Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan."
Änglarna skyddar och hjälper oss.Enligt Guds ord så är alltid Änglarna involverade i Jesu Kristi frälsning och helgelseverk. De uppenbarar sig för att skydda och hjälpa oss människor mot mörkrets makter. 
Det finns också änglar, som har till uppgift, att visa oss vägen till Jesus Kristus. Vi kan t.ex läsa i bibeln om hur en Etiopisk hovman, en mycket betydelsefull tjänsteman satt i sin vagn och läste Gamla testamentet och då han hade hunnit fram till Jesaja förstod han inte vad profeten menade.
Gud såg, att hovmannen var en ärlig sökare och behövde någon, som kunde förklara skriften för honom. Bibeln upplyser oss om, att Gud sände en ängel till Filippus och ängeln sade till honom: "Stå upp och begiv dig vid middagstiden ut på den väg som leder ned från Jerusalem till Gasa; den är tom på folk."  Apg. 8:26.Filippus som var lyhörd för den helige Andes röst lydde ängeln. Och då han närmade sig vagnen, som hovmannen färdades i hörde han, att hovmannen läste profeten Esaias. Apg. 8:30.
Då frågade Filippus honom: "Förstår du, vad du läser?" Hovmannen svarade: "Huru skulle jag väl kunna förstå det, om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp i vagnen och sätta sig bredvid honom." Apg. 8:31.
Filippus undervisade då hovmannen och förklarade för honom om Frälsningens och Helgelsens dyrbara gåva, som vi fått av Gud genom Jesus Kristus. Det berättas här, att hovmannen tog emot budskapet om Jesus Kristus i vår ande. Gal. 2:20.
Och han lät döpa sig i tro på Jesus Kristus och kunde sedan jublande glad fortsätta färden. Apg. 8:32-39.
Om Gud inte hade sänt denna ängel till Filippus så skulle hovmannen inte kunnat fått uppleva denna underbara Frälsning och Helgelse i Jesus Kristus.
En annan händelse där Guds ängel kom med ett budskap till människor i svår nöd är då Paulus var på väg till Rom. Bibeln berättar, att det blåste upp till storm och just som det såg ut, som att skeppet höll på att gå under och sjunka, och ta allt med sig i djupet, då uppenbarade sig en ängel för Paulus och sade: "Frukta icke, Paulus. Du skall komma att stå inför kejsaren." 
Paulus omtalade då detta för alla ombordvarande, att de alla skulle bli räddade. Apg. 27:24.
Vi ser här i bibeltexten hur Gud i sin gränslösa nåd sände en ängel, som upplyste Paulus om, att både han och de övriga ombordvarande på skeppet skulle bli räddade. Guds avsikt var samtidigt med ängelns uppebarelse att Paulus skulle få predika Jesu Kristi evangelium för kejsaren i Rom. De här två händelserna, som beskrivits här, visar tydligt, att Guds änglar är involverade i Jesu Kristi frälsning och helgelsesverk.
Det finns ett flertal liknade vittnesbörd i bibeln, som beskriver hur änglar gripit in och skyddat och hjälpt människor i svår nöd. Och dessa Guds änglar verkar på samma sätt i dag men det talar man tyst om.
Däremot om man går in på ett bibliotek eller en bokhandel så kan man finna en hel skog av böcker, som talar om demoner, okultism och om djävulen. Man hör också ofta i en del, Radioprogram och TV-program, om nära-döden-upplevelser. Eller, spök-upplevelser. I många av dessa program kan man höra hur ogudaktiga människor berättar om, hur de sett ett ljus, på den andra sidan i andevärlden. 
De berättar med övertygelse, att det är så vackert och fint där på den andra sidan och hur det lyser med härlighet och ljus och de förstår inte att det kan vara ett bländverk ifrån djävulen i syfte att lura de ogudaktiga, att de inte behöver vända om till Jesus Kristus, utan himmelen är öppen för alla ogudaktiga och all ogudaktighet.
Bibeln lär att djävulen är en andlig person, ett verkligt väsen, som verkar här i världen ibland de ogudaktiga tillsammans med sina onda andar.
Dessa andar skyr inte några medel, då det gäller, att förstöra Jesu Kristi Frälsningsverk. Dessa andar har fått möjlighet, att kunna förblinda vissa människor och gå in i människans ande och använda människan, som verktyg för sina onda gärningar.
Guds ord upplyser oss om, att de onda änglarna utövar ett mycket större inflytande över människorna och deras sinnen i vår värld, långt mer än vi är medvetna om. De onda demoniska andemakterna har till uppgift, att villseleda människor genom falska syner och uppenbarelser för att på så sätt få människor, att sprida ----- falska upplysningar, som inte är ifrån Gud och samtidigt så gör dessa onda andar Jesu Kristi Golgata och Frälsningsverk om intet.
Bibeln lär, att det endast finns en i hela skapelsen, som kan hjälpa oss emot dessa onda andar och det är Jesus Kristus. Han har fått makt av himmelens Gud, att driva ut de onda andarna ur människans ande med Guds Ord. Ty bibeln säger om Jesus Kristus, att: Han drev ut de onda andarna med sitt blotta ord. Mark. 1:34.När det gäller de goda änglarnas verksamhet så talas tyst om deras tillvaro och verksamhet här i världen och på så sätt har budskapet om dem undanröjts och fallit i glömskans hav. Bibeln däremot nämner på flera ställen om hur de goda änglarna i alla tider kommit människor till hjälp i svår nöd.
Det finns goda änglar, som hela tiden vakar och håller uppsikt över oss. Enligt bibeln så finns det olika änglar, som var och en har sin särskilda bestämda uppgift. Dessa olika änglar är tjänsteandar till hjälp för Guds barn, som kämpar här i denna värld emot mörkrets makter. I den helgade människan, som kan säga, som Paulus sade: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
Det betyder, att den människa, som har Jesus Kristus levande i sin ande. Den människan har blivit ägare till Kärleken, Renheten, Rättfärdigheten, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid & Glädjens Andar, i sin ande. Dessa gudomliga Andar samarbetar hela tiden med de olika änglarna, som har samma Ande. Och så säger Guds ord om denna gemenskap, att: "Om vi vandra i ljuset, såsom Kristus är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra..." 1 Joh. 1:7.
Många människor har någon gång upplevt någon händelse i livet, då de varit utsatta för en överhängande fara eller råkat ut för en svår olycka och klarat sig och blivit räddade på ett mirakulöst sätt. Det finns ingen annan förklaring till en sådan räddning än att det med säkerhet varit en Guds ängel som grep in och avstyrde olyckan. 
En del människor säger, att det var änglavakt. Denna änglavakt kallas ofta, på ett felaktigt sätt, för "slumpen", eller "ödet."  Anledning till, att människor använder ord, som "slumpen"  eller "ödet"  den verkliga sanningen i samband med alla sådana svåra händelser och säger, att: "Gud låter ju sin sol gå upp över både onda och goda."  Gud är Kärlek och Han vakar över alla människor med sin gränslösa Nåd & Barmhärtighet. Matt. 5:45. 
När det gäller människor som vill leva i rättfärdighet inför Gud och i samband med detta får uppleva hån och förakt samt förföljelse för ordets skull så beskriver Paulus om änglarnas närvaro på följande sätt, han säger: "Mig tyckes nämligen, att Gud har ställt oss apostlar här såsom...ett skådespel...för världen, för både änglar och människor." 1:a kor. 4:9.
Psalmisten skriver och upplyser om, att: "Herrens ängel slår sitt läger omkring dem, som frukta honom, och han befriar dem."  Psalm 34:8. 
Många händelser i både Gamla och Nya testamentet vittnar om hur Guds änglar kommit till människors hjälp. Många människor, som i dag är förtvivlade och bundna i otro, i fruktan och i ångest har möjlighet, att få uppleva hjälp och befrielse om hon bara vågar lita på Guds ord, som skapar frid, glädje och lycka, ty Gud är trofast och han kan aldrig svika sina löften. 
Jag vill därför be dig, du som har det svårt och prövosamt, att särskilt lyssna till sångaren, som sjunger om denna Guds Nåd och Godhet: "Spärras din väg utav hinder så väldiga och utav berg som där skyhöga stå. Räkna med Gud ty han gör det omöjliga, han gör vad människor icke förmår."  Gud välsigne dig, att vara lyhörd för Andens röst. 
Gatumissionär

Bror Espegren
Se kunskapens träd på gott och ont. Klicka här.
Tillbaka till sida 1.
                                                                                                                                                       © Upphovsratt