Frikyrka: "Den apostoliska kyrkan!"Hemsidan är författad av Bror Espegren 1997. 

Guds Ord varnar oss för Antikrist! 
Bibeln talar mycket tydligt om, att Antikrist har kommit!
Men många präster och predikanter samt ljumma kristna förnekar detta och säger, att: "Antikrist skall komma" någon gång i framtiden?
Antikrist är fiende till Guds Sanningar. 
Bibeln lär, att Antikrist ande redan var verksam på apostlarnas tid. Ty aposteln Johannes skriver i sitt brev ca 60 ef. Kr och säger: "Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en Antikrist skall komma, och redan hava många Antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne. Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss."  Se symbolbilden här ner till vänster där Antikrists ande tagit sin boning i människans ande. 1 Joh. 2:15-19.
De ljumma kristna, vill inte - och därför ser de inte, att Antikrist redan 60 år ef. Kr. kom och tog sin boning i deras ande och i sin andliga blindhet och okunnighet säger de emot Guds Ord och påstår, att Antikrist skall komma någon gång i framtiden." Se symbolbilden här ner till vänster.
Tillsammans med historien och Guds ord kan vi se, att Antikrist och de Ekumeniska kyrkorna hör ihop och att Ekumeniken är detsamma, som Antikrist. Alltså, Antikrist som är: "Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och styggelserna på jorden."   Upp. 17:5.
Ekumeniken har i dag fått en gigantisk världsomfattande makt. En makt, som dagligen fängslar och binder människorna med lögn och andlig ljummhet.
Antikrist är i dag verksam i det stora religiösa systemet och talar där med lögnens Ande och säger igenom präster och predikanter, att när Antikrist kommer, då skall han ha politisk, ekonomisk och religiös makt och skall förvilla många.
De antikristliga - de ljumma kristna, som dyrkar och tjänar mörkrets makter säger, att: Antikrist skall komma och, att han skall skapa lagar, som beskyddar grymhet, orättvisa och
laglöshet. 
De människor, som hör Antikrist till de vill inte veta av, att Antikrist redan i dag, genom orättfärdiga myndigheter - och i det religiösa systemet har skapat sådana orättfärdiga lagar, som beskyddar orättfärdighet och grym orättvisa samt laglöshet. 
De ser inte och hör inte, att Antikrist i dag uppträder och talar igenom präster och ogudaktiga predikanter och påstar sig att vara Jesu Kristi ställföreträdare. De ser inte, att Antikrist ande i dag är verksam ut över hela världen i samhällets olika maktcentra i religion, ekonomi och politik.
Dagligen läser vi i Tidningar och hör i Radio och ser i TV hur politiker, makthavare, samt rika direktörer, som utger sig för att vara kristna, på ett orättfärdigt sätt tillskansar sig enorma rikedomar, på de fattigas bekostnad. 
Många har frågat var antikrist kommer ifrån. Antikrist betyder - mot Kristus. Bibeln berättar, att redan ca 60 år ef. Kr. fanns det bekännande kristna, som motarbetade Jesu Kristi evangelium, de kom med nya oandliga läror. I brevet till Galaterna säger Paulus till dem, att: "Det förundrar mig, att I så hastigt avfallen från Kristus, som har kallat eder till att vara i Kristi Nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium..." Gal. 1:6-9.

 Mörkrets Ande.
Ljusets Ande.

Jesus Kristus predikade och sade, att: "Guds rike är invärtes i" människan.  Se symbolbilden här ovan till höger. Luk. 17:21.
Även aposteln Paulus upplyser i sitt brev till Korintierna om, att människans ande skall vara ett Guds rike och säger till dem: "Veten I icke, att I ären ett Guds Tempel och att Guds Ande bor i eder."   Se symbolbilden här ovan till höger. 1 Kor. 3:16.
Det fanns alltså redan på apostlarnas tid antikristliga, religiösa människor, som på olika sätt försökte, att sprida falska läror, i strid mot Jesu Kristi evangelium.
Bibeln berättar, att när aposteln Stefanus predikade om, att, människans ande är ett Tempel åt Gud och sade, att: "Den högste bor icke i hus, som är gjorda med händer." Då blev de skriftlärde samt översteprästerna och folket, som hade Antikrists ande ursinniga och stenade Stefanus till döden. Apg. 7:47-60.
Det är över två tusen år sedan denna händelse inträffade och fortfarande sprider antikristliga präster och predikanter samma villolära ut över hela världen och påstår i sina predikningar, att kyrkor och kapell, som är byggda av sten och trä är Guds hus.
I syfte, att vilseleda människorna i vår tid påstår de ljumma kristna, att i framtiden skall man bygga ett tempel av sten och trä i Jerusalem - och då som först skall Antikrist träda fram och ta sitt säte i detta tempel. De ser inte att Antikrist tagit sitt säte i människans ande, som enligt Bibeln skulle vara ett Tempel åt Gud.  Se symbolbilden här ovan till vänster.
I brevet till Tessalonikerna ca 60 år ef. Kr. uppenbarar Guds Ande för Paulus och upplyser honom om vad som skall ske med Antikrist och de avfälligas ande i framtiden och säger: "Låten ingen bedraga eder på vad sätt det vara må.  Ty först måste avfallet hava skett och Laglöshetens människa, fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud."   Se symbolbilden här ovan till vänster.

Vidare säger Paulus till Tessalonikerna: "Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen." 

Förklaring: Se symbolbilden här ovan till höger, där den helige Ande håller Antikrist tillbaka i Kristi Tempel. Men när den helige Ande undanröjts i den Apostoliska församlingen ca. 324 ef. Kr. då kunde den Laglösa, som i det här fallet var "Moder Babylon" den Katolska kyrkan träda fram.

Paulus skriver vidare ca, 60 år ef. Kr. om henne (alltså moder Babylon) och säger att: "Sedan skall den Laglöse träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse -- honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta."

"Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten." 2 Tess. 2:3-12.


Historien lär oss, att ett avfall är aldrig en plötslig inträffad avvikelse från den rätta vägen. Den ena kompromissen leder till den andra. Huru häpnadsväckande äro icke de fakta som Bibeln den heliga skrift avslöjar om det ondas ursprung, en djävulens makt, koncentrerad i en ondskefull individ, som även bär namnet satan.
Första Mosebok tredje kapitel avslöjar djävulens slughet och listighet, en listighet, som ingen människa kan fatta eller förstå, och inte heller rå på. Med en enda halvsanning kastade han hela människosläktet in i ett evigt helvete - då han sade: "Skulle Gud hava sagt?" 
Denna fasansfulla röst talar ännu i dag till människorna ut över hela världen: "Skulle Gud hava sagt?"   Historien visar oss, att redan år ca 60 ef. Kr. kom djävulen, återigen, smygande och började sitt Antikristliga förstörelseverk då han smög sig in i Kristi Tempel och slingrade sig sakta framåt, år efter år, som en djävulens orm, och år 324 ef. Kr. hade Antikrist nått sitt mål och därmed gick profetian i 2 Tess. 2:3-12 i uppfyllelse.
När nu Antikrist - alltså de ljumma kristna undanröjt den helige Ande i Jesu Kristi Tempel, som han grundlade år 33 på Pingstdagen då kunde den Katolska kyrkan, utan hinder ställa sig, med sina Antikristliga läror, ovanpå den Apostoliska Kyrkans grund och påstå, att detta djävulens människoverk var från Gud.
Moder Babylon, den Katolska kyrkan, som reprensenterar den religiösa: "Laglöshetens människa, fördärvets man...vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt" kunde år ca. 324 Ta: "Sitt säte i Guds tempel (alltså i människans ande) och föregiva sig vara Gud."   Se symbolbilden här ovan till vänster.
Enligt Bibelns profetior skulle "Moder Babylon"  inte stå ensam för detta förödelseverk, ty Bibeln talar om, att när tiden var inne så skulle Antikrist tillsammans med Moder Babylon föda fram en mängd olika döttrar. Och i vår tid skulle moder Babylon förena sig med sina döttrar -  i en världsomfattande Ekumenik.  Upp. 17:5. 
Strax innan Jesus for upp i himmelen till sin Fader profeterade han om framtiden och sade till sina lärljungar, att: "När I nu fån se förödelsens styggelse, om vilken är talad genom profeten Daniel, stå på helig plats - den som läser detta, han give akt därpå."   Matt. 24:15.
I dag kan vi se hur Ekumeniken alltså de antikristliga kyrkorna, som beskrivs, som Moder Babylon och hennes Döttrar har ställt sig på den Apostoliska Kyrkans grund och påstår, att denna förödelsens styggelse är från Gud. Dessa kyrkor har namnet om sig att vara kristi kyrka, men de har avvikit från troheten och har öppnat sin ande för Antikrist och allt som är i världen. 
Historien visar oss, att år 324 ef. Kr. då den Katolska kyrkan med sina antikristliga läror undanröjde Kristi Tempel då gick Jesu Kristi profetia i uppfyllelse där Jesus säger, att: "Solen skall förmörkas och Månen upphöra att giva sitt sken."    Matt. 24:29.
Förklaring: Solen är en symbolbild på Jesu Kristi evanglium. Och detta Heliga evangelium skulle enligt profetian förmörkas av Antikrist, med en mängd olika villoläror.
Månen är en symbolbild på den Apostoliska Församlingen, den skulle nu enligt profetian upphöra att giva sitt sken. Vi vet, att Månen har inget eget ljus i sig själv utan den återger Solens ljus. På samma sätt var det med den Apostoliska församlingen, de hade inget andligt ljus i sig själva, utan de återgav Jesu Kristi andliga ljus, som fanns levande i deras ande.
När Antikrist kom och tog sitt säte i Jesu Kristi Tempel då hade apostlarna inte längre någon möjlighet, att kunna återge Kristi sken i denna fördärvade församling. Men denna tystnad och  ödeläggelse skall inte vara för evigt ty Gud skulle enligt profetiorna återupprätta Den Apostoliska Kyrkan i vår tid. Se hänvisning längst ner på sidan.
Villfarelsen harmoniserar aldrig med sanningen och Bibeln visar oss mycket tydligt, att en liten avvikelse i sanningens kompass, och församlingen följer villfarelsens avvägar, tills den hamnar i en labyrint av falska läror. Det är endast Guds Ord och Jesus Kristus, som kan lösa människan från villfarelsens andar.
Jesus varnade särskilt för den sista tiden och sade, att: "Såsom det skedde på Noas tid, så skall det och ske (strax) innan han kommer tillbaka."   Luk. 17:26-27.
Guds ord varnar oss för villolärare därför att de är icke från Gud. En villolärare och antikrist känns igen därigenom att de saknar Jesus Kristus levande i sin ande. Se symbolbilden här ovan till vänster och jämför den med symbolbilden här ovan till höger.
Johannes skriver, att: "Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud."   Se symbolbilden här ovan till höger. 1:a Joh. 4:2-3.
"Men var och en som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrist ande..." Se symbolbilden här ovan till vänster.  1:a Joh. 4:2-3. 
Bekännelsen och upplevelsen, att Jesus Kristus genom tro tagit sin boning i den helgade människans ande var själva grunden för ett kristet liv i den apostoliska kyrkan, den kyrka som Jesus Kristus grundlade år 33 på pingstdagen. Se symbolbilden här ovan till höger.
För att lärljungarna skulle förstå, att det var med Guds Ord, mottagen i sin ande, som de kunde bli födda på nytt förklarade Jesus för dem och sade, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom." Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 14:23.
Aposteln Paulus vittnar om detta gudomliga mirakel i sitt brev till Galaterna och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig." Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20.
Bibeln lär, att den som inte har den här bekännelsen, Kristus i sin ande, den människan står utanför Guds rike och hon är en antikrist och en motståndare till Guds ord och till Guds heliga sanningar. 
I uppenbarelseboken kap. 3 talar Jesus om ljumma kristna, som är andligt blinda. Dessa människor har i alla tider underskattat djävulens  makt, att förvilla och förföra oss människor. Paulus skriver om det andliga förfallet i den sista tiden och upplyser om, att: "Anden säger uttryckligen, att i kommande tider (alltså i vår tid) somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror."  Se symbolbilden här ovan till vänster. 1:a Tim. 4:1. 
Guds ord talar tydligt om det religiösa avfallet i vår tid. Men de ljumma kristna, som har en antikrist ande de kan inte se och inte heller förstå detta, därför att de andar, som finns i dem vill inte veta av Guds ord. De menar att allt står väl till. De säger, att Gudsordet, som talar om avfall, villoandar,  onda andars läror gäller inte för vår kyrka eller i vår tid. 
De antikristliga andarna, som finns i de ljumma kristna har fått till uppgift, att förvränga Guds ord samt, att göra Guds ord om intet. T. ex. när det gäller Guds profetior, som tydligt avser vår tid. hänvisar de antikristliga ljumma kristna till historien alltså något, som har skett för flera tusen år tillbaka i tiden, eller så hävisar de till något, som kommer att ske någon gång i framtiden. Men det som Guds profetior hänvisar till i vår tid vill de ljumma kristna inte veta av.
De antikristliga människorna, som är verksamma i vår tid de har tagit emot Guds ord i köttet och därför lever kvar i sin gamla människa. Se symbolbilden här ovan till vänster.
De har inte upplevt det nya andliga livets förvandling, "född på nytt, i ande och sanning."   Paulus avslöjer dem på följande sätt och säger, att: "Det är,  såsom jag ofta har sagt eder och nu åter måste säga under tårar: många vandra såsom fiender till Kristi kors, och deras ände är fördärv; de hava buken till sin Gud och söka sin ära i det som är deras skam, och deras sinne är vänt till det som hör jorden till."   Filipperna. 3:18-19. 
Den helige Ande varnar oss med Guds ord och säger : "Tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud..." 1:a Joh. 4:1. Det betyder, att vi nogsamt skall pröva de olika andarna, i oss själva, i vår ande med Guds ord som grund. Vi skall nogsamt pröva, om det liv vi lever, om de tankar vi tänker, är av Gud, och om våra gärningar stämmer med Guds ord.
De första kristna voro fullt medvetna om, att ständig vaksamhet, oavlåtlig bön och kamp var nödvändigt, om en människa skulle kunna förbli i den sanna, beständiga kärleken till Gud.
Jesu Kristi liv tillsammans med Guds Ord övertygade dem om, att Guds kärlek omöjligt kunde förenas med en avgudande kärlek till världen och till det, som hör världen till. Och därför skriver aposteln Johannes och varnar då han säger: "Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom..."   1 Joh. 2:15. 
Många som bekänner sig som kristna har underskattat djävulen de har aldrig förstått vilken makt djävulen har. På flera ställen i bibeln kan vi se vilken oerhörd makt och vilken slug listighet djävulen använder sig av för att förföra och vilseleda oss människor och det gäller alla människor utan undantag! Petrus som hade följt Jesus under en längre tid fick uppleva hur djävulen använde honom mot Jesus Kristus strax innan Jesus hade fullbordat sitt verk på Golgata.
När Jesus upplyste sina lärljungar om, att han skulle korsfästas då tog Petrus Jesus avsides och begynte ivrigt motsäga honom och sade: "Bevare dig Gud, Herre! Ingalunda får detta vederfaras dig."   Då sade Jesus till Petrus: "Gå bort, Satan, och stå mig icke i vägen; du är för mig en stötesten, ty dina tankar äro icke Guds tankar, utan människotankar."  Matt. 16:22-23. 
Petrus ville leva helt för Guds Sanningar, han ville inte på något vis motarbeta Jesus Kristus eller gå emot Guds ord, men i ett obevakat ögonblick lyckades djävulen förleda Petrus, och fick honom, att tänka djävulens tankar, ty djävulen ville inte, att Jesus Kristus skulle segra över honom och synden på Golgata.
Många har frågat varför Gud inte ingrep och hindrade Petrus, att tänka såsom han tänkte? Svaret är, att denna händelse skedde oss till varning så att vi inte gör, som Petrus, och går våra egna vägar, utan att vi hela tiden lär oss att lyssna till vad Guds ord säger.
Har Du någon gång hört den helige Andes röst tala till ditt inre och varnat dig då du tänkt dina egna tankar eller gått dina egna vägar? Har du hört och lyssnat till rösten, som varnar och säger: "Gå bort satan!" 
Det allvarliga med dem, som är fängslade i antikrists ande är, att de lyssnar inte till Bibelns profetior eller till den helige Andes röst och i sin blindhet trampar de Guds heliga ord under sina fötter. Ja, ordet, som kan hjälpa och lösa dem, har blivit deras fiende. Och i sin andlig blindhet följer de mörkrets makter, som binder dem med fagert tal och falska förhoppningar och för dem in i ett evigt andligt mörker.  Luk. 6:39. 
Bibeln talar tydligt om, att det finns antikristliga människor, präster och predikanter, som saknar den helige Andes ledning och att de går sina egna vägar. Dessa människor kan inte skilja mellan den köttsliga och andliga världen utan de blandar ihop ljus och mörker.  De blandar det andliga och det oandliga, utan att kunna se vad de gör. Samtidigt, som de själva lever i synd, uttalar de Guds välsignelse över människor, som lever i öppen synd, istället för att med Guds rena heliga ord visa dem vägen till frälsning och frigörelse i Jesu Kristi namn binder man skaror i ett evigt andligt mörker.
Jesus Kristus talar tydligt om två helt olika världar, Jesus skiljer på den fysiska köttsliga världen och på den Andliga världen. När översteprästerna och de skriftlärde förberedde sig på att korsfästa Jesus sade Pilatus till honom, att: "Ditt eget folk och översteprästerna hava överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade:Mitt rike är icke av denna världen."   Joh. 18:35-36.
Jesus predikar om en Andlig värld, som är helt befriad från all synd. Se symbolbilden här ovan till höger.
Den som är villig, att följa Jesus Kristus i ordet har blivit lovad, att få ta emot Guds Ande: "Sanningens Ande, som världen icke kan taga emot."   Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 14:17.
Guds Ord och den helige Ande talar ännu idag till oss igenom aposteln Paulus och varnar oss för att gå emot Sanningens Ande. Ja, Guds ord varnar oss för att lyssna till de antikristliga, de påstår sig vara kristna, men som lever kvar i sin gamla köttsliga människa, ty om dem säger Guds ord, att: "Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar." 
"De har ju bytt bort Guds Sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man."
"Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting." Citatet är hämtat ur 1917-års bibel: "I överensstämmelse med den av Konungen år 1917, gillade och stadfästa översättning."  
Rom. 1:24-28.
I stället för, att predika den omvändelse, som Jesus Kristus och apostlarna predikade och särskilt budskapet om, att: "vi måste födas på nytt"   i vår ande - så välsignar de antikristliga prästerna och predikanterna och deras medlemmar - den synd, som Guds Ord framhåller, som orenhet och orättfärdghet. 
Många präster och predikanter som jag talat med säger, att de vågar inte säga den fullkomliga sanningen till sina medlemmar - ty då kommer de i strid med församlingen. Till de präster och predikanter säger Jesus Kristus, att: "Den som förför en av dessa små, som tro, för honom vore det bättre, om en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet."   Mark. 9:42.
Min vän om Du älskar Gud och Kristus. Om Du vill uppleva ett rent andligt liv tillsammans med Jesus Kristus. Lyssna då till ordet som säger: "Rannsaken eder själva, huruvida I ären i tron, ja pröven eder själva. Eller kännen I icke med eder själva, att Jesus Kristus är i eder? Varom icke, så hållen I ej provet."  2:a Kor. 13:5.  Guds ord talar tydligt om det nya andliga livet, som är,  Kristus i vår ande.
Lyssna: Jesus Kristus säger ännu idag till oss människor, att: "Sanningen skall göra eder fria."  Joh. 8:32. 
Det finns hopp för dem som vill ty Jesus Kristus har lovat och sagt: "Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet. Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för dem som klappar skall varda upplåtet."   Matt. 7:7-8.
Gud välsigne var och en som läser detta budskap, att Ni kan förstå budskapet,  innan det blir för sent! 
Gatumissionär 

Bror Espegren 
Nu är skördetiden inne. Klicka här!
Tillbaka till första sidan.
                                                                               
© Upphovsratt