Många har skrivit till mig och ställt frågan: "Hjälp mig, så att jag förstår Guds Ord!" 
Det är många som skrivit till mig och sagt, att de försöker, att förstå Bibeln och särskilt vad Bibeln lär om frälsning och helgelse. En del har skrivit och sagt, att de tillhör en kyrka, men pastorn förklarar inte hur man kan bli frälst. De säger, att: Du skall tro på Jesus så blir du frälst. Och jag försöker att tro, men det hjälper inte mig. Och då jag vet att en del frågat pastorn så har de fått till svar: "Du skall lyssna till vad jag säger i predikan?" Men inte heller där får jag svar på mina frågor?
Ja, vi lever i en tid då det är mycket svårt att finna den verkliga sanningen och vägen till: "Vem har den rätta läran."  Ty Jesus sade, att den tid skulle komma då alla skulle ropa och säga: "Se här är Messias; eller: Där är han; så tron det icke."   Matt. 24:23.
Det betyder, att det är inte alla givet, att predika Guds Ord, så att människorna förstår vad Ordet lär. 
Själv hade jag ett stort problem i slutet av 1950-talet när jag sökte efter sanningen i Bibeln. Och i mitt sökande kunde jag inte undgå, att se, hur miljarder människor över hela världen genom tiderna har blivit fängslade av de olika religiösa lärorna. Ty i mitt sökande fann jag, att millioner människor tror på  Buddhismen. Andra skaror av människor tror på Hinduismen, eller ytterligare millioner tror på Islam. Millioner människor tror på Judendom och millioner tror på, De Kinesiska Vishetslärorna. Och miljoner människor har valt att tro på den splittrade förfalskade Kristendomen.
Och dessa sex världsreligioner har vuxit fram till en oräknerlig mängd med olika religiösa läror. Och bara inom kristendomen har man genom forskning funnit ca 2000 olika rörelser, med olika tolkningar och olika läror och åsikter. Och för de andligt sökande människorna, i vår tid, har det blivit omöjligt, att kunna finna den verkliga sanningen, om man saknar den helige Andes ledning och inte känner till den andliga grunden, i Jesu Kristi budskap. 
Historien visar oss, att de olika kyrkorna, sekterna och de religiösa samfunden, har skapat, en oframkomlig snårskog, med sina olika, oandliga läror, vilket i sin tur skapat, en gigantisk makt och ett stort inflytande över hela mänskligheten. Som binder och fängslar människorna, i en andlig okunnighet, därför att människorna saknar den helige Andes ledning och hjälp, som Jesus lovade, att sända. Ty han sade, att: "Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder." Joh. 14:26.
Då jag själv saknade andlig kunskap, och särskilt kunskap om de olika religionerna, kyrkorna, sekterna och samfunden och inte visste vem som hade de rätta läran fastnade jag i den religiösa snårskogen och jag var djupt förtvivlad, ty i mitt sökande efter sanningen och den rätta läran kunde jag inte finna Bibelns Gud och inte heller Bibelns Jesus. Ty när jag jämförde de olika kyrkornas läror med Bibeln, så lyste Guds Kärlek, Nåd och Godhet med sin frånvaro.
I byn där jag bodde 1958 fanns en äldre man, som tillhörde Jehovas Vittne. Det fanns även en Pingstvän, han var ca 60 år. Och en lantbrukare, som bodde strax intill där jag bodde och han var Missionsförbundare, han var ca 40 år. Dessa tre hade hört talats om mitt religiösa sökande. Och nu började en religiös karusell att snurra. Ty när de besökte mig upplevde jag mig själv, som en fotboll, på en religiös fotbollsplan. Därför att de här tre männen sparkade mig bildligt talat, åt olika håll, med sina olika läror, utan att jag kunde göra något motstånd, därför att jag visste inget om bibeln på den här tiden. 
Ty en dag fick jag besök av Jehovas Vittne. Han var en mycket skicklig, religiös expert, ty med olika bibeltexter, som passade, särskilt för Jehovas Vittnens lära. Och med särskilt utvalda bibeltexter försökte han, att fånga mig. Han påpekade särskilt för mig, att Jehovas Vittnen byggde sin lära på bibelns grund och att Jehova var deras Gud. Han betonade särskilt och sade: ”Du förstår Espegren, att det här är mycket allvarligt, ty enligt Guds ord så kommer alla människor, som inte tillhör Jehovas vittnen, att gå förlorade.” 
Och han uppmanade mig särskilt, att jag skulle lägga märke till, att enligt Bibeln så är det endast Jehovas Vittnen, som kommer in i det tusenåriga Guds rike. Och gång på gång försökte han, att förklara, att alla andra, som inte tillhör Jehovas Vittnen kommer att gå förlorade. Samtidigt pekade han på olika, utvalda bibeltexter, som bevis på, att det han sade var absolut rätt. 
Det hade endast gått några dagar, då min granne, Missionsförbundaren kom på besök. Han hade hört, att jag haft besök av ett Jehovas Vittne och han sade, att han hade blivit uppmanad av Gud, att rädda mig från denna djävulens lära, som Jehovas vittne försökt pracka på mig. Och nu fick jag höra, att Missionsförbundaren hade en helt annan Jesus, med en helt annan lära av Guds Ord. Och även han var mycket ivrig, att övertyga mig, med hänvisning till olika bibeltexter, som bevis på, att endast Missionsförbundet har den rätta läran. 
Missionsförbundaren var mycket försynt och han ville, som han sade, i kärlek hjälpa mig, att förstå Guds Ord och sade: ”Du förstår Espegren det finns så många, som kommer med sina villoläror. Och Jehovas Vittnen skall du akta dig för, ty dom har enligt bibeln en mycket farlig lära. Jag är lantbrukare och jag kan inte förklara allt för dig, men vi Missionsförbundare har Jesus, som vårt föredöme. Och vi bygger vår lära på bibelns grund och du är välkommen till våra möten.” 
En vecka senare kom Pingstvännen och knackade på dörren. Han frågade lite försynt om han fick komma in och tala med mig. Han förklarade, att Gud hade sänt honom för att rädda mig ifrån Jehovas Vittnes, mycket farlig lära: "Jag skall säga dig Espegren, att deras lära kommer att för dig rakt in i helvetet. Och du skall akta dig för att lyssna till dem, ty dom är mycket skickliga, att kunna snärja människor med sin lära. Och känner man inte till vad bibeln lär, då har man ingen möjlighet att kunne se eller förstå vad de talar om.” 
Pingstvännen fortsatte, att tala och sade: ”Men om du lyssnar till mig, så skall du förstå, att jag har kommit, som en god vän, för att rycka dig loss från satan och fiendens klor. Och vi  Pingstvänner vi skiljer oss helt från andra läror. Ty det är endast vi Pingstvänner, som predikar apostlarnas budskap, med helbrägdagörelse och dop i den helige Ande och botande av sjukdomar i Jesu namn. Och hos oss kan du få vad ditt inre längtar efter." 
Efter ca två timmars hänvisningar hit och dit med olika bibeltexter och varningar för andra kyrkors och samfunds läror sade Pingstvännen, att: ”Om du vill så kommer jag gärna tillbaks för att tydligare förklara Bibeln för dig. Jag kan med hänvisning till Bibeln överbevisa dig om att vi  Pingstvänner har den rätta läran. Och han plockade, liksom på löpande band fram den ena bibeltexten efter den andra och sade. Här i bibeltexten, kan du Espegren se, att vi har den rätta läran.” Jag blev nästan vimelkantig av alla bibeltexter hit och dit och det enda, som jag uppfattade var att jag skulle akta mig för alla andras läror. 
Det hade gått ca två veckor sedan Pingstvännen besök, då kom Jehovas Vittne tillbaka, ty han hade hört att jag haft besök av en Missionsförbundare och en Pingstvänn. Och då han fick höra, att Pingstvännen lovat mig en plats i Guds himmel blev han blek av förskräckelse och sade till mig: ”Må Jehova vår Gud hjälpa dig Espegren och ge dig förstånd och må Jehova rädda dig från deras hemska villolära. Ty botande av sjuka gällde endast på Jesu och apostlarnas tid. Och inte förrän i tusenårsriket kommer dessa mirakel åter. Och du skall lägga märke till, att det är bara vi Jehovas Vittnen som predikar om tusenårsriket. Se efter själv i bibeln så skall du se att vi har rätt.” 
Han talade så övertygande till mig, så att jag började tro på honom. Och samtidigt upplevde jag, att hela den himmelska härligheten, som Pingstvännen hade lovat mig för fjorton dagar sedan, sprack som en såpbubbla. O! Ve och fasa, tänkte jag med förskräckelse. Ty med olika bibeltexter slog han sönder allt, som Pingstvännen och Missionsförbundaren sagt. Och i min okunnighet och villrådighet, ropade mitt inre, i förtvivlan efter sanningen. Ty jag visste inte vad jag skulle tro på? Och gång på gång frågade jag mig själv: ”Vart skall jag gå? Vem har den rätta läran?” 
Då jag själv saknade andlig kunskap, och särskilt kunskap om de olika religionerna, kyrkorna, sekterna och samfunden, började jag att läsa religionshistoria och där fick ja se hur de olika religionerna och de olika kyrkorna, med sina olika läror, låg i strid med varann. Där var och en, särskilt framhöll, att: "Vi har den rätta läran." 
I brevet till Korinterna varnar aposteln Paulus dem för splittring och säger: "Men jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn, att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt. Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina bröder, att tvister hava uppstått bland eder. Härmed menar jag att bland eder den ene säger: Jag håller mig till Paulus, den andre: Jag håller mig till Apollos, en annan: Jag håller mig till Cefas, åter en annan: Jag håller mig till Kristus. -- Är då Kristus delad? Icke blev väl Paulus korsfäst för eder? Och icke bleven I väl döpta i Paulus namn?"   1 Kor. 1:10-13. 
Nu visar de olika kyrkorna, med sina olika läror, i vår tid, att den ene säger: "Jag håller mig till Jehovas Vittnen." En annan säger: "Jag håller mig till den Lutherska Kyrkan." Åter en annan säger: "Jag håller mig till Pingsvännerna." O.s.v.  Se symbolbilden här ner till höger där var och en har skapat en mur kring sin egen lära.Vi ser här hur de olika kyrkorna och de olika religiösa samfunden genom splittringen har skapat gränser, för sina olika, egna läror. Och den enskilde medlemmen, inom t.ex, Katolska kyrkan, har blivit, en av oss. Och den enskilde medlemmen inom Pingstkyrkan, har blivit, en av oss. Och den enskilde medlemmen inom Jehovas Vittnen, har blivit, en av oss, o.s.v.  Se symbolbilden här till höger.


Ordet: "En av oss." Betyder, en motsats till alla andra kyrkors läror. Medlemskapet går före allt annat här i världen. Ty kyrkan kräver fullständig, orubblig lojalitet av sina medlemmar. Och gemenskapen i kyrkans lära bygger på, att du måste tycka, som vi. Du måste tänka, som vi. Du måste tala, som vi. Du måste tro, som vi. Du måste göra, som vi. 
Detta system visar, att de olika kyrkorna, inte bryr sig om, vad Guds Ord säger. Utan de fortsätter, att leva, var och en, efter sina egna läror, som söndersmulat och splittrat Guds Ord och därför säger Jesus Kristus om dessa människor, att den tid skulle komma då de skulle ropa och säga: "Se här är Messias; eller: Där är han; så tron det icke."   Matt. 24:23.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Djävulen visste, att i slutet av den sista tiden så skulle människorna upptäcka, att på grund av, att de olika kyrkorna låg i strid med varann så hade himmelens Gud och Jesus Kristus vänt sig bort ifrån de olika kyrkorna. Och i syfte, att lura människorna så skapade djävulen med sina onda makter, en falsk Ekumenik, som betyder, gemenskap med varann. 
Men då den Ekumenik, som de världsliga kyrkorna har skapat, är en stor satans lögn, så lever de olika kyrkorna fortfarande i ett splittrat tillstånd, där var och en håller fast vid sina olika läror. Och i ställe för en andlig gemenskap i Guds Ord, så har de olika kyrkorna, i vår tid, kommit längre bort ifrån den kyrka, som Jesus Kristus skapade år 33 på Pingstdagen, alltså den kyrka, som apostlarna levde i. Och för att kunna hålla fast sina medlemmar i den lögnaktiga Ekumeniken, så måste präster och predikanter ändra på Guds Ord, så att det passar Ekumenikens medlemmar. Och du, som läser den här hemsidan, behöver inte någon större bibelkunskap för att själv se, hur Ekumeniken ljuger. Ty när Jesus bad till sin Fader, sade han: "Jag beder, att de alla må vara ett och att, såsom Du Fader, är i mig och jag är i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro, att du har sänt mig. Och den härlighet, som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett."   Joh. 17:21-22.  Se symbolbilden här till höger. 


Lyssna nu vad Ekumeniken säger! Ty med djävulens hjälp har Ekumeniken ändrat på Jesu bön. Där de i strid mot Guds Ord påstår, att Jesus skulle sagt i sin bön, att de skall bliva ett. 
Men det står inte på något ställe i Bibeln, att de skulle bliva ett. Utan Jesus säger i sin bön, att de skall vara ett. Och det är en stor skillnad, att vara Ett med Gud och Kristus. Och att med tiden, bli Ett med Gud. Joh. 17:8. Se symbolbilden här ovan till höger. 
I Bibeln kan vi se, att Jesus varnade för kompromisser och lögnaktigt tal, som Ekumeniken bedriver, ty Jesus sade, att: "Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, är av ondo."   Matt. 5:37. 
Guds Ord visar oss, att vi lever i en andlig mörk tid. En tid där många präster och predikanter har blivit andligt förblindade, så att de inte ser Sanningen i Guds Ord. Aposteln Paulus skriver om hur svårt det skulle bli i vår tid och säger i brevet till Timoteus, att: "Det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft."   2 Tim. 3:1-5. 
Vi ser här hur medlemmarna i de olika kyrkorna ger djävuluen makt. Ty varje gång en människa vänder sig bort ifrån Gud och Guds Ord så ger hon makt åt djävulen. Och här i bibeltexten kan vi se, att många präster och predikanter och bekännande kristna givit satan makt, ty de skulle ha: "Ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft."  Det betyder, att de vill inte veta av Jesus Kristus i sin ande. Där aposteln Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. 
Istället för att ta emot Jesus Kristus i sin ande, så har vår tids präster och predikanter byggt upp ett världsligt system, en pyramid, där de placerat Gud längst upp. Och sig själva i mitten. Sedan har de placerat sina medlemmar längst ner i pyramiden.  Se symbolbilden här ner till höger.Och på så sätt har prästerna och predikanterna i de olika kyrkorna och samfunden skaffat sig en makt, med sina olika läror, så att de kan kontrollera den enskilda människan. Bibeln visar oss, att de olika kyrkorna, med sina världsliga läror har förvrängt Guds ord, så att det passar till just deras kyrka. Och på så sätt har de gjort sina medlemmar längst ner i pyramiden maktlösa.Se symbolbilden här till höger.


När man läser historien om hur de olika kyrkorna skapat strid, mot varann och skaffat sig makt kan man bli förskräckt. Och detta gällar alla kyrkor. Nu visar Guds Ord, att det finns rättfärdiga och orättfärdiga i alla kyrkor. Och det är de orättfärdiga, som alltid har skapat stridigheter.  Särskilt när man läser om den katolska kyrkan och den Lutherska kyrkan. Ty historien visar hur de i Jesu namn mördat människor genom intriger och krig. T.ex. visar historien hur katoliker den 24 augusti 1572 mördade 3.000 protestanter vid ett bröllop i Frankrike. Historien talar om det 30-åriga kriget och visar där hur katoliker och protestanter mördade varann i Jesu namn. Och man frågar sig, hur kan de, som utövat denna djävulens makt, förena sin verksamhet med Jesu Kristi kärleksbudskap? Allt detta hemska, som skett genom tiderna försöker man att dölja. Men om du skyfflar över en mängd med snö över en gödselstack. Och sedan kallar den för en snöhög, så är den fortfarande en göselstack. Det vill säga, att kyrkor, som på något sätt medverkar till krig och död, de är inte skapade av himmelens Gud eller av Jesus Kristus. 
Jag vill också här nämna en man, Augustinus, som föddes 354. Man talar om honom, som kyrkofader. Han tillhörde den Katolska kyrkan. Han sade på sin tid, att: "Den som skiljer sig från den katolska kyrkan han skall, hur berömvärt han än tror sig leva, genom denna enda överträdelse att lösgöra sig från förbindelsen med Kristus icke äga liv, utan Guds vrede skall evigt vila över honom! Och om du står utanför den katolska kyrkan och är skild från enhetens och kärlekens sammanhållande band, kommer du att straffas med evig död, även om du skulle bli levande bränd för Kristi namns skull!" 
Men lyssna vad Jesus säger om blandningen mellan de orättfärdiga och de rättfärdiga i de olika kyrkorna: "Med himmelriket är det, såsom när en man sådde god säd i sin åker; men när folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och satte frukt, så visade sig ock ogräset.Då trädde husbondens tjänare fram och sade till honom: 'Herre, du sådde ju god säd i din åker; varifrån har den då fått ogräs? Han svarade dem: En ovän har gjort detta. Tjänarna sade till honom: Vill du alltså att vi skola gå åstad och samla det tillhopa?  Men han svarade: Nej; ty då kunden I rycka upp vetet jämte ogräset, när I samlen detta tillhopa. Låten båda slagen växa tillsammans intill skördetiden; och när skördetiden är inne, vill jag säga till skördemännen: Samlen först tillhopa ogräset, och binden det i knippor till att brännas upp, och samlen sedan in vetet i min lada."   Matt. 13:24-30.Guds Ord visar, att de världsliga kyrkorna inte kan hjälpa, de sökande människorna, till andlig frihet!
Jag har talat med många människor, som försökt och inbillat sig, att de världsliga kyrkorna med sina världsliga läror kan skänka dem frihet. Men de har upplevt, att den andliga friheten finns icke, i det, som hör den fysiska världen till. Många försöker, att inbilla sig, att de är fria, men de har fått erfara, att frihet finns inte på det världsliga planet. Därför, att de oandliga prästerna och de oandliga predikanterna, i de olika världsliga kyrkorna, i andlig blindhet, blandar det andliga ljuset med det världsliga mörkret. Och därför säger Jesus till dem och deras medlemmar, att: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."  Upp. 3:15-17. 
Den här allvarliga varningen, i Bibeln, som Jesus upplyser de ljumma kristna om, nämner inte präster eller predikanter till sina medlemmar. Och många människor, som jag talat med, säger i sin andliga okunnighet, att de sökt efter befrielse från sin andliga smärta, sorg, tvivel och villrådighet, utan att förstå, eller finna, det de innerst inne söker. En del har sagt, att de sökte efter andlig befrielse, som är evig, samt frid och glädje, som ingen kan rubba. Men att de ständigt misslyckats. Och de har sagt, att de inte känner till, att vi människor måste födas på nytt eller hur den nya andliga födelsen går till. Jag har då hänvisat dem till bibeltexten där Jesus säger till sina lärljungar: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."  Joh. 12:24. 
Jag har också, med Guds Ord som grund, upplyst de människor, som jag talat med, att vi lever i dag i en mörk andlig tid. Och att aposteln Petrus jämför de splittrade kyrkornas läror, i vår tid, med en dyster vildmak och säger, att: "Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan."2 Pet. 1:19. Se symbolbilden här ner till höger. 
Vi skall lägga märke till, att aposteln Petrus hänvisar, inte, människorna till någon världslig, kyrka, sekt eller samfund. Nej, han hänvisar de sökande människorna, till det: "profetiska Ordet",  som i vår tid, lyser som ett ljus. Det betyder, att den som vill ta emot Guds Ord i sin andel kan få uppleva den frid och glädje, som Jesus Kristus talar om. Ty Bibeln säger, att: "Alla dem som togo emot honom (alltså tog emot Ordet, dem) gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. (Som är Ordet) Och Ordet tog sin boning i vår ande, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."  Joh. 1:12-14.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Bibeltexten talar här om Guds Frälsande Ord, som aldrig skall förgås. Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, o.s.v. 
Lägg märke till, att Bibeln säger om Guds Ord, att: "I det är liv."Joh. 1:5.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Och förklaring till varför Ordet har liv, är att bakom varje Guds Ord finns en levande Ande. Och de nämns i Bibeln, som,
Kärlekens Ande,Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande,Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v. 
Många, som jag talat med, har frågat och sagt, att de sett i Bibeln, att: "Gud och Jesus skulle ta sin boning i människan." Och undrat: "Hur är det möjligt?" 
Jag har då hänvisat dem till Bibeln, som säger om Gud, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det är liv, och livet är (den frälsta och helgade männisskans) ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Joh.1:1-5. Se symbolbilden här ner till höger. 
Samt har jag hänvisat till, vad Bibeln säger om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord." Upp. 19:13.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Vi ser här i de olika bibeltexterna, att himmelens Gud och Jesus Kristus, är Ordet, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje, o. s. v. Och då förstår vi, vad Jesus menar då han säger till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom." Joh. 14:23.  Se symbolbilden här ner till höger.Vi förstår också vad aposteln Paulus menar då han säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."Gal. 2:20. Det är alltså, Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v, som tagit sin boning i Paulus ande. Se symbolbilden här till höger.


Guds Ord visar oss, att det finns oandliga präster och oandliga predikanter, som i andlig blindhet, blandar Guds Ord med det världsliga. Och därför säger Jesus om dessa människor, att: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun..."  Upp. 3:15-17.  Se symbolbilden här till vänster. 


Samtidigt med denna allvarliga varning, säger Jesus, att jag: "Råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se. Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag. Så gör nu bättring med all flit."   Upp. 3:18-19. 
Jag måste särskilt hänvisa till bibeltexten här ovan, där Jesus säger, att du måste köpa vita kläder. Ty många präster och predikanter, lär i strid mot Jesu Ord, att du får frälsning och helgelse, utan att behöva göra någonting. Men Jesus säger, att du måsten köpa vita kläder, och det betyder, att du måste betala din frälsning och helgelse. Men det är inte fråga om, att betala med pengar, utan du måste offra din gamla yttre människa, och ditt Jag med allt, som hör Jaget till, som betalning för att bli ägare till de vita kläderna. Som består av Kärlek. Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje, o.s.v. Och för att du inte skulle missförstå, hur offrandet av den gamla människan skulle gå till, så tog Jesus fram ett Vetekorn, som en förebild och sade, att: "Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."  Joh. 12:24. Se symbolbilden här ner till. 
Om vi ser på symbolbilden här ner till vänster, så ser vi ett ensamt Vetekorn. Enligt Jesu liknelse, liknar det ensamma Vetekornet en människa, som inte tagit emot Guds Ord i sin ande. Vilket betyder, att anden dör i människan och hon kan inte komma in i Guds rike, när hon dör den fysiska döden. Se symbolbilden här ner till vänster. 
Om vi ser på symbolbilden här ner i mitten. Så visar bilden, att Vetekornet fått liv, och på grund av att jordens olika egenskaper börjar, att bryta ner det gamla Vetekornet. På samma sätt verkar Guds Ord i människans ande. Ty när människan tar emot Guds Kärlek. Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje, o.s.v. Så driver Guds Ord ut, hatet, lögnerna, och allt ont, som hör djävulen till. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Om vi går över till höger i bilden här ovan, så ser vi, att det gamla Vetekornet dött. Och ett nytt vete har vuxit fram. Det kan jämföras med aposteln Paulus där han i brevet till Galaterna säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.   Se symbolbilden här ovan till höger.
Enligt Bibeln så har vi ansvar för vad vi lär männiaskorna och inte lär människorna. Och om vi nu, som vår tids präster och predikanter, tar bort eller förtiger Jesu undervisning om Vetekornets död, då är det omöjligt för de sökande människorna, att kunna komma in i Guds rika. Och Jesus säger om den människa, som på något sätt vilseleder människorna med Guds Ord, att: "Den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup. Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!" Matt. 18:6-7. 
Jag vill här hänvisa till Martin Luther när han på 1500-talet gjorde uppror mot den katolska kyrkans påvedömme då  han sade, att: "Här står jag. Jag kan inte göra annat". Och även jag måste säga: "Jag vet, övertygande av Guds Ord i min ande, vad jag talar om." Jag är 85 år och jag har sedan 1959 talat med olika präster och predikanter från olika kyrkor och samfund. Och på den tiden fanns det fortfarande präster och predikanter, som jag med glädje minns, därför att de talade vad Bibeln lär. Och jag har i över femtio år varit mycket intresserad av vad Bibeln lär. Och särskilt har jag läst om den Apostoliska kyrkan, som Jesus Kristus har skapat med Guds Ord och den helige Ande. Och om vår tids präster och predikanter jämför vad de lär sina medlemmar, i vår tid, med vad Jesus Kristus och apostlarna lärde människorna på sin tid, så skall de upptäcka, att de befinner sig långt, långt borta från Guds heliga Sanningar. Och jag Bror Espegren skulle aldrig få komma till din kyrka och predika budskapet, som finns på mina olika hemsidor. Men jag vet att det finns många präster och predikanter, som längtar, att få vara sanna levande budbärare. Jag minns särskilt en Pingstpredikant, som sade till mig, att: "Jag skulle vilja vara som du!  Men om jag skulle predika, det som du predikar, då skulle jag inte få vara kvar, som predikant." 
Jag vill fortsätta här på Internat, att frambära budskaper, om en God Gud och en God Jesus Kristus, som är fylld med Guds Kärlek och jag vet, att han älskar alla människor. Han vill, att alla människor skall komma till honom och ta emot Guds Ord, i sin ande. Där du och jag och många andra kan säga, som aposteln Paulus,att: Nu lever icke mer vi, utan Kristus lever i oss! 
Gud välsigne var och en, som läser detta dokument, att Ni måtte förstå budskapet till den nya andliga födelsen. Och att Guds Ord och Jesus Kristus må bli levende i Er ande. Ordet, som kan förvandla ditt liv från mörker till andligt ljus. Och låt oss bedja till himmelens Gud, att vi inte dömer någon, utan lyssna till Jesus, som säger: "Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder, och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga."   Matt.5:44-45. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Och så säger Guds Ord, att: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan."   Heb. 4:7. 
Hälsar 

Bror Espegren. 
Tillbaka till sida 1. 
                                                                                                                © Upphovsrätt.