Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan!" 

Guds ord uppmanar oss och säger: "Tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud!"   1 Joh. 4:1.

Guds Ande har uppmanat mig, att föra ut budskapet, som handlar om frälsning och helgelse på Internet såsom en vägledning för de helgade och en varning till ljumma kristna, som saknar helgelse. Och till dem, som säger sig vara kristna men inte är det har jag särskilt blivit uppmanad, att hänvisa dessa människor till Guds  Ord, som säger, att: "Utan helgelse får ingen se Gud."  Heb.12:14.
Frälsning och Helgelse uppenbaras endast genom Jesus Kristus och den helige Ande, levande och verksam i människans ande.  Upp. 19:13.
Bibeln visar oss, att Guds Ord är själva grunden Frälsning och Helgelse. Bibeln säger om Guds Ord, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud." Joh. 1:1.
Bibeln lär, att Gud och Jesus Kristus är det Levande Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Nåd, Barmhärtighet, Ödmjukhet, Frid, Tacksamhet, Glädje, o.s.v. Bibeln säger om Guds Ord, att: "I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed." Se symbolbilden här till höger.  Joh. 1:4-5. 
Bibeln visar, att om människan vill uppleva Frälsning och Helgelse då måste människan ödmjuka sig och ta emot Guds Ord och tro på Ordet. Ty Bibeln säger: "Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."  Som är Ordet.  Joh. 1:12-13.
Och så säger Guds Ord, att: "Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds Ord förbliver i honom; han kan icke synda, eftersom han är född av Gud."  Se symbolbilden här ner till höger. 1 Joh. 3:9


Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom." Se symbolbilden här till höger. Joh. 14:23.

Guds Ord är oföränderligt och det säger till oss, att:"Därpå skolen I känna igen Guds Ande: Var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i människans ande, den är av Gud."   Se symbolbilden här ovan till höger. 1 Joh. 4:2.
Paulus vittnade om hur han funnit Kristus i sin ande och i sitt brev till Galaterna sade han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig."   Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20.
Guds ord visar tydligt skillnaden på:
"Guds barn och på djävulens barn...och säger, att: "Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen.  Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar."   Se symbolbilden här ner till vänster. 1 Joh. 3:9.
Till sina lärljungar sade Jesus, att:
"Djävulen kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog." Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 10:10.


Bibeln talar på flera ställen tydligt och klart om att de ljumma kristna saknar helgelse därför, att de har en antikristlig ande med en blandning av ljus och mörker. Om dem säger Guds ord, att: "Var och en ande, som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört, att den skulle komma, och som redan nu är i världen."   Se symbolbilden här till vänster.  1 Joh. 4:3. Se även Joh. 8:44. 
I sitt brev till Galaterna skriver Paulus och säger, att: "Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I förvisso icke göra, vad köttet= (det orättfärdiga) har begär till. Ty (det orättfärdiga)  har begärelse mot Anden= emot det; rättfärdiga; de två ligga ju i strid med varandra för att hindra eder att göra, vad I viljen..." 


"Orättfärdighetens gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt= Antikristliga människor med en blandning av mörker och ljus i sin ande, partisöndring, missunsamhet, dryckenskap och annat sådant, =hat, förakt, lögner, misstänksamhet, skvaller, förtal, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant de skola icke få Guds rike till arvedel."   Se symbolbilden här ovan till vänster. Gal. 5:16-21.
Jesus säger om dessa religiösa och ljumma kristna, att:
"Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?  Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt. Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt.  --  Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på den dagen säga till mig: Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag betyga för dem: Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän." Se symbolbilden här ovan till vänster. Matt. 7:13-23.
Och så säger Guds Ande:
"Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, ( i er egen ande och i ert eget sinne) huruvida de äro av Gud..."   1 Joh. 4:1. 
Många som bekänner sig som kristna missförstår den här bibeltexten, att:
"pröva andarna i sig själva,"  och menar, att vi skall pröva andarna i våra medmänniskor men det är helt felaktigt. Guds ord uppmanar oss tydligt och klart: "Rannsaken eder själva, huruvida I ären i tron, (i sanningen i kärleken i rättfärdigheten i renheten, o.s.v) ja, pröven eder själva. Eller kännen I icke med eder själva, att Jesus Kristus är i eder? Varom icke, så hållen I ej provet."   2 Kor. 13:5.
Jesus Kristus ber ännu i dag, att människorna skall vakna upp och säger:
"Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig."   Upp. 3:20.
Gud välsigne var och en, som läser detta budskap, att Ni får nåd, att förstå budskapet och, att Ni får Nåd, att ta emot Jesus Kristus i Er egen ande, den Kristus, som är kärlek, renhet, rättfärdighet, trofasthet, godhet, nåd, barmhärtighet, ödmjukhet, frid, tacksamhet, glädje, o.s.v, innan det är för sent. Och så säger Guds ord: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda Er ande."   Heb. 4:7.
Fridshälsningar Gatumissionär

Bror Espegren
Tillbaka till sida 1.
                                                                        
© Upphovsratt