Guds Kraft uppenbaras, i Tacksamhet till Gud!

Bibeln säger enligt Engelsk översättning, Centenary- övers, att:"Inget Guds ord är utan kraft!"   Luk. 1:37. 
Inte heller är djävulens ord utan kraft.
Ty Bibeln visar oss, att med en enda halvsanning kastade djävulen hela mänskligheten och Guds skapelse in i ett helevete som plågat människor, djur och växter allt sedan syndafallet.
Bibeln lär, att Guds Ord bygger upp människan och frigör henne, genom ett positivt tänkande.
Samtidigt lär Bibeln, att de ord, som är ifrån djävulen, de bryter ner och fördärvar människan, genom att tänka negativt.
Jesus varnade sina lärljungar, för att tänka negativa tankar. Jesus liknade djävulens negativa tankar vid en tjuv, som stjäl och förstör Friden och Glädjen i människan. Till sina lärljungar sade han, att:
"Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra."   Joh. 10:10.  Se symbolbilden här ner till vänster.
Samtidigt upplyste Jesus sina lärlungar, om kraften i Tacksägelse till Gud, som frigör och bygger upp människan och sade:
att: "Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog."  Joh. 10:10.  Se symbolbilden här ner till höger.
Djävulen är en tjuv och han är mästare, att kunna inbilla människan, om det som hör till det negativa.
Många gånger har jag hört människor, som sagt, att de vågar inte komma till Gud på grund av, att de syndat. Och på grund av människans okunnighet kan djävulen inbilla henne, att himmelens Gud är arg och att Han skall straffa dem som syndat. Men detta är lögn, ty Gud är evig Kärlek, och Kärleken kan inte dömma någon människa. 
Lyssna i stället till Jesus Kristus,
som tydligt sade till sina lärljungar, att: "Jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen." Joh. 12:47.
Jesus ville, att lärljungarna skulle förstå, att Gud är Kärlek, och att Kärleken kan inte dömma någon syndare. Och därför framhöll Jesus tydligt för dem och sade, att:
"Icke heller dömer Fadern någon..."  Joh. 5:22. 
Jesus varnade samtidigt oss människor för att döma och sade:
"Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda; ty med den dom, varmed I dömen, skolen I bliva dömda."  Matt. 7:1-2. 
Många har då frågat mig,
om nu inte himmelens Gud eller Jesus Kristus dömmer syndaren, vem är det då, som skall döma henne?  Bibeln svarar mycket tydligt på den frågan, och säger, att det är synden, som är ifrån djävulen, som dömer människan,i förhållande till Guds-Ord.  Se symbolbilden här ner till vänster.
Lägg särskilt märke till vad aposteln Paulus upptäckte då det gäller synd och syndare, dom och domare.
Paulus säger, att: "Jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju
icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god." 

"Så är det nu icke mer jag, som gör sådant, utan synden, ( likamed satan) som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag." 

"Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag, som gör det,utan synden ( likamed satan), som bor i mig."Se symbolbilden här ner till vänster.  Rom. 7:15-20.Många människor känner tyvärr inte till vilken befriande Kraft det  finns i, att kunna: "Tacka Gud i alla livets förhållanden." Se symbolbilden här ovan till höger. 1 Tess. 5:18.
I Bibeln kan vi läsa om den andliga Kraften, som Gud givit åt dem, som följer hans Ord. I brevet till Efesierna uppmanar Paulus varje människa och säger: "Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som  råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna." 

"Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet. Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och varen iklädda rättfärdighetens pansar, och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver." 

"Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låten giva eder frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord." 

"Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga"   Obs! Se Guds vapenutrustning i symbolbilden här ovan till höger.   Efe. 6:11-18.


Ingen människa behöver leva ett negativt liv. Ty Jesus sade, att: "Det folk, som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart."  Jes. 9:2.
Guds Ord liknas här i bibeltexten vid ett andligt ljus, som lyser i mörkret.
Och det beror sig helt på oss människor om vi tillåter, att Ordet får verka i oss och fördriva det negativa mörkret i vårt sinne. Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln säger, att om människan vill hålla sig till Guds Ord så skall mörkret och det onda fly ifrån henne.
Guds Ord säger, att det andliga mörkret har ingen makt över det andliga ljuset ty Gud säger, att: "Mörkret, har icke fått makt därmed."  Joh. 1:5. Se symbolbilden här ovan till höger.
På flera ställen kan vi läsa i Bibeln om vilken makt det finns i Tacksägelse till Gud.
I brevet till Tessalonikerna uppmanar aposteln Paulus dem och säger: "Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus."   1 Tess. 5:16-18.
Många människor, som möter motgångar och problem förstår inte sin egen litenhet och hjälplöshet utan de försöker, att kämpa i egen kraft utan att nå fram till ett segrande resultat. Därför uppmanar Guds Ord oss och säger: "Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda."  Se symbolbilden här till höger. Rom. 12:21.
Bibeln berättar där om konung Josafat, han var konung i Juda land.
En dag upptäckte han att han och hans lilla kungadöme var omgivet av en stor krigshär från de fruktade fienderna -  moabiterna och ammoniterna. Konung Josafat förstod att det lilla Juda inte hade någon som helst möjlighet att klara sig i egen kraft emot denna mäktige fiende, och därför ropade han till himmelens Gud om hjälp och sade: "Du, vår Gud, skall du icke hålla dom över dem? Ty vi förmå intet mot denna stora hop som kommer emot oss, och själva veta vi icke vad vi skola göra, utan till dig se våra ögon." 2 Krön. 20:12.
Konung Josafat han såg sin egen hjälplöshet när fienden kom och därför vände han sig till Gud för att få hjälp.
Bibeln berättar, att Gud hörde Josafats bön och Gud sade till Josafat: "Frukten icke och varen icke förfärade för denna stora hop, ty striden är icke eder, utan Guds."   2 Krön. 20:15.
Vi människor har inte den kraft som fodras för att besegra och förändra det onda och det negativa som möter oss. Gud förklarade för Josafat och sade till honom:"Därvid bliver det icke eder sak att strida. I skolen allenast träda fram och stå stilla och se på, huru Herren frälsar eder. I Juda och Jerusalem. Frukten icke och varen icke förfärade." 2 Krön. 20:17
Bibeln berättar, att sedan Josafat:
"Hade rådfört sig med folket, ställde han upp män, som skulle sjunga till Herrens ära och lova honom i helig skrud, under det att de drogo ut framför den väpnade hären; de skulle sjunga: Tacken Herren, ty hans nåd varar evinnerligen."  2 Krön. 20:21
Lägg märke till,
att Gud hade sagt till Josafat, att han och hans män skulle gå tomhänta, utan vapen, och ställa sig mitt framför fiendehären och sjunga lovsånger till Herrens ära. I världens ögon måste det ses, som en dåraktig handling, eller hur?
Men vad hände med Josafat och hans män? Jo, Bibeln berättar, att:
"Just som de begynte med sången och lovet, lät Herren ett angrepp ske bakifrån på fienderna...som hade kommit mot Juda, och de blevo slagna."   2 Krön. 20:22.
Händelsen här är en förebild till vårt liv.
Ty såsom Josafat och hans rike blev omringat av fiender, som ville förgöra dem så blir vi dagligen omringade av en hel mängd, med osynliga fiender, som smyger sig in i våra tankar, som skapar stress, oro, ångest, sjukdomar, ekonomiska problem i syfte att förgöra oss.
Jesus jämförde djävulen med en tjuv, som förstörde Friden och Glädjen i människans ande, och sade, att: "Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra."  Joh. 10:10.  Se symbolbilden här ner till vänster.
Om Josafat och hans män inte hade lyssnat till Guds röst och ödmjukat sig inför Guds Ord då hade de förlorat striden och deras liv hade förvandlats till ett helvete. 
Många av oss blir ständigt besegrade av negativa tankar, på grund av omständigheterna och problemen som finns omkring oss. Vi lyssnar  inte till Guds Ord, som uppmanar oss att komma till honom tomhänta, utan i stället går våra egna vägar. Och i genstridighet urskulder vi oss och försvarar oss med ett negativt tänkande när motgångerna kommer.
I stället för acceptera och tacka Gud för den situation vi befinner oss i vänder vi oss bort ifrån Guds ord och försöker själva lösa problemen i egen kraft. Och på så sätt är det omöjligt för Gud, att kunna hjälpa oss.
Gud vill, att vi skall acceptera det vi möter och "tacka honom i alla livets förhållanden."  1 Tess. 5:16-18.
Bibeln lär, att Gud kan inte få oss ett enda steg framåt i den andliga utvecklingen förrän vi ödmjukar oss och accepterar vår nuvarande situation, som en värdefull och betydelsefull del av Guds plan med vårt liv.
Om vi ställer frågan: Varför skall jag drabbas av motgångar och prövningar. Varför dricker min man? Varför dricker min hustru? Varför tar min son eller min dotter narkotika? Ja, vi möter motgångar och prövningar av alla slag och varje gång frågar vi - Varför? - Varför?
Svaret på alla våra varför är,
att djävulen och de onda makterna vill med motgångar och prövningar föra oss ner i mörkret med negativa tankar och binda oss med olika negativa omständigheter. 
Bibeln säger mycket tydligt, att det går inte att lösa negativa problem med negativa tankar. Lösningen på våra problem finns, om vi vänder om i vårt tänkande till endast positiva tankar enligt Guds Ord.
Innan jag upptäckte och förstod, vilken kraft, det finns, i att tänka positivt, samt att ödmjuka sig och tacka Gud i alla livets förhållanden. Minns jag hur jag ropade och bad till Gud, att han skulle gripa in och hjälpa mig, att ta bort problemen. Men på grund av mitt felaktigt tänkande, mot Guds ord, ökade i stället svårigheterna och problemen.
Felet med oss människor är, att då vi möter motgångar och prövningar - så ber vi, att vår vilja skall ske, och att Gud skall ta bort det negativa, och därmed vänder vi oss bort ifrån Guds Ord, som uppmanar oss, att: "Tacka honom i alla livets förhållanden."  1 Tess. 5:16-18.
När Jesus i sitt avskedstal talade till sina lärljungar sade han, att:
"Vad I bedjen Fadern om det skall han giva eder i mitt namn. Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig."   Joh. 16:23-24.
Bibeln visar oss, att vändpunkten kommer inte förrän vi börjar prisa och tacka Gud för den ställning vi befinner oss i. Nu ber vi i stället, på ett felaktigt sätt, att Gud skall ta bort alla våra problem och svårigheter. 
Vi kan inte se eller uppleva Guds frigörande kraft, om vi inte lär oss, att tacka Gud i alla livets olika förhållanden. Som en vägledning till oss, sade Jesus Kristus i sin bön till sin Fader, då han mötte stora problem och svårigheter, att: " Jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig."Joh. 6:38. 
Strax innan Jesus skulle korsfästas sade han i sin bön till sin fader: "Ske icke min vilja, utan din." Luk. 22:42
Gud hade en förutbestämd plan med Jesu liv. På samma sätt har Gud en bestämd plan för vårt liv.
När Jesus Kristus kom hit till den här världen då ville han med Guds Ord visa oss vägen till en fullkomlig befrielse ifrån allt som kommer ifrån djävulen.
I Jesaja kan vi läsa om hur djävulen kastade allt det onda, som finns i helvetet på Jesus Kristus. Och så säger Guds Ord, att: "Såsom många häpnade över honom, därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors och hans gestalt oansenligare än andra människobarns..." Jes. 53:14.
"Han hade ingen gestalt eller fägring; när vi sågo på honom, kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man förtrogen med sjukdom; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad, att vi höllo honom för intet." Jes. 53:2-3.
"Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som föres bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det - ja, han öppnade icke sin mun."   Jes. 53:7.
Vi kan i ett flertal bibeltexter se hur Jesus Kristus genom Ödmjukhet och Tacksamhet till sin Fader besegrade allt, som kom ifrån djävulen.
Ja, till och med döden besegrade Jesus Kristus genom Tacksamhet, och Ödmjukhet.
Den andliga kraften, som finns i Tacksamhet, är att Tacksamhetens Ande, som är ifrån Gud, den harfått uppgiften, att fördriva alla våra motgångar och svåra prövningar och samtidigt skapar Tacksamheten en andlig Frid & Glädje i vårt inre. En inre övertygelse om, att himmelens Gud och Jesus Kristus lever i vår ande med en obeskrivlig Glädje och Kraft, som fördriver det negativa och frigör oss från det, som vill plåga och binda oss.  Se symbolbilden här ner till höger.
Profeten Nehemja, som i svåra prövningar fick uppleva kraften i Guds Ord säger, att:
"Fröjd i Herren är eder starkhet."  Neh. 8:10.


I Bibeln kan vi läsa om hur djävulen gång på gång försökte, att fängsla och plåga konung David med sin ondska. Bibeln talar t.ex om hur djävulen fick konung David att begå äktenskapsbrott. Men konung David fann Nåd inför Gud och han fann vägen till en sann befrielse och säger i Tacksamhet, att: "Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig. De som skåda upp till honom stråla av fröjd."   Psa. 34:5-6.
I Luk. 6:23 säger Jesus att vi skall springa upp av fröjd. Han till och med talar om, att: "När ni är hungriga...ja, när människorna hatar er...ja, när de kasta bort ert namn som något ont... glädjens på den dagen, ja, springen upp av fröjd."  Luk. 6:23.


Det finns skaror av människor, som genom tiderna fått uppleva Glädjen och Kraften till förändring i sina liv genom Ödmjukhet och Tacksägelse till Gud.
Att alltid leva i Ödmjukhet och Tacksamhet till Gud är ett ständigt förnekande av det negativa och samtidigt ett tillväxande av Kristus i vår ande där vi hela tiden kan säga som aposteln Paulus: " Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ovan till vänster.  Gal. 2:20.
Det är endast genom bön till Gud i Ödmjukhet och i Tacksamhet, som du kan få uppleva befrielse från det onda, som binder dig. Försök inte, att förstå - varför? Utan acceptera det du möter, som en Guds plan med ditt liv.
Jag vill här berätta om en händelse i mitten av 1960-talet, som jag aldrig glömmer. Det var en kvinna hon var 85 år. Hon tillhörde en liten baptistförsamling nere i södra Sverige. Hon berättade, att hon hade varit till doktorn dagen innan och doktorn hade sagt till henne, att hon hade cancer i magen och att hon endast hade två månader kvar att leva.
När hon hade berättat detta såg hon på mig och sade: "Tänk att djävulen kunde sätta cancer i min mage, men han kan inte sätta cancer i min ande! Prisad och lovad vare Jesus Kristus!"   Samtidigt när hon sade detta strålade hon av fröjd och hela rummet fylldes med en gudomlig Frid.
Den här kvinnan hade liksom aposteln Paulus funnit Kristus levande i sin ande. Den här händelsen och de ord som den här kvinnan yttrade har varit mig till hjälp många gånger. Se symbolbilden här ner till höger. Gal. 2:20.
Bibeln säger tydligt och klart, att i det nya testamentet är det människans ande, som skall vara ett "Tempel" åt Gud. I sitt brev till Korintierna skriver Pauls: "Veten I icke, att I ären ett Guds Tempel och att Guds Ande bor i eder." 1 Kor. 3:16.  Se symbolbilden här ner till höger. 


I psalm 150 utbringar konung David sin stora Tacksamhet till Gud för Guds stora Nåd och Barmhärtighet och säger: "Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste."   Se Guds Tempel och Guds Helgedom i den Frälsta och Helgade människans ande, i symbolbilden här till höger. 
Vidare säger konung David i sin bön till Gud: "Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet. Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa. Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa. Loven honom med ljudande cymbaler, loven honom med klingande cymbaler. Allt vad anda har love HERREN." Se symbolbilden här till höger. Psa. 150:2-6

Bibeln säger,
att Gud har en plan, för alla människor. Och så säger Guds Ord: "Men vi veta, att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut."   Rom 8:28.

"Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus."   Se symbolbilden här ovan till höger.  1 Tess. 5:18.
Aposteln Paulus, som tagit emot Jesus Kristus i sin ande, sade då han mötte motgångar och prövningar, att:
"Allt förmår jag i honom som giver mig kraft."  Se symbolbilden här ovan till höger. Fil. 4:13.
Hälsningar

Bror Espegren

Se vidare förklaring till tankens makt. Klicka här!


                                                                                                        © Upphovsratt