Jesus Kristus visar oss, med Guds Ord och den helige Andes hjälp, vägen till Guds Rike!
Många säger, att de tror på Gud och på Jesus Kristus och samtidigt vet de inte, att Gud och Jesus Kristus finns i Guds Ord. Och att det namn Jesus Kristus har fått är Guds ord. Upp. 19:13. Se symbolbilden här ner till vänster och höger. 
Många som jag talat med och som bekänner sig som kristna har sagt, att de inte vet vad helgelse är? Och de har frågat mig vad helgelse har för betydelse i det kristna livet?
Bibeln förklarar tydligt, att Helgelse är ett bevis, att Jesus Kristus, som är Guds Ord har tagit sin boning i människans ande och verkar med Guds gärningar i den Helgade människans ande och liv. 
Jesus Kristus vill visa oss, att Guds gärningar uppenbaras och finns i Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Och att det är Guds Ord, som Frälsar och Helgar människan till ett nytt andligt liv.
Jesus Kristus, som är Guds levande Ord, skapar i människans ande. En ren helgad ande, som får gemenskap med himmelens Gud. Bibeln visar oss, att aposteln Paulus, som fann Jesus Kristus i Ordet säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ner till höger. 
Lyssna!  Jesus Kristus säger till varje människa och till dig i denna stund: "Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom (med Guds Ord och den helige Ande) och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron. Den som har öra, han höre vad Anden säger..."  Upp. 3:20-22. Se symbolbilden här ner till höger. 
Bibeln förklarar, att när människan ödmjukar sig och tar emot Jesus Kristus, i tro i sitt inre så får Jesus Kristus möjlighet, att verka genom henne med Guds Ord. Och när Guds Ord tillsammans med den helige Ande, utan motstånd, får verka genom människan blir människan åter ett Guds barn. Aposteln Johannes säger, att: "Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar." Se symbolbilden här ner till vänster.

"Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds ord förbliver i honom; han kan icke synda, eftersom han är född av Gud."  Se symbolbilden här till höger.

"Därav är uppenbart vilka som äro Guds barn, och vilka som äro djävulens barn, därav att var och en som icke gör vad rättfärdigt är, han är icke av Gud, ej heller den som icke älskar sin broder. Ty detta är det budskap som I haven hört från begynnelsen, att vi skola älska varandra och icke likna Kain, som var av den onde och slog ihjäl sin broder. Och varför slog han ihjäl honom? Därför att hans egna gärningar voro onda och hans broders gärningar rättfärdiga. Förundren eder icke, mina bröder, om världen hatar eder. Vi veta att vi hava övergått från döden till livet, ty vi älska bröderna. Den som icke älskar, han förbliver i döden."  1 Joh. 3:8-14.  Se symbolbilden här till vänster. Samt till höger. 
Bibeln visar oss, att Jesus Kristus med den helige Ande och Guds Ord, återför den förlorade människan, från djävulens avbild. Se symbolbilden här till vänster. Symbolbilden till höger, visar att Jesus löst oss från djävulens avbild till Guds avbild.


Gud är Kärlek och Kärleken förmår allt! 
Bibeln säger, att varje människa har fått möjlighet, att kunna få uppleva Guds rena Kärlek, Frid och Glädje, o.s.v, i sitt inre.  Bibeln lär, att Gud och Jesus Kristus är i Ordet, Ordet, som är Kärlek, Frid och Glädje, o.s.v. Se symbolbilden här ner till höger. 
Varje människa har möjlighet, att få uppleva himmelens Gud och Jesus Kristus i sin ande. Ty Jesus sade till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   På vilket annat sätt skulle himmelens Gud och Jesus Kristus kunna ta sin boning i människans ande än med Ordet?  Joh. 14:23. Se symbolbilden här ner till höger. 
Aposteln Paulus, som lyssnade till Jesus, han ödmjukade sig och tog emot Guds Ord i sin ande. Och där fann han den sanna Kärleken, den sanna, Rättfärdigheten, Renheten, Friden och Glädjen, o.s.v. Och i brevet till Galaterna säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal.2:20. Se symbolbilden här till höger. 
Aposteln Paulus vittnar särskilt om, att det är viktigt, att bli ägare till Guds Kärlek och säger i brevet till Korintierna, att: "Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, (alltså om jag inte hade Jesus Kristus och Guds ord levande och verksamt i mitt inre) så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet." 
"Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek,
(alltså om jag inte hade Jesus Kristus och Guds ord levande och verksamt i mitt inre) så vore detta mig till intet gagn." 
Bibeln säger mycket tydligt här ovan i bibeltexterna, att om vi saknar Jesus Kristus, som är Guds Kärlek, Frid och Glädje i vår ande då kan vi  inte heller vara sanna kristna. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Om Kärlekens Ande säger Bibeln, att: "Kärleken är tålig och mild.  Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen." 

"Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting." 

"Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna. Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk; men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk." 

"När jag var barn, talade jag såsom ett barn, mitt sinne var såsom ett barns, jag hade barnsliga tankar; men sedan jag blev man, har jag lagt bort vad barnsligt var." 

"Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd." 

"Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken."   1 Kor. 13:1-13.  Se symbolbilden här ovan till höger. 


Och så säger Guds Ord, att: "Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som icke älskar sin broder, som han har sett, han kan icke älska Gud, som han icke har sett. Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han skall ock älska sin broder."   1 Joh. 4:20-21.
Fridshälsningar 

Gatumissonär 
Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1.
                                                                                                 Copyright©