Ordet och Tankens makt!

Tanken har en väldig makt över människan. Felaktiga tankar skapar alltid problem såsom villrådighet, missräkningar och inre konflikter. Ett felaktig tänkande kan fördärva ett helt människoliv. Felaktiga tankar är ofta grunden till miljontals skilsmässor över hela världen i dag. Felaktiga tankar skapar ofta rädsla, osäkerhet, ångest fruktan och förtvivlan samt känsla av underlägsenhet och mindervärdighetskomplex. 
Felaktiga tankar har fört skaror av människor in i ett evigt helvete. Guds Ord talar särskilt om negativa ljumma kristna. Och anledningen till, att de är negativa. är enlgt Guds Ord, att: "de följa sina egna tankar."   Jes. 65:2.


Kvinnan på bilden här nertill vänster tänker negativa tankar, som skapar negativa problem.
1:  2:  3:

Bibeln visar oss på flera ställen, att vi skall lära oss att tänka och tro positivt.
Jesus hade ett tydligt svar på människornas felaktiga tänkande och därför sade han till sina lärljungar, att: "Såsom du tror, så må det ske dig." Matt. 8:13.
Människans liv beror ofta på orsak och verkan. Bibeln talar om sådd och skörd och säger: "Vad människan sår, det får hon också skörda." Gal. 6:7-8.
Tanken har en väldig makt över människan!
Det betyder, att det går att tänka sig olycklig, genom att låta bli att tänka sig lycklig. Och det går, att tänka sig lycklig, genom att låta bli att tänka sig olycklig. 
Bibeln talar om hur en hel värld kan förstöras, genom att människorna tänker fel, och följer onda och negativa egenskaper.
I sitt brev till Timoteus skriver Paulus och säger, att: "Det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud."  (Det betyder, att människorna skall älska det negativa och förakta det positiva.) "Ja, de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft."  2 Tim. 3:1-5.
Bibeln talar tydligt om hur de negativa makterna skulle föröka sig i vår tid, med girighet, kärlekslöshet, otrohet, själviskhet, våld och all annan orättfärdighet. 
Jesus Kristus profeterar om den sista tiden och sade, att: "På jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid folkhavets och vågornas dån."  Luk. 21:25. 
Många människor som jag har talat med har sagt att de är djupt olyckliga och de vet inte hur de skall kunna klara upp sina svårigheter och bli fri från sitt negativa tänkande, ty de negativa tankarna kommer ständigt åter gång på gång och förstör livet. 
Det har visat sig, att på grund av små och obetydliga missförstånd så har felaktiga tankar skapat ogenomträngliga murar, som dagligen byggs upp och förstärks med misstankar och egoism och själviskhet. Och ofta utlöser dessa negativa tankar gräl och stridigheter. Till slut så orkar man inte leva tillsammans. Och man ser endast en skilsmässa, som den enda utvägen.
Många länder talar i dag om, att antalet skilsmässor är lika stort som antalet giftemål 
Anledningen till allt elände beror ofta på, att man inte kan se sina egna fel och brister. Och det är mycket lättare, att skylla ifrån sig på sin nästa. Kärleken, Förlåtelsen och Förståelsen har försvunnit och verkar med sin frånvaro. 
Jag är ingen utbildad psykolog. Men då jag har hänvisat olyckliga människor till Guds Ord, människor som låst sig fast i negativa tankar. Och som har bestämt sig för att skilja sig. Då kan jag peka på ett hundratal fall, som fått upplevt en fullständig förändring - då de lyssnat till - förståelsens och förlåtelsens och kärlekens budskap. Ty Guds Ord har en levande kraft, att kunna påverka och förändra olyckliga makar till ett lyckligt liv. 
Om vi inte är födda med, hat, förakt och oförsonlighet, varifrån kommer då dessa nedbrytande egenskaper? Bibeln upplyser oss om, att de negativa tankarna kommer ifrån onda makter. Jesus Kristus jämförde de negativa tankarna med en tjuv och sade, att: "Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra..." Joh. 10:10. 
Ja, det är miljoner äktenskap och samboförhållanden, som de onda makterna har förstört genom tiderna. Du som läser de här raderna och du som är gift eller sambo och står i begrepp att skilja dig. Tänk då på den första gången, då du träffade din älskade. Och fråga dig själv, var tog den kärlek och den beundran vägen, som jag då kände? Vad är det, som gjort, att allt gått fel?
Svaret på dessa frågor finns i Guds Ord. Min vän! Lyssna till Jesus Kristus ty han har tydligt förklarat och sagt, att: "Tjuven  (alltså de negativa tankarna och de onda gärningarna) kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra..."  Joh. 10:10.  Se symbolbilden här ner till vänster.
Ja, vi ser ju själva hur de negativa makterna har fått till uppgift, att förstöra våra liv. 
Men det finns en möjlighet för alla människor, att kunna förändra det negativa mörka, till ett ljust och lyckligt liv. Genom, att våga säga, Förlåt till sin medmänniska, till sin älskade. Om du vågar säga ett ärligt förlåt till din medmänniska - då skall du få se, att kärleken som försvann - nu kommer åter. Pröva så skall du få se att det fungerar.
Ty Ordet Förlåt har i alla tider förändrat livet för miljarder människor. Ty den kärlek, som är ifrån Gud, den är gränslös. Det finns skaror, som vittnat om hur de drabbats av prövningar och svårigheter, men då de öppnat sig och tagit emot den Kärlek, som är ifrån Jesus Kristus då har de fått hjäp att övervinna svåra negativa problem.
Lyssna! Guds Kärlek är helt osjälvisk.
Den kan liknas vid solen, som ger ljus, värme och liv åt växtligheten, men solen kräver inget tillbaka. Sådan är Guds kärlek. Den ger och ger, utan att kräva något tillbaka. 1 Kor. 13:1-13. 
Här min vän har du lösningen på dina problem!
Och så säger Bibeln om Guds Kärlek, att: "Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting."   1 Kor. 13:4-7.
Ja, allt beror på våra egna tankar och våra gärningar. Som ett exempel, att fly allt det negativa i vårt tänkande vill jag hänvisa till en berättelse där någon hade sagt till Solen, att: "Det finns en plats på jorden, som är mörk 24 timmar. Då sade Solen, att det tror jag inte på. Men jag skall gå åstad för att se om det är sant. Och Solen sökte överallt och den gick in i alla skrymsel och in i alla vrår. Men den kunde inte se något mörker. Och när Solen kom tillbaka sade den, att Ni ljuger. Ty jag har varit överallt och jag har varit inne i alla skrymsel och inne i alla vrår men jag kunde inte se något mörker." 
Om vi lär oss, att endast se på det goda, det vackra och det positiva så kan det förvandla vårt liv till lycka och glädje. Se symbolbilden här ner till höger.
När vi läser Bibeln så visar den oss på flera ställen och säger, att det är vi själva, som bestämmer, hur vårt liv skall vara, lyckligt eller olyckligt! 

  

Konung David, som funnit Gud i sitt innre sade, att: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."  Psa. 119:105.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Profeten Jesaja talade om kraften i Guds Ord och sade, att: "Den som Herren har friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr."   Jes. 51:11. Se symbolbilden här ovan till höger.
Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven I verkligen fria."   Joh. 8:36.
Aposteln Paulus, som fann Jesus Kristus i Ordet säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2: 20.
Och så säger Guds Ord om de Helgade, som tagot emot Jesus Kristus i sin ande, att: "Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor;"   (Förklaring: Kvinnor är en symbolbild på kyrkor sekter och olika relgiösa samfund, som är detsamma som) moder Babylon och hennes döttrar, Upp. 17: De helgade) "äro
såsom jungfrur. Dessa äro de som följa Lammet varthelst det går. De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet. Och i deras mun har ingen lögn blivit funnen; de äro ostraffliga."  Upp. 14:4-5.
Kvinnan på bilden här nertill har funnit Guds Ord och Jesus Kristus i sitt inre. Och därför tänker hon alltid positiva tankar, som gör, att hon är lycklig glad och fri. Vidare säger Jesus till dig, just nu när du läser detta: "Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro."   Se symbolbilden här nertill. Matt. 11:28. 
Ännu i dag räcker himmelens Gud ut sin hand och Han vill med sin Kärlek genom Jesus Kristus föra oss åter till det förlorade Paradiset.
Gud vill, att vi skall tänka positiva tankar och vara glada, lyckliga och fria. Och så säger Guds Ord till oss: "Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus."    1 Tess. 5:16-18.   Se symbolbilden här nertill.

Punkt 1:  Punkt 2:  Punkt 3:

 

I brevet till Kolosserna skriver Paulus: "Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod." 

" Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta. Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band."   Se symbolbilden här ovan. Kol. 3:12-14. 


Gud vill att vi skall vara lyckliga och glada. I Guds Ord och i Jesus Kristus finns lösningen på våra problem. Och så säger Guds Ord, att: "De rättfärdigas tankar gå ut på vad rätt är..."   Se symbolbilden här ovan.  Ordspråksboken. 12:5. 
I Kärlek uppmanar Gud de orättfärdiga och säger, att:"
Den ogudaktige övergive sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom."  Se symbolbilden här ovan.  Jes. 55:7. 
Lyssna! Bibeln berättar mycket tydligt hur de negativa tankarna förstörde Jobs liv.
I sin förtvivlan och i sin nöd måste Job  erkänna, att: "Det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, det kommer över mig."  Job. 3:25.
Job tänkte negativa och felaktiga tankar
och han fick uppleva Guds Ord, som talar om sådd och skörd och säger: "Vad människan sår, det får hon också skörda." Gal. 6:7-8. 
Jesus hade ett tydligt svar på Jobs felaktiga tänkande och sade till sina lärljungar, att:
"Såsom du tror, så må det ske dig."  Matt. 8:13.
Job tänkte felaktiga tankar och det han tänkte kom över honom. Job kunde inte undgå följderna av sina felaktiga tankar. Bibeln säger mycket tydligt, att verksam fruktan och ångest skapas på grund av ett felaktigt tänkande.
Bibeln berättar mycket tydligt, att Job fruktade, att hans egendomar skulle förstöras. Han tänkte, att allt skulle tagas ifrån honom. Jobs negativa tankar påverkade hans tro och hans gärningar i en negativ riktning. Och Job fick uppleva det som Jesus sade till sina lärljungar: "Såsom du tror, så må det ske dig."  Matt. 8:13.
Bibeln berättar, att Job förlorade sin hustru och sina barn, han förlorade all boskap, hus och hem, han blev svårt sjuk och lämnad ensam med sina plågor.
De negativa och de felaktiga tankarna, som Job tänkte skapade ett onödigt lidande och ett helvete för honom. Berättelsen om Job är en tydlig varning till oss människor, ty om vi tänker felaktiga och negativa tankar då får även vi skörda det vi sår. 
Om du t.ex. sår vete, vad skördar du då? Jo, du skördar vete. Om du sår ogräs, vad skördar du då? Jo, du skördar ogräs. 
Om du tror och tänker rätta tankar, vad händer då? Jo, du får uppleva och skörda Guds Nåd och välsignelser, du får uppleva Guds Frid & Glädje i din ande.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Om du inte tror, och gör vad rätt är, vad händer då? Jo, du får uppleva och skörda det negativa som du tänker.
I sin självgodhet och i sin andliga blindhet kunde Job inte se, att han lyssnade till djävulens negativa tankar. De negativa tankarna påverkade Job så, att han upplevde: "Hur hans forna lycka har vänt sig, så att till och med de föraktligaste uslingar nu anse sig bättre än han; plågorna unna honom ej heller ro."

I sina negativa tankar upplevde Job, att himmelens Gud, som är gränslös Kärlek, hade blivit hans fiende. Och i sin förtvivlan säger Job: "Jag ropar till dig, men du svarar mig icke; jag står här, men de bespejar mig allenast." 

" Du förvandlas för mig till en grym fiende, med din starka hand ansätter du mig. Du lyfter upp mig i stormvinden och för mig hän, och i bruset låter du mig försmälta av ångest. Ja, jag förstår att du vill föra mig till döden, till den boning dit allt levande församlas. Men skulle man vid sitt fall ej få sträcka ut handen, ej ropa efter hjälp, när ofärd har kommit? Grät jag ej själv över den som hade hårda dagar, och ömkade sig min själ ej över den fattige?"  Job. 30:20-31


Djävulen är en mästare, att kunna få människan, att tänka felaktiga tankar, samt att kunna få henne att tro på lögnen.
I bibeltexten här ovan ser vi hur djävulen lurade Job och inbillade honom, att Gud hade blivit en: "grym fiende, som ansatte och plågade honom"  samt, att Gud vänt sig bort ifrån Job. Ty i sin förtvivlan säger Job:"...går jag mot öster, så är han icke där; går jag mot väster, så varsnar jag honom ej, har han något att skaffa i norr, jag skådar honom icke; döljer han sig i söder, jag ser honom ej heller där." Job. 23:8-9. 
Vi ser här i bibeltexten, hur Job i sin andliga blindhet, samarbetade med djävulen, och tänkte, så som djävulen ville, att han skulle tänka. 
Job gjorde här samma misstag, som många bekännande kristna gör i dag. Job lyssnade till djävulens negativa tankar. Och de negativa tankarna skapade ett andligt mörker i Jobs sinne, så Job kunde inte se, att Gud älskade honom.
Till alla de, som upplever, att Gud vänt henne ryggen, säger Gud i sin eviga Kärlek, Nåd och Barmhärtighet:
"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull."  Jes. 1:18.
När det gäller berättelsen om Job kan vi se skilnaden på människans verk och Guds verk.
Ty i kap. 32 kan vi se hur de tre männen, Elifas och Elihu samt Bildads upphörde, att: "...svara Job, eftersom han höll sig själv för rättfärdig".  Job. 32:1. 
Vi ser här i bibeltexten, att de tre männen vände Job ryggen. Men Gud, som är Kärlek kunde inte vända Job ryggen. Gud upphörde inte att svara Job, ty Gud älskar människan, och Gud älskade Job och Gud ville, att Job skulle ändra sina tankar. Och först när Job lyssnade till himmelens Gud försvann själviskheten från Job. Bibeln berättar, att Gud svarade Job ur stormvinden och frågade honom: "Vem är du, som stämplar vishet som mörker, i det du talar så utan insikt?..Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd...Har du i din tid bjudit dagen att gry eller anvisat åt morgonrodnaden dess plats...Vet du vägen dit, varest ljuset bor, eller platsen där mörkret har sin boning?..Knyter du tillhopa Sjustjärnans knippe? Och förmår du att lossa Orions band?"   O.s.v. Job 38:1-38. Job. 39:1-33. Job 40:1-28. Job 41:1-25. 
Efter det att Job hade lyssnat till Guds mäktiga röst berättar Bibeln, att Job fick nåd att ändra sina tankar i enlighet med Guds Ord, ty nu upptäckte Job Guds Kärlek, Renhet och Rättfärdighet. Job fick se kraften och Ljuset i Guds Ord. 
Job upptäckte, att Gud är det levande Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Frid och Glädje, o.s.v. Job upptäckte nu något som han inte hade sett tidigare och han sade till Gud: "Nu har jag fått se dig med egna ögon."  Job. 42:5. 
Job är ett föredöme för alla, som tänker felaktiga tankar. Ty nu när Job ändrade sig och började tänka enligt Guds Ord då  fick Job se vem Gud verkligen är och säger:
"Ja, jag vet, att du förmår allt och att intet som du beslutar är dig för svårt. Vem var då jag, som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade ju om vad jag icke begrep, om det som var mig för underbart och det jag ej kunde förstå. Men hör nu, så vill jag tala; jag vill fråga dig, och du må giva mig besked. Blott hörsägner hade jag förnummit om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Därför tager jag det tillbaka och ångrar mig i stoft och aska."  Job. 42:2-6. 
Berättelsen om Job visar tydligt, att även vi kan bli fullständigt frigjorda från allt det negativa som binder och fängslar oss.
Du kanske tvivlar, men Guds Ord står ändå kvar med samma kraft. Ännu i dag säger Jesus Kristus till oss, att: "Sanningen skall göra eder fria."   Joh. 8:32. 
Vi vet, att om vi går in i ett mörkt rum och tänder ljuset, så försvinner mörkret ögonblickligen. Släcker vi ljuset då inträder mörkret omedelbart. Men om vi låter ljuset brinna hela tiden, så finns inget mörker. Varför? Jo, därför att ljuset härskar över mörkret. På samma sätt råder Guds-Ord och Jesus Kristus över den negativa som finns i människans ande och i hennes sinne. Du kan bli fullständigt fri från det negativa, som styr din kropp om du tillåter det positiva Guds-Ordet att styra ditt andliga liv.
Vi ser här ovan i bibeltexten vad som hände Job då han tänkte felaktiga tankar. Vi ser också vad som hände med Job när han börjar tänka rättfärdiga tankar. 
Bibeln berättar, att: "Då nu Job bad för sina vänner (och för sina ovänner) upprättade HERREN åter honom själv; HERREN gav Job dubbelt igen mot vad han förut hade haft."   Job. 42:10. 
Job är inget undantag när det gäller Guds Nåd till en förändring i vårt liv.
Guds Ord gäller alla människor i alla tider. Guds Ord talar till dig och det talar till mig och säger, att: "Vad människan sår, det får hon också skörda."  Gal. 6:7-8. 
Jesus säger:
"Såsom du tror, så må det ske dig."   Matt. 8:13.
Det betyder, att om vi vänder om från vår orättfärdighet till rättfärdighet och börjar tänka goda tankar och göra goda gärningar i enlighet med Guds Ord då får vi också liksom Job skörda välsignelser. Bibeln säger, att: "var och en skall få sin särskilda lön."1 Kor. 3:8. 
Och så säger Guds Ord till dig, att:
"I dag om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda er ande."  Hebr. 4:7. 
Fortsättning: Ordet och tankens makt.  Klicka här!
Hälsningar

Bror Espegren
© Upphovsratt