Kristi andliga Tempel genom tvåtusen år.


Guds Ord visar tydligt, att de olika kyrkorna bygger sin verksamhet med en blandning av Guds Ord och det världsliga och sedan påstår de, att detta djävulens verk är ifrån Gud. Grunden till denna villfarelse kommer från den ogudaktige Kejsaren Konstantin, som är grundare till den Katolska kyrkan år 324 ef. Kr. Ty han sade: att: "staten skulle vara kyrkans stöd och beskyddare och kyrkan skulle vara statens stöd och beskyddare." Se symbolbilden här ner till vänster.


Den Katolska kyrkan kallas i Bibeln för moder Babylon, en skökokyrka. Och alla övriga kyrkor, som därefter har gått ut ifrån den Katolska kyrkan presenteras som hennes döttrar. Bibeln säger om moder Babylon, att: "På hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden."   Upp. 17:5. Se symbolbilden här till vänster där kyrkorna har blandat Guds Ord med det världsliga.


Aposteln Paulus säger om Moder Babylon och hennes döttrar, att: "De äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar. Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar."  2 Kor. 11:13-15. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Moder Babylon, den Katolska kyrkan och hennes döttrar har genom två tusen år fått en oerhörd antikristlig makt i Jesu namn. Ty Uppenbarelseboken säger, att de: "...fick en mun sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var...Och den öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud till att häda hans namn."  År efter år står denna antikrist och predikar villfarelse igenom präster och predikanter i de olika kyrkorna över hela världen.  Upp. 13:5-6.
Lägg märke till, att:
Påvarna i den katolska kyrkan betraktas inte, som vanliga människor. Utan de påstår, att de är Gud och Guds ställföreträdare här på jorden. T.ex. så skriver påven Leo XIII, att: "På jorden är vi ställföreträdare för Guds allmakt."
Dr Guistianni säger: "Res till Rom och du kan läsa på statsporten, Paulus III, överstepräst, den bäste, störste och Gud på jorden." 
Historien säger, att: Den katolska kyrkan förvandlade Jesu Kristi heliga Tempel till ett skådespel för världen, ett skådespel, som bygger sin lära på människoverk. Den Apostoliska kristna församlingen, som Jesus Kristus hade grundat år 33 på Pingstdagen sveptes in i villfarelsens mörker och den miste sitt andliga ljus år 324 när den katolska kyrkan kom in i historien och ställde sig enligt Jesu profetia på helig plats. Ty han säger: "När I nu fån se förödelsens styggelse, om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats."  Matt. 24:15. 
Bibeln upplyser oss om, att när Jesus hade besegrat djävulen på Golgata sade han:
"Det är fullbordar!" Joh. 19:30.
Emot den katolska kyrkans antikristliga lära och alla övriga kyrkors antikristliga läror ang. jordiska prästers tjänst i jordiska helgedomar kan vi läsa, att när Jesus sade: "Det är fullbordat"  då nådde det gamla testamentets offertjänster och förebilder sitt slut. Aldrig mer skulle präster göra tjänst i en jordisk helgedom ty Jesus Kristus hade blivit överstepräst efter en ny ordning. Det levitiska prästadömet var tillända. 
Enligt Guds ord så framgår det tydligt, att Jesus Kristus grundlade en andlig kyrka ett andligt tempel år 33 på Pingstdagen. I sitt brev till Korintierna upplyser Paulus dem tydligt om, att människans ande är ett Guds tempel. 1 Kor. 3:16-17. 
Bibeln lär, att i den helgade människans ande utför Jesus Kristus sin helgedomstjänst, som är själva huvudpunkten för ett andligt kristet liv och där Jesus Kristus enligt Guds ord är överstepräst. Hebr. 8:1.
I sitt brev till Galaterna skriver Paulus om detta heliga tempel och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
I detta Kristi Tempel kan inga präster eller predikanter göra någon tempeltjänst utan den tempeltjänsten är endast förbehållen Jesus Kristus och den helige Ande. Och ingen annan än  Jesus Kristus är medlare, mellan människor och Gud i detta förbund. Hebr. 8:6. Hebr. 9:15.  Hebr. 12:24.
Det nya förbundets prästadöme är Kristi prästadöme. Och Bibeln säger, att: "Vi hava en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmlen, en tjänare i helgedomen och i det sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren har uppfört och ingen människa." Hebr. 8:1-2.
När vi talar om kyrkornas förfall, då måste vi vara mycket nogsamma med att hänvisa till Guds Ord, ty Bibeln säger, att: "Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord."   1 Petr. 4:11.
Budskapet på hemsidan är taget direkt ifrån Guds profetior och historien, som tydligt visar oss hur det skulle bli i den sista tiden. Och särskilt för dem, som påstår sig vara kristna. Ty som en uppmaning till alla dem som läser budskapet på hemsidan och inte förstår budskapet säger Bibeln, att vi skall be till himmelens Gud om hjälp, för att förstå detta budskap. Och så säger Guds Ord, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga (de Helgade) skola förstå det."  Dan. 12:10.  Se symbolbilden här ner till höger. 
I den Svenska Evangeliska Alliansens tidning söndag den 15 november 2009 kan vi läsa om, att: "Nu är det tragiska beslutet fattat. Svenska kyrkan har som första kyrka i världen beslutat sig för att viga samkönade par till äktenskap. Beslutet fattades med stor majoritet. Röstsiffrorna var 176-62. Vi frågade Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, om hans syn på beslutet. Vad är din reaktion på beslutet? - Vi är inte förvånade, beslutet var väntat, men vi är ändå djupt besvikna. Svenska kyrkan avviker från kristen tro och fjärmar sig från Jesus och apostlarnas undervisning och från den världsvida kyrkan. Det är tragiskt. Ytterst handlar detta om att Svenska Kyrkan nu tystar Guds Ord, säger Stefan Gustavsson.
Lägg märke till, att den Svenska Kyrkan ingår i Ekumeniken, med de övriga kyrkorna ut över hela världen. På Internet kan vi läsa om, att det i Sverige finns något som heter: Enhetens kyrka” och ”Enhetens vänner”. De ledande inom dessa kretsar gör ingen hemlighet av att de hoppas på en enhet under påvens förmyndarskap. Enhetens kyrka understöds av representanter från Pingströrelsen, Trosrörelsen, Missionskyrkan, Evangeliska frikyrkan och den Lutherska Kyrkan m.fl."  Den Evangeliska frikyrkan är centralorganisation för mer än 300 församlingar med närmare 30 000 medlemmar i Sverige. EFK är en sammanslagning av de gamla trossamfunden Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptisrörelsen.
Och så säger aposteln Paulus med hänvisning till Guds heliga Ord, ang. gemenskapen med de världsliga kyrkorna: "Veten I icke att edra kroppar äro Kristi lemmar? Skall jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar?  Bort det! Veten I då icke att den som håller sig till en sköka, han bliver ju en kropp med henne?"   1 Kor. 6:15-16.
Enligt Bibeln är det omöjligt, att kunna förstå Guds Ord, om vi är genstridiga, och ohörsamma mot Ordet.
Ty till sina lärljungar sade Jesus, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet. Ty den som har, (Guds Ord) åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, (Guds Ord) från honom skall tagas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de med seende ögon intet se, och med hörande öron intet höra, och intet heller förstå. Så fullbordas på dem Esaias profetia, den som säger: Med hörande öron skolen I höra, och dock alls intet förstå, och med seende ögon skolen I se, och dock alls intet förnimma. Ty detta folks hjärta har blivit förstockat, och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit,  så att de icke se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sina hjärtan, och omvända sig och bliva helade av mig. Men saliga äro edra ögon, som se, och edra öron, som höra."  Matt. 13:11-16. 
Aposteln Paulus framhåller hur betydelsefullt det är att hålla sig till Guds heliga sanningar, och att bygga sin Frälsning och Helgelse på Jesus Kristus och inte: "På egen visdom eller på mänskliga lärare."  1 Kor. kap. 3.
Aposteln Paulus varnade särskilt de bekännande kristna, för splittring och säger, att: "När den ene säger: Jag håller mig till Paulus och den andre: Jag håller mig till Apollos, ären I icke då lika hopen av (oandliga) människor?" 1 Kor. 3:4.
Om aposteln Paulus hade levt i vår tid,
då hade han sagt, att: " När den ene säger"  jag håller mig till Katolikerna, eller jag håller mig till den Lutherska kyrkan, till Frälsningsarmen, till Pingstvännerna, till Livets Ord, o.s.v, ären I icke då lika hopen av  (oandliga) människor?" 
Splittringen är ifrån djävulen, och den har i över 2000 år skapat stridigheter och andlig förödelse, som enligt profetiorna har drabbat Guds heliga verk. Och framför allt Jesu Kristi andliga Tempel.  Se symbolbilden här ner till vänster. 
Om denna förödelse sade Jesus till sina lärljungar, att: "När I nu fån se förödelsens styggelse, om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats den som läser detta, han give akt därpå." Se splittringen, som beskrivs här nertill hur de olika kyrkorna år efter år trängt sig in i Jesu Kristi Tempel, in i Den Apostoliska Kyrkan och orenat Kristi Tempel med en mängd olika antikristliga läror.  Matt. 24:11-15.
I profetian, ang. "förödelsens styggelse"  hänvisade Jesus särskilt till profeten Daniels profetia, såsom en förebild, till hur det skulle gå för Den Apostoliska Kyrkan fram till vår tid.
Profeten Daniel profeterade 600 hundra år före Kristus, om hur en antikristlig konung skulle komma och föröda Guds heliga Tempel. Denna förödelse inträffade år 168 f. Kr. Där beskrivs, att en mycket ond Antikristlig konung vid namn Antiokus Epifanes vanhelgade Guds Tempel i Jerusalem genom, att han lät ställa upp ett Jupiter-altare, ett avguda-altare ovanpå Guds heliga altare i helgedomen och man offrade och tillbad avgudarna. Man offrade svin och vidare tillät Antiokus Epifanes, att sexorgier av värsta slag fick utföras på Guds heliga altare. Den här händelsen beskriver Jesus Kristus, som en tydlig förebild till vad som skulle ske i det Heliga Templet, som han skapade i människans ande år 33 på Pingstdagen. 
Lyssna till, vad Guds Ord säger angående de hemska andliga äktenskapsbrott, och de orgier, som många bekännande kristna gör mot Jesus Kristus i vår tid. Aposteln Paulus skriver i brevet till Romarna om detta andliga  äktenskapsbrott, och säger: "Veten I icke, mina bröder -- jag talar ju till sådana som
känna lagen -- att lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever? Så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man, så länge denne lever; men om mannen dör, då är hon löst från den lag som band henne vid mannen." 

"Alltså, om hon giver sig åt en annan man, medan hennes man lever, så kallas hon äktenskapsbryterska; (det betyder, att om den bekännande kristne, påstår att hon är frälst och helgad och lever kvar med djävulen i sin gamla människa, då blir hon en andlig äktenskapsbryterska;)men om mannen  (det vill säga, om djävulen i den gamla människan är död i hennes ande), då är hon fri ifrån lagen, så att hon icke är äktenskapsbryterska, om hon giver sig åt en annan man. Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen Jesus Kristus, som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud." Rom. 7:1-4.


I brevet till Galaterna visar aposteln Paulus oss, den rätta vägen till ett andligt rent äktenskap med Jesus Kristus, ty i brevet säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristis lever i mig."   Gal. 2:20.
Ang.
"Förödelsens styggelse"  skriver aposteln Paulus i brevet till Tessalonikerna ca. 60 år e. Kr.och varnade dem för det andliga förfallet, som enligt profetiorna skulle komma och fördärva Den Apostoliska Kyrkan. I brevet säger han:"Låten ingen bedraga eder, på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett, och Laglöshetens människa, fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds Tempel ( alltså i de ljumma kristnas ande och sinne ) och föregiver sig vara Gud." 2 Tess. 2 kap.
Enligt Bibeln finns det inget ämne i vår värld, som är så hög-aktuellt, som bibelns profetior. Därför att  profetiorna uppenbarar, vad som skett inom den kristna kyrkan sedan apostlarnas tid och vad som kommer att ske.
Vi skulle inte kunna veta var vi befinner oss i dag i Guds ord om inte profetiorna uppenbarat det för oss. Det är därför mycket viktigt, att de som utger sig för att vara kristna hjälper till i kampen emot antikrist och hans villoläror, genom att studera och lyssna till Guds profetior.
Aposteln Petrus fick genom den helige Ande uppenbarat vad profetiorna har för betydelse i vår tid och säger, att: "Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå såsom på ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i ( Er ande )."   2 Pet. 1:19.
Den dystra vildmarken, som nämns här i bibeltexten är en tydlig hänvisning till alla världens olika  religioner, kyrkor, sekter och samfund. Och den dystra vildmarken syns tydligast i dag i de Ekumeniska kyrkorna jämfört med Jesu Kristi och apostlarnas budskap.
Symbolbilden här nertill vänster visar oss tillsammans med historien och Guds profetior ett tydligt religiöst släktregister, mellan "Moder Babylon"  och hennes "Döttrar"  från år 324 fram till vår tid. 
Bibelns profetior avslöjer för oss hur "Moder Babylon" alltså den Katolska kyrkan och hennes "Döttrar"  alltså alla övriga kyrkorna, som gått ut ifrån henne, drabbas av en dom, när Guds tid är inne. 
Bibeln berättar, att när aposteln Johannes var på ön Patmos kom en av de sju änglarna fram till honom och sade: "Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna." 

"Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: Det stora Babylon, hon som är Moder till Skökorna och till styggelserna på jorden."   Se symbolbilden här ner till vänster.  Upp. 17:1-5.


Bibeltexten talar här om, att Kvinnan, som är en symbolbild för den katolska kyrkan, som satt på ett scharlakansrött vilddjur,  fulltecknat med hädiska namn. De hädiska namnen är en symbolbild på hennes döttrar, alltså alla olika kyrkor, sekter och samfund som genom splittring, gång på gång, i ca två tusen år, gått ut ifrån moder Babylon, som enligt Bibelns profetior är den Katolska kyrkan. 
Och fortfarande i dag, kan vi se hur nya kyrkor, med nya hädiska namn skapas på grund av splittring och oenighet. Man vill inte lyssna till Bibeln och den helige Andes budskap och ödmjuka sig och gå till den kyrka, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen. Den kyrka, som aposteln Stefanus predikade om. Till alla de som skapat och fortfarande skapar nya kyrkor säger Guds Ord: "I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande."   Apg. 7:47-60. 
Vem är det i dag, som tänker på,
att namnet Katolska kyrkan, Lutherska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, Baptister, Missionsförbundet, Maranata, Frälsningsármen, Pingströrelsen, Livets Ord, Adventister, Mormoner, Jehovas Vittnen, och alla övriga kyrkor är i Guds ögon hädiska namn, som Bibelns profetior talar om här ovan. Se symbolbilden här ner till vänster. Upp. 17:1-5.
Guds Ord visar oss tillsammans med historien hur kyrkorna har splittras, sedan Moder Babylon=Den katolska kyrkan år 324 trädde fram och ställde sig på den Apostoliska Kyrkans grund med en lära, som byggde på ljus och mörker. Ty enligt historien sade kejsar Konstantin, som grundade den katolska kyrkan, att: "Staten skulle stå, som kyrkans stöd och beskyddare. Och kyrkan, som statens stöd och beskyddare."  Och sedan påstår man, att detta djävulens verk är ifrån Gud. 
Det är inte heller någon historisk hemlighet, att hennes förstfödde dotter, den Ortodoxa kyrkan lämnade sin moder och skapade en ny kyrka år 1054. Och liksom modern påstod även hon, att detta djävulens verk var ifrån Gud.
Sedan dess har den ena dottern efter den andra lämnat sina moderkyrkor och skapat nya kyrkor där alla påstår att deras skapelser är ifrån Gud. Se symbolbilden här ner till vänster där samtliga kyrkor byggt sin religiösa lära, med en blandning av ljus och mörker.
Lägg särskilt märke till,
att när man i dag talar om när de olika kyrkorna grundades, då nämner man den Katolska kyrkan från ca. år 324 ef. Kr, som Nr. 1. Och sedan de efterkommande kyrkor fram till vår tid. Men det andliga Templet, som Jesus Kristus skapade år 33 på Pingstdagen i de helgade människornas ande, nämns inte i vår tid? Se symbolbilden här ner till höger.
När vi läser historien kan vi tydligt se, att oandliga präster och predikanter genom tiderna trampat Jesu Kristi andliga Tempel under sina fötter, det Tempel, som Jesus Kristus grundlade i människans ande år 33 på Pingstdagen? 
När vi ställer frågan till dagens präster och predikanter varför de vänt sig bort ifrån det Tempel, som Jesus Kristus skapat i människans ande år 33 på Pingstdagen. Då säger alla kyrkors präster och predikanter, med lögnens Ande, att de byggt sin kyrka på den apostoliska kyrkans grund. Men då måste man fråga? Varför har de byggt sina kyrkor av sten och trä, med olika läror av ljus och mörker, ovan-på Jesu Kristi andliga Tempel??? Se symbolbilden här ner till vänster.
Lägg märke till, att apostlarna byggde Jesu Kristi andliga Tempel i sin ande. Ty enligt Jesu Ord skulle himmelens Gud och Jesus Kristus ha sin boning där, med Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v. Ty Jesus sade, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom." Joh. 14:23. Se symbolbilden här ner till höger.
I sitt brev till Korintierna upplyser Paulus dem om detta Kristi andliga Tempel och säger till dem: "Veten I icke, att I ären ett Kristi tempel och att Guds Ande bor i eder?" 1 Kor. 3:16. Se symbolbilden här ner till höger.
Enligt historien grundade Kejsar Konstantin den Katolska kyrkan år 324 ef. Kr. med en blandning av det andliga och det världsliga. Det första han gjorde var, att trampa Guds heliga ord under sina fötter. Ty han sade: att: "Staten skulle vara kyrkans stöd och beskyddare och kyrkan skulle vara statens stöd och beskyddare." 
Att den Katolska kyrkan på ett bedrägligt sätt år 324 ef. Kr. enligt historien har raderat bort Jesu Kristi Tempel i människans ande är något som präster och predikanter i de olika kyrkorna talar tyst om, därför, att alla kyrkor är delaktiga genom, att de år efter år följt sin moder Babylon och trampat Guds heliga Ord och Jesu Kristi heliga Tempel under sina fötter.  Se symbolbilden här till vänster.
Historien tillsammans med Bibeln visar oss, att kristna bekännare gått emot Guds Ord i över 2000 år. Ty i stället för att gå till det Tempel, som Jesus Kristus grundlade i människans ande år 33 på Pingstdagen så har de år efter år byggt nya kyrkor i sitt eget namn. Och därför sade Jesus till de ohörsamma, att: "Jag känner eder och vet att I icke haven Guds kärlek i eder.  Jag har kommit i min Faders namn, och I tagen icke emot mig; kommer en annan i sitt eget namn, honom skolen I nog mottaga."   Joh. 5:42-43.  Se de olika kyrkorna i symbolbilden här ner till vänster. 
Lägg märke till, att detta antikristliga verk började år 324 ef. Kr. då den katolska kyrkan ställde sig på "Helig plats" och påstod, att detta satans verk var ifrån Gud. Se symbolbilden här ner till vänster.
Som jag förut nämnt så såg Jesus Kristus, att en"Förödelse"  skulle drabba det andliga Templet i människans ande, på grund av oandliga präster och predikanters vilseledande budskap, som för människorna bort ifrån Guds Heliga sanningar.

Jesus liknade detta satans förstörelseverk vid en "förödelsens styggelse ."  Och han sade till sina lärljungar, att: "När I nu fån se förödelsens styggelse, om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats den som läser detta, han give akt därpå."  Se splittringen i symbolbilden här ovan till vänster, hur alla kyrkor, år efter år, med djävulens hjälp, trängt sig in i Kristi Tempel. In i Den Apostoliska Kyrkan med en mängd olika och motsägande läror och påstår att deras verk är ifrån Gud.  Matt. 24:11-15.
Guds ord visar oss tillsammans med historien hur alla kyrkor sedan år 324 fram till vår tid ställt sig på "Den Apostoliska Kyrkans Heliga plats."  Se det splittrande kyrkosystemet i symbolbilden här ovan till vänster. 
I samband med "förödelsen"  av Jesu Kristi Tempel profeterade Jesus och sade, att: "Solen skulle förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken." Matt. 24:29.
Det betyder,
att Jesu Kristi heliga evangelium skulle förmörkas av Antikrist och av de ljumma kristna. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Månen som skulle upphöra, att giva sitt sken är en symbolbild på apostlarna, som lyste ut med Jesu Kristi andliga sken på apostlarnas tid. Vi vet, att månen inte har något ljus i sig själv, utan den återger solens ljus. På samma sätt hade apostlarna inte något andligt ljus i sig själva, utan de återgav Jesu Kristi andliga ljus. Aposteln Paulus vittnar om detta andliga ljus och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Villfarelsens ande harmoniserar aldrig med Sanningens Ande. En liten kompromiss, en liten avvikelse från sanningen, och människan förs bort ifrån Gud och Kristus.
All villfarelse är ifrån djävulen. Den största tragedi, som någonsin inträffat i kyrkan genom olika tider har inte varit förföljelser från fiendens sida, utifrån. - Nej, den hemska sanningen är, att det är de falska ljumma kristna i församlingarna, som i alla tider samarbetat med djävulen och antikrist, som gång på gång ändrat på Guds sanningar och på så sätt fördärvat Jesu Kristi Tempel i många människors ande. 
Den hemska sanningen är, att oandliga präster och predikanter och ljumma kristna, genom tiderna smyckat människans ande med hat, själviskhet och all slags ondska. Och på så sätt har de, utfört andliga aborter och dödat Kristus i människans ande med sina satans villfarelser.
I brevet till Hebréerna ca. år 60 e. Kr. uppmanades de kristna i den apostoliska Kyrkan med följande ord: "Låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra detta så mycket mer som I sen, huru dagen nalkas."  Se symbolbilden här ner till höger.  Heb. 10:25.


Har man lyssnat till Guds Ord? Nej!  Men man har missbrukat den här bibeltexten i många kyrkor och särskilt i de Ekumeniska kyrkorna i vår tid. Ty de hotar sina medlemmar, och säger, att om någon lämnar just deras antikristliga kyrka då syndar de emot Gud.

Sanningen är, att brevet till Hebréerna skrevs, ca. år 60 e. Kr. Och budskapet: "Övergiv icke din församlingsgemenskap..."  är endast skrivet till den Apostoliska Kyrkan, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen. Och därför kan bibeltexten inte gälla för den Katolska kyrkan. Alltså, Moder Babylon och hennes döttrar, ty de har kommit till, efter att bibeltexten: "Övergiv icke din församlingsgemenskap..."  skrevs.
Men djävulen förnekar sig icke. Ty historien berättar om den så kallade kyrkofadern, Augustinus. Han föddes år 354 och tillhörde den katolska kyrkan. Han sade i syfte, att trälbinda människorna till den katolska kyrkan, att det finns: "Ingen frälsning utanför kyrkan."  Och, att: "Den som skiljer sig från den katolska kyrkan, han skall, hur berömvärt han än tror sig leva, genom denna enda överträdelse att lösgöra sig från förbindelsen med Kristus icke äga liv, utan Guds vrede vilar över honom! Samt om du står utanför kyrkan och är skild från enhetens och kärlekens sammanhållande band, kommer du att straffas med evig död, även om du skulle bli levande bränd för Kristi namns skull!" 
För Augustinus fanns endast en enda sann kyrka och det var den katolska kyrkan. Alltså moder Babylon. Ty han ansåg, att allt som var utanför den katolska kyrkan var ifrån djävulen. Och därför så uttalade han sitt ryktbara ord: "cogite intrare."  Som betyder: "Tvinga dem, att inträda i kyrkan! Tvinga dem med våld!" 
Du som läser Guds heliga profetior kan du finna någon annan kyrka i hela historien från Jesu tid fram till vår tid, som så bevisligt "förmörkat" och fördärvat Jesu Kristi heliga evangelium och utplånat Den Apostoliska Kyrkan, såsom den katolska kyrkan har gjort, då den år 324 ställde sig på Den Apostoliska Kyrkans grund och påstod, att denna kyrka var ifrån Gud. Det behövs ingen större fattningsförmåga för, att kunna se, att Den Apostoliska Kyrkan samtidigt: "miste sitt andliga sken." Enligt profetian.   Matt. 24:11-15.
I brevet till Tessalonikerna ca. 60 år e. Kr. profeterade Paulus och varnade dem för det andliga förfallet, som enligt profetiorna skulle komma och fördärva Den Apostoliska Kyrkan. Paulus säger till dem i sitt brev: "Låten ingen bedraga eder, på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett, och Laglöshetens människa, fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds Tempel ( alltså i de ljumma kristnas ande och sinne ) och föregiver sig vara Gud. Kommen I icke ihåg, att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? Och I veten, vad det är, som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne, kan träda fram."
"Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka ( alltså den helige Ande ) först skaffas ur vägen. Sedan skall  den Laglöse ( de ljumma kristna med Antikrist ) träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelse - honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta." 
"Därför ( tillåter Gud, att de drabbas av ) villfarelsens makt, så att de sätta sin tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten."
2 Tess. 2:7-12.
Guds ord visar, att när den helige Ande hade röjts undan i den Apostoliska Kyrkan år 324 då kunde Antikrist träda fram i en öppen dager och låta en förening ske mellan kristendom och hedendom utan, att någon i den avfälliga församlingen vågade protestera däremot. Det var nu möjligt för Antikrist och den katolska Kyrkan, att såsom en ljusets tjänare i villfarelsens skepnad bära fram en helt ny lära, som inte är ifrån Gud.
Själva grunden till det antikristliga systemet i kyrkan började med, att den hedniske kejsaren Konstantin, som tidigare enligt historien hade låtit: "mörda sin egen svärmor och röjt sin son Crispus ur vägen, samt avrättat sina brorssöner och många andra goda vänner"  utropade sig själv, som överstepräst och den högste ledaren för den katolska kyrkan, utan att en enda biskop höjde sin röst däremot. Samtidigt bestämde Kejsare Konstantin: att: "staten skulle vara kyrkans stöd och beskyddare och kyrkan skulle vara statens stöd och beskyddare."
Den Katolska kyrkan och alla övriga kyrkor har fått en oerhörd antikristlig makt i Jesu namn. Ty i Uppenbarelseboken kan vi t.ex. läsa om, att Antikrist "...fick en mun sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var...Och den öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud till att häda hans namn."  År efter år står denna antikrist och predikar villfarelse igenom präster och predikanter i de olika kyrkorna över hela världen.  Upp. 13:5-6.
Lyssna!
Påvarna i den katolska kyrkan betraktas inte, som vanliga människor, utan de påstår, att de är Gud och Guds ställföreträdare här på jorden. T.ex. så skriver påven Leo XIII, att: "På jorden är vi ställföreträdare för Guds allmakt." 
Dr Guistianni säger: "Res till Rom och du kan läsa på statsporten, Paulus III, överstepräst, den bäste, störste och Gud på jorden." 
Den katolska kyrkan förvandlade Jesu Kristi heliga kyrka till ett skådespel för världen, ett skådespel, som bygger sin lära på människoverk. Den kristna församlingen sveptes in i villfarelsens mörker och miste sitt andliga ljus år 324 när den katolska kyrkan kom in i historien.
Emot den katolska kyrkans antikristliga lära och alla övriga kyrkors antikristliga läror ang. jordiska prästers tjänst i jordiska helgedomar kan vi läsa, att när Jesus sade: "Det är fullbordat"  då nådde det gamla testamentets offertjänster och förebilder sitt slut. Aldrig mer skulle präster göra tjänst i en jordisk helgedom ty Jesus Kristus hade blivit överstepräst efter en ny ordning. Det levitiska prästadömet var tillända. 
Enligt Guds ord så framgår det tydligt, att Jesus Kristus grundlade en andlig kyrka ett andligt tempel år 33 på Pingstdagen. I sitt brev till Korintierna upplyser Paulus dem tydligt om, att människans ande är ett Guds tempel. 1 Kor. 3:16-17. 
Bibeln lär, att i den helgade människans ande utför Jesus Kristus sin helgedomstjänst, som är själva huvudpunkten för ett andligt kristet liv och där Jesus Kristus enligt Guds ord är överstepräst. Hebr. 8:1.
I sitt brev till Galaterna skriver Paulus om detta heliga tempel och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
I detta Kristi Tempel kan inga präster eller predikanter göra någon tempeltjänst utan den tempeltjänsten är endast förbehållen Jesus Kristus och den helige Ande. Och ingen annan än  Jesus Kristus är medlare, mellan människor och Gud i detta förbund. Hebr. 8:6. Hebr. 9:15.  Hebr. 12:24.
Det nya förbundets prästadöme är Kristi prästadöme. Och Bibeln säger, att: "Vi hava en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmlen, en tjänare i helgedomen och i det sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren har uppfört och ingen människa." Hebr. 8:1-2.
Efter Jesu Kristi fullbordade verk på Golgata behövdes icke mer något dagligt offer för synd, ty Jesus Kristus har på Korset framburit sig själv, som ett heligt offer för synderna. Bibeln lär, att Jesus Kristus träder fram inför Guds ansikte, oss till godo och vi kan, på denna nya och andliga väg, erhålla förlåtelse för vår synd och genom Jesus Kristus få ett evigt liv. Hebr. 9:28.  10:20.
Från år 324 har antikristliga människor byggt jordiska kyrkor av sten och trä där de smyckats med guld och silverföremål liknande avguda-tempel. Och liksom hedendomen hade sina präster så skulle nu också den katolska kyrkan och efterkommande kyrkor och samfund ha sina präster. I stället för Jesus Kristus, som vår andliga överstepräst i vår ande tillsattes ett jordiskt prästadöme, som inte tillhör Herren Jesus Kristus.
I stället för Jesus Kristus, som den ende medlaren mellan Gud och människa har djävulen genom sin listighet tillsatt mänskliga medlare såsom präster och predikanter och på så sätt har de antikristliga människorna undanröjt "Jesu Kristi Andliga Tempel"  och den andliga Gudstjänstordningen.
I stället för att den enskilda människan kan komma till himmelens Gud genom Jesus Kristus och finna en andlig gemenskap med himmelens Gud i en sann inre kärlek, renhet, rättfärdighet, ödmjukhet, tacksamhet, frid och glädje så har de antikristliga kyrkorna infört avgudiska mässoffer. Det andliga Kristna livet har förvandlats till hedniska riter och ceremonier, som blandats med olika antikristliga läror. Man har infört mänsklig bikt och mänskliga biktfäder i stället för den ende Frälsaren Jesus Kristus, för vilken vi skola bekänna våra synder, och av vilken vi kunna erhålla förlåtelse.
År 1050 splittrades den katolska kyrkan i två delar på grund av olika stridigheter inom kyrkan och på grund därav så bildades den Ortodoxa kyrkan. Vi ser här hur moder Babylon födde sin första dotter.
År 1517 lämnade Luther den katolska kyrkan på grund av stridigheter och samtidigt grundlade han den Lutherska kyrkan. Historien visar här hur moder Babylon föder fram sin andra dotter. Därefter visar historien hur Moder Babylons döttrar alltså de olika kyrkorna och samfunden genom nya läror och nya tolkningar av Guds ord fött fram den ena dottern efter den andra och detta antikristliga system fortsätter ännu i dag med nya splittringar inom de världsliga kyrkorna. Upp. 17:5.
Aposteln Jakob varnade för denna trolöshet och säger i sitt brev: "I trolösa avfällingar, veten I då icke, att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän."  Jak. 4:4.
Många bekännade kristna förstår inte att de kommit in på en fel väg, som går emot Guds Ord. Och i sin andliga blindhet sätter de sin tro till villfarelse och lögn. Därför uppmanar Guds Ord dem och säger: "Läggen bort lögnen, och talen sanning med varandra, eftersom vi äro varandras lemmar."  Efe.  4:25.
Min vän! Guds Ande bjuder i dag alla människor, i det splittrade religiösa systemet, att komma till Jesus Kristus. Ty han säger särskilt till dig: "Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro." Matt. 11:28. 
Lyssna!
Jesus sade till sina lärljungar, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Luk. 17:21. 
Det betyder, att i ditt inre, i det andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade i människans ande år 33 på Pingstdagen finner du himmelens Gud, och Jesus Kristus och den frid och den ro, som Jesus talar om här ovan i bibeltexten. Och så säger Jesus Kristus, att: "I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria."   Joh. 8:32.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Budskapet i dokumentet är skrivet, som en varning där Guds Ord visar att medlemmarna i kyrkorna är inne på en fel väg. Men i sin gränslösa Kärlek säger himmelens Gud till alla, som vandrar i det andliga mörkret: "Vänden om till mig, säger HERREN Sebaot, så vill jag vända om till eder, säger HERREN Sebaot."  Sakarja 1:3.
Och så säger Guds Ord: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga  (de Helgade) skola förstå det."  Dan. 12:10.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Enligt Bibeln har Jesus Kristus skapat ett andligt Tempel i människans ande år 33 på Pingstdagen. Och han vill, att du skall öppna dig och ta emot Guds Ord, som finns dolt i din ande. Se förklaring till det andliga Templet. Klicka här!
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren
                                                                             
© Upphovsratt