Bibelns profetior talar om "Vedermödan" och den sista tiden då den stora striden mellan Kristus och Satan når sin höjdpunkt. Bibelns profetior talar om vår tid och säger: "Men ve dig, du jord, och dig, du hav!  Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort."  Upp. 12:12. 
De som i dag vill leva ett kristet rent och rättfärdigt liv, lever i en mycket farlig tid. Ty djävulen har satt alla sina redskap i verksamhet för att bedra, vilseleda och förblinda människorna för att uppta deras tid med det världsliga, tills frälsningen och helgelsens dag är förbi och nådens dörr för evigt är stängd. 
Jesus Kristus profeterade om hur det skulle bli den sista tiden och sade till sina lärljungar, att: "Då skall det bliva en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu; ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle ingen människa bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad."  Matt. 24:21-22.
Gud har i alla tider uppenbarat sina rådslut för profeterna. 
Och så säger Guds ord genom profeten Amos, att: "Sannerligen, Herren, HERREN gör alls intet utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna."  Amos. 3:7.
Till sina lärljungar sade Jesus, att i samband med Vedermödans tid skulle medlemmarna i de olika kyrkorna ropa och säga: "Se! Här är Kristus! Se! Här är han!  Så tro det icke !"  Se symbolbilden här ner till höger. Matt. 24:23-25.I bibelrexten 2 Pet. 1:19, jämför aposteln Petrus Vedermödans tid, med en dyster vildmark där alla kyrkor framhåller sin villolära som den rätta.  Se symbolbilden här till höger.


Till de Helgade säger Guds Ord, att: "Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå såsom på ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan (alltså Kristus) går upp i er ande."  Se symbolbilden här ner till höger.  2 Pet. 1:19. 
Den"dystra vildmarken,"
som Petrus profeterar om i bibeltexten här ovan, hör ihop med VEDERMÖDAN. Ty den "dystra vildmarken"  är en symbolbild på de Ekumeniska kyrkorna, som enligt Guds Ord sprider antikristliga läror, som skapar en katastrofal andlig Vedermöda över hela världen i vår tid. 
Aposteln Paulus profeterade också om Vedermödan, som skulle drabba människorna i den sista tiden och sade, att: "Den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler."  2 Tim 4:3.Då vi läser Bibeln kan vi med Guds Ord tydligt se, att präster och predikanter, i vår tid, i andlig okunnighet och feghet döljer det andliga budskapet, där aposteln Paulus i brevet till Galaterna, upplyser oss om, hur Guds Ord förvandlat och helgat honom, ty i brevet säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Se symbolbilden här till höger.  Gal. 2:20. 


När vi jämför dagens oandliga predikningar, med Guds Ord - så måste vi fråga: Finns det någon värre vedermöda! Då människor i vår tid luras, att gå till de olika kyrkorna och kapellen, där oandliga präster och predikanter i sina predikningar bär fram tomma antikristliga budskap? Ja, budskap, som dödar allt andligt livet.  Se symbolbilden här till höger.


Vi kan inte någonstanns i Bibeln, finna, någon värre Vedermöda, som kan drabba människor - då präster och predikanter, jämfört med Guds Ord, har tagit bort det andliga budskapet, så att de sökande människorna, inte kan finna vägen till helgelse, så att Jesus Kristus kan ta sin boning i de sökande människornas ande. Ty det andliga livet, som Jesus Kristus och lärljungarna predikade handlar om människans tillvaro i evigheten.Lyssna! Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   Se symbolbilden här till höger. Joh. 14:23.


Du, som påstår att du är kristen och kritiserar helgelsens budskap!
Öppna dina ögon och se symbolbilden här ovan till höger. Och ställ dig frågan: Finns dessa Guds Ord och denna himmelens Gud och Jesus Kristus, levande och verksam i min ande och i mina gärningar, såsom Jesus Kristus och apostlarna lär?  Eller tillhör du dem, som flyr undan den gamla yttre människans död? 
Jag har förkunnat Guds Ord sedan 1959 i ca 63 år och under den tiden har jag hört hundratals bekännande kristna, som sagt, att: "Ingen kan vara fullkomlig." Alla som i dag lever i denna villfarelse vill jag hänvisa till Jesus Kristus, som hänvisar till Ordet, där han säger till dig: "Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig."  Se symbolbilden här ovan till höger. Matt. 5:48. I Uppenbarelsebokens profetior talas det tydligt om Vedermödan i vår tid. Ty Bibeln säger, att:"På den tiden skola människorna söka döden, men icke kunna finna den; de skola åstunda att dö, men döden skall fly undan ifrån dem."  Se symbolbilden här till vänster. Upp 9:6.


Den död, som Uppenbarelseboken talar om här i bibeltexten är den gamla människans död från synden. Och för att vi människor inte skulle missförstå den gamla människans död tog Jesus fram ett Vetekorn, som en förebild och sade, att: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke Vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."   Se symbolbilden här nertill, som visar vägen från ett ensamt vetekorn till en ny skapelse.  Joh. 12:24.
I symbolbilden här ner till vänster ser vi det ensamma vetekornet. 
I mitten på bilden ser vi hur jorden bryter ner det gamla Vetekornet. Det är en symbolbild på hur Guds Ord bryter ner den gamla människan. 
Och i bilden längst till höger kan vi se hur jorden förvandlat Vetekornet till ett nytt liv och en ny skapelse. Detta är en symbolbild på, hur Guds Ord kan bryta ner den gamla människan, till ett intet. Där aposteln Paulus säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2:20. Se symbolbilden här ner till höger. 
På grund av, att vår tids präster och predikanter och alla övriga förkunnare i sina predikningar, har tagit bort Guds heliga sanningar, de sanningar, som bryter ner den gamla människan och ger nytt andligt liv till den nya andliga människan så kan människan inte finna döden, utan döden flyr undan ifrån dem. Se symbolbilden här nertill.
1: Det ensamma vetekornet i symbolbilden här ovan till vänster kan jämföras med aposteln Paulus liv i hans gamla yttre människa i världen. Ty innan Paulus blev Frälst och Helgad levde han ett syndigt liv i den gamla människan. Se symbolbilden här ner till vänster. 

2: När Paulus senare tog emot Jesus Kristus och Guds Ord i sin ande fick han uppleva hur Kärlek, Renhet, och Rättfärdighet, Frid och Glädje, o.s.v, förvandlade honom till en ny skapelse. Se symbolbilden här till höger.

Och först när Paulus tillät, att Guds Ords olika egenskaper fick verka i och igenom honom kunde han säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ner till höger. Gal. 2:20. Anledningen till att Vedermödan har brett ut sig över hela världen i vår tid, är att det i dag inte finns andlig kraft i förkunnelsen, som kan föda fram andliga barn, såsom Bibeln lär. Och så säger Guds Ord, att: "Om den signal, som basunen giver är otydlig, vem gör sig då redo till strid?"   1 Kor. 14:8. 


En mycket högt uppskattad förkunnare, som skrivit en mängd andliga böcker och predikat under flera år i kyrkor och kapell blev strax innan han dog tillfrågad om han hade:  "oroat sig genom åren för alla de människor som blivit omvända i hans möten och hur det skulle gå för dem?"
Då svarade han och sade, att: "Jag har känt ansvar, ett oerhört ansvar, och ibland har jag varit rädd, därför att jag är fullt medveten om, att dessa människor som i mina möten liksom i alla andra väckelsemöten har sökt frälsning - inte har fått den hjälp de hade behövt för att utvecklats till normala kristna."  Se symbolbilden här ovan till höger.
Den här predikanten kände i sin ande, att han saknade den Kristus, som aposteln Paulus vittnade om. Där Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20.
Ja, den här predikanten kände i sin ande, att han saknade den Kristus där Paulus säger, att: "Allt förmår jag i honom som giver mig kraft."   Fil. 4:13. Se symbolbilden här ovan till höger.
Jag tror, att den här predikanten blev ledd av Guds Ande, att strax före sin död få göra den här bekännelsen, i syfte, att varna andra präster och predikanter, som befinner sig i samma liknande tillstånd innan det är för sent.
Aposteln Paulus kände till, att Vedermödan skulle drabba hela världen i den sista tiden och han profeterade om Vedermödan och sade till Timoteus, att: "Det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma ty människorna skola hava ett sken av gudsfruktan, men de skola icke vilja veta av dess kraft."   Se symbolbilden här ovan till höger.  2 Tim. 3:1-5.
Finns det någon värre Vedermöda för bekännande kristna, än att sakna Jesus Kristus och den andlig kraften i sin ande, på grund av präster och predikanters oandliga predikningar så att man endast äger, "ett sken av gudsfruktan." Där Jesus säger till dig, att: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."   Se symbolbilden här ovan till vänster. Upp.  3:15-17.
För de utvalda finns det hopp:

Ty Guds Ord säger till alla dem, som saknar det andliga ljuset: "Vänden om till mig, säger HERREN Sebaot, så vill jag vända om till eder, säger HERREN Sebaot."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Sak. 1:3.
Vidare så säger Guds Ord: "Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."    Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1:12-13.
Och så säger Bibeln, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."  Se symbolbilden här ovan till vänster. Samt symbolbilden här ovan till höger. Dan. 12:10. 
Det betyder, att de Helgade skall förstå det här budskapet, som talar om helgelse; och de tackar himmelens Gud, både nu och i evighet för helgelsens dyrbara gåva. Men de ljumma kristna, som läser detta budskap kommer enligt Guds Ord, att bli mycket upprörda och mena, att budskapet är vilseledande och dömande.
Och så säger Guds Ord, att: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan."   Heb. 4:7. 
Fridshälsningar 

Bror Espegren. 
Tillbaka till sida 1.
                                                                                                           © Upphovsratt