Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan!"

Israels uttåg ut ur Egypten.
Israels uttåg ut ur Egypten är en förebild till människans Frälsning och Helgelse. 
Israels vandring ut ur Egypten. Genom Röda havet. Genom Öknen. Och in i Kanans Land. Se symbolbilden här nertill.

1: Egypten.   2: Röda Havet.  3: Öknen.   4: Jordan.  5: Kanans Land.

På samma sätt som Israels barn var fänglade i Egypten, är människans ande i de ogudaktiga och i de ljumma kristna fängslad av mörkrets makter. Se symbolbilden här till vänster.
Israels uttåg ut ur Egypten är inte enbart en berättelse om något som hände för ca. 3500 år sedan. Utan det är en profetisk förebild till den enskilde människans liv här på jorden. Från ett liv i synd till Frälsning och Helgelse genom Jesu Kristi verk på Golgata.
Gud gav ett löfte till Mose, att Han skulle föra Israels folk ut ur Egyptens fångenskap, fram till Kanans land, ett land fyllt med Frid, Trygghet och Glädje.  Se symbolbilden här ner till höger.


Kanans land är en symbolbild på människans Frälsning och Helgelse. Och det beskrivs i Bibeln, som: "Ett land, som flyter av mjölk och honung."   2 Mos. 3:7-10.
Kanans land är en förebild till, att Jesus Kristus tagit sin bonin i den helgade människans ande. Aposteln Paulus, som fann denna härlighet säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Se symbolbilden här till höger.  Gal. 2:20.
I brevet till Efesierna säger Paulus: "Välsignad vare vår Herres, Jesu  Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse."  Efe. 1:3. Se symbolbilden här till höger.
Paulus som tagit emot Kristus i sin ande fick uppleva den Himmelska Härligheten, ty han säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här till höger. Gal. 2:20.


Enligt Guds Ord i Uppenbarelseboken delar Jesus Kristus in människorna i tre olika grupper: "Kall, Ljum och Varm."   Upp. 3:14-16.
Egypten  är en symbolbild på världens människor. Öknen är en symbolbild på de ljumma kristna, som saknar Helgelse. Kanans land är en symbolbild på de i Jesus Kristus Frälsta och Helgade människorna.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln talar om, att de Helgade i Kristus är detsamma, som Kristi Brud. Om Kristi Brud säger Guds ord i Uppenbarelseboken: att: "Dessa äro de som icke hava orenat sig med kvinnor, ty de äro såsom jungfrur."   Se symbolbilden här ovan till höger. Upp. 14:4-5.
Det betyder, att de som är Frälsta och Helgade genom Jesus Kristus de har inte beblandat sig med Moder Babylon eller med hennes döttrar, som är en symbolbild på den Katolska kyrkan och de Ekumeniska kyrkorna. Upp. 17:5.
Bibeln säger om de Helgade, att: "Dessa äro de, som följa Lammet, varhelst det går."   Det betyder, att de lyssnar och följer Guds Ord, i Ord och gärning.
Om de Helgade i Kristus säger Guds Ord, att: "De har blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet."  Det betyder, att de är lösta ifrån de Ekumeniska kyrkornas antikristliga kyrkornas lära. Heb. 13:9.
Vidare säger Bibeln om de Helgade, att: "I deras mun har ingen lögn blivit funnen, de äro ostraffliga."   Det betyder, att allt vad de talar till människorna är i enlighet med Guds heliga ord. Om dessa helgade säger aposteln Petrus i sitt brev, att: "Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord."   1:a Pet. 4:11.
Till de helgade säger Jesus Kristus, att: "Sådant skall edert tala vara, att Ja är Ja och Nej är Nej.  Vad därutöver är, är av ondo."  Matt. 5:37. 
Budskapet om Israels vandring ut ur Egypten, genom Öknen, in i Kanans land är, att likna vid tre symboliska speglar där varje människa på jorden kan jämföra sig var de hör hemma.
Du som läser den här beskrivningen kan själv se var du hör hemma. T.ex. Egypten, som symboliserar världens människor= Kall. Upp. 3:14-16.
Eller om du hör hemma i Öknen= en Ljum kristen. Upp. 3:14-16.
Eller om du tillhör de Helgade i Kristus likamed Kanans land= Varm. Upp. 3:14-16.
Många som jag har talat med ang. Helgelse har blivit mycket upprörda, därför, att de har känt sig dömda av Guds Ord, t.ex. när jag hänvisat dem till Paulus, som säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Se symbolbilden här ovan till höger.Gal. 2:20.
Men lägg märke till, att det är inte Gud som dömmer dig. utan det är synden och mörkrets andar, som du har i din ande, som dömmer dig i förhållande till Guds Ord.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Och så säger Guds Ord tydligt och klart, att utan Kristus i vår ande är vi utestängda ifrån Guds rike.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Vidare säger Guds Ord: att: "Den som har Sonen, han har livet; den som icke har Guds Son, han har icke livet."  Se symbolbilden här ovan till vänster, samt symbolbilden här ovan till höger. 1:a Joh. 5:11-12.
Bibeln säger vidare, i 1:a Joh. 4:1-3, att: "Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud." Se symbolbilden här ovan till höger.
Paulus som tagit emot Jesus Kristus i sin ande bekännde detta i sitt brev till Galaterna och sade, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Se symbolbilden här ovan till höger. Gal.2:20. 
Lägg märke till, att det är inte mina ord utan det är Gud själv, som tydligt och klart säger i sitt ord, att: "Var och en ande, som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande..."  Se symbolbilden här ner till vänster. 1:a Joh. 4:3.
Innan Paulus var Frälst och Helgad var hans ande bunden och fängslad av djävulen i sin ande.  Se symbolbilden här ner till vänster.


Paulus var enligt Guds Ord bunden i sin ande av det onda andarna på samma sätt, som Israels folk var bundna i sitt slaveri i Egypten. Paulus sinne och hans gärningar var innan han blev Frälst och helgad vänt till det som hörde världen till. Se symbolbilden här till vänster.  Rom. 8:5.
I sitt brev till Timoteus skriver Paulus: "Jag som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade så."   1:a Tim. 1:13. Se också, Apg. 9:1.


Bibeln berättar om hur Israels folk var fängslade i Egypten. De fick mot sin vilja, liksom Paulus tjäna en fiende. De tvingades, att arbeta och bygga åt Farao, som var deras fiende.
Allt vad Israels folk gjorde i sin fångenskap tjänade till att styrka fiendens makt. Allt vad Paulus gjorde innan han blev Frälst styrkte djävulens makt. Allt vad de ogudaktiga och ljumma kristna gör idag styrker satans makt.
I sitt brev till Romarna bekänner Paulus och säger: "Ja, det goda, som jag vill, gör jag icke; men det onda, som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör, vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, =(satan) som bor i mig (som gör det onda genom mig.)"   Rom 7:19-20.
Paulus tvingades av sin fiende, alltså av satan, att göra det han innerst inne, inte ville göra. På samma sätt var det med Israels folk, de tvingades till sitt arbete, inte av kärlek, till att arbeta åt fienden, utan av fruktan för följderna från deras herre. 2:a Mos. 1:11-14. 
Israels folk var utsatta för en grym och hård behandling, fogdarna drev på dem med slavpiska. Deras liv var glädjelöst och utan mening.
Bibeln berättar, att de Israeler, som var ohörsamma och genstridiga, de blev kvar i Öknen.
I brevet till Korintierna skriver Paulus, att: "De flesta av dem hade Gud icke behag till; de blevo ju nedgjorda i Öknen." 

"Detta skedde oss till en varnagel, för att vi icke skulle hava begärelse till det onda, såsom de hade begärelse därtill. Ej heller skolen I bliva avgudadyrkare, såsom somliga av dem blevo; så är ju skrivet: Folket satte sig ned till att äta och dricka, och därpå stodo de upp till all leka." 

"Låtom oss icke heller bedriva otukt, såsom somliga av dem gjorde, varför ock tjugutre tusen föllo på en enda dag."  1 Kor. 10:5-8.


Djävulen, som är denna världens gud, är en grym herre, som plågar alla dem, som är i hans våld. Det enda, som djävulen kan ge, till dem, som tjänar honom här i världen, är nöd, ångest, vanmakt, lidande och förtvivlan. Slutet för alla ogudaktiga och de ljumma kristna slutar enligt Guds ord i ett evigt andligt mörker, som i bibeln kallas för helvete.
Många tvivlar på, att det kommer, att bli såsom Guds ord uppenbarar, men verkligheten, och Guds Ord kan ingen människa omintetgöra.  2:a Mos. 5:13-14.
Israels folk befann sig i en mycket allvarlig situation, och deras nöd över träldomen gjorde, att de började ropa till Gud.
Mycket är vunnet, då satans slavar vaknar upp ur sin synd, och ser, att ingen mänsklig hjälp kan rädda dem.
Konung David säger i sin bekännelse till Gud, att: "Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var din hand tung över mig; min livssaft förtorkades såsom sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Jag sade: jag vill bekänna för HERREN mina överträdelser; då förlät du mig min synds missgärning."   Ps. 32: 3-5.
Gud hörde Israels folks bön, och Han förlät dem, därför, att. Gud är en God Gud och Han är trofast, Han kan inte svika. Till konung David sade Gud: "Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig."  Ps. 50:15.
Gud talade till Moses och sade: "Du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Du skall predika mina sanningar för dem och förkunna min vilja för dem." 
Bibeln säger, att: Gud vill ingen syndares död, det var därför, som Han sände Jesus Kristus till denna värld för att befria oss ifrån synden.
Bibeln lär, att: Jesus Kristus är villig, att hjälpa alla dem, som vill komma till honom och han säger ännu i dag till dig: "Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro."  Matt. 11:28.
Farao och slavdrivarna var Israels värsta fiender, och här kommer Gud i sin gränslösa Nåd och i sin gränslösa Kärlek och befriar dem ifrån slaveriet. Och himmelens Gud och Jesus Kristus är densamme idag!
Synden, som är ifrån djävulen, är människans värsta fiende, och här kommer Jesus Kristus i sin gränslösa Kärlek och i sin Nåd bjuder han oss människor till en Fullkomlig Frihet ifrån all synd.
I bibeltexterna kan vi se hur Gud genom sin frälsande makt förde Israels folk ut ur Egypten, genom Röda havet, in i Öknen. Men lägg märke till, att Öknen var inte slutmålet för Israels frihet ifrån slaveriet.
Frälsningen i Jesus Kristus är inte heller slutmålet, som många präster och predikanter felaktigt tror och predikar i dag. Nej, Bibeln talar tydligt och klart om, att vi måste söka efter Helgelse, ty bibeln säger, att: "Utan Helgelse får ingen se Herren."   Se symbolbilden här ovan till höger. Heb. 12:14.
Många bekännande kristna, som går till sina kyrkor i dag vill inte veta av någon Helgelse, de vill inte veta av Kristus i sin ande.  Se symbolbilden här ner till höger.
Bibeln berättar, såsom en allvarlig varning till oss, att många av Israels folk stannade kvar i Öknen. De gick förlorade på grund av ohörsamhet och genstridighet, de lyssnade inte till Guds röst och därför kom de inte in i Kanans land.


Den Frälsning, som vi människor fått ifrån Gud är en dyrbar gåva. Och Jesus Kristus har betalat priset för den gåvan med sitt fullbordade verk på Golgata.
Men Helgelsen är något, som vi själva måste betala priset för. Bibeln talar om, att vi måste vara villiga, att offra vår gamla människa. Det var endast de Israeler, som var villiga att lämna Ökenlivet, som kom in i Kanans land. 
Till de ljumma kristna, som är kvar i det andliga Ökenlivet säger Kristus ännu i dag, att: "Så råder jag dig då, att du köper av mig...vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar..."  Se symbolbilden här till höger. Upp. 3:14-22.


Israels uttåg ut ur Egypten och bort ifrån ökenlivet är en tydlig förebild till, att det endast är de, som lyssnar till Guds ord och tar emot Helgelse i sin ande, som får möjlighet, att komma in i Guds rike. Se 2:a Mos. 14:1-31. Klicka här.
Obs!  Fortsättning följer med uttydning på nästa sida, där beskrivs när Israels folk gick igenon Röda havet in i Öknen.Klicka här!
Gatumissionär

Bror Espegren

                                                                                                                      © Upphovsratt