleda oss människor. I bibeltexten framgår det, att Jesus avslöjade översteprästerna och de skriftlärdes andliga liv och sade öppet och rakt på sak till dem, att de hade: "Djävulen till sin fader"  och vad djävulen ville, att de skulle göra, det gjorde de. I stället för att Korsfästa det orena och orättfärdiga, som var verksam i deras tankar och i deras gärningar Korsfäste de i stället Jesus Kristus i sin ande.  Se, Joh. 8:37-59. 
I sin gränslösa nåd varnar Gud oss för, att djävulen kan göra det samma med oss  i dag såsom han gjorde med översteprästerna och de skriftlärde om vi stöter bort Korset såsom de gjorde. 
I brevet till Hebréerna står det skrivet, att de, som upplevt frälsning och helgelse och till dem: "vilka ljuset en gång har kommit och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av den helige Ande och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter, men som ändå hava avfallit - dem är det omöjligt att återföra till ny bättring, eftersom de på nytt Korsfästa Guds Son."Heb. 6:4-6.
Jesus sade, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Luk. 17:21.  Men detta Guds rike i vår ande blev genom syndafallet fängslat av djävulen med det onda. I Kristi Kors finns en gudomlig kraft, som kan verka på två olika sätt. Dels att frigöra det goda i vår ande. Samt att Korsfästa det onda i vår gamla människa. I samband med den gudomliga frigörelseprocessen säger Paulus, att han: "...lider döden dag efter dag."  1 Kor. 15:31.
I stället för att korsfästa det onda, som finns i den gamla människan så Korsfäster millioner människor utöver hela världen Jesus Kristus dagligen i sin ande, utan att de förstår vad de gör. Ty så länge, som människan tillåter, att de onda andarna får vara rådande i hennes ande och i sina gärningar så länge finns det ingen möjlighet för människan, att kunna bli fri ifrån det onda. Utan Kristi Kors verksam i sin gamla människa finns det inte någon möjlighet för någon människa, att få uppleva Kristus i sin ande. 
Guds Ande uppenbarade särskilt, att våra böner, vårt offrande av vårt tionde. Våra predikningar och vårt Gudstjänstliv är helt värdelöst om vi inte tillåter, att Korset bryter ner allt det onda, som finns i vår gamla människa och i vår ande. Samtidigt blev jag hänvisad till Guds ord, som säger: "Faren icke vilse, Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda. Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv."  Gal. 6:7-8.
Först när Korset brutit ner vår gamla människa kan vi med Paulus säga: "Vem skulle kunna skilja oss från Kristi Kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Så är ju skrivet: För din skull varda vi dödade hela dagen; vi hava blivit aktade såsom slaktfår. Nej, i allt detta vinna vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre."   Rom. 8:35-39.
I sitt tal till Romarna vittnar Paulus om vilken mäktig kraft det finns i Kristi Kors för dem som tror. Han talar här om en kraft, som övervinner, sorg, lidande och död. Många bekännande kristna kan inte se den här kraften ty när prövningarna kommer tror de, att Gud har övergivit dem. Men Gud är trofast och Han överger inte någon som tror på honom. Lyssna till Jesus ty Han säger till oss än i dag: "Se jag är med Eder alla dagar intill tidens ände."  Matt. 28:20. 
När det gäller det lidande som vi möter säger Jesus till oss: "I skolen hava frid i mig. I världen liden I betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen." Joh. 16:33.
Våra svagheter beror alltid på frånvaron av Kristi Kors.  Gud vill att vi skall ta varje sorg och prövning och göra av dem ett vapen, ett andens svärd, med vilket vi besegra det onda och att vi med kärleken, renheten, ödmjukhetens och tacksamhetens ande avhugga de bojor som djävulen binder oss med. Med Kristi Kors har vi möjlighet, att förvandla alla motgångar, prövningar och nederlag till himmelska segrar. 
För att kunna få uppleva denna förvandling till en ny skapelse i anden måste vi vara villiga, att lyssna till Jesus Kristus, som uppmanar oss med sina ord och säger: "Följ mig."  Luk. 9:59. 
Att följa Jesus Kristus betyder, att vara villig att ta Korset på sig varje dag och varje stund och låta Korset bryta ner allt, som finns i vårt jag, såsom lögn, egoism, genstridighet och själviskhet, ohörsamhet och allt negativt som kommer i vår väg.  Först då kan Kristus börja växa fram i vår ande och i vårt liv, såsom en slipad diamant, som återger den sanna kärleken igenom vår ande ifrån Gud. Den kärlek som inte vet av någon gräns och som är full av nåd och sanning. Kärleken som i sann glädje kan älska sina ovänner och bedja för dem, som hånar, föraktar och förföljer oss för ordet skull. 
Då är inte längre Guds ord, ett ord på ett papper. Nej, ordet har fått liv i vår ande. Det är en upplevelse med Jesus Kristus, levande i anden. Och så säger Guds ord: "Om nu Sonen  (Jesus Kristus) gör eder fria, så bliven I verkligen fria."  Joh. 8:36. 
Så säger Bibeln, att: "Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek...Om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap och om jag hade tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet. Om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn." 
"Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting."  
1:a Kor. 13:1-13.
Först när vi tillåter, att Kristi Kors får bryta ner allt, som finns i vår gamla människa. Våra själviska och egoistiska tankar och gärningar, som är i strid emot Guds ord och den helige Ande. Ja, allt det köttsliga och världsliga, som binder oss. Först då får vi uppleva det underbaraste av allt, som finns på denna jord. Då får vi uppleva de dyrbaraste av alla gåvor i vår ande och i vårt liv. En ande, som är fylld med Guds rena kärlek, frid och glädje, ödmjukhet och tacksamhet. En ande, som utan hinder kan älska alla våra medmänniskor med Guds rena kärlek. 
Alltså en ande, som kan förstå och förlåta. En ande, som tillsammans med Petrus, Jakob, Johannes och Paulus och alla de heliga kan säga: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Detta är den eviga sanna kärleken skänkt, som en gåva till oss ifrån en älskad Gud genom Jesus Kristus. Gal. 2:20.  1:a Joh. 4:18.  1:a Joh. 4:20. 
Min bön är, att Gud måtte välsigna Er alla, som läser detta budskap om Kristi Kors och att Ni får Nåd, att förstå Korsets heliga budskap innan det blir för sent. Gud välsigne Er.
Fridshälsningar

Gatumissionär 
Bror Espegren. 
Innehållsförteckning.
Tillsida 1.
                                                                               
©Upphovsratt