Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan!"


Många har skrivit till mig och ställt frågan: "Hur gick det till när Gud skapade himmel och jord?"   1 Mos. 1:1.

Hur det gick till då himmelens Gud skapade himmel och jord, växter, djur och människor är väl fördolt för den världsliga vetenskapen. Ty Bibeln säger, att det måste förstås på ett andligt sätt. 
I de forskningar som hittills gjorts har man bara kommit fram till olika gissningar. T.ex. talar vetenskapen om att en skapelseexplosion skett. Men de kan inte förklara var skapelseexplosionen och det, som exploderade kommer ifrån??? 
Vid denna "Big-Bang-explosion" påstår de, att en utvidgning av universum skett. Men "Big-Bang-teorin" har inte förklarat för oss hur universum kommit till. Och inte heller hur "LIVET" eller hur världen skapades? 
Den enkla sanningen är, att inte ens om vi samlade alla världens mest skarpsinniga vetenskapsmän, som forskat och studerat universum, så kan de inte ge någon förklaring till hur allt det skapade har uppstått. 
Trots att vetenskapen ingenting vet när det gäller skapelsen och när allting började, så påstår de, att universums ålder beräknas till någonstans mellan tio och 20 miljarder år, samt att jorden anses vara ca. 4,6 miljarder år. 
Om vi ser på vetenskapens teori ang. "Big-Bang" och med vår fysiska tanke försöker att gå tillbaka till "begynnelsen" så kan vi fråga. 

Finns det någon begynnelse?
Och i så fall: När började begynnelsen? 
Vi kan också fråga: Om det inte fanns någonting i begynnelsen - hur kan då "Big-Bang" eller något annat bli till av ingenting? 
Här måste vi ödmjuka oss och erkänna, att det finns en gräns för människans fysiska tankar och att vi i våra fysiska tankar inte kan förstå den andliga världen, som Jesus talade om. Och inte helle förstå hur det gick till när Gud skapade himmel och jord. 
Vad vi kan se är att vetenskapen i sin forskning har förbigått en mycket viktig faktor, nämligen, att Gud är Ande, och vid tiden, då Gud skapade universum samt himmel och jord, då var hela skapelsen innesluten i en fullkomlig andligt system. Men i samband med syndafallet förvandlades hela skapelsen till en fysisk värld. En värld som tydligt skiljer på världens vetenskap och på den andliga vetenskapen. 
Den världsliga vetenskapen har sin grund i en systematisk ordnad kunskap, som bygger sin forskning  på en arrangerad ordningsföljd, som omfattar en kedja av grundläggande fakta. 
Den världsliga vetenskapen har inte kunnat lägga fram något trovärdigt bevis när det gäller skapelseberättelsen. 
Den gudomliga vetenskapen, som är ifrån Gud kan icke jämföras med den världsliga vetenskapen därför att den andliga vetenskapen uppenbaras endast i en sann tro på en högre gudomlig makt. För att kunna förstå den andliga vetenskapen måste människan vara ägare till och ledd av den helige Ande inneboende i sin ande och i sitt sinne. Joh. 14:26.  Joh. 16:13-14. 
För att kunna förstå ett främmande språk så måste vi ha kunskap om språket så att vi kan tyda det. Om vi skall kunna förstå skapelseberättelsen så måste vi vara ägare, till en andlig: "...kunskap om sanningen,"  en sanning, som bygger på Guds heliga Ord. 1 Tim. 2:4. 
Det har visat sig, att människan gång på gång missförstått Bibelns budskap, därför att hon blandar ihop det andliga med det världsliga. De har inte lyssnat och inte förstått vad Jesus menar då han säger, att: "Mitt rike är icke av denna (fysiska) världen."   Joh. 18:36. 
I brevet till Korintierna upplyser Paulus dem om skillnaden mellan det världsliga och det andliga språket och säger, vi tala: "Icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en "själisk" (alltså en världslig) människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt." 1 Kor. 13-14.
Så länge människan håller sig till fysiska tankar då har hon ingen möjlighet, att kunna förstå Bibelns budskap, ty det är endast med Guds Ord och med de andliga tankarna, som vi kan förstå Guds ord. Konung David använde Guds Ord i sitt tänkande och sade, att: "I ditt ljus se vi ljus." Psa. 36:10. 
Om vi fäster oss vid ordet "begynnelsen"  som bibeltexten nämner, så kan vi fråga: När, var och hur, började begynnelsen? 

I vår okunnighet måste vi ställa oss frågan: "Finns det någon begynnelse?"
Bibeln säger ju, att Gud är ifrån evighet till evighet. Dan. 2:20.
Vem kan förstå när evigheten började? 
Ja, vem kan förstå, att det inte finns någon början och inget slut? 
Då Gud började sitt skapelseverk då var: "Jorden öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet."   1 Mos. 1:2.Bibeln upplyser oss om, att Gud började sitt skapelseverk med, att: "Skilja ljuset från mörkret."    Samt skilde Han: "Vatten från vatten."  Se symbolbilden här ner till höger.  1 Mos. 1:4, 6. 
Förklaring:
När Bibeln talar om "vatten"   så näms ordet "vatten"  ibland såsom en symbolbild för Ordet. T.ex. då Jesus talade med den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn då talade han inte om det fysiska vattnet utan han talade om "livets vatten,"  som är Guds Ord. Se symbolbilden här till höger.  Joh. 4:4-15.Bibeln upplyser oss tydligt om, att innan Gud började sitt skapelseverk så var "mörker och ljus"   samt, "vatten och vatten."  Alltså det onda och det goda ihop-blandat med varann och hela tillvaron befann sig i ett stort kaos.  Se symbolbilden här till höger. 
Gud började sitt skapelseverk med att sortera och skilja det ihop-blandade Ordet. Bibeln visar oss hur Gud tog det negativa nedbrytande Ordet, som hör till mörkrets makter och placerade det i ett rum för sig.  Se symbolbilden här ner till vänster. 
Samtidigt tog Gud det goda positiva Ordet, som är själva grunden till hans skapelseverk och placerade det i ett rum för sig.  Se symbolbilden här ner till höger.
När Gud hade skiljt det onda från det goda sade Gud: " Varde mitt i vattnet ett fäste, som skiljer vatten från vatten...och det skedde så." Se symbolbilden här ner i mitten. 1a Mos. 1:5-7.

Den Helige Ande


Den helige Ande har sedan begynnelsen haft till uppgift, att hindra så att det onda inte längre kan beblandas med det goda i Guds rike. Ty Gud själv säger, att: "Intet orent skall någonsin komma ditin, och ingen som gör, vad styggeligt är och lögn."   Se symbolbild här ovan till höger. Upp. 21:27. 
Det är endast djävulen, som har till uppgift, att sedan syndafallet blanda ihop det onda och det goda i denna fysiska värld. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
För att vi skall kunna förstå hur det andliga livet kom in i människans ande och hur människan kunde bli en levande varelse och en Guds avbild så måste vi se vad Bibeln upplyser oss om i Johannes evangeliet. Vi läser där, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud."   Se symbolbild här ovan till höger.
Bibeln upplyser oss om, att: "Gud är Ande."   Joh. 4:24. 
Bibeln säger, att Guds Ord är levande och att Ordet har Ande. Biobeln säger om Guds Ord, att: "I det är liv."  Joh. 1:1-5.
Bibeln upplyser oss om, att: "
Gud är Kärlek."  1 Joh. 4:8. 
I Bibeln kan vi läsa om, Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Sanningens Ande, Friden och Glädjens Ande, o.s.v. Hebr. 4:12
Då Jesus talade till sina lärljungar om Guds Ord, sade han till dem, att: "Det är Anden, som gör levande; köttet är till intet gangligt. De ord, som jag har talat till eder, äro ande och äro liv."  Joh. 6:63. 
Det är alltså själva Guds-Ordet, som vi ser här ovan i symbolbilden till höger, som är livet i den helgade människans ande. 
Vi skall lägga märke till, att när Gud skapade människan så var Han inte ensam. Bibeltexten upplyser oss om, att Gud sade till sina änglar: "Låt oss göra människor till VÅR avbild, till att vara oss lika." 1:a Mos. 1:26.
Vi ser tydligt i bibeltexten, att när Gud skapade människan då införde Han sin Ande och de olika Goda änglarnas Andar i människans ande. Och människan fick ett andligt liv och hon  blev en avbild av Gud och de Gods Änglarna. 
Skapelseberättelsen visar tydligt, att människans andliga liv kom icke ifrån jorden inte heller ifrån fysiska krafter utan hennes andliga liv kom ifrån Gud, som är Ande. Joh. 4:24.
Bibeln visar oss, att: Gud är i Ordet och Ordet är Gud.  Joh. 1:1-5. 
Till de frälsta och helgade i denna sena tid säger Guds Ord: "Vakna upp, vakna upp, kläd dig i makt, du HERRENS arm; vakna upp såsom i forna dagar, i förgångna tider."   Jes. 51:9. Se symbolbilden här ovan till höger.
Himmelens Gud uppmanar sitt folk här i bibeltexten, att "kläda sig i makt."  Makten, som Gud vill att  människan skall kläda sig i finns i Hans eget Ord.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Och så säger Bibeln, att: "Inget Guds Ord är utan kraft!"   Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers. 
Se fortsättning.  Del 2.
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1. 
                                                                                                     
C: Upphovsratt