Jesus varnade och sade: "Såsom det skedde på Noas tid!"
Likheten mellan vår tid och Noas tid, är att människorna inte lyssnar till Guds Ord, utan: "Många håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden."   Ordsp. 14:12.


Jesus Kristus profeterade särskilt om vad som skulle ske med människorna den sista tiden, och sade, att: "Såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse."
"Ja, såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag, då Noa gick in i arken; och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort - så skall ske vid människosonens tillkommelse."
   Matt. 24:37-39. 
Många undrar i dag hur det var på Noas tid och vad Noas tid kan ha för betydelse i vår tid? Bibeln upplyser oss tydligt om, att Noa predikade och varnade människorna för en katastrof, som skulle komma på grund av människornas ogudaktighet och deras ondska. 


Noa predikade och varnade människorna med Guds ord. Men människorna trodde inte på Noas predikningar och de ansåg allmänt, att Noa hade fel. I stället för att lyssna till Noa så hånade och förlöjligade de honom. Och på samma sätt gör människorna i vår tid. Se symbolbilden här ner till vänster.
Många som i dag kallar sig för kristna bryr sig inte om vad Guds profetior varnar och upplyser oss om. Och så säger Guds Ord om dem, att: "De skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft."  Se symbolbilden här till höger. 2:a Tim. 3: 1-5.
Det betyder,
att de ljumma kristna vänder sig bort, ifrån Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Nåd & Barmhär- tighet, Frid & Glädje, o.s.v, som finns i  Jesu Kristi namn och ande. Se symbolbilden här till höger.  2:a Tim. 3: 1-5.


Vår tids präster och predikanter, kan inte, om de läser Bibeln rätt, undgå att se sanningen, att deras medlemmar i de olika kyrkorna har ett: "sken av gudsfruktan,"  och samtidigt vänder de sig bort ifrån Guds Ord.  Se symbolbilden här ovan till höger.
I oandliga predikningar, har vår tids förkunnare, i feghet, tagit bort, den fullkomliga härligheten, i namnet Jesus Kristus och bjuder i stället de sökande människorna, att ta emot, ett jesu-namn, med ett tomt innehåll. Alltså, en J E S U S, med endast, fem bokstäver.  Se symbolbilden här ner till vänster.
Dessa förkunnare vill inte heller veta av, att Guds ord tydligt säger om Jesus, att: "Det namn han har fått, är Guds Ord."  Se symbolbilden här ovan till höger. Upp. 19:13.
Lägg märke till,
att ingen kan, om man läser Bibeln rätt, missförstå aposteln Paulus där han i brevet, säger till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig."Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20. 
Det betyder, att när aposteln Paulus tog emot Jesus i sin ande, då tog han emot den himmelska fullkomligheten, som finns i Jesu Kristi ande.
Alltså samma fullkomlighet, som Jesus uppmanade sina lärljungar, att ta emot, då han sade till dem, att:"I haven hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän." 

"Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder, och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga." 

"Ty om I älsken dem som älska eder, vad lön kunnen I få därför? Göra icke publikanerna detsamma? Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed? Göra icke hedningarna detsamma?" 

"Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig." Se symbolbilden här ovan till höger.Matt. 5:43-48
Vilken kyrka och vilka kyrkomedlemmar lever i dag upp till den fullkomlighet, som Jesus talar om här ovan i bibeltexten? Ja, vem vågar i vår tid, i dagens kyrkor, ta emot den fullkomlighet, som Jesus Kristus vittnar om?  Se symbolbilden här ovan till höger.
Ja, vem vågar i dag, i dagens kyrkor, ta emot samma Jesus Kristus, som aposteln Paulus vittnar om i brevet till Galaterna?  Se symbolbilden här ovan till höger.  Gal. 2:20. 
Jesus visste hur det skulle gå med hans budskap i vår tid.
Jesus visste, att de ljumma kristna skulle trampa det heliga budskapet under sina fötter. Budskapet där han sade, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."  Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 14:23. 
Det är om dessa genstridiga och ohörsamma, som Guds Ord säger, att: "De skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft."  Se symbolbilden här ovan till höger. Och jämför med symbolbilden här ner till vänster. 2:a Tim. 3: 1-5.


I sina varningar för den sista tidens ondska tog Jesus även fram tidsläget på Lots tid såsom en förebild och varning till vår tid.
Obs! Gud kan inte förgöra någon människa utan människorna förgör sig själva genom, att samarbetar med de onda makterna. Se symbolbilden här till vänster.
På grund av människornas ondska och då människorna inte ville vända om från sina ogudaktiga gärningar bestämde Gud, att ta sin skyddande hand ifrån människorna så att människorna tillsammans med djävulens ondska själva fick förgöra staden Sodom och Gomorra. Gud hade mycket tydligt i förväg varnat människorna, men då de inte ville lyssna sade Gud till Lot och hans hustru, att de skulle fly för sitt livs skull bort ifrån Sodom och Gomorra och icke se sig tillbaka.


Bibeln berättar, att Lots hustru lyssnade inte till Guds varnade röst utan hon: "...såg sig tillbaka..."   och samtidigt förvandlades hon till en saltstod. 1:a Mos. 19:1-26.
Vi kan i dag mycket tydligt se hur skaror av människor som påstår sig vara kristna handlar på samma sätt såsom de gjorde på Noas och på Lots tid. 
Man har stelnat i sitt andliga liv och blivit religiösa saltstoder. Att Jesus särskilt varnat för, att inte handla såsom man gjorde på Noas och på Lots tid bryr man sig bevisligen inte om.  Luk. 17:32.
Många har frågat, vad var det då som skedde på Noas tid?
Guds ord upplyser oss tydligt och säger:

1: Att ondskan och ogudaktigheten växte fram till en oundviklig katastrof. 1:a Mos. 6:5,6,11-13.

2: Gränslinjerna mellan det världsliga och andliga utplånades på Noas tid. Bibeln beskriver hur: 
    Guds söner som är en förebild på försasmlingarna i dag, hur de beblandade sig med jordens 
    döttrar likamed de världsliga livet. Se likheten i dag, t.ex. hur Ekumeniken fångat 
     människorna i sitt religiösa världsliga system.
    Se Jak. 4:4. 1:a Mos. 6:1-2.

3: På Noas och Lots tid rådde en utpräglad materialism. Luk. 17:27.

4: På Noas och Lots tid rådde en häpnadsväckande ohörsamhet. Gud talade genom Noa under 
    en lång tid och varnade människorna, men de lyssnade inte. Bibeln nämner, att endast 8 
    personer blev räddade när katastrofen kom.

5: På Noas och Lots tid rådde en ohygglig andlig förblindelse. Matt. 24:39. När floden kom: 
    "visste de av intet." Fastän Noa på flera olika sätt förkunnade Guds ord så skrattade man och
    förlöjligade honom på olika sätt. Nu gör de halvreligiösa och ljumma kristna detsamma mot de
    förkunnare, som vågar tala Guds heliga sanningar. Och särskilt de sanningar, som talar
    om helgelse och om Jesus Kristus född i människans ande genom tro.

6: Syndafloden var tydligt förutsagd av Gud. 1:a Mos. 6:13-21. Jfr Matt. 26:21.

7: Syndafloden drabbade endast de ogudaktiga. 1:a Mos. 7:23. Heb. 11:7. Jfr Upp. 3-10.

8: Syndafloden avsåg, att rena jorden från den ondska, som var rådande. 1:a Mos. 6:5-7. 


Guds ord har varnat oss tydligt och klart för hur det skulle bli den sista tiden och säger, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga (de ljumma kristna) skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det." Dan. 12:10.
"Varför bygger du Noa en båt, som en galning du bär dig åt?"  Klicka här!
Tillbaka till sida 1. Klicka här!
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren
                                                                                    
© Upphovsratt