Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan."


Jesu Kristi Kors bygger på Guds Ord, som återskapar människan till Guds avbild. Och genom Jesus Kristus skapar Gud ett nytt andligt liv i människans ande. Se bilden här till höger.
Många som jag talat har sagt, att de inte förstår vad korset har för betydelse? De säger, att de upplever korset, som dystert och mycket tung och en negativ börda. En äldre man, som bekänner sig som kristen ställde två frågor till mig och undrade: "Vad menar du med att korset är nyckeln till Guds rike? Hur tar man på sig sitt kors? Det går inte att skilja på de här två frågorna åt ty de hör ihop med varandra i en process, som börjar med Frälsning och sedan växer fram till Helgelse.
Korset är inte något som man tar på sig, utan korset blir verksamt i oss, genom, att djävulen dagligen skapar plågor och olika motgångar och olika prövningar, som han i sin elakhet och ondska lägger på oss människor. Men himmelens Guds har genom Jesus Kristus givit oss hjälp, att bära vårt kors.
Lyssna! Innan jag förstod helgelsens dyrbara gåva och mötte olika motgångar och prövningar blev jag iriterad och arg. Jag bad till Gud om hjälp, men jag fick ingen hjälp. Då blev jag ännu mer iriterad och anklagade Gud för att Han inte hjälpte mig. Men då jag i min andliga blindhet och okunnighet inte kunde förstå korsets dyrbara gåva började Guds Ande förklara för mig korsets dyrbara hemligheter.
Och jag häpnade då Jesus talade till mig och sade: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se. Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag. Så gör nu bättring med all flit." Upp. 3:15-19.
Jag fick här höra hur Jesus tydligt upplyste mig om, att jag saknade något mycket värdefullt. Och detta något var Guds, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet Frid och Glädje, o.s.v, i min ande och i mina gärningar.
Förklaring: Guds Ande förklarade för mig, att de vita kläderna, som är luttrade i eld, och ögonsalvan, som Jesus talar om här i bibeltexten, är Guds Ord, som jag inte får gratis, utan jag måste köpa det genom, att offra mitt JAG och min själviskhet, som finns i min gamla människa. Se symbolbilderna här ner till höger.
Guds Ande förklarade för mig, att för att bli ägare av Guds Ord, måste jag dagligen vara villig, att betala, genom att offra min gamla, jagiska, själviska människa. Där jag sedan, som helgad, som aposteln Paulus kan säga: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Vilket betyder, att: Nu lever icke mer jag, utan Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, lever i mig. Gal. 2:20.
För att  vi skall förstå vägen från frälsning till helgelse visade Guds Ande mig symbolbilderna här nertill.
Om vi ser på symbolbilden här nertill vänster så ser vi ett Vetekorn. 
I mitten här nertill i symbolbilden ser vi planteringsjorden. Där börjar Vetekornet, att få liv, som kan jämföras med Frälsning.
I symbolbilden till höger här nertill ser vi det fullmogna Vetet, som kan jämföras med Helgelse. 
De tre bilderna hör ihop i en process, som kan jämföras med en människa, som söker efter Frälsning och Helgelse i Jesus Kristus. 
I sökandet efter det andliga livet börjar en process där den sökande upplever Frälsning, som undan för undan växer fram till Helgelse. Där den helgade kan säga, som aposteln Paulus, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilderna här ner till höger. Gal. 2:20. 
Många bekännande kristna förstår inte, att Jesus Kristus var en förebild till människans Frälsning och Helgelse där Jesus offrade och försakade allt som hör världen till. 
Jesus Kristus hade en egen vilja, och även vi har fått en egen vilja där vi själva väljer vem vi vill tjäna, himmelens Gud eller djävulen. 
När Jesus började sin missionsgärning sade han, att: "Jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig."  Joh. 6:38. 
Bibeln lär, att om Jesus Kristus inte hade vunnit segern på Golgata då hade ingen människa kunnat bli varken Frälst eller Helgad! 
Och om vi inte följer Jesus och tar vårt kors på oss och följer Jesus varje dag så som han har sagt då kan inte heller den gamla människan i oss dö bort och ingen ny andlig människa kan då växa fram i oss. Heb. 12:14. 
För att vi människor inte skulle kunna missförstå Jesu budskap om Frälsning och Helgelse så tog Jesus fram ett Vetekorn såsom en förebild och sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke Vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."   Se symbolbilden här nertill. Joh. 12:24.      Vi ser hur symbolbilden här ovan stämmer med symbolbilden här nertill. 


1: Innan Paulus blev helgad levde han ett liv i den gamla människan med världens ande. Se symbolbilden här ner till vänster.
2: Guds ord talar om korsets inneboende egenskaper. Såsom kärlek, renhet, rättfärdighet, frid och glädje, o.s.v. Se symbolbilden här ner i mitten.  3: Först när Paulus tillät, att korsets olika egenskaper fick verka i och igenom honom kunde han säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ner till höger. Gal. 2:20.


Lägg märke till i symbolbilden, längst här ovan, att det är "JORDEN" som är själva nyckeln till Vetekornets Död och Vetekornets nya Liv. 
På samma sätt är Guds Ord, som består av Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet Frid och Glädje, o.s.v, själva nyckeln till den gamla människans död samt nyckeln till den nya andliga människans Liv. 
Läser vi Bibeln så kan vi se, att det var Guds Ord, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet Frid och Glädje, o.s.v,  som bröt ner den gamla människan i Paulus. Och samma Ord, som bröt ner den gamla människan i Paulus gav honom ett nytt andlig Liv där han säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20. 
I en liknelse berättade Jesus hur Guds Ord kan påverka olika människor och han sade: "Hören alltså I vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket, men icke förstår det, då kommer den onde och river bort det som såddes i hans hjärta. Om en sådan människa kan det sägas att säden såddes vid vägen." 
"Och att den såddes på stengrunden, det är sagt om den som väl hör ordet och strax tager emot det med glädje, men som icke har någon rot i sig, utan bliver beståndande allenast till en tid, och när bedrövelse eller förföljelse påkommer för ordets skull, då kommer han strax på fall." 
"Och att den såddes bland törnena, det är sagt om den som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det, så att han bliver utan frukt." 
"Men att den såddes i den goda jorden, det är sagt om den som både hör ordet och förstår det, och som jämväl bär frukt och giver dels hundrafalt, dels sextiofalt, dels trettiofalt."
   Matt. 13:18-22. 
Jesus talade tydligt om olika slags människor där några människor inte vill höra eller förstå Guds ord. 
Andra åter tog emot Ordet med glädje, men då det icke hadde någon rot i sig, blev det endast kvar i människan en liten tid. Och Jesus sade, att: "När bedrövelse eller förföljelse påkommer för ordets skull, då kommer han strax på fall." 
Jesus vill här i liknelsen upplysa om, att en ljum kristen, som är självisk och besatt av genstridighet, ohörsamhet, och av det som hör världen till och inte vill ändra sig då är det omöjligt för Guds ord att kunna slå rot och växa i en sådan människas ande. 
Det är därför mycket viktigt, att planteringsjordens egenskaper i människans ande är god och att den innehåller sådana ämnen, som är ifrån Gud så att Guds Ord kan bryta ner allt det onda, som finns i den gamla människan, så att det goda andliga egenskaperna kan växa fram och bära god andlig frukt. 
I Kristi kors finns en gränslös kraft. En kraft, som består av Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd, Trofasthet, Barmhärtighet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v. 
Om vi låter Guds Ord och Guds vilja få verka i oss och genom oss. Och om vi tillåter, att dessa goda egenskaper, som är ifrån Gud får växa fram i vår ande då skall i också få uppleva hur Ordet kan bryta ner den gamla syndiga människan i oss. Och skapa ett nytt andligt liv i oss. Och vi kan då, som Paulus säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20. 
Innan jag fick uppleva helgelse kunde jag inte förstå de människor, som hatade och föraktade mig och jag kunde inte heller förlåta eller älska dem. därför att mitt JAG stod i vägen. Men när Gud genom sitt Ord och Jesus Kristus och KORSET tog bort mitt JAG. Då kunde jag utan svårighet förstå, förlåta och älska alla, som hatade och föraktade mig. Och nu kunde jag också se makten och härligheten i Korset.
Många ljumma kristna säger att de tror på Jesus Kristus och att de tillhör honom. Samtidigt lever de ett liv med en världslig ande. Aposteln Johannes upplyser oss om i sitt brev om, att: "Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i vår ande och i vårt sinne, (alltså Guds, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd, Trofasthet, Barmhärtighet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v.)  han är av Gud; men var och en ande, som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört, att den skulle komma, och som redan nu är i världen."  1 Joh. 4:2-3. 
Paulus vittnade om, att han ägde Guds, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd, Trofasthet, Barmhärtighet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v, i sin ande då han bekände inför både Gud och inför människor, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."Gal. 2:20. 
Paulus älskade Kristi kors och han förstod också värdet i Kristi kors. Ty i brevet till Korintierna säger han, att: "Talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft."  1 Kor. 1:18. 
Kraften i korset, som Paulus vittnar om finns i Guds, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd, Trofasthet, Barmhärtighet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v. 
Jag har hört många bekännande kristna, som talat om Kristi kors, som ett: "grovt dystert kors,"  och samtidigt pekar de på korset, som restes på Golgata för över 2000 år sedan. De har aldrig sett och inte förstått dyrbarheten och härligheten i Kristi kors. De har inte förstått, att utan korsets hjälp har vi ingen makt emot synden och det onda. Dessa människor har aldrig lyssnat till Jesus Kristus då han säger, att: "Den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig."   Matt. 10:38. 
I brevet till Filipperna säger Paulus om de ljumma kristna och korset, att: "Det är såsom jag ofta har sagt eder och nu åter måste säga under tårar: många vandra såsom fiender till Kristi kors, och deras ände är fördärv; de hava buken till sin Gud och söka sin ära i det som är deras skam, och deras sinne är vänt till det som hör jorden till."   Fil. 3:18. 
Och så säger himmelens Gud till alla dem, som älskar Kristi Kors: "Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållande. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus."   1 Tess. 5:16-18. 
Gud välsigne er alla, som läser detta budskap, att Ni måtte få nåd att förstå budskapet så att det kan bli till en väckelse i ditt liv. 
Fridshälsningar.

Gatumissionär Bror Espegren 
Till sida 1.

 Copyright ©