Aposteln Johannes såg det nya Jerusalem i en profetisk syn och han såg, att Stadsmuren var byggd av Jaspis och att Staden själv var av Rent Guld, likt Rent Glas.
Bibeln berättar, att aposteln Johannes såg, att: "Stadsmurens grundstenar voro skönt lagda och utgjordes av alla slags ädelstenar.  Den första grundstenen var en Jaspis, den andra en Safir, den tredje en Kalcedon, den fjärde en Smaragd, den femte en Sardonyx, den sjätte en Karneol, den sjunde en Krysolit, den åttonde en Beryll, den nionde en Topas, den tionde en Krysopras, den elfte en Hyacint, den tolfte en Ametist. Och de tolv portarna utgjordes av tolv pärlor; var särskild port utgjordes av en enda pärla. Och stadens gata var av Rent Guld, likt Genomskinligt Glas."  Se symbolbilden här ner till höger.  Upp. 21:10-27.
Många bekännande kristna tror, att ädelstenarna, som nämns här i profetian är fysiska ädelstenar. Jag hörde en gång en pingstvän, som sade, att: "Det skall bli skönt, att komma till himmelen och få gå på gator av guld."  Och han var övertygad om, att gatorna var av fysiskt guld.
Profetian om det nya Jerusalem är en symbolbild på den Helgade människans ande, där Jesus Kristus är den andliga Hörnstenen. Och de goda andarna, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Givmildhet, Trohet, Frid och Glädje, o.s.v.  i den helgade människans ande beskrivs, som: "alla slags ädelstenar." 
Lyssna: Vi kan inte skilja Gud och Kristus ifrån Ordet.
Då aposteln Paulus i brevet till Galaterna säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig. " Gal. 2:20.  Då tog han emot Jesu Kristi fullkomlighet, som är Guds Ord, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Givmildhet, Trohet, Frid och Glädje, o.s.v. Ty Bibeln säger om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."   Upp. 19:13.
Nu säger Bibeln, att världens människor och de ljumma kristna kan inte förstå det andliga budskapet. De förstår inte, att Gud och Kristus är detsamma, som Ordet. Och att Frälsningen och Helgelsen finns i Ordet. Och att Ordet mottaget i vår ande, Frälsar och Helgar oss.
Aposteln Paulus hade samma problem då det gäller de ljumma kristna och säger, att:
"Visdom tala vi dock bland dem som äro fullmogna, men en visdom som icke tillhör denna tidsålder eller denna tidsålders mäktige, vilkas makt bliver till intet. Nej, vi tala Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud, redan före tidsåldrarnas begynnelse, har bestämt att den skall bliva oss till härlighet, och som ingen av denna tidsålders mäktige har känt; ty om de hade känt den, så hade de icke korsfäst härlighetens Herre." 

"Vi tala -- såsom det heter i skriften -- vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom." 

"Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande." 

"Men vi hava icke fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi skola veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta tala vi ock, icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor." 

"Men en (ljum kristen) tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt."  1 Kor. 2:6-14.


Pofetian här i bibeltexten talar inte om det fysiska guldet, utan profetian talar här om de Andliga ädelstenarna. Där ädelstenarna, Jaspis, Safir, Kalcedon, och Smaragd, o.s.v, är symbolbilder för Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Givmildhet, Trohet, Frid och Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här ner till höger.
Bibeln visar oss, att när den helige Ande talade genom aposteln Petrus uppmanade Han de troende, att låta sig uppbyggas på Hörnstenen, som är Jesus Kristus.  Se symbolbilden här ner till höger.
Jesus Kristus är inte någon fysisk sten.
Utan Petrus talar här om Jesus Kristus, som en andlig Hörnsten. Skillnaden på en fysisk hörnsten och en andlig Hörnsten, är att den fysiska hörnstenen är död och den andliga Hörnstenen är en Levande Hörnsten, en Jesus Kristus, som är uppfylld av Guds heliga Ord.  Se symbolbilden här ner till höger.
Aposteln Paulus upplyser oss om skillnaden på det fysiska och det andliga och säger i sitt brev till Tessalonika, att:
"...Vi bör icke mena, att gudomen är lik någonting av guld eller silver eller sten, något som är danat genom mänsklig konst och uppfinning. Med sådana okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag, men nu bjuder han människorna, att de alla allestädes skola göra bättring."  Se symbolbilden här till höger. Apg. 17:29-30.


I sin predikan hänvisar Petrus de troende, att ta emot Jesus Kristus, som är Guds Ord och säger: "Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal. Och då I nu ären nyfödda barn, så längten efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att I genom den mån växa upp till frälsning, om I annars haven smakat att Herren är god." 

"Och kommen till honom, den Levande Stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar; och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe i skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall icke komma på skam." 
"För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten, som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem."
Se symbolbilden här ovan till höger där Guds Ord har blivit en stötesten för de ljumma kristna. Och jämför med symbolbilden här ner till vänster. 1 Pet. 2:1-8.

Lyssna: För varje dag som går kommer vi allt närmare slutet av denna tidsordning, fram till en dag, då: "Ingen tid mer gives, utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker, att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat i enlighet med det glada budskapet, som han har förkunnat för sina tjänare profeterna."  Upp. 10:6-7.

Guds profetior talar om den yttersta tiden och säger: "Eller stöter man i basun i en stad, utan att folket förskräckes? Eller drabbas en stad av något ont, utan att HERREN har förutsagt det? Sannerligen, HERREN, HERREN gör alls intet utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna."  Amos 3:6-7. 
Bibelns profetior tillsammans med historien talar tydligt om för oss, att vi lever i den yttersta tiden. Profetiorna är ett budskap till oss ifrån Gud där profetiorna vill varna och väcka oss innan det blir för sent. Och så säger Guds Ord, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de
ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det." Dan. 12:10.
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1.

                                                                                                                         © Upphovsratt