Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan!"
Manfred med fl. har ställt frågan: "Finns det någon som sett Gud?" 
Bibeln berättar, att Moses bad Gud om, att han skulle få se Gud. Då svarade Gud honom och sade, att: "...ingen människa kan se mig och leva."   2 Mos. 33:20. 
I nya testamentet kan vi läsa om, att Filippus ställde samma fråga till Jesus och bad honom om, att han ville se Gud. Då svarade Jesus honom och sade, att: "Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Fillippus?"  Joh. 14:9.
Förklaring: När Gud säger till Moses, att:
"ingen människa kan se Gud och leva."  Så betyder det, att ingen människa, som lever kvar i sin gamla människa kan få uppleva och se Gud.  Se symbolbilden här ner till vänster. Då Paulus levde kvar i sin gamla människa då kunde han inte se Gud.  Se symbolbilden här ner till vänster. 
Men när Paulus hade ändrat sig och tagit emot Jesus Kristus i sin ande då kunde han se Gud och Kristus i sitt inre. Ty i brevet till Galaterna säger han, att:
"Nu lever icke mer jag... Gal. 2:20. Se symbolbilden här ner till vänster. 
"...
Utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.   Se symbolbilden här till höger. 
Här kan vi se, att den helgade människan, som är född på nytt med Guds Ord i sin ande -
och inte längre lever, i sin gamla människa, hon kan se Gud i sitt inre. Ty till sina lärljungar sade Jesus, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter."   Se symbolbilden här till höger. Matt. 13:11.
Och till de ljumma kristna sade han, att: "Dem är det icke givet."   Se symbolbilden här ner till vänster.  Matt. 13:11.Då Jesus sade till sina lärljungar, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter"  så betyder det, att de hade fått en Ande från Gud, som kunde se Gud och Kristus i Ordet. Ty Bibeln säger om Gud, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet är hos Gud, och Ordet är Gud  ...I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1:1-5.

Även Jesus Kristus finns i Ordet, ty Bibeln säger, att: "Det namn han har fått är Guds Ord"   Se symbolbilden här ovan till höger.   Upp. 19:13.
Himmelens Gud och Jesus Kristus är den eviga Kärleken, Renheten, Rättfärdigheten, Ödmjukheten, Tacksamheten, Givmildheten, Friden och Glädjen, o.s.v.  Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Den som har sett mig, han har sett Fadern."  Se symbolbilden här ovan till höger.
Innan Jesus lämnade den här världen bad han särskilt till sin Fader, att Han skulle bevara dem, som kom tlll honom och sade: "Jag har givit dem ditt ord; och världen har hatat dem, eftersom de icke äro av världen, likasom icke heller jag är av världen."  

"Jag beder icke att du skall taga dem bort ur världen, utan att du skall bevara dem från det onda. De äro icke av världen, likasom icke heller jag är av världen."  

"Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning. Såsom du har sänt mig i världen, så har ock jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade."  

"Men icke för dessa allenast beder jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig; jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har givit mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett -- jag i dem, och du i mig -- ja, för att de skola vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig." Se symbolbilden här ovan till höger.


Jesus ber särskilt för de Helgade och utvalda och säger i sin bön till sin Fader: "Fader, jag vill att där jag är, där skola ock de som du har givit mig vara med mig, så att de få se min härlighet, som du har givit mig; ty du har älskat mig före världens begynnelse. Rättfärdige Fader, världen har icke lärt känna dig, men jag känner dig, och dessa hava förstått att du har sänt mig. Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek, som du har älskat mig med, må vara i dem, och jag i dem."   Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 17:14-26.
I sin bön till sin Fader ber Jesus Kristus särskilt om, att den härlighet som Gud givit till honom också skall givas till  till dem som kommit till tro på honom. Se symbolbilden här ovan till höger.
I sin bergspredikan förklarade Jesus, vem som skulle få se Gud, och sade: "Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Matt. 5:8
I brevet till Efesierna framgår det tydligt, att Paulus fått del av den himmelska härlighet, som Jesus ber sin Fader om. Ty i brevet till Efesierna utbrister Paulus i en brinnande tacksamhet till Jesus Kristus och säger: "Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Efe. 1:3-4.
I sitt avskedstal till lärljungarna sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 14:23. 
Symbolbilden här ovan till höger visar oss hur Gud och Jesus Kristis tagit sin boning i den Helgade människans ande. Och i den Helgade anden kan alla de Helgade tillsammans med aposteln Paulus vittna och säga, att: "Nu lever icke mer jag (vi), utan Kristus lever i mig (i oss)."   Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20.
Och till alla Helgade och kristna säger den helige Ande igenom aposteln Johannes, att: "Om vi vandra i ljuset, såsom han är ljuset, så hava vi gemenskap med varandra..."  Se symbolbilden här ovan till höger.  1 Joh. 1:7. 
Då det är flera som ställt samma fråga har jag lagt ut svaret på Internet och jag hoppas att Du Manfred och alla övriga är nöjda med svaret. 
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 
Tillbaka till första sidan.
                                                                                                                         C: Upphovsratt