Frikyrka: "Kristusförsamlingen." Känner du till, att Jesus Kristus skapade ett andligt Tempel i människans ande år 33 på Pingstdagen? Aposteln Stefanus predikade om detta Kristi andliga Tempel och sade, att: "Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer."   Apg. 7:48.
Till de Kristna i församling, i Korint, sade aposteln Paulus: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?"  1 Kor. 3:16. 
Var och en som läser Bibeln kan själv se, att aposteln Stefanus, i sin predikan, ca 60 år ef. Kr. upplyste oss om, att himmelens Gud och Jesus Kristus inte bor i hus, som är gjorda med händer. Så visar historien oss, att antikristna präster och predikanter under ca 2000 år trampat dessa heliga ord under sina fötter och de har fortsatt, fram till vår tid, att bygga kyrkor av sten och trä och mot Guds Ord kallar de dessa fysiska kyrkor och kapell för Guds hus.
Men de som är uppfyllda och ledda av den helige Ande, har genom tiderna fått Nåd, att inte lyssna till djävulen. Utan de lyssnar till Jesus Kristus, som säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."  Joh. 14:23.
Jag är tacksam till himmelens Gud och till Jesus Kristus, att jag fått hjälp och Nåd, att bära fram det här andliga budskapet, helt oförfalskat, i enlighet med Guds Ord. Ty Bibeln säger, att: "Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen."  1 Pet. 4:11.
Du som läser mina hemsidor
vill självklart veta vem som skrivit hemsidorna. Jag vill därför ge en kort presentation av min verksamhet och min person. I mars 2013 fyllde jag 86 år. Jag heter Bror Espegren och är uppväxt i ett hem på södra Gotland. Är sedan 1963 bosatt i Uppsala. Se författaren på bild här ner till vänster.
Min kallelse började år 1939 när jag var 12 år. Jag fick då i mitt inre se en mycket märklig syn. Jag såg mig själv stå uppe i norra Sverige på en stor plattform. Jag såg en stor människoskara som fyllde hela Sveriges land från norr till söder. Människor syntes såsom inneslutna i ett stort andligt mörker. De stod med sina ansikten vända mot norr och hade sina händer sträckta upp emot himmelen. De sade ingenting, men ifrån deras inre ljöd ett starkt rop: "Vi vill höra om Jesus Kristus och om Guds Heliga Sanningar."   Se symbolbilden här ovan till höger.


När jag stod där på plattformen och såg människorna kom en Ängel fram och ställde sig på min högra sida och sade: "Du skall tala om Guds heliga sanningar till dessa människor. Du skall tala om Jesus Kristus, som är Guds Levande Ord. Du skall tala om Jesus  Kristus, som är den Levande Kärleken, Renheten, Rättfärdigheten, Friden och Glädjen, o.s.v."  Upp. 19:13. 
"Du skall tala om den Frälsning och den Helgelse, som Jesus och apostlarna predikade. Du skall  särskilt hänvisa till bibeltexten där Jesus säger till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom." ..Joh. 14:23.  Se symbolbilden här till höger.Men då jag vid den här tiden inte kände till Bibeln och inte heller hade någon känsla, att bli varken präst eller predikant så svarade jag ängeln och sade: "Jag kan inte predika. Du får be någon annan."
Den här synen uppenbarades för mig tre gånger. Första gången när jag var 12 år, andra gången när jag var 22 år och tredje gången då jag var 32 år.
Jag vill här särskilt påpeka, att jag inte på något sätt sökte efter någon andlig förändring i mitt liv. Ty under tiden från det jag var 17 år fram till den 7 april 1959 då jag var 32 år försökte jag gång på gång på olika sätt, att trampa de här upplevelserna under mina fötter. Ty jag ville absolut inte ha med någon religion att göra. Ty jag hade många gånger läst om de olika religionerna och de olika kyrkors läror och där sett hur själviskt och tomt och innehållslöst religionen och kyrkorna levde sitt liv och hur de med sitt budskap förslavade människorna med sina själviska läror.
Och jag minns hur jag gång på gång sade till mina kamrater under den här tiden, att: "Jag kan gå med på vad som helst i den här världen, men någon präst eller någon predikant vill jag aldrig bli!"
Men såsom aposteln Paulus inte själv kunde bestämma sitt liv på grund av att högre makter förändrade hans liv, så upplevde även jag hur mitt liv förändrades, till något, som var förutbestämt. Och utan att jag själv medverkade, fördes jag fram på en väg, som tydligen himmelens Gud planerat för mig.
Den 7 april 1959 bodde jag i norra Uppland i Strömsberg och den dagen glömmer jag aldrig. Ty nu fick jag se synen för tredje gången och helt plötsligt kände jag hur hela min gamla yttre människa tömdes. Och jag upplevde en total tomhetskänsla i hela mitt inre.
Samtidigt hörde jag en röst i mitt inre, som sade, att: ”Jag Jesus Kristus frälser dig i denna stund.” 
Samtidigt kände jag hur hela mitt inre fylldes, med ett gudomligt andligt Ljus. Ett ljus, som jag aldrig tidigare sett. Och ljuset som strömmade in i mitt inre var fyllt med Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje.
Och helt plötsligt började jag tala i tungor. Det var ett konstigt språk, som jag aldrig talat tidigare. Jag förstod ingenting av det, som jag sade. Men samtidigt som jag talade kände jag en lycka och glädje, som inte kan beskrivas med ord.
Och efter att jag slutade att tala i tungor, tänkte jag, att: ”Nu har du blivit galen. Nu kommer myndigheterna, att spärra in dig på ett dårhus.”
Men samtidigt tänkte jag, att om det här är att vara en dåre, då vill jag vara en dåre resten av mitt liv, för det kändes så fantastiskt underbart.
Och samma eftermiddag den 7 april 1959 gick jag ut i byn där jag bodde och berättade för mina grannar vad jag hade upplevt. Och en del sade, att de såg hur lycklig och glad jag var.
Det hade endast gått några veckor efter den här händelsen då jag kände ett stort behov, att resa ut till olika städer för att vittna om min frälsningsupplevelse. Och jag kände särskilt, att jag skulle tala med ensamma, olyckliga och hjälplösa människor ute på gatorna.
Samtidigt började jag läsa bibeln och gång på gång blev jag hänvisad till aposteln Paulus och upptäckte då, att han i sina förkunnelser gång på gång hänvisade till Guds Ord. Och särskilt Ordet, som talar om Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o. s.v.
Mina närmaste vänner, som tillhörde Örebromissionen ville att även jag skulle söka medlemskap där. Och under en kort tid var jag medlem i deras kyrka. Men jag kände i mitt inre, att jag inte hörde hemma där. Och under tiden jag var medlem i deras kyrka, kom Guds Ande gång på gång och hänvisade mig till Jesu Kristi andliga Tempel, som aposteln Stefanus vittnade om. Där han talar om, att människans ande skall vara ett Tempel åt Gud. Och där Stefanus i sin predikan säger till de troende, att: "Den Högste bor icke i hus, som är gjorda med händer" Apg. 7:47-60. 
Och då aposteln Stefanus predikan och Guds Ord i Korintierbrevet övertygade och tydligt visade mig, att vår ande är ett Tempel åt himmelens Gud och Kristus, där aposteln Paulus säger: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?" Då lämnade jag Örebromissionen och tog emot samma kyrka och samma Tempel, som apostlarna och de övriga kristna tillhörde på apostlarnas tid. Alltså Templet som Jesus Kristus skapade i människans ande år 33 på Pingstdagen.  1 Kor. 3:16.
Under flera år och under tiden, som jag vittnat om, att Jesus Kristus skall ha sin boning i människans ande. Enligt Gal. 2:20, har jag talat med präster och predikanter, med advokater och läkare. Ja, jag har talat med människor i olika socialgrupper och vittnat för dem om, att Jesus Kristus är Guds Ord, som skall leva i vårt inre. Och då jag haft min verksamhet, mest ute på gatorna började människorna kalla mig för gatumissionären. Många förtvivlade människor har också ringt, ibland mitt i natten, och bett om hjälp och vägledning.
Under tiden som jag arbetat ute på gatorna i olika städer, har många människor, flera gånger sedan bett och uppmanat mig, att skapa och grunda en ny kyrka. 
En godsägare i Skåne utanför Lund ville 1963 bygga ett kapell åt mig och han lovade, att själv avlöna mig om jag ville stanna och där grunda en ny rörelse i Jesu namn.
Men varje gång, som jag fått ett sådant erbjudande har jag fått nåd av Gud, att säga till dessa människor: "Hur skulle det vara möjligt för mig, att kunna skapa, en annan och bättre kyrka, än Den Kyrka, som Jesus Kristus grundlade i människans ande år 33 på Pingstdagen? Den kyrka och det Tempel, som apostlarna tillhörde?" Ty Guds Ord säger tydligt och klart i Hebreerbrevet: "Låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru dagen nalkas."   Hebr. 10:25. Se symbolbilden här ovan till höger.
Ja, enligt Guds Ord, så har alla människor, som byggt och skapat nya kyrkor av sten och trä här i världen, efter år 33, trampat Jesu Kristi Andliga Tempel under sina fötter. Och de har inte lyssnat till aposteln Stefanus predikan där han mycket tydligt säger, att: "Den Högste bor icke i hus, som är gjorda med händer"  Apg. 7:47-60.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Och vi skall lägga märke till, att kyrkor, som byggdes av sten och trä, de tillhör det gamla testamentet.
Medan det andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade i människans ande år 33 på Pingstdagen, de tillhör det nya testamentet.
När vi läser i gamla testament kan vi se, att Konung Salomo byggde en kyrka av sten och trä. Och denna fysiska kyrka pryddes med det allra finaste Guld och Silverföremål. Och hela Templet lystes upp av dessa dyrbara jordiska skatter.  Apg. 7:48.
Men! Lägg märke till,
att de dyrbara skatterna av finaste Guld och Silverföremål, som prydde Salomos tempel, de var en förebild, till hur de Frälsta och Helgade människans ande, efter
år 33 skulle smyckas med Guds heliga Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Tacksamhet, Ödmjukhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädj, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Och de människor, som inbillar sig, och påstår, att kyrkor som byggs av sten och trä är Guds hus, de har inte förstått, att då Jesus Kristus uttalade orden på Korset: "Det är fullkomnat,"  då nådde den gammal-testamentliga offertjänstens förebilder sitt slut. Aldrig mer skulle präster göra tjänst i en jordisk helgedom, ty Kristus hade nu blivit präst efter en ny andlig ordning. Det levitiska prästadömet var tillända. Hebr. 8:1-2. Se symbolbild här ovan till höger. 
Enligt Guds Ord, är det endast Jesus Kristus, som är Överstepräst i den Helgade människans ande, ty i brevet till Galaterna säger Paulus, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20. Se symbolbild här ovan till höger. 
Bibeln säger om Jesus Kristus, att han är en tjänare i den andliga helgedomen, vilket Herren har uppfört och ingen människa. Hebr. 8:2.  Se symbolbild här ovan till höger. 
Bibeln säger, att Kristus och ingen människa är "medlare för ett bättre förbund,"  för "ett nytt förbund."  Hebr. 8:6. 9:15. 12:24.
Enligt Guds Ord träder Jesus Kristus fram inför Guds ansikte, oss till godo och nu kunna vi, på denna nya och levande väg erhålla förlåtelse för vår synd och undfå evigt liv."  Hebr. 9:24. 10:20.  Se symbolbild här ovan till höger. 
I det andliga Templet är det Jesus Kristus, som skall stråla fram ur människans ande, såsom ett himlaljus. Och aposteln Paulus som funnit detta Jesu Kristi ljus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Till de Helgade Efesierna, som tagit emot Jesus Kristus i sin ande säger aposteln Paulus, att: "I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren, vandren då såsom ljusets barn."   Efe. 5:8.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Och till alla dem, som dyrkar och håller sig till kyrkor som är byggda av sten och trä säger Jesus, att: "I viljen icke komma till mig för att få liv...kommer en annan i sitt eget namn, honom skolen I nog mottaga."  Joh. 5:40-43.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Budskapet, att Jesus Kristus har skapat ett andligt Tempel i människans ande år 33 på Pingstdagen, vill ingen kyrka i Sverige veta av. Och liksom aposteln Stefanus på sin tid blev dömd och dödad av religiösa människor, för att han vittnade om, att himmelens Gud, inte bor i hus, som är gjorda med människohänder. På samma sätt har de bekännande kristna sedan 1968 undvikit och tagit avstånd från mig och dömt mig, därför, att jag på hemsidorna vittnar om Jesu Kristi TEMPEL i människans ande. 
Ja, man vill inte veta av budskapet, där Jesus Kristus säger till de sökande, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."  Med Ordet, som är Kärlek,  Rättfärdighet, Renhet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o. s.v.  Joh. 14:23.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln säger, att varje förkunnare har ett stort ansvar för vad han lär människorna. Och budskapet, som jag fått ifrån himmelens Gud är, att upplysa och påminna, om de budskap, som Jesus Kristus och apostlarna förkunnade. 
Aposteln Jakob varnar i sitt brev och säger ang. olämpliga förkunnare: "Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta, att vi skola få en dess strängare dom."   Jak. 3:1.
Ja, bibeln säger, att förkunnaren har ett stort ansvar för vad han lär människorna. Och vi vet av Guds Ord, att en oandlig förkunnelse alltid leder de sökande in i ett evigt andligt mörker. Och budbäraren skall en gång stå till svars för att han fört de sökande bort från Guds rike!
Därför säger bibeln, att: "Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord." 1:a Petr. 4:11.
I Bibeln kan vi tydligt se, att splittringen mellan olika religioner och olika kyrkor ständigt har skapat stridigheter. Och redan på Paulus tid började oandliga religiösa människor, att skapa olika läror, som splittrade. Och därför varnade Paulus dem och sade: "När den ene säger: Jag håller mig till Paulus och den andre: Jag håller mig till Apollos, ären I icke då lika hopen av (oandliga) människor?" 1 Kor. 3:4.
I samband med att Gud kallade mig, till att vittna om Jesu Kristi evangelium visade Guds Ande mig följande exempel ang. splittring, då det t.ex. gäller Pingstvännernas lära och Jehovas Vittnens lära. Dessa olika läror har genom tiderna skapat väldiga stridigheter, och då jag talat med medlemmar i de två olika grupperna så har de båda uttryckt ett hat och förakt mot varandras läror. 
Men Jesus Kristus har en underbar lösning på detta problem. Ty om Pingstvännerna offrade sin lära och Jehovas Vittnen offrade sin lära. Och människorna i båda dessa grupper tog emot himmelens Gud och Jesus Kristus, som är Kärlek, Rättfärdighet, Renhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v, i sin ande. Då skulle stridigheterna vara borta och dessa människorna i båda grupperna skulle då kunna umgås mad varandra. De skulle älska och förstå varandra med Guds Kärlek. De skulle samtliga få uppleva en himmelsk gemenskap med varandra. Ty Guds ord säger, att: "Om vi vandra i ljuset, såsom Jesus Kristus är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod  (och hans Ord) renar oss från all synd." 1 Joh. 1:1-7. Se symbolbilden här ner till höger.Min bön till himmelens Gud och till Jesus Kristus är, att om möjligt, Gud ville vända upp och ner på alla människor, som finns i världen. Och tömma deras inre, på alla religioner och på all förfalskad kristenhet och alla oandliga läror, åsikter och tomma diskussioner, så att de blev totalt tomma i sin ande. Och sedan fylla människornas ande med Guds eviga Kärlek, Rättfärdighet, Renhet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v, då skulle vi få uppleva ett Paradis på jorden.  Se symbolbilden här till höger.


Men tyvärr så finns det så många falska budbärare ibland oss i dag, som dyrkar den religiösa egoism och själviskheten. Och så säger Guds Ord om dem, att: "När ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda."   Joh. 3:19.  Se symbolbilden här till vänster.


De verkliga sanningen är, att på grund av kyrkornas oandliga läror skulle Jesus Kristus aldrig få komma in i någon kyrka med sitt budskap idag. Ty under 2000 år har kyrkorna bevisligen vänt sig bort ifrån budskapet där Stefanus säger, att: "Den Högste bor icke i hus, som är gjorda med händer"   Apg. 7:47-60. 
Ja, man har bevisligen vänt sig bort ifrån budskapet där aposteln Paulus säger: "Veten I icke, att I ären ett Guds TEMPEL och att Guds Ande bor i eder."   1 Kor. 3:16. 
I stället för att visa människorna till Jesu Kristi andliga Tempel, så hänvisar man människorna till tusentals olika kyrkor, med olika falska  läror, som ständigt skapar problem och stridigheter. 
Istället för att visa människorna till Jesus Kristus, så hänvisar man de sökande människorna, till Hinduismen, Buddhismen, Islam, eller till De Kinesiska Vishetslärorna och till Judendom, och den Förfalskade Kristendomen, o.s.v. 
Och därför säger Guds Ord om dessa människor, att: "Man ropar till mig från Seir: Väktare, vad lider natten? Väktare, vad lider natten? Väktaren svarar: Morgon har kommit, och likväl är det natt."   Jes. 21:11-12. 
Ja, Jesus Kristus har kommit!
Och likväl är det andligt mörker över hela landet.  Se symbolbilden här ovan till vänster.
Ja, avkristningen och villfarelsen har gått så långt i vårt land i dag, så att det finns antikristliga budbärare, som visar olyckliga sökande  människor tillbaka till Asa-gudarna och tron på dem. En dyster tro, som skapar ytterligare problem och förvirring.
Forskningen visar oss, att man i dag har funnit, att inom t. ex kristendomen finns ca 2000 olika kyrkor med olika tolkningar och åsikter. Och med dessa tusentals olika tolkningar har man undanröjt och trampat Kristi Tempel under sina fötter.
För de andligt sökande har det blivit helt omöjligt att kunna finna den verkliga sanningen. Sanningen som talar om, att himmelens Gud och Kristus skulle sökas i människans inre, där aposteln Paulus säger, att: Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20. 
Ja, man har inom de olika kyrkorna, i sina tolkningar, och i sina antikristliga åsikter, undanröjt Jesu Kristi budskap där han sade till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."   Joh. 14:23.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Jag har läst religionshistoria i över ca 40 år och studerat de olika religionerna och kyrkosystemen och där funnit, att ENDAST JESUS KRISTUS är den fullkomliga KÄRLEKEN och den EVIGA SANNINGEN, som människan söker. 
Ty bibeln säger om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."  Ordet, som är Den Levande Kärleken, Rättfärdigheten, Renheten, Sanningen, Friden och Glädjen, o.s.v. Upp. 19:13.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Och så säger Guds Ord om Jesus Kristus, att:
"...I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta." ..Apg. 4:12.   Se symbolbilden här ovan till höger. 
Då vi läser bibeln kan vi se, att Jesus Kristus kom med ett budskap, som gör det möjligt för varje människa, att kunna komma tillbaka till det förlorade Paradiset, om hon vill.
Ja, Jesus Kristus kom för att med Guds Ord visa oss vägen till ett nytt Andligt liv. Ett liv fyllt med himmelska härlighet. Ett liv fyllt med Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje o.s.v.   Se symbolbilden här ovan till höger. 
Och många gånger har jag frågat mig: Vad är det, som Hinduismen, Buddhismen, Islam, Judendom, De Kinesiska Vishetslärorna, och den Förfalskade Kristendomen, o.s.v, kan ge till mänskligheten, utöver det som Jesus Kristus har givit oss människor?  Se symbolbilden här ovan till höger.
Skillnaden på Jesu Kristi Frälsande budskap och Hinduismen, Buddhismen, Islam, Judendom, och de Kinesiska Vishetslärorna, och den Förfalskade Kristendomens läror, är att dessa religioner och den falska kristendomen ständigt försöker, att reparera, den yttre gamla människan. Medan Jesus Kristus utplånar den gamla yttre människan, och sedan med Guds Ord skapar en helt ny inre andlig människa. Ty Bibeln säger om Jesu Kristi frälsningsverk, att: "Han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt." Upp. 21:5.  Se symbolbilden här ovan till höger.
I brevet till Korintierna säger apsteln Paulus, att: "Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!" 2 Kor. 5:17.
Med tanke på min kallelse, som Guds Ande uppenbarade för mig då jag var 12 år, så har jag funderat mycket på hur jag skulle kunna få ut budskapet till de människor, som jag såg i synen på bilden här ovan, som ropade efter att få höra Guds heliga sanningar. På Internet ser jag nu att den synen förverkligas genom att få ut budskapet.För mig har det varit en stor glädje att få arbeta med budskapet om Jesus Kristus, dels i hemmen och särskilt ute på gatorna. På bilden här till höger står två olyckliga människor och väntar på mig för att få hjälp med sina problem.


Det är en stor glädje för mig, att få föra den sökande människan till det andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade i hennes ande år 33 på Pingstdagen. Det är Jesu Kristi gudomlig gåva till alla, som söker efter den Frid och Glädje som består i evighet.
Enligt Bibeln så uppenbarar sig himmelens Gud och Jesus Kristus sig, i själva Ordet. Och därför sade Jesus till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."  Joh. 14:23.
Det finns möjlighet för alla människor, att kunna få ett nytt andligt liv. Ty Jesus sade, att: "Den som söker, han finner."   Matt. 7:8.
Ja, vem du än är, så kan du själv finna Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje i ditt inre. Ty Jesus Kristus säger till dig, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Luk. 17:21.
Vidare sade Jesus, att: "Min frid giver jag eder; icke
giver jag eder den såsom världen giver."..Joh. 14:27. 
Till sist vill jag hänvisa alla bekännande kristna till Guds Ord, som säger, att: "Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet. Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn." 

"Kärleken är tålig och mild.  Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting."1 Kor. 13:1-7. Till sida 1.
Gatumissionär

Bror Espegren
                                                                                                                                        © Upphovsratt