Frikyrka:  "Den Apostoliska Kyrkan!"

Aldrig mer skulle präster eller predikanter göra tjänst i en jordisk helgedom.
När Jesus Kristus sade: "Det är fullbordat!"  Då nådde det gamla testamentets offertjänst sitt slut. Aldrig mer skulle präster eller predikanter göra tjänst i en jordisk helgedom, ty Jesus Kristus blev då präst efter en ny ordning i den helgade människans ande. Det levitiska prästadömet var tillända. Joh. 19:30. 
Den Kristna helgedomstjänsten är en helig andlig huvudpunkt i den kristna läran. Guds ord lär tydligt och klart, att Jesus Kristus och ingen annan är överstepräst i den helgade människans ande. Han är en evig sann tjänare i den andliga helgedomen, vilken himmelens Gud uppfört igenom Jesus Kristus och inte igenom någon människa. Hebr. 8:1-2. 
I brevet till Galaterna vittnar Paulus om Kristus såsom överstepräst i den helgade människans ande och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. 
I Johannes evangelium 1:a kap. upplyser Bibeln oss om, att Gud är Ordet och att Ordet är Gud. Joh. 1:1-5. 
Många religioner, kyrkor och olika religiösa samfund har förvandlat Jesu Kristi frälsningsverk till en mängd olika åsikter och olika läror. De vill inte veta av, att Gud och att Jesus Kristus är i Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Trofasthet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje. Gal. 5:22-25. 
I sitt avskedstal till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning (
i ) honom." Se symbolbilden här ner till höger.  Joh. 14:23. 
Bibeln lär, att bakom varje Guds Ord finns en gudomlig Ande. I brevet till Timoteus skriver Paulus, att: "Gud har icke givit oss en Försagdhetens Ande, utan en Kraftens och Kärlekens och Tuktighetens Ande."  2 Tim. 1:7. 
Bibeln säger om Jesus, att: "Det namn han har fått är Guds ord."  Se symbolbilden här ner till höger.  Upp. 19:13. 
Till sina lärljungar sade Jesus, att han och Fadern skulle komma och taga sin boning i oss. Det betyder, att Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Sanningens Ande, o.s.v, skulle komma och ta sin boning i vår ande. Och Guds Ord skule leva och verka i oss och igenom oss. Se symbolbilden här ner till höger.


Jesus säger mycket tydligt och klart, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."Joh. 15:5. 
Det betyder, att om vi saknar de goda Andarna, som är ifrån Gud, inneboende i vår ande, då finns det inget som kan frälsa eller helga oss till en ny andlig skapelse. Ty det är endast dessa goda Andar levande och verksamma i vår ande, som är grunden till ett nytt andligt liv. 
För den som vill förstå, borde det vara ganska lätt, att med Guds Ord, som grund, kunna se och förstå Bibelns enkla budskap. Se de olika symbolbilderna här ovan. 
Det borde vara ganska lätt för varje sann människa, att med Guds Ord, som grund kunna se skillnaden på de två olika symbolbilderna här ovan, som talar om: "Guds barn, och djävulens barn."   1 Joh. kap. 3. Klicka här! 
Lyssna särskilt till Jesu bön där han beder till sin Fader och säger: "Jag beder, att de alla må vara ett och att, såsom Du Fader, är i mig och jag är i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro, att du har sänt mig. Och den härlighet, som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett." Se symbolbilden här ovan till höger.   Joh. 17:21-22. 
Inom Ekumeniken har de antikristliga med djävulens hjälp ändrat på Jesu bön. Ty de påstår helt i strid emot Guds ord att Jesus sade i sin bön, att de skulle bliva ett. Men det står inte på något ställe i bibeln, att de skulle bliva ett, utan vara ett. 
Det är en stor skillnad, att vara Ett med Gud.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Och att med tiden, bli Ett med Gud.  Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Lägg särskilt märke till, att Jesus säger i sin bön till sin Fader, att: "...de Ord, som du har givit åt mig, har jag givit åt dem..."   Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 17:8. 
Den helige Ande säger igenom aposteln Johannes, att: "Om vi vandra i ljuset, såsom han är ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons blod (=Ord) renar oss från all synd."   Se symbolbild här ovan till höger. 1 Joh. 1:7. 
Jag ber till himmelens Gud i Jesu Kristi namn, att han må välsigna var och en, som läser detta budskap, att Ni måtte få nåd, att förstå allvaret i detta heliga budskap innan det blir för sent. 
Och så säger Guds Ord till dig, att: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda Er ande...Ty Guds Ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det åtskiljer...ande, och märg och ben; och det är en domare över...(andens) uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbarat för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap."  Heb. 4:7, 12-13. 
Himmelens Gud och Jesus Kristus är med de Helgade i alla tider.
Klicka här
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 
                                                                                                                 © Upphovsratt