Lyssna! Bibeln säger, att: "Om nu Sonen gör eder fria, (alltså om Ordet gör eder fria) så bliven I verkligen fria."  Joh. 8:36. Se symbolbilden här ner till höger. 


Det finns alltid hopp för människan om hon ändrar sina tankar och gärningar i enlighet med Guds Ord. Se symbolbilden här till höger.
Ty Guds Ord säger till dem, som inte funnit Gud och Kristus i sin ande, att: "Det folk, som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.".. Jes. 9:2. Se symbolbilden här ner till höger. 


Guds Ord kan jämföras med ett levande andligt ljus, som lyser i mörkret. Och vi vet, att ljuset har makt, att fördriva mörkret. På samma sätt kan mörkret fördriva ljuset. Vi vet av erfarenhet, att i samband med att vi tänker negativa tankar, så försvinner tron på Jesus Kristus och kraften i Guds Ord...Se symbolbilden här ner till vänster.
En gammal legend berättar, att någon kom till Solen en dag och sade, att: "Det finns en plats här på jorden, som är mörk 24 timmar om dygnet. Då sade Solen: Det tror jag inte på, men jag skall gå och undersöka det. Och Solen gick iväg och den sökte över allt. Ja, den sökte i alla skrymslen och vrår. När sedan Solen kom tillbaka sade den: Du ljuger ty jag har letat över allt och jag har letat i alla skrymslen och i alla vrår och jag kunde inte se något mörker."
Det betyder, att den som är helgad i Guds Ord och vandrar i det andliga ljuset, hon kan endast se ljuset. Konung David sade om Gud, att: "Hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus." Psa. 36:10.  Se symbolbilden här ner till höger.
Jesus varnade sina lärljungar och sade till dem: "Såsom du tror, så må det ske dig."   Matt. 8:13.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Felaktiga och negativa tankar skapar alltid problem såsom villrådighet, missräkningar och inre konflikter. Ett felaktig tänkande kan fördärva ett helt människoliv. Felaktiga tankar är ofta grunden till missförstånde och miljontals skilsmässor över hela världen i dag. Ja, felaktiga tankar skapar rädsla, osäkerhet, ångest fruktan och förtvivlan, samt känslor av underlägsenhet och mindervärdighetskomplex. 
Negativa tankar har fört skaror av människor in i ett evigt helvete. Guds Ord talar särskilt om negativa ljumma kristna och säger om dem: "De följa sina egna tankar." Jes. 65:2.  Se symbolbilden här ner till vänster.
Tyvärr så förstår och ser inte de ogudaktiga och de ljumma kristna, att deras ande är uppfylld med ett andligt mörker på grund av att onda Andar tagit sin boning i dem. Ty Bibeln säger, att det är endast med det andliga ljuset, som vi kan se det onda i vår ande. Ty till sina lärljungar, som tagit emot Guds Ord och Kristus i sitt inre sade Jesus, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet...eftersom de med seende ögon intet se, och med hörande öron intet höra, och intet heller förstå. Så fullbordas på dem Esaias profetia, den som säger: Med hörande öron skolen I höra, och dock alls intet förstå, och med seende ögon skolen I se, och dock alls intet förnimma. Ty detta folks hjärta har blivit förstockat, och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sina hjärtan, och omvända sig och bliva helade av mig. Men saliga äro edra ögon, som se, och edra öron, som höra."   Matt. 13:11-16. Se symbolbilden här ner till vänster och symbolbilden här ner till höger. 
Bibeln säger, att:
"Inget Guds Ord är utan kraft!"   (Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers.) 
Bibeln upplyser oss om, att:
"I begynnelsen var Ordet, och Ordet är hos Gud, och Ordet är Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Joh. 1:1-5.  Se symbolbilden här ner till höger...
När Bibeln talar om Guds Ord, så menar Bibeln, att Guds Ord, i första hand, är Ord som kan frälsa och helga oss. Ord, som Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här ner till höger.
Bibeln berättar om Konung David och säger om honom, att han tänkte rätta tankar i enlighet med Guds Ord.
Och i Guds Ord fann han vägen till en sann befrielse ty han säger, att: "Jag sökte HERREN, (alltså Ordet) och han (alltså Ordet) svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade (Guds Ord) mig. De som skåda upp till honom stråla av fröjd." Psa. 34:5-6.  Se symbolbilden här ner till höger...
Profeten Jesaja profeterade om det andliga ljuset och sade, att det skulle lysa i mörkret, alltså i den helgade människans ande...Se symbolbilden här ner till höger.
Aposteln Paulus, som sökte efter det andliga ljuset fann ljuset i Jesus Kristus, som är Guds Levande Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Ty i brevet till Galaterna vittnar Paulus om det andliga ljuset och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig.". Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ner till höger.


Bibeln säger om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord." Jesu namn är detsamma som, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. .Upp...19:13.. Se symbolbilden här ner till höger...

Många människor, som i dag bekänner sig som kristna har aldrig förstått vilken frigörelse och kraft det finns i Guds Ord, som är, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Se symbolbilden här till höger.

I brevet till Kolosserna skriver Paulus, att: "Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och  befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i Tacksägelse." Kol. 2:6-7.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Jesus Kristus är Guds Levade Ord och därför kan vi inte skilja Ordet ifrån Kristus och inte heller Kristus ifrån Ordet.
Då Paulus i brevet till Kolosserna säger, att: "Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom..."  Så betyder bibeltexten i klartext, att: Såsom I nu haven mottagit Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamheten och Ödmjukhetens Ande, Friden och Glädjens Ande, o.s.v, så vandren då tillsammans med dessa gudomliga Andar, som finns i Guds Ord.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Många människor tror felaktigt,
att om de ändrar sitt negativa tänkande, till ett positivt tänkande, så tror de att de har funnit vägen till ett nytt andligt liv. Men det räcker inte! Ty om vi inte tror och förstår, att himmelens Gud och Jesus Kristus och den helige Ande står bakom och finns i själva Ordet, då blir vårt tänkande endast en död filosofi, helt utan andligt liv och värde. Se symbolbilden här ovan till höger.
Aposteln Paulus, som hade funnit kraften och det andliga ljuset i Guds ord uppmanade Tessalonikerna i sitt brev och sade till dem:
"Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. Utsläcken icke Anden, förakten icke profetiskt tal, men pröven allt, behållen, vad gott är avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må. Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi tillkommelse."   1 Tess. 5:16-18.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Det är många människor, som vänt om i sitt tänkande och upptäckt den himmelska Glädjen och Friden i Guds Ord.
De har särskilt upplevt vilken kraft det finns i tacksägelse till Jesus Kristus och himmelens Gud. Ty i själva tacksägelsen så avväpnas mörkrets andar. Och då människan tackar Gud, i alla livets förhållande, mister de sin kraft.
Det är skaror av människor, som har upptäckt, att såsom ljuset fördriver mörkret, så fördriver Guds Ord och tacksägelse till Gud, det negativa i människans ande.  Se symbolbilden här ovan till vänster.
Ja, tusentals människor har i livets svåra stunder fått uppleva förvandling från mörker till ljus när de bedit tillsammans med sångaren: "Tack min Gud, för vad som varit. Tack för allt, vad du beskär. Tack för tiderna, som farit. Tack för stund, som inne är...Tack för vad du uppenbarat. Tack för vad jag ej förstår." 

"Tack för bön som du besvarat. Tack för vad jag icke får. Tack för livets hemligheter. Tack för hjälp i nödens stund. Tack för nåd, som ingen mäter. Tack för blodets fridsförbund. Tack för prövningar och strider." 

"Tack för hopp, som uppfyllts väl. Tack för dagen som framskrider. Tack för hopp, som slagit fel. Tack för rosorna vid vägen. Tack för törnet ibland dem. Tack för resta himlastegen. Tack för evigt tryggat hem. Tack för kors och tack för plåga. Tack för himmelsk salighet. Tack för stridens klara låga. Tack för allt i evighet."   Sången är skriven av August Storm. 


Att vara ägare till Tacksamhetens Ande i vår ande är en stor gåva, som är fylld med välsignelse och hjälp, ty med tacksamhet i alla livets förhållanden har vi fått möjlighet att kunna avväpna djävulens alla angrepp.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Det finns många i dag, som har det mycket svårt, trots att de bekänner sig som kristna. De har inte förstått Jesu Ord där han säger, till dem. att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom  och taga vår boning
i honom."  (Alltså taga boning med Guds Ord och den helige Ande i människans ande).  Joh. 14:23.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Lyssna!
Det finns en mäktig kraft i Tacksägelsens Ande!  2 Krönikaboken. Kap. 20.
Guds Ande uppenbarade och  visade mig, att det är omöjligt för de onda Andarna, att kunna stanna kvar i människans ande - när Jesus Kristus och de goda Andarna tagit sin boning i människans ande. Ty såsom mörkret måste fly, när ljuset kommer, så måste de onda, som finns i människans ande fly, när Jesus Kristus och de goda Andarna tar sin boning i människans ande.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln berättar om konung Josafat, han var konung i Juda land. En dag upptäckte han att han och hans lilla kungadöme var omgivet av en stor krigshär från de fruktade fienderna -  moabiterna och ammoniterna. Konung Josafat förstod att det lilla Juda inte hade någon som helst möjlighet att klara sig i egen kraft emot denna mäktige fiende, och därför ropade han till himmelens Gud om hjälp och sade: "Du, vår Gud, skall du icke hålla dom över dem? Ty vi förmå intet mot denna stora hop som kommer emot oss, och själva veta vi icke vad vi skola göra, utan till dig se våra ögon."   2 Krön. 20:12.
Konung Josafat såg sin egen hjälplöshet när fienden kom och därför vände han sig till Gud i tacksamhet för att få hjälp. Bibeln berättar, att Gud hörde Josafats bön och Gud sade till Josafat: "Frukten icke och varen icke förfärade för denna stora hop, ty striden är icke eder, utan Guds."   2 Krön. 20:15.
Vi människor har inte en egen kraft, som fodras för att besegra och förändra det onda och det negativa som djävulen kommer med, utan vi behöver kraft ifrån Kristus.
Lyssna! Gud förklarade för Josafat och sade: "Därvid bliver det icke eder sak att strida. I skolen allenast träda fram och stå stilla och se på, huru Herren frälsar eder. I Juda och Jerusalem. Frukten icke och varen icke förfärade."   2 Krön. 20:17
Bibeln berättar, att sedan Josafat:
"Hade rådfört sig med folket, ställde han upp män, som skulle sjunga till Herrens ära och lova honom i helig skrud, under det att de drogo ut framför den väpnade hären; de skulle sjunga: Tacken Herren, ty hans nåd varar evinnerligen."  2 Krön. 20:21
Gud hade sagt till Josafat, att han och hans män skulle gå tomhänta utan vapen och ställa sig mitt framför fiendehären och sjunga lovsånger till Herrens ära. I världens ögon måste det ses, som en dåraktig handling. En mycket underlig ide, eller hur?
Men vad hände med Josafat och hans män? Bibeln berättar, att: "Just som de begynte med sången och lovet, lät Herren ett angrepp ske bakifrån på fienderna...som hade kommit mot Juda, och de blevo slagna."   2 Krön. 20:22.
På samma sätt som Josafat och hans rike blev omringat av fiender, som ville förgöra alla som bodde i Juda land, blir också vi dagligen omringade av en hel mängd med fiender, som uppenbarar sig i stress, oro, ångest, sjukdomar, ekonomiska problem. Ja, det finns mycket nedbrytande och negativt i vår omgivning, som hela tiden vill förgöra oss och leda oss bort ifrån en God Gud.
Om Josafat och hans män inte hade lyssnat till Guds röst och ödmjukat sig inför Guds Ord då hade de förlorat striden och deras liv hade förvandlats till ett helvete, men nu fick de i stället uppleva en underbar seger i Guds namn.
Många av oss blir ständigt besegrade av omständigheterna och problemen, som finns omkring oss, därför att vi inte lyssnar till Guds Ord, utan i stället går våra egna vägar.
Bibeln talar t.ex om hur djävulen fick konung David att begå äktenskapsbrott. Men konung David bekände sin synd och han fann Nåd inför Gud.
Konung David fann vägen till en sann befrielse och säger, att: "Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig. De som skåda upp till honom stråla av fröjd."   Psa. 34:5-6.  Se symbolbilden här ner till höger.
I Luk. 6:23
säger Jesus att vi skall springa upp av fröjd. Han till och med talar om, att: "När ni är hungriga...ja, när människorna hatar er...ja, när de kasta bort ert namn som något ont... glädjens på den dagen, ja, springen upp av fröjd."   Luk. 6:23.
Det finns frid och Glädje i Guds Ord.
Profeten Jesaja, som upplevde Guds härlighet i sin ande säger, att: "Fröjd och glädje skall höras där inne, tacksägelse och lovsångs ljud."   Jes. 51:3.  Se symbolbilden här ner till höger. 
I psalm 150 utbringar konung David sin stora Tacksamhet till Gud för Guds stora Nåd och Barmhärtighet och säger: "Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste."   Se Guds Tempel och Guds helgedom i den Frälsta och Helgade människans ande, i symbolbilden här ner till höger.
Konung David säger vidare i sin bön till Gud:
"Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet. Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa. Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa. Loven honom med ljudande cymbaler, loven honom med klingande cymbaler. Allt vad anda har love HERREN."  Psa. 150:2-6.   Se symbolbilden här ner till höger. 


Guds Ord säger ännu i dag till oss, att: "Fröjd i Herren är eder starkhet."   Neh. 8:10.  Se symbolbilden här till höger. 

Lyssna! Till de frälsta och helgade, som tagit emot Guds Ord och Jesus Kristus i sin ande säger himmelens Gud genom profeten Jesaja, att: "Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud."   Se symbolbilden här ovan till höger. 
Ja, det måste vara underbart för de frälsta och helgade, som tagit emot Jesus Kristus och Guds olika Andar i sin ande, att få höra i anden, hur dessa Andar jublar av himmelsk glädje. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Budskapet på denna hemsida är en hälsning till alla människor - vem du än är. Ty så säger Guds Ord: "Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull."  Jes. 1:18. Se symbolbilden här ovan till vänster. Och förvandlingen till ett nytt andligt liv här ovan till höger. 
Guds Ord säger: "Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."   Joh. 1:12-13.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
 När Jesus besökte aposteln Johannes, som hölls fången på ön Patmos, sade Jesus till honom: "Frukta icke. Jag är den Förste och den Siste och den Levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har Nycklarna till döden och dödsriket."   Upp. 1:17-18. 
Se symbolbilden här ovan till höger där de olika Guds Andar är vägen och nycklar in till Guds rike.
Nycklarna, som Jesus talar om här i bibeltexten, som besegrar djävulen och dödsriket, i din ande, är Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande,Givmildhetens Ande,Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v. Dessa Nycklar är Levande och verksamma i den Helgade människans ande. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Aposteln Paulus som levde sitt liv långt borta ifrån himmelens Gud och borta från Jesus Kristus förstod Jesu budskap om sådd och skörd. Paulus såg i Guds Ord hur det skulle gå för honom om han fortsatte att leva sitt ogudaktiga liv. Aposteln Paulus såg att det fanns möjlighet, att genom Jesus Kristus och Guds Ord få uppleva en förändring till ett nytt andligt liv. 
Bibeln berättar, att Paulus genom Guds Nåd och genom tro på Jesus Kristus fick uppleva en förvandling och befrielse från mörkrets makter. Ty i sitt brev till Timoteus bekänner Paulus och säger, att: "Jag som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade så."  1:a Tim. 1:13.  Se symbolbilden här ovan till vänster samt symbolbilden här ovan till höger.  
Ja, Paulus synder var verkligen "blodröda", som Bibeln säger. Men Paulus litade på Gud, ty Gud hade själv sagt i sitt Ord till alla, som levt ett syndigt liv: "Kom, låt oss gå till rätta med varandra...Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull."  Jes. 1:18.  Se symbolbilden här ovan till vänster. Och förvandlingen till ett nytt andligt liv i symbolbilden här ovan till höger.   
Aposteln Paulus fick genom Guds Nåd och Kärlek upptäcka kraften i Guds Ord. Ty genom tro fick Paulus uppleva hur Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v, fördrev den onda Andarna, i hans ande.
Och han blev fri!
I brevet till Galaterna bekände Paulus och sade, fylld av glädje, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Gal. 2;20. 
Lyssna! Den upplevelse, som aposteln Paulus fick uppleva, kan också du få uppleva, ty Jesus säger, att: "Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig törsta...Allt vad min Fader giver mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut."   Joh. 6:35-37.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Gud välsigne Er alla, som läser detta budskap, i Jesu Kristi namn!

Fridshälsningar
Bror Espegren
Till sida 1. Klicka här!
                                                                                                      © Upphovsratt