Jesus sade: "Sanningen skall göra eder fria." Joh. 8:30-32.


Många som bekänner sig som kristna känner inte till, att Guds Ord skiljer på frälsning och på helgelse. 
Frälsningen kostar ingenting, därför att det är en nådegåva och du behöver inte kämpa för att ta emot frälsningen. 
Men när det gäller Helgelse då säger Bibeln, att vi måste betala priset. Och priset för, att bli helgad, är att vara villig, att offra JAGET och SJÄLVISKHETEN i vår gamla människa. Ty så länge, som  JAGET och SJÄLVISKHETEN finns kvar i oss kan inte den nya andliga människan växa fram i vår ande.  Se symbolbilden här ner till höger.
Ty på samma sätt, som det gamla i vetekornet måste dö för att det nya vetet skall kunna växa fram, så måste också vår gamla människa, med JAGET och SJÄLVISKHETEN dö, så att det nya andliga Kristuslivet kan växa fram.  Se symbolbilden här ner till höger.
Lyssna!
Det var några, som frågade Jesus:"Herre, är det allenast få, som bliva frälsta? Då svarade han dem: Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, skola försöka att komma in och skola dock icke förmå det."  Luk. 13:23-24. 
Vi ser här i bibeltexten, att många skall försöka, att komma in i Guds rike, men dock icke förmå det. Därför, att JAGET och SJÄLVISKHETEN vill inte dö.  Se symbolbilden här ner till vänster.
Paulus skiljer på frälsning och helgelse. Ty när han talar om frälsning säger han, att det kan: "Liknas vid ett ofullgånget foster." 1 Kor. 15:8.
Och när Paulus talar om helgelse, liknar han helgelsen vid ett barn, som är fött. Och när han själv blivit född till en ny andlig människa säger han i sitt brev till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2:20. 
Lyssna!
Jesus Kristus säger, att när vi blivit uppfyllda med Guds Ord i vår ande då kan vi förstå Guds Ord. Ty Jesus säger: "Om I förbliven i mitt Ord, så ären I i sanning mina lärljungar; och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria."  Joh. 8:30-32. 
Bibeln upplyser oss om, att i samband med syndafallet blev människan förvandlad till djävulens barn. Ty 1 Joh. 3 Kap. talar om: "Guds barn och djävulens barn."   Se, 1 Joh. Kap. 3. Klicka här!Jesus säger, att: "sanningen skall göra oss fria."  Sanningen kan aldrig binda en människa utan den frigör människan och Bibelns sanningen är, att frälsningen den kan aldrig ta bort det onda, som finns i vår ande. Se symbolbilden här till vänster. 
Det är endast Guds Kärlek, Rättfärdighet, Renhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje inneboende i vår ande, som kan ta bort synden och det onda som finns i vår ande. 
Först när vi upplevt helgelse då är vi fria från synden.  Se symbolbilden här till höger.Guds Ord uppmanar oss var och en med orden: "Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter (präster och predikanter, samt församlingsmedlemmar) hava gått ut i världen." Se symbolbilden här ovan till vänster. 1 Joh. 4:1. 
Guds Ord säger mycket tydligt och klart, att: "Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i (den frälsta och helgade människans ande), han är av Gud."   Se symbolbilden här ner till höger. 1 Joh. 4:2-3. 
Guds Ord säger, att: "Den som gör synd han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar," 1 Joh. 3:8. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Lyssna:
Jesus Kristus säger: "Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig: det ord, som jag har talat, det skall döma honom."  Joh. 12:47-48. 
Om du t.ex. kör bil, och kommer till ett trafikljus, som visar rött, så betyder det, att du skall stanna. Om du inte respekterar trafiklagen utan kör mot rött ljus så blir du dömd. 
Om vi då ställer frågan till dig: Var det polisen eller trafiklagen som dömde dig? Då måste du svara, att det var du själv, som genom din egen orättfärdiga gärning mot trafiklagen som dömde dig, ty om du inte hade kört mot rött ljus då hade ingen kunnat döma dig. 
På samma sätt förhåller det sig med oss människor ty det är endast synden i människan som dömer henne i förhållande till Guds Ord.Jesus sade, att: "Sanningen skall göra eder fria."  Joh. 8:31.  Se symbolbilden här till höger. 
Lyssna!
Jesus säger i sin bön till sin Fader, att: "De Ord, som du har givit åt mig, har jag givit åt dem..."  Se symbolbilden här till höger.  Joh. 16:8.
Vidare så säger Jesus i sin bön till sin Fader: "Helga dem i sanningen; ditt Ord är sanning."  Se symbolbilden här till höger.  Joh. 17:17. 
Bibeln säger, att den som har tagit emot Guds Ord och Jesus Kristus i sin ande och i sitt sinne den människan kan inte bli dömd av Guds Ord ty Bibeln säger, att: "Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds Ord förbliver i honom; han kan icke synda, eftersom han är född av Gud." Se symbolbilden här till höger. 1 Joh. 3:9.Trots Bibelns tydliga budskap och Jesus Kristus tydliga undervisning om frälsning och helgelse så är det många som har ställt frågan till mig: "Hur är det möjligt, att kunna leva, som en sann Kristen?" 
Svaret på den frågan har vi fått av Jesus Kristus, där han säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning (i) honom." Joh. 14:23. Se symbolbilden här ovan till höger.
När Jesus säger, att han och Fadern skall komma och ta sin boning (i) oss, så betyder det, att det är Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v, att det är Ordet, som skall komma och ta sin boning i vår ande och i vårt sinne.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Lyssna! Bibeln säger, att: "...alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1:12-13.
Bibeln upplyser oss om, att: "Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds ord, (som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v.) förbliver (i) honom; han kan icke synda, eftersom han är född av Gud."  1 Joh. 3:9.
Guds Ord lär, att den helgade människan skiljer sig helt ifrån de ljumma kristna, ty den helgade människan älskar Guds Ord och hon kan inte leva utan Guds Ord. 
En ljum kristen äe andligt blind och kan aldrig se eller förstå vilket gränslöst värde och befrielse det finns i själva Guds- Ordet. 
Den helgade människan däremot får alltid uppleva Guds-frid och en Guds-glädje, när det stormar omkring henne, en befrielse och Glädje, som icke hör denna världen till. 
De ljumma kristna kan jämföras med mannen, som vid flodstranden fann några vackra stenar, utan att förstå deras värde började mannen att kasta stenarna på några fåglar, som simmade omkring ute på vattnet. 
Mannen kastade ett 15-tal stenar, men behöll en sten. En tid därefter kom han in till en juvelerare och när juveleraren fick se stenen, sade han till mannen, att: "det här är en av de dyrbaraste diamanter som finns." 
När mannen hörde detta, slog han sig för bröstet och sade, "vilken dåre jag var, som kastade bort denna förmögenhet." 
Min vän! Lyssna till Guds Ord och till Jesu Kristi budskap och gör inte som mannen, att du kastar bort Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v, som något värdelöst.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln liknar Guds Ord vid de dyrbaraste diamanter och som glänsande ädelstenar. De helgade i Kristus, som Bibeln talar om, är Kristi Brud. Jesus Kristus har kommit för att smycka Bruden med Guds heliga Ord, nu i dag, innan vi går över till den andra sidan. 
Guds Ord säger, att: "Åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är de heligas rättfärdighet."  Upp. 19:8.
Min vän, du som är motståndare till budskapet, som visar vägen till de vita kläderna, som smyckar Jesu Kristi Brud nu i dag, pröva dig själv, ty Bibeln säger, att om vi inte är helgade och om vi inte är klädda i vita kläder då kan vi aldrig få Guds rike till arvedel. 
Aposteln Paulus, som hade tagit emot Guds heliga ord i sin ande och i sitt sinne, säger i sitt brev till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever (i) mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ovan till höger.
Många bekännande kristna, som jag talat med, har blivit mycket upprörda, när jag talat med dem om bibeltexten här ovan och nödvändigheten av, att äga Jesus Kristus i sin ande.Ofta har jag fått till svar av dessa människor, att: "Ingen kan vara fullkomlig." 
Många bekännande kristna har sagt till mig, att: "I dag kan jag inte ta emot Kristus i min ande, men senare längre fram kanske jag kan få uppleva honom i mitt inre." 
Dessa människor vill inte lyssna till Guds Ord, där Jesus i sin bergspredikan, tydligt säger: "Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig."Matt. 5:48. Se symbolbilden här till höger.


Jesus Kristus uppmanar oss här i bibeltexten, att vi skall vara "fullkomliga" såsom Gud är "fullkomlig."  Det är inte mina Ord, utan det är Guds eget Ord, som talar till oss. 
Guds ord säger till dig, du som inte vill veta av Bibelns budskap, som talar om Jesus Kristus, i den helgade människans ande, att du skall vakna upp innan det blir för sent, och: "Så säger den helige Ande: I dag om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda er ande..."  Heb. 3:7-8. 
Guds Ord säger, att det är inte lätt för en människa, att bliva frälst och helgad. Lyssna till Jesus där han säger till dig: "Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, skola försöka att komma in och skola dock icke förmå det." Luk. 13:24.Jesus går så långt i sin frälsnings-förkunnelse så han tar fram en kamel, som en symbolbild till vår helgelse och säger: "Ja,  jag säger eder: Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike."  Matt. 19:24. Se symbolbilden här till vänster.
Jesus har i sitt frälsnings-budskap tydligt talat om "vetekornets död," såsom en förebild till den gamla människans död. Vi är uppmanade, att bliva, ett intet i oss själva, så att Gud och Kristus kan verka igenom oss.


Jesus gjorde det inte lätt för någon. Han talade alltid i sin förkunnelse om, att "göra bättring" och sade, "följ mig."  Mark. 1:14-15.
Mer än sextio gånger förekommer ordet "bättring" i nya testamentet. I dag har ordet bättring för de flesta människorna inom kyrkorna inte samma betydelse, som på Jesu tid. 
Djupet, höjden, bredden och längden, i ordet bättring, rannsakar icke längre, det upplyser icke längre, synden som är ifrån djävulen skrämmer inte syndaren, därför att ordet bättring har blivit kvävt i människans samvete och i henns ande med sömndroppar ifrån helvetet. 
Men för de helgade i Jesus Kristus har ordet bättring samma betydelse i dag, som det hade på Jesu tid! 
Lyssna! Bibeln berättar om en ung man, som frågade Jesus vad han skulle göra för att få Guds rike till arvedel. När Jesus hänvisade mannen till Guds bud, sade mannen att han hade hållit dessa bud sedan sin barndom, då sade Jesus till honom: Ett fattas dig: "Sälj allt vad du äger och dela ut åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig."  Luk. 18:18-27. 
Bibeln berättar, att när den rike mannen hörde, att han skulle offra det världsliga, alltså, allt det yttre, som han var bunden i, då blev han djupt bedrövad och gick bort ifrån Jesus. 
Men till dig, du som lever i dag finns det hopp. Ja, för var och en, som vill uppleva, frälsning och helgelse, säger himmelens Gud: "Vänden om till mig, så vill jag vända om till eder..."  Se symbolbilden här nertill höger. Mal. 3:7. 
Lyssna! Jesus säger ännu i dag, i sitt Ord, till den, som vill uppleva frälsning och helgelse: "Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro."  Se symbolbilden här nertill höger. Matt. 11:28.Du har enligt Guds Ord fått möjlighet, att få vara med ibland dem: "Som följa Lammet, varhelst det går."  Upp. 14:4. 
Du har samma möjlighet, att kunna ta emot Jesus Kristus i din ande och i ditt sinne, som aposteln Paulus. Du har samma möjlighet, att kunna ta emot Guds levande Ord och låta det bli ditt andliga liv. Du kan få uppleva samma andliga mirakel i din ande och i ditt sinne, som Paulus och alla de heliga och tillsammans med dem säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever (i) mig." Se symbolbilden här till höger.  Gal. 2:20. 


Om dessa helgade människor säger Bibeln, att: "De hava blivit friköpta ifrån människorna till en förstling åt Gud och Lammet. Och i deras mun har ingen lögn blivit funnen; de äro ostraffliga."  Se symbolbilden här ovan till höger. Upp. 14:4-5. 
Gud välsigne dig min vän, att du får nåd att ta emot Guds heliga sanningar och att ditt liv måtte förvandlas till ett Kristus-liv innan det blir för sent. 
Och så säger Guds Ord, att: "I dag om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan...Ty Guds Ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det åtskiljer...ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap."  Heb. 4:7, 12-13. 
Fridshälsningar

Gatumissionär Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1. Klicka här! 
                                                                                                                                        Upphovsratt