Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan."
Bildstodens buk är ett världsomfattande politiskt system, som är verksamt i vår tid.  Dan. 2:31-33. 
Daniel upplyste konungen om, att: "...efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare än ditt, och därefter ännu ett tredje rike, ett som är av koppar, och det skall råda över hela jorden."  Dan. 2:39. 

Det finns inget system i hela världen, som är så utbrett och så inträngande i människans samhälle, som politiken. Vi vet att politiken har haft och har i vår tid en enorm makt över människorna i hela världen. Även bland de mest primitiva folkslagen förekommer något slags politiskt system i form av lagar och förordningar. 
Politiken har varit grunden till två världskrig, den har varit grunden till diktaturregimer och förföljelser mot hela folkgrupper på grund av ras, religion eller språk särskilt under 1900-talet. 
Politiken har skapat enorma flyktingproblem av gigantiska mått där miljontals människor tvingats att fly. I samband med Nazismens maktövertagande under åren 1933 -1945 i Tyskland, Österrike, Tjeckoslovakien, Polen, Frankrike, m.fl. länder tvingades många politiker, särskilt kommunistiska och socialdemokratiska, att fly, samtidigt som judeförföljelserna medförde en massflykt av miljoner människor på grund av politiken. 
Politiken är fylld med löften och svikna löften. Politik finns i olika valörer t.ex som diktatur eller som  demokrati. Politiken går över alla gränser, utan anseende till ras, religion och person. Politiken utöver hela världen lovar rättvisa åt alla. Man talar stort om mänskliga rättigheter, men det blir endast rättigheter som saknar mänskliga rättigheter. 
Politiken lovar religionsfrihet: Den lovar att samhället ska garanteras förutsättningar för religiös frihet och verksamhet i kyrkor och samfund. Sedan skapar politiken lagar, som förbjuder de troende att predika Bibelns sanningar, t.ex. då det gäller homofiler och lesbiskas verksamhet. Rom. 1:24-28. 
Ja, spelet om väljarna är politikens största problem. Politikernas lockrop ljuder av många blandade toner. Annonskampanjer, skräckmålningar av motparten ropas ut, såsom, tänk dig för! Eller, vi lovar! Eller vår politik är den bästa för dig! 
Vid valen i USA kan man i tidningar läsa om intriger, som är hänsynslösa där lögn och förtal ingår för att smutskasta motparten. Det politiska spelet går alltid ut på, att: Vinna eller att försvinna. 
År 1956 började de bekännande kristna, att blanda sig i politiken här i Sverige. I dag har de flesta politiska rörelserna något av religion inblandad i sin politik. På en löpsedel från 1989 kan vi läsa om, att Kyrkan behöver bättre politiker! 
Hur kan man, som kristen bekännare tro, att Jesus Kristus och hans evangelium, som är av en andlig värld, skulle kunna blandas in i en världslig politik? Man måste i såfall ställa frågan: Vem skulle Jesus Kristus i så fall rösta på? 
Man måste även ställa frågan: Var någonstans i Bibeln står det skrivet, att Jesu Kristi Brud skall rösta på den världsliga politiken? Säger inte Guds Ord mycket tydligt och klart till dessa så kallade kristna: "I trolösa avfällingar, veten I då icke, att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän."  Jak. 4:4. 
Gärningarna och det andliga förfallet, som vi ser i de politiska religiösa systemen talar tydligt om, att man som bekännande kristen inte längre lyssnar till Bibelns Ord där Jesus Kristus säger, att: "Mitt rike är icke av denna världen."Joh. 18:36.
Guds Ord varnar oss särskilt för den sista tiden ty då skulle de bekännande kristna blanda sig med det världsliga. Den helige Ande talar om detta andliga förfall genom aposteln Petrus och säger, att: "Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå såsom på ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan."  Pet. 2:a brev 1:19. 
I sitt brev till Galaterna skriver aposteln Paulus om hur "Morgonstjärnan" tagit sin boning i hans ande och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." 
Bildstodens buk är i sanning ett system, som visar hur de politiska makterna styr människorna med sitt politiska system över hela världen i dag. Det är inte mina ord utan jag har endast beskrivit bildstodens system såsom Guds Ande uppenbarat för mig i det andliga ljuset. 
Guds Ande talar ännu i dag genom profeten Daniel och säger, att: "Ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga (alltså de andliga) skola förstå det."  Dan. 12:10. 
Gud välsigne Dig, att Du måtte få nåd att förstå detta budskap.  Upp. 22: 10-14. 
Se fortsättning, som avslöjar Bildstodens verksamhet i vår tid!   Klicka här!
                                                                                                           © Upphovsratt