Bibeln talar tydligt om kyrkornas andliga död och förfall: 
Och om de helgade, som tillhör Jesu Kristi Brud, säger Jesus, att: "
Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor; (Kvinnor här i bibeltexten hänvisar till: "Moder Babylon och hennes döttrar",) ty de (helgade) äro såsom jungfrur."  Upp. 17:5.  Förklaring: Det betyder, att de frälsta och helgade har icke beblandat sig med de olika världsliga kyrkorna, sekterna och de religiösa samfunden. 
Bibeltexten talar här om de helgade, som inte har beblandat sig med den Katolska kyrkan, den Ortodoxa kyrkan, den Lutherska kyrkan, samt Missionsförbundet, Baptisterna, Adventisterna, Jehovas vittnen, Pingstvännerna, Livets Ord, o.s.v. Ty Bibeln säger om de helgade, att: "Dessa äro de som följa Lammet varthelst det går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet. Och i deras mun har ingen lögn blivit funnen; de äro ostraffliga."  Upp. 14:4-5. 
Bibeltexten upplyser, tydligt att de helgade har genom Jesus Kristus och med Guds Ord: "Blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet."  Upp. 14:4-5. Se symbolbilden här ner till höger. 
Guds Ord styrker och säger om de helgade, att: "Alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet tog sin boning
i oss, och vi sågo (Jesu Kristi) härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."   Joh. 1:12-14. Se symbolbilden här ner till höger. 
Jag har talat med många präster och predikanter och många bekännande kristna och då har det visat sig, att de har inte förstått, att frälsningen och helgelsen, till ett nytt andligt liv, finns i Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Godhet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Ty i sin bön till sin Fader sade Jesus, att: "De ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem: och de hava tagit emot dem."   Joh. 17:8. Se symbolbilden här ner till höger.Guds Ord visar tydligt skillnaden på det gamla testamentet och det nya testamentet. Det gamla testamentet talar om Lagen, som verkar igenom den fysiska yttre människans tankar och gärningar. Medan Nåden i det nya testamentet verkar genom den andliga inre människans tankar och gärningar. 
I det gamla testamentet fick Salomo bygga ett hus åt HERREN."  Och det fysiska templet var ett människoverk, som byggdes av sten och trä. Se symbolbilden här till vänster.Efter Jesu Kristi seger på Golgata fick Jesus Kristus, i det nya testamentet, uppgiften ifrån himmelens Gud, att med Nåden och med Guds Ord och den helige Ande bygga ett andligt Tempel år 33 på Pingstdagen i människans ande. Och det andliga Templet är Guds verk igenom Jesus Kristus. Se symbolbilden här till höger.


Jesus Kristus visar oss, att kyrkor och kapell, som byggdes av sten och trä i gamla testamentets tid är förbi. 
I nya testamentet har Jesus Kristus återskapat Guds Tempel i människans ande. Templet som satan förstörde i samband med syndafallet. 
Och så säger Guds Ord om Jesus Kristus, att: "Han skall bygga upp HERRENS Tempel. Ja, han skall bygga upp HERRENS Tempel och förvärva majestät och sitta på sin tron och regera; och en präst skall han vara på sin tron."  Sakarja 6:12-13. Se symbolbilden här ovan till höger. 
I brevet till Hebreerna säger Guds Ord om Jesus, att: "Vi hava en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmelen, för att göra tjänst i det allraheligaste, ( i den helgade människans ande) i det sannskyldiga Templet, vilket Herren har upprättat, och icke någon människa."  I det andliga Templet finns inga fysiska präster eller predikanter.  Hebr.1:1-2. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Aposteln Paulus, som känner och upplever, i sann övertygelse, att Jesus Kristus har skapat ett andligt Tempel i hans ande. säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Till Korintierna, som inte förstått budskapet, att Jesus Kristus skapat ett andligt Tempel i människans ande, säger aposteln Paulus till dem: "Veten I icke att I ären ett Guds Tempel och att Guds Ande bor i eder?"  1 Kor. 3:16.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Lyssna till Jesus Kristus när han talar till dig här i bibeltexten:

Ty han vill, att du skall förstå den här förklaringen när han säger: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning  i honom."  Se symbolbilden här ovan till höger där himmelens Gud och Jesus Kristus tagit sin bonning i den helgade människans ande.  Joh. 14:23. 
Vi kan också se och förstå vad aposteln Stefanus menar där han säger, att: "Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer."  Om vi lyssnar till helheten i Guds Ord. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Vi ser också hur aposteln Paulus, som hade tagit emot Guds Ord och Jesus Kristus i sin ande, upplyser Korintierna om, Jesu Kristi andliga Tempel. Ty han säger till dem: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?"  1 Kor. 3:16. Se symbolbilden här ovan till höger.Men tyvärr såsom det skedde på Noas tid, så skulle det ske, även i vår tid!
Ty historien, samt vår tid, visar att präster och predikanter inte förstått. Och inte heller vill förstå, vad Jesus Kristus och aposteln Stefanus, samt aposteln Paulus upplyst oss om, att: "Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer."  Ty med ohörsamheten och genstridighetens ande motarbetar de Guds Ord och trampar Guds heliga Ord under sina fötter.  Apg. 7:47-60.


Gamla Testamentet: 
Se bilden här till vänster, på guds hus, som djävulen byggt i Nya Testamentet, med sten och trä. Och lyssna till aposteln Stefanus, som säger, att: "Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer, ty det är såsom profeten säger. Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, säger Herren, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad? Min hand har ju gjort allt detta. I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande, I likaväl som edra fäder."  Apg. 7:49-51. Se symbolbilden här till vänster.Nya Testamentet: 
Se symbolbilden här ovan till höger, som visar oss på Jesu Kristi andliga Tempel. Templet, som Jesus Kristus skapade år 33 på Pingstdagen, med Guds Ord och den helige Ande, i människans ande. 
Återigen vill jag hänvisa, till aposteln Paulus brev, till Korintierna där han säger till dem: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?"  1 Kor. 3:16.  Se Jesu Kristi andliga Tempel i den frälsta och helgade människans ande, i symbolbilden här ovan till höger.Men! Tyvärr så ser vi, med sorg och bedrövelse, att istället för att lyssna till vad Bibeln säger om Jesu Kristi Tempel, som han har skapat i människans ande år 33 på Pingstdagen så visar vår tids präster och predikanter, genom sina gärningar, att de lever kvar i det gamla testamentet, då de, i vår tid, bygger sina kyrkor av sten och trä och kallar dessa fysiska kyrkor för Guds hus. Ty på Internet kan vi läsa om hur vår tids präster och predikanter kallar dessa sten och träkyrkor för "Guds hus." Se bifogad länk: http://gd.se/nyheter/gavle/1.4793826-spadtag-for-guds-hus 


Så säger Guds Ord om vår tids kyrkors förfall!
Ty aposteln Johannes såg i anden, att: "En ängel kom ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet." 

"Och ängeln ropade med stark röst och sade: Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar..." 

"Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar." Upp. 18:1-5. 


Om det inte är den Katolska kyrkan, Lutherska kyrkan, Pingstvänner, Babtister, Örebromissionen, Missionsförbundet, Adventister, Jehovas Vittnen, o.s.v, som är, "Moder Babylon och hennes döttrar?"   Vem är det då, som är, "Moder Babylon och hennes döttrar?" 
Guds Ord talar om den sista tiden: Och Jesus Kristus varnar särskilt de ljumma kristna för det andliga förfallet inom de olika kyrkorna och säger: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; men du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."  Upp. 3:15-21. 
Om det inte är de olika världsliga kyrkorna och deras medlemmar, som är de ljumma kristna, som Jesus talar om här i bibeltexten: Var finns då de ljumma kristna? Bibeln visar oss, att i Jesu Kristi Tempel råder det en andlig gemenskap, i sann Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje. Och i Jesu Kristi Tempel finns inga fysiska präster eller fysiska predikanter, ty då Jesus Kristus sade på Korset: "Det är fullbordat!"  Då nådde det gamla testamentets offertjänst sitt slut. Och aldrig mer skulle präster eller predikanter göra tjänst i en jordisk helgedom, ty Jesus Kristus blev då präst efter en ny ordning i den helgade människans ande. Det levitiska prästadömet var tillända. Joh. 19:30.  Se symbolbilden här till vänster.


Den Kristna helgedomstjänsten är en helig andlig huvudpunkt i den kristna läran. Guds ord lär tydligt och klart, att Jesus Kristus och ingen annan är överstepräst i den helgade människans ande. Han är en evig sann tjänare i den andliga helgedomen, vilken himmelens Gud uppfört igenom Jesus Kristus och inte igenom någon människa. Hebr. 8:1-2.  Se symbolbilden här till höger.

Bibeln visar oss, att det är omöjligt för oss människor, att kunna förstå Guds andliga Ord, om vi saknar den helige Andes ledning. Ty Jesus sade, att: "Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder." Joh. 14:26. 
Bibeln upplyser oss om de helgade människornas liv och säger om dem, att de: "Hava icke fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att de skola veta vad som har blivit skänkt av Gud. Om detta tala de, icke med sådana ord som mänsklig visdom lär, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en ljum kristen och världsliga människor tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är för dem en dårskap, och de kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon icke utgrundas av någon." 1 Kor 2:12-15. 
Lägg märke till, att när vi läser i gamla testament då kan vi se, att Konung Salomo byggde en kyrka av sten och trä. Och den fysiska kyrkan pryddes med det allra finaste Guld och Silverföremål. Och hela Templet lystes upp av dessa dyrbara jordiska skatter.  Apg. 7:48, och vers 59.  Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Men nu upplyser den helige Ande oss, att de dyrbara skatterna av finaste Guld och Silverföremål, som prydde Salomos tempel, var en förebild, till hur de Frälsta och Helgade människans ande, i Jesu Kristi Tempel skulle smyckas med Guds heliga Ord, som är Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Nåden och Barmhärtighetens Ande, Friden och Glädjens Ande, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Guds Ord visar, att de människor, som i vår tid bygger kyrkor av sten och trä och kallar dem för Guds hus, de har inte förstått, det nya testamentets budskap. Utan de är kvar i det gamla testamentets andliga mörker. 
Enligt Guds Ord är Jesus Kristus Överstepräst i den Helgade människans ande. Och så säger Bibeln om Jesus Kristus, att han är en tjänare i den andliga helgedomen, vilket Herren har uppfört och ingen människa. Hebr. 8:2.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Enligt Guds Ord, träder Jesus Kristus: "Fram inför Guds ansikte, oss till godo." Och: "Nu kunna vi, på denna nya och levande väg erhålla förlåtelse för vår synd och undfå evigt liv."   Hebr. 9:24. 10:20.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
I det andliga Templet är det Jesus Kristus, som skall stråla fram ur människans ande, såsom ett himlaljus. Aposteln Paulus som funnit detta Kristi ljus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ner till höger. 
Till de Helgade Efesierna, som tagit emot Jesus Kristus i sin ande säger aposteln Paulus, att: "I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren, vandren då såsom ljusets barn."  Efe. 5:8.  Se symbolbilden här ner till höger.Jag är idag 85 år och uppgiften, som jag fått ifrån himmelens Gud är inte att föra någon människa till någon världslig kyrka. Utan kallelsen, som jag fått från himmelens Gud, är att föra de sökande människorna till Jesu Kristi Tempel, som han grundlade år 33 på Pingstdagen. Alltså samma Tempel, som apostlarna tillhörde, och där alla apostlar och troende hade sin gemenskap i Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v. Ja, där alla de helgade kunde säga, att: Nu lever icke mer vi, utan Kristus lever i oss. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Ja uppgiften, som jag fått,
är att föra alla ljumma kristna fram till Jesus Kristus, där han säger till dem: "Jag råder dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se..." 

"Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron." Upp. 3:18-21. Se symbolbilden här ovan till höger. 


Aposteln Paulus upplyste särskilt Korintierna om, att människas ande, skulle vara ett Tempel åt den helige Ande. Ty han sade till dem: "Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?"  1 Kor.6:19.Se symbolbilden här ovan till höger.


I brevet till Efesierna uppmanar aposteln Paulus dem om, att de skall i andlig gemenskapen, i Kärlek, Frid och Glädje och säger: "Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått, med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, likasom I ock bleven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse." Efe. 4:1-4. 
De som bekänner sig, som kristna, i vår tid, borde lära sig av aposteln Paulus och av apostlarna i Jesu Kristi andliga Kyrka vad Guds Kärlek betyder. Ty för några år sedan var det en predikant, som frågade mig vilken kyrka jag tillhörde. Jag svarade då, att jag tillhörde den kyrka, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingsdagen i människans ande. Då sade han, att den kyrkan hade han aldrig hört talas om. Sedan frågade han mig, med ett hånfullt leénde - hur många medlemmar har du i din kyrka? Då kom Guds Ande mig till hjälp och jag svarade och sade, att : Det är många medlemmar i min kyrka. Då bad han mig, att nämna några namn på dessa medlemmar. Jag svarade då, Petrus, Jakob, Johannes, Paulus, o.s.v. Ty Jesus Kristus har endast en andlig kyrka här på jorden. Och den kyrkan kallas i Bibeln för Jesu Kristi Brud. Och om medlemmarna i denna andliga kyrka säger Guds Ord, att: "Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor, ty de äro såsom jungfrur."  Upp. 14:4-5. 
Jag förklarade samtidigt för den här predikanten, att de som är Frälsta och Helgade genom Jesus Kristus, de har inte beblandat sig med någon religion. Inte heller med moder Babylon eller hennes döttrar, som är en symbolbild på de ekumeniska kyrkorna och övriga världsliga kyrkor, o.s.v. Upp. 17:5. 
Jag upplyste honom också om, att Bibeln säger om de Helgade i Kristus, att: "Dessa äro de, som följa Lammet, varhelst det går. De har blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet."  Det betyder, att de är lösta ifrån de Ekumeniska, världsliga kyrkornas antikristliga lära. Heb. 13:9. 
Samt, att de som tillhör Jesu Kristi andliga Tempel, att: "I deras mun har ingen lögn blivit funnen, de äro ostraffliga."  Det betyder, att allt vad de Helgade i Kristus talar till människorna det är i enlighet med Guds heliga ord. Ty om dessa Helgade säger aposteln Petrus i sitt brev, att: "Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord." 1:a Pet. 4:11. Du som läser denna hemsida. Lyssna vad Bibeln säger om de helgade, som tagit emot Jesus Kristus och Guds Ord i sin ande. Ty då den helgade människan ödmjukat sig och låter sig ledas av Guds Ord och den helige Ande, då: "Behöves det icke att någon undervisar eder." 1 Joh. 2:27. 
Ty vilken världslig präst eller vilken världslig predikant kan stiga fram och undervisa aposteln Paulus, då han i brevet till Galaterna säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig?"  Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ner till höger. 
När aposteln Paulus säger, att Kristus lever i honom, så betyder det, att Guds fullkomlighet lever i hans dagliga liv.

I brevet till Korintierna vittnar Paulus om hur Kristus verkar igenom honom ty han säger, att: "Kärleken är tålig och mild.  Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen." 

"Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna. Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk; men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk." 

"När jag var barn, talade jag såsom ett barn, mitt sinne var såsom ett barns, jag hade barnsliga tankar; men sedan jag blev man, har jag lagt bort vad barnsligt var. Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd. Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken." 1 Kor. 13:1-13.  Se symbolbilden här ner till höger. 


Och så säger Guds Ord, att: "Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu alltjämt i mörkret."   1 Joh. 2:9.  Se symbolbilden här ner till vänster. 
Vi förstår här med hänvisning till de olika bibeltexterna vad Jesus menade då han säger till sina lärljungar, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."Joh. 15:5. Se symbolbilden här ner till höger. 


Aposteln Johannes brev är skrivet, som en andlig vägledning för oss i denna andliga mörka tid. Johannes säger: "Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig; och han är försoningen för våra synder, ja, icke allenast för våra, utan ock för hela världens. Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud."   Se symbolbilden här ovan till höger.

"Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans bud, han är en lögnare och i honom är icke sanningen."   Se symbolbilden här ovan till vänster.

"Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom. Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade." Se symbolbilden här ovan till höger.

"Mina älskade, det är icke ett nytt bud jag skriver till eder, utan ett gammalt bud, som I haven haft från begynnelsen. Detta gamla bud är ordet som I haven fått höra. På samma gång är det dock ett nytt bud som jag skriver till eder. Och detta är sant både i fråga om honom och i fråga om eder; ty mörkret förgår, och det sanna ljuset lyser redan."   Se symbolbilden här ovan till höger.

"Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu alltjämt i mörkret." Se symbolbilden här ovan till vänster.

"Den som älskar sin broder, han förbliver i ljuset, och i honom är intet som länder till fall."  Se symbolbilden här ovan till höger.

"Men den som hatar sin broder, han är i mörkret och vandrar i mörkret, och han vet icke vart han går; ty mörkret har förblindat hans ögon..." Se symbolbilden här ovan till vänster.

"Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom. Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke av Fadern, utan av världen..."  Se symbolbilden här ovan till vänster.

"Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne. Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss.  Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss."  Se symbolbilden här ovan till vänster.

"I åter haven mottagit smörjelse från den Helige, och I haven all kunskap. Jag har skrivit till eder, icke därför att I icke kännen sanningen, utan därför att I kännen den och veten att ingen lögn kommer av sanningen..." Se symbolbilden här ovan till höger.

"Vilken är Lögnaren, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern..." Se symbolbilden här ovan till vänster.

"I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet. Detta har jag skrivit till eder med tanke på dem som söka förvilla eder."   Se symbolbilden här ovan till höger.

"Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder."  Se symbolbilden här ovan till höger.

"Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse. Om I veten att han är rättfärdig, så kunnen I förstå att också var och en som gör vad rättfärdigt är, han är född av honom." 1 Joh. 2:1-29. Se symbolbilden här ovan till höger. 


Många bekännande kristna, som jag talat med har sagt, att de inte kan förstå bibeltexten, som säger, att: "Det behöves icke att någon undervisar eder ." 
Förklaring: Guds Ord säger, att när en människa tagit emot Jesus Kristus och äger de goda Andarna i sin ande. Såsom, Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Nåden och Barmhärtighertens Ande, Ödmjukhetens och Tacksamhetens, samt Godhetens och Givmildhetens, Fridens och Glädjens Ande, samt Trons och Bönens Ande, o.s.v, då behöver ingen präst eller predikant undervisa den människan. Utan det är de olika inneboende goda Andarna, som är ifrån himmelens Gud och ifrån Jesus Kristus, som har fått uppgiften, att med sina olika gärningar undervisa människan. 
Lägg märke till, att när Filippus frågade Jesus och sade: "Herre, låt oss se Fadern, så hava vi nog."  Då svarade Jesus och sade till honom: "Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern." Joh.  14:8-9. 
Jesus förklarar här för Filippus och säger till honom, att: "Gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig."   Joh. 14:10. 
Då det gäller de helgade och Guds Ord så sade Jesus, att: "Mig förutan kunnen I intet göra." 
Bibeln visar oss, att himmelens Gud och Jesus Kristus och de helgade är förenade i Ordet. Ty i sin bön sade Jesus till sin Fader, att: "De ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem."  Joh. 17:8. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Det betyder, att det är med Kärlekens Ande, levande och verksam i vår ande, som vi kan förstå våra medmänniskor och förlåta och älska dem.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Det betyder, att det är med Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, levande och verksam i vår ande, som vi kan leva ett andligt liv inför Gud. 
Bibeln visar oss, att det är med de goda Andarna, levande och verksamma i vår ande, som vi kan göra Guds vilja. Och att Friden och Glädjens Andar har fått till uppgift, att hjälpa oss, att leva i fullkomlig Frid och i fullkomlig Glädje inför inför himmelens Gud och våra medmänniskor. 
Aposteln Jakob säger, att: "Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och vore utan mat för dagen och någon av eder då sade till denne: Gå i frid, kläd dig varmt, och ät dig mätt -- vartill gagnade detta, såframt han icke därjämte gåve honom vad hans kropp behövde? Så är ock tron i sig själv död, om den icke har med sig gärningar...Ja, såsom kroppen utan ande är död, så är ock tron utan gärningar död."Jak. 2:15-17, 26. 
Bibeln säger, att det är endast de, som är födda på nytt med Guds Ord i sin ande, som kan se Jesus Kristus och Guds härlighet genom gärningarna. Joh. 3:3.Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln visar oss, att det är omöjligt att kunna bli född på nytt, till en ny andlig människa, om vi tar bort ett enda av Guds Ord. Ty frälsningen och helgelsen finns endast i Guds Ord, som består av Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande,Trofasthetens Ande, Godhetens Ande, Givmildhetens Ande, Nådens Ande, Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Fridens Ande, Tacksamhetens Ande, Glädjens Ande,  o.s.v. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln säger, att Gud: "Sände sin Son i världen...för att världen skulle bliva frälst genom honom."  Joh. 3:17.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln säger om de Frälsta och Helgade, att: "De hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."  Joh. 1:1-5, 13. 
Många bekännande kristna, som jag har talat med har sagt, att de inte kan känna någon glädje, ty de tror, att Gud och Jesus Kristus har vänt sig bort ifrån dem. Jag har då hänvisat dem till bibeltexten där Jesus säger till dem: "Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så."  Mark. 11:24. 
Många bekännande kristna, som jag har talat med, väntar på, att något andligt skall ske med dem, längre fram i tiden. De har inte förstått, att det de väntar på redan är givet. Ty Bibeln säger, att Jesus Kristus: "Har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse."Efe. 1:3. 
Och så säger Bibeln, att: "Inget Guds Ord är utan kraft!"  (Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers.) 
Vårt största behov, i dag är, att såsom aposteln Paulus lära känna Kunskapen och Kraften i Guds heliga Ord, som består av, Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, Godhetens Ande,  Givmildhetens Ande, Fridens Ande och Glädjens Ande , o.s.v. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Och så säger Guds Ord, att vart du går och vart du befinner dig i denna andligt mörka värld så följer Jesus Kristus och de goda Andarna med dig. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Och om du ödmjukar dig och tar emot Jesus Kristus i din ande, då kan du få uppleva, såsom en okänd författare skriver:"Var jag går, i skogar, berg och dalar, Följer mig en vän, jag hör hans röst. Väl osynlig är han, men han talar, stundom varning, stundom tröst. Det är Herden god. Väl var han döder, Men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder Med osäglig trofasthet..." 
Då vi läser profeten Jesaja, kap. 51, då kan vi tydligt se, att han talar profetiskt om Jesus Kristus och de goda Andarna, i den helgade människans ande. Ty han säger, att: "Fröjd och  glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud."  Jes. 51:3. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Och så säger Guds Ord,
att: "Den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord."  Joh. 8:47. 
Till dem, som tagit emot Guds Ord i sin ande säger Jesus, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter."  Matt. 13:11.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Vidare säger Guds Ord genom profeten Daniel, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga (de Helgade) skola förstå det."   Dan. 12:10.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Fridshälsningar

Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1.

                                                                                       © Upphovsratt