Guds Kärlek förmår allt! 1 Kor. kap. 13.
Många bekännande kristna, som jag talat med, har i 15, 20, 30 år bekänt sig som kristna, men de har inte förstått hur den nya andliga födelsen går till. Jag har då hänvisat dem till bibeltexten där Jesus säger till sina lärljungar: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."   Se symbolbilden här ner till höger.  Joh. 12:24.
Som en tydligare förklaring har jag visat dem till symbolbilden här nertill, som visar oss på ett vetekorn till vänster, där kraften till ett nytt veteax finns dolt i vetekornet, som växer fram till ett nytt liv till höger.   Se symbolbilden här nertill.
Vetekornet visar oss, att det finns en dold kraft till ett nytt liv i det gamla vetekornet. På samma sätt finns det en dold kraft i varje människa till ett nytt andligt liv. Ty Jesus Kristus sade, att: "Guds rike är invärtes i eder."   Luk. 17:21.  Se symbolbilden här till höger. 


Bibeln visar oss, att: "Inget Guds Ord är utan kraft!"  Luk. 1:37.  Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Vi vet att jordens olika egenskaper kan bryta ner det gamla vetekornet. Och att samma jord kan ge nytt liv till ett nytt veteax. Se symbolbilderna här ovan till höger. På samma sätt fungerar Guds Ord i människans ande. Ty samma Guds Ord, som bryter bryter ner vår gamla yttre människa, (Se symbolbilden här till vänster).  Ger även ett nytt andligt liv till vår inre andliga människa.  Se symbolbilden här ovan till höger. 


Jag var själv en bekännde kristen sedan 1959. Jag var helt övertygad om, att jag var en sann kristen. Men i slutet av 1968 kände jag, att jag saknade något i min ande. Och som många andra bekännande kristna hade jag ett ytligt religiöst liv, som stämde med Uppenbarelseboken kap. 3, där Jesus Kristus säger: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."  Upp. 3:15-17.
Är det något som vi kristna bekännare behöver, så är det, att ransaka oss själva och pröva vårt liv med Guds Ord.
Ty när jag närmare började granska mitt liv med Guds Ord och särskilt prövade mitt liv med Paulus brev till Korintierna kap. 13, då upptäckte jag, att jag saknade Guds Kärlek i min ande och i mina gärningar. Se symbolbilden här ner till vänster.
Jag saknade den kärlek, som aposteln Paulus talar om i brevet till Korintierna där Guds Ord säger, att: "Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap." "Och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet. Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn."   1 Kor. 13:1-3.  Se symbolbilden här till vänster.


"Kärleken är tålig och mild.  Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting." 1 Kor. 13:4-7.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Jag hade tidigare, många gånger läst detta kapitel, men aldrig förstått vilken andlig kraft det finns i Guds Kärlek. Kärlekens makt och förmåga, som kan se, förstå och förlåta alla människor. Där aposteln Paulus, som äger den Kärleken säger, att: "Allt förmår jag i honom som giver mig kraft."   Se symbolbilden här ner till höger. Fil. 4:13.
I min andliga fattigdom började jag allvarligt och medvetet att bedja till Gud och fasta enligt Guds Ord för att bli fri från de onda egenskaperna, som djävulen fängslat och förblindat mig med. Och som bönesvar fick jag se något, som jag läst många gånger, men aldrig tidigare förstått. Jag fick se, att himmelens Gud och Kristus finns i själva Ordet. Ty Bibeln säger om Gud, som är Kärlek, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Joh. 1:1-5.   Se symbolbilden här ner till höger. Jag upptäckte något, som jag inte hade sett förut, att namnet Jesus är mer än ett ord med fem bokstäver. Ty Bibeln säger om Jesus, att:"Det namn han har fått är Guds Ord."  Jesu namn är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, som lever i den helgade människans ande. Upp. 19:13.  Se symbolbilden här till höger. 


Guds Ord visade mig, att himmelens Gud och Jesus Kristus är i Ordet. Och i den helige Andes ljus kan vi inte missförstå vad Jesus menar då han säger till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."  Joh. 14:23. Se symbolbilden här ovan till höger.
För första gången förstod jag vad Jesus menar då han säger, att: "Guds rike är invärtes i eder." Se symbolbilden här ovan till höger.Luk. 17:21.
När aposteln Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Så är det Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, som lever i honom.  Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ovan till höger.
I samband med den här upplevelsen frågade Guds Ande mig: "På vilket annat sätt skulle himmelens Gud och Jesus Kristus kunna ta sin boning i människans ande, än med Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v?"  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Guds Ord övertygande mig, att om vi saknar något av Guds Ord, eller tar bort något Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, då kan vi inte bli frälsta eller helgade. Ty frälsningen och helgelsen finns endast i Guds Ord. Och Bibeln visar oss, att när himmelens Gud skapade oss människor till sin avbild före syndafallet, då skapade han människan, till sin och de goda Andarnas avbild, med Ordet. Ty till sina änglar sade Han: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika."  1 Mos. 1:26.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Många bekännande kristna, kanske upplever, såsom jag gjorde, att det kristna livet inte stämmer med Guds Ord. Men det finns hopp, ty Jesus sade till de ljumma kristna i Uppenbarelseboken kap. 3, att: "Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se."   Upp. 3:18.  Se symbolbilden här ovan till höger.Lyssna! Vi lever i en mycket svår och mörk andlig tid där det är svårt för många, att förstå Guds Ord. Och jag har träffat många människor, som sagt till mig, att de inte kan bli frälsta, därför att de tidigare har sagt och gjort hemska saker, som gång på gång nu kommer och anklagar dem så att frälsningen, friden och glädjen försvinner från dem.
Jag har då hänvisat dessa människor till Guds Ord, som säger till dem: "Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull. Om I ären villiga att höra, skolen I få äta av landets goda."  Jes. 1:18-19. 
Jag har hänvisat dem till aposteln Paulus, som säger, att jag: "Som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade så." I Tim. 1:13. 
Lägg märke till, att satan använder oss människor, som verktyg för sina onda gärningar.

Och för att olyckliga människor skall förstå vem det är som använder oss, som verktyg för allt ont i den här världen har jag hänvisat dem till bibeltexten, som visar oss och förklarar, att det är satan, som är skulden till, att vi syndar. Ty i brevet till Romarna säger aposteln Paulus, att: "Jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan satan, som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan satan, som bor i mig."   Rom. 7:15-20.
Himmelens Gud och Jesus Kristus vill inget högre, än att vi lär känna dem och deras kärlek till alla människor. Ty Jesus säger, att: "Jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa den."  Joh. 12:47.
Sedan säger Jesus, att: "Icke heller dömer Fadern någon."  Joh. 5:22.
Bibeln visar oss, att himmelens Gud och Jesus Kristus aldrig har dömt någon och de kommer inte heller att dömma någon. Ty aposteln Jakob, som hade upplevt Frälsning och Helgelse genom Jesus Kristus säger, att: "Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker."  Jak. 1:17.
Vi har samma möjlighet, som aposteln Paulus, att ta emot Jesus Kristus och Guds Ord i vår ande. Där även vi kan säga, som Paulus, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ner till höger. 
Många som jag talat med känner inte till, att frälsningen och helgelsen finns i Guds Ord. Jesus upplyste sina lärljungar och sade till dem, att: "Mig förutan kunnen I intet göra." Joh. 15:5.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Lägg märke till, att Guds Ord liknas vid nycklar, som låser upp och löser alla problem. Ty när Jesus besökte aposteln Johannes, som hölls fången på ön Patmos, sade Jesus till honom: "Frukta icke. Jag är den Förste och den Siste och den Levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har Nycklarna till döden och dödsriket." Upp. 1:17-18.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Nycklarna, som Jesus talar om här i bibeltexten, som besegrar djävulen och dödsriket, är Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v. Dessa Nycklar är Levande och verksamma genom Jesus Kristus i de Helgade människornas ande.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Många gånger tidigare hade jag läst bibeltexten, som säger om Guds Ord, att: "I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Joh. 1:4-5. Det var Ord, som jag tidigare hade sett, men inte förstått.
Bibeln visar oss, att såsom himmelens Gud är levande och verksam, så är också de goda änglarna levande och verksamma. Och när Jesus kom hit till denna fysiska värld, då fick han uppgiften, att återföra den förlorade människan till en ny skapelse med samma Ord, som himmelens Gud använde första gången då Han skapade människan till sin avbild. Ty i sin bön sade Jesus till sin Fader, att: "De ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem."  Alltså, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v.  Joh. 17:8.  Se symbolbilden här ner till höger.
När aposteln Paulus mötte Jesus Kristus fick han uppleva hur Jesus Kristus med Guds Ord omskapade honom från djävulens avbild till Guds och Kristi avbild. Ty i brevet till Galaterna säger Paulus, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Det betyder, att Jesus Kristus och Guds Ord, såsom Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v, blev levande och verksamma i Paulus ande.
Lägg märke till, att Jesu Kristi budskap, skiljer sig från alla olika religioner, som reparerar den yttre världsliga människan. Medan Jesus Kristus, hänvisar till vetekornet, och utplånar den gamla yttre människan och skapar en inre, ny andlig människa med Guds Ord. Ty han säger säger: "Se, jag gör allting nytt."  Upp. 21:5.  Se 
symbolbilden här ner till höger.
I Jesu Kristi frälsning och helgelseverk finns inga religioner, inte heller finns det några världsliga kyrkor, sekter eller religiösa samfund, med en mängd olika läror och tolkningar av Guds Ord. Nej!  Jesu Kristi budskap handlar om, att den helgade människan tagit emot Guds Ord och den helige Ande i sin ande. Där aposteln Johannes säger, att: "Om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, Ord renar oss från all synd."  1 Joh. 1:6-7. Se symbolbilden här ner till höger.
Och så säger Bibeln, att: "Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen."   Se symbolbilden här ovan till vänster. 1 Joh. 1:6-7. 
Om du vill leva som en sann kristen, lyssna då till aposteln Johannes, som säger:
"Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud." 1 Joh.  4:7.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Ty: "Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken. Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud har sänt sin enfödde Son i världen, för att vi skola leva genom honom.  Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då äro ock vi pliktiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älska varandra, så förbliver Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss. Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva i honom, och att han förbliver i oss. Och vi hava själva sett, och vi vittna om att Fadern har sänt sin Son till att vara världens Frälsare." 

"Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud. Och vi hava lärt känna den kärlek som Gud har i oss, och vi hava kommit till tro på den. Gud är kärleken, och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss, att vi hava frimodighet i fråga om domens dag; ty sådan Han är, sådana äro ock vi i denna världen." 

"Räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är icke fullkomnad i kärleken." 

"Vi älska, därför att han först har älskat oss." 

"Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som icke älskar sin broder, som han har sett, han kan icke älska Gud, som han icke har sett. Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han skall ock älska sin broder."  1 Joh.  4:8-21. 


Bibeln visar oss, att om vi saknar vi Guds Ord i vår ande då kan vi inte göra något, ty själva har vi ingen makt, att fördriva hatet, och orättfärdighetens andar. Ty det är endast Kärlekens Ande och Rättfärdighetens Ande, som har makt, att fördriva och döda hatet och orättfärdighetens andar i människans ande. 
Konung David kunde inte i sig själv tacka Gud, och därför säger han, att: "Med Guds hjälp skall jag få prisa hans Ord; med HERRENS hjälp skall jag få prisa hans Ord."   Psa. 56:11. 
Bibeln visar oss här i bibeltexten, att när Konung david hade tagit emot Tacksamhetens Ande i sin ande, då fick han hjälp av Tacksamhetens Ande, att prisa och tacka himmelens Gud.
Bibeln visar också, att lärljungarna hade ingen egen andlig kraft i sig själva, ty den andliga kraft, som dom hade fick dom ifrån Jesus ty Jesus sade till dem: "Se, jag har givit eder makt."  Luk. 10:19.  Se symbolbilden här ovan till höger.
När vi läser Apostlagärningarna då ser vi, att apostlarna hela tiden höll sig till Guds Ord. Och aposteln Petrus framhöll särskilt och sade, att: "Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds Ord."  1 Pet. 4:11.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Apostlarna predikade Ordet. Och de var uppfyllda med Ordet i sin ande. Och de kände till kraften i namnet Jesus, som var Guds Levande Ord. Upp. 19:13.
I Bibeln kan vi se, att apostlarna hade Tre nycklar, som öppnade vägen in till Guds rikes andliga hemligheter. Ty de hade Ordet. Och de hade den helige Ande. Och framför allt hade de, namnet Jesus Kristus, som var Levande och verksam i deras gärningar. Bibeln visar, att Guds Ord överbevisade dem. Och Guds Ord övertygade dem. 
Paulus var helt överbevisad och han var helt övertygad om kraften i namnet Jesus Kristus, ty han sade i brevet till Filipperna, att: "Allt förmår jag i honom som giver mig kraft."  Fil. 4:13.   Se symbolbilden här ovan till höger. 
Även du kan få göra samma upplevelse, som aposteln Paulus, om du tror och tar emot Guds Ord i din ande. Ty Jesus säger i sitt Ord till dig, att: "Alla dem som togo emot Jesus Kristus gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet var liv och det tog sin boning i oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."  Joh. 1:12-14.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Vi behöver stilla oss och lyssna till dem, som prövat livet! Ty de vet, vem djävulen är. Konung David, som hade prövat livet han visste, att räddningen och makten fanns hos himmelens Gud och därför säger, att: "Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus."   Psa. 36:10.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Lägg märke till, att Bibeln säger om Guds Ord, att: "Inget Guds Ord är utan kraft!"  Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers. Se symbolbilden här ovan till höger 
Om Jesus Kristus får vara verksam med Guds Ord i ditt liv, då har du funnit det förlorade Paradiset. Ty aposteln Paulus säger om Kristus, att han: "Har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse."  Efe. 1:3.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Aposteln Paulus, som upplevde den: "Himmelska världens andliga välsignelse" i sitt liv, sade i brevet till Tessalonikerna: "Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus..." 1 Tess. 5:16-18. Se symbolbilden här ovan till höger.Lyssna!
Bibeln visar oss, att Guds Ord kan liknas vid ett ljus, som fördriver mörkret. På samma sätt har Guds Ord, makt att fördriva all ondska och all orättfärdighet i den ogudaktige männi-  skans ande.
Vi vet, att om vi går in i ett mörkt rum och tänder ljuset, då försvinner mörkret. På samma sätt händer det med den helgade människan när hon tar emot Guds Ord i sin ande. Ty Bibeln säger, att: "Alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn."   Joh. 1:12-14.
Vi vet, att om vi släcker ljuset då blir det mörkt i rummet.
Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Djävulen kommer allenast för att stjäla, slakta och förgöra." Joh. 10:10
Det betyder, att djävulen har fått makt, att fördärva människan, genom, att släcka det andliga ljuset i hennes ande om människan vänder sig bort ifrån Guds Ord. Därför sade Jesus till sina lärljungar: "Stån emot djävulen, så skall han fly bort ifrån eder."  Jak. 4:7 
Bibeln lär, att mörkret inte har någon egen tillvaro. Ty:
Ljuset härskar alltid över mörkret.
Bibeln säger om Guds Ord, att: "Inget Guds Ord är utan kraft!"  Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers. 
Bibeln berättar, att när hövitsmannen kom till Jesus och berättade, att hans tjänare var sjuk, sade han till Jesus: " Herre, min tjänare ligger därhemma lam och lider svårt. Jesus svarade och sade till honom: Skall då jag komma och bota honom? Hövitsmannen svarade och sade: Herre...säg allenast ett ord, så bliver min tjänare frisk."  Matt. 8:6-8.
Bibeln visar, att du kan bli en ny andlig människa om du tar emot Jesus Kristus och Guds Ord i ditt inre. Ty Jesus sade till sina lärljungar, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria."  Joh. 8:36.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln säger, att Guds Ord är från evighet till evighet ty Jesus säger, att: "Himmel och jord skola förgås, men mina Ord skola aldrig förgås."
Bibeln visar oss, att människan är en evighetsvarelse, ty det framgår av Jesu samtal med Marta där han säger till henne, att: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö." Joh. 11:25-26.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Och så säger Guds ord, att:
"Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."  Dan. 12:10. 
Fridshälsningar

Bror Espegren 
Läs om tankens makt.  Klicka här!
Till sida 1.
                                                                                                     © Copyright