Jesus har makt, att stilla stormar även i vår tid.  Mark. 4:35-41.
Djävulen vet, att världsliga negativa känslor skapar negativa tankar och negativa tankar skapar ångest och fruktan!

De negativa tankarna har en väldig makt över människan. Och negativa tankar skapar alltid problem, såsom villrådighet, misstänksamhet och inre negativa konflikter. Och negativa tankar har i alla tider skapat missförstånd och misstänksamhet, som fördärvat och slagit sönder äktenskap och människoliv. Historien styrker, att negativa tankar är grunden till miljontals skilsmässor över hela världen. Och det är ingen hemliget, att negativa tankar skapar rädsla, osäkerhet, ångest fruktan och förtvivlan, samt känslor av underlägsenhet och mindervärdighetskomplex, som i sin tur leder till olika sjukdomar. 
I en bok skriven 1968 skriver läkare, S. I. McMillen, att: "Frid finns inte att få i kapslar! Detta är beklagligt, ty den medicinska vetenskapen erkänner, att känslor såsom fruktan, sorg, avund, vrede och hat bär skulden till de flesta av våra sjukdomar. Beräkningarna varierar från sextio procent till nära hundra procent. Stress i känslolivet kan förorsaka högt blodtryck, Basedows struma, migrän, reumatism, slaganfall, hjärtsjukdomar, magsår och andra allvarliga sjukdomar, är alltför talrika att nämnas. Som läkare kan vi ordinera medicin för symtomen på dessa sjukdomar, men vi kan inte göra mycket för den underliggande orsaken - själslig oro. Ja, det är beklagligt, att frid inte finns att få i kapslar."
Men Bibeln talar om ett ännu värre lidande, ty negativa tankar har fört skaror av människor in i ett evigt helvete, med ett evigt lidande efter den fysiska döden.
Guds Ord upplyser oss tydligt om, att de negativa tankarna beror på, att människorna vänder sig bort ifrån himmelens Gud och bort ifrån Jesus Kristus. Ty profeten Jesaja sade, att: "De följa sina egna tankar."  Jes. 65:2. Se symbolbilden här ner till vänster. Enligt Guds Ord har Jesus Kristus makt, över ångest och fruktan och våra sjukdomar. 
Bibeln berättar, att en afton stod Jesus och hans lärljungar invid en stor sjö, då sade Jesus till sina lärljungar, låt oss fara över till andra stranden. Och när de hade kommit ut på sjön, då: "Kom en häftig stormvind, och vågorna slogo in i båten, så att båten redan begynte fyllas. Men han själv låg i bakstammen och sov, lutad mot huvudgärden." 

"Då väckte de honom och sade till honom: Mästare, frågar du icke efter att vi förgås? När han så hade vaknat, talade han till vinden och sade till sjön: Tig, var stilla. Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt. Därefter sade han till dem: Varför rädens I? Haven I ännu ingen tro? 


Och de hade blivit mycket häpna och sade till varandra: Vem är då denne, eftersom både vinden och sjön äro honom lydiga?" Mark. 4:35-41. 
Här i bibeltexten kan vi se, att djävulen använde sig av en våldsam storm, som rörde upp sjön så att vågorna slog in i båten, så att den "begynte fyllas".  I samband med denna händelse lyckades djävulen skapa negativa känslor, med stor fruktan och tvivel i lärljungarnas tankar, så att de trodde - det allra värsta, - att de skulle sjunka ner i havets djup och dö.
Djävulen hade med stormen och vågornas hjälp fått lärljungarna, att tvivla. Tvivlet i sin tur förblindade lärljungarna, så att de glömde bort, att himmelens Gud och Jesus Kristus var med dem. Se symbolbilden här ner till höger, som visar, att himmelens Gud och Jesus Kristus var med lärljungarna. Men tvivlets andar hade förblindat dem.
Djävulen har många medel, som han dagligen använder för att skapa Tvivel, som förblinder och plågar oss människor. Såsom sjukdomar, skilsmässor, arbetslöshet, ekonomiska skulder, stridigheter på arbetsplatser, orättvisor i tusental av olika slag, ensamhetskänslor, mindervärdighetskomplex, inbillad underlägsenhet, m.m. Ja, det finns ingen gräns för det negativa, som dagligen drabbar människor över hela välden.
Men för den som vill, finns det hjälp! Ty Jesus varnade sina lärljungar, för att tänka negativa tankar. Och han liknade djävulens negativa tankar vid en tjuv, som har till uppgift, att stjäla och förstöra Friden och Glädjen i människan. Och till sina lärljungar sade Jesus, att: "Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra."Joh. 10:10.  Se symbolbilden här ner till vänster.
Samtidigt upplyste Jesus sina lärlungar och sade till dem: att: "Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog."  Joh. 10:10.  Se symbolbilden här ner till höger.
Jesus liknar djävulen vid en tjuv. Och han upplyser oss om, att djävulen är en mästare, att kunna inbilla oss människor om lögn och tvivel, som tillhör det negativa.
Många gånger har jag hört människor, som sagt till mig, att de vågar inte komma till Gud, på grund av, att de syndat. Och på grund av okunnighet i Guds Ord kan djävulen inbilla människan, att himmelens Gud är arg på henne och att Han skall straffa henne, därför att hon har syndat. - I sin okunnighet och i sin andliga blindhet ser människan  inte, att djävulen ljuger. Ty Bibeln säger, att Gud är evig Kärlek! Och Guds Kärlek är att likna vid det andliga ljuset, som inte kan dömma någon människa. 
Min vän! Lyssna till Jesus Kristus, som säger till dig: "Jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen."   Joh. 12:47.
Jesus vill, att du skall förstå, att Gud är Kärlek! Och att Kärleken inte kan dömma någon syndare. Och därför upplyser Jesus tydligt och säger, att: "Icke heller dömer Fadern någon..."   Joh. 5:22. 
Bibeln säger om Gud, att:
"Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom."  Se symbolbilden här till höger.  1 Joh. 1:5.Bibeln säger om Gud, att Gud vakar över alla människor, ty Jesus sade till sina lärljungar, att: "Han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga."   Se symbolbilden här till höger.  Matt. 5:45


Många har frågat mig, om nu inte himmelens Gud eller Jesus Kristus dömmer syndaren, vem är det då, som dömmer syndaren? 
Bibeln svarar mycket tydligt på den frågan, och säger, att det är synden, som är ifrån djävulen, som dömer människan, i förhållande till Guds-Ord. Se symbolbilden här till vänster. Lyssna! Jesus förklararde mycket tydligt om den dom, som väntar människan om hon inte omvänder sig till Guds Ord och säger, att: "Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen."   Se symbolbilden här ovan till höger. 
Sedan säger Jesus, att:
"Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig; ty det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen."  Joh. 12:47-48.
Vi ser här i bibeltexten, att det är människan själv, som dömer, sig på grund av att hon inte lyssnar och tar emot Guds Ord. 
Om vi jämför bibeltexten här ovan med varningsmärken på en väg så är varningsmärken till för att förhindra olyckor. Och om nu någon kör emot rött ljus, eller förbi en stoppskylt, utan att stanna, så är det inte trafikverket eller någon människa, som dömer den här bilisten om det händer en olycka, utan bilisten dömer sig själv genom sin gärning, i förhållande till trafiklagen. På samma sätt dömer människan sig själv i förhållande till Guds Ord. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
I berättelsen om båtfärden här ovan så ser vi, att lärljungarna dömde sig själva i förhållande till Guds Ord. Ty istället för att tro på Jesus Kristus så valde de, att tro på djävulen, som fyllde deras inre med tvivel och tvivlet skapade rädsla och fruktan i deras sinnen.
Många som läser om den här händelsen, tycker kanske, som lärljungarna, att stormen och ovädret var det värsta som kunde drabba dem. Men djävulen som var grunden till lärljungarnas negativa inställning hade en mycket djupare och listigare plan. Ty om han kunde få lärljungarna att hålla fast i sitt tvivel så skulle tvivlet leda till, att lärljungarna skulle tro, att himmelens Gud och Jesus Kristus hade övergivit dem. Och därmed skulle lärljungarna få en negativ känsla av, att allt var ute.
Lärljungarna hade ingen anledning, att frukta. --- Men mörkrets demoner hade tagit makt i deras tankar och sinnen, med negativa känslor, så de kunde inte se, att Jesus Kristus var med dem i båten. 
Stormen hade skapat, negativa outhärdliga känslor i lärljungarnas ande, så att deras tro var helt förlamad. Och tron på Jesus Kristus hade totalt slocknat. I sin vanmakt, var lärljungarna fullt övertygade om, att det fruktansvärda skulle hända, så att de skulle hamna i havets djup. 
Bibeln säger, att den som inte fullständigt helgat sig åt himmelens Gud, kan utan att veta om det, bli ledd att arbeta åt djävulen. Djävulen hade med stormens hjälp tagit kontroll och makt över lärljungarnas tankar. Om vi ser på mannen här ner till vänster så kan vi se, att han är uppfylld med negativa tankar. Och mörkrets makter har fått honom, att tänka, att allt hopp är ute. Och i detta andliga mörker vet han inte vad han skall göra för att bli fri.Bibeln berättar, att i samband med att stormen ökade, ökade också ångesten och fruktan, som skapade tvivel och otro, som i sin tur förvärrade lärljungarnas tillvaro. Jesus varnade lärljungarna för att tänka på det negativa och sade till dem, att: "Såsom du tror, så må det ske dig."   Matt. 8:13. 

Många människor förstår inte vilken makt Ordet har på oss människor. Och därför hänvisade aposteln Paulus oss till Guds Ord och sade, att: "Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda."   Gal. 6:7.
Aposteln Paulus förstod Jesu budskap om sådd och skörd, han såg i Guds Ord hur det skulle gå för honom om han fortsatte att leva sitt ogudaktiga liv. Paulus såg och förstod att Guds Ord är sanning och därför ville han ändra sitt liv och i sitt brev till Timoteus bekänner han och säger, att: "Jag som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade så."  Se symbolbilden här ovan till vänster.  1:a Tim. 1:13.
Paulus var en sann sökare och han såg, att Gud älskade honom. Och därför lyssnade han särskilt till de Ord som Jesus talade till sina lärljungar där Jesus säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 14:23. 
När aposteln Paulus omvände sig till Guds Ord fick han uppleva hur Jesus Kristus tog sin boning i hans ande. Och i brevet till Galaterna säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."    Se symbolbilden här ovan till höger.  Gal. 2:20.
Lyssna! Jesus förklararde mycket tydligt om den dom, som väntar människan om hon inte omvänder sig till Guds Ord och säger, att: "Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen."    Se symbolbilden här ovan till höger. 
Sedan säger Jesus, att: "Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig; ty det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen."   Se symbolbilden här ovan till vänster.Joh. 12:47-48. 
Det är vi själva som bestämmer vad vi skall tro på.
Det berättas om två män, som en novemberkväll satt och såg ut genom ett fönster. Den ene av männen sade: "Har du sett så smutsigt fönstret är." Då sade den andre mannen: "Har du sett så vackert stjärnorna lyser på himmelen ikväll." Ja, så olika kan vi människor se. Den ene såg det smutsiga fönstret och den andre såg hur stjärnorna lyste på himmelen i den mörka natten. 
Många känner inte till, att felaktiga tankar skapar Tvivel och Tvivel skapar Otro. Ångest skapar ångest. Frid skapar frid. Glädje skapar glädje. Och därför säger Jesus, att: "Såsom du tror, så må det ske dig." 
Bibeln visar oss skillnaden på lärljungarnas tro och på Jesu tro. Jesus trodde, och han var övertygad om, att himmelens Gud var med honom. Han var övertygad om, att djävulen inte hade någon makt, att kunna skada honom, därför att Gud var med honom. Jesus var övertygad om, att de skulle komma över till den andra stranden, ty han hade sina tankar under den helige Andes kontroll. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Jesus trodde på himmelens Gud och han visste och var övertygad om, att himmelens Gud skulle skydda honom. Men lärljungarna hade blivit påverkade av djävulen och trodde på mörkrets makter. De trodde, att Gud och Jesus hade övergivit dem. 
Jesus såg på Guds makt. Lärljungarna såg på mörkrets makt.


 

Ovädrets makter skapade negativa känslor, som påverkade lärljungarnas tankar. Stormen ökade i styrka, och samtidigt ökade lärljungarnas rädsla i styrka. Blixtarna skjuter ut sina eldslågor över hela himmelen. Åskan dånar, vågorna går skyhöga och slår kraftigt mot båten. I lärljungarnas tankar finns ingen hjälp, ingen räddning. De känner sig helt förlorade. Se symbolbilden här till höger.

Men Jesus behöll sitt lugn. Stormen och ovädrets makter, som djävulen hade skapat kunde inte påverka eller skrämma Jesus. 
Bibel berättar, att lärljungarna kunde inte se någon utväg. I sin vanmakt väcker de Jesus. Och fyllda med skräck säger de till honom: "Mästare, frågar du icke efter att vi förgås? 
Som svar på deras fråga såg Jesus helt lungt på dem och sade: "Var är eder tro?" Sedan vänder han sig lungt ut mot havet och säger: "Till vinden och till sjön: Tig, var stilla. Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt." Mark. 4:35-41. 
När lärljungarna såg vilken makt Jesus hade över djävulen och vädrets makter blev de förvånade: "Och sade till varandra: Vem är då denne, eftersom både vinden och sjön äro honom lydiga?"   Mark. 4:35-41. 
På flera ställen i Bibeln kan vi se hur himmelens Gud och Jesus Kristus varnar oss människor för att tänka negativa tankar. 
En gång när Jesus var tillsammans med sina lärljungar, varnade han dem för att tänka negativa tankar, som alltid kommer ifrån djävulen. Och han liknade djävulens negativa tankar vid en tjuv, som stjäl och förstör människans gemenskap och tro på en God Gud. Och han sade till sina lärljungar, att: "Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog."  Joh. 10:10. 
I berättelsen här kan vi tydligt se, att lärljungarnas frånvaro, på en sann tro, på himmelens Gud, gjorde dem helt maktlösa mot stormen. 
Guds Ord visar oss på flera ställen, att en frånvaro på en övertygande tro, skapar alltid tvivel och osäkerhet. Och osäkerhetens demoner skapar fruktan och ångest. Som i sin tur skapar och framkallar alla djävulens hemska fantasier, vilket gör, att människan känner sig helt maktlös. 
Däremot kan vi se i Guds ord, att en lugn och kontrollerad tro, på en God Gud, skapar alltid en kontakt med himmelens Gud. Den gudomliga tron har makt över fruktan. Den stillar livets stormar, och berövar djävulen all hans makt. 
Bibeln säger om Guds Ord, i Engelsk översättning, att: "Inget Guds ord är utan kraft!"  Luk. 1:37.
Till sina lärljungar sade Jesus:
"Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada."  Se makten som finns i Guds Ord i symbolbilden här längst upp till höger. Luk. 10:19. 
Aposteln Paulus, som mötte många svåra stormar och problem på sin tid, säger i brevet till Filipperna, att: "Allt förmår jag i honom som giver mig kraft."  Filipp. 4:13. 
Min vän lyssna!
Lärljungarna hade råkat ut för en storm på havet, en storm som skapade ångest och fruktan i deras tankar. Djävulen och hans onda andemakter hade förblindat lärljungarna, så att de inte kunde se, att Jesus var med dem i båten. 
Och därför blev lärljungarna uppfyllda med otro, ångest och fruktan. De var helt hjälplösa. Men i sin nöd, gick de till Jesus, och de bekände sin otro och synd  och de bad Jesus om hjälp. 
I bibeltexten, ser vi, hur himmelens Gud, som är en God Gud, i sin Nåd, grep in och hjälpte lärljungarna, att finna den himmelska friden och den himmelska glädjen. 
Du min vän! Som är drabbad av djävulens stormar, med ångest och fruktan i dina tankar, gör som lärljungarna, gå till Jesus Kristus i tro, så skall han hjälpa dig, att bli fri. Ty hans makt är oföränderlig i evighet. Och än idag säger Jesus till djävulen och hans demoner: Tig, var stilla. 
Lägg märke till, att det var lärljungarnas tro, som till slut hjälpte dem. Ty när de började tro på Jesus då stillade han stormen. 
Lägg märke till, att du kan inte önska bort dina motgångar och problem. Du kan inte önska bort ångest och fruktan. Du kan inte inbilla dig, att det onda skall försvinna. Men du kan, genom tro på en underbar, God Gud och en tro på en Kärleksfull Jesus Kristus driva alla djävulens negativa tankar på flyckten. 
Bibeln säger, att Gud älskar alla människor. Han älskar dig! Han vill, tillsammans med sin Son Jesus Kristus, ta sin boning i din ande. Ty samma ord, som Jesu sade till sina lärljungar, säger han till dig i denna stund, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom."Se symbolbilden här ovan till höger.Joh. 14:23. 
Min vän Gud vill inget högre än att du öppnar ditt sinne och tar emot Jesus Kristus i din ande. Och så säger Guds heliga Ord till Dig i denna stund, att: "I dag, om Du får höra hans röst, må Du icke förhärda din ande."   Heb. 4:7. 
Min vän! 
Många människor kan i nöd och svårigheter bli påverkade och drabbas av ångest och fruktan där deras tankar kan likna ett stormigt hav. Och som lärljungarna kan då den drabbade känna sig övergiven då hon i andliga blindhet inte kan se att Jesus är med henne. I en sådan situation blir människan maktlös och hon vet inte vad hon skall göra?  Se fortsättning nästa sida.
Till sida 1.
Fridshälsningar 

Gatumissionär Bror Espegren
                                                                                                                  © Upphovsratt