Se skillnaden på en felaktig tro och en rätt tro!


Guds Ord har talat samma budskap till människan i alla tider och säger: "Faren icke vilse, Gud låter icke gäcka sig. Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda."   Gal. 6:7.


Jag känner en gammal man, som lever helt för Guds Ord. Han är troende och frälst. Han berättade för mig, att han under den senaste tiden hade varit mycket sjuk och att han gång på gång enligt Guds löftesord bedit, att Gud av nåd ville göra honom frisk i Jesu Kristi namn, men inte fått något bönesvar.
Då prövningarna och motgångarna fortsatte och hans liv blev nästan outhärdligt så började han tvivla på Guds närvaro och han frågade Gud: "Varför får jag inget bönesvar?" 
Då svarade Gud honom och sade: "Jag vill visa dig, något stort och underbart, som Jesus Kristus gjort för dig. Du har fått bönesvar men du har låtit prövningarna och motgångarna förblindat din ande så att du inte kunnat se vad Jesus Kristus gjort för dig." 
Samtidigt öppnade Guds Ande hans andliga ögon och han fick se i en bild hur han och en annan man gick uppför en mycket brant backe. Han fick se, att den andre mannen, som gick vid hans sida hade samma svåra prövningar och samma motgångar och samma svåra lidande som han själv bar på.
Gud visade honom nu skillnaden på hans frälsta och helgade liv och den andre mannens ofrälsta liv. Och Gud sade till honom: "Du har fått Nåd av mig, att uppleva Frälsningens samt Helgelsens dyrbara gåva. Vilket den andre mannen, som går här vid din sida inte har fått upplevt."  Se symbolbilderna här nertill vänster.Den troende mannen fick nu tydligt, både höra och se hur den ofrälste mannen, som saknade frälsningen och Helgelsens dyrbara gåva svor och förbannade sin tillvaro för varje steg som han tog uppför backen. 
Han svor och förbannade både Gud och människor för de lidanden och pövningar, som han mötte. Och de negativa tankarna bara ökade hans lidanden. Se symbolbilden till vänster.Den frälsta och helgade mannen fick nu se vilken hjälp och välsignelse han fick uppleva i sin ande trots de motgångar, och de lidande han upplevde i köttet. Ja, han kände och upplevde hur Nåden, Friden och Glädjen jublade i hans ande.  Se symbolbilderna här till höger.

När vi lyssnar till berättelsen här ovan om de två olika männens liv då ser hur Jesu ord stämmer in där han säger: "Såsom du tror, så må ske dig."  Se symbolbilderna här ovan. Matt. 8:13.
Vi ser här i berättelsen hur det negativa föder fram de negativa, och förstör. Vi ser hur det negativa skapar ett helvete och försvårar tillvaron för människan. 
Den icke troende mannen kunde inte finna den Frid och den Glädje, som finns i Guds Ord. Han kunde inte finna Tålamodet och inte heller Tacksägelsens gåva. Den troende mannen fick när hans andliga ögon öppnades uppleva Frid och Glädje trots sina lidanden och han kunde tillsammans med Paulus och de Heliga tacka Gud för frälsningen och helgelsens budskap. Och så säger Guds Ord till oss: "Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus."   Se symbolbilden här ovan till höger. 1 Tess. 5:16-18.Bibeln lär, att en felaktig tro kan framkalla fruktan och ångest och på så sätt förstöra ett helt människoliv. Det framgår mycket tydligt i berättelsen om Job. Bibeln berättar, att Job erkände, att han trodde mer på det negativa än på Guds löftesord och sade: "Ty det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, det kommer över mig."   Job. 3:25.
Bibeln talar om att det människan sår det får hon också skörda. Job sådde negativa tankar och han fick skörda vad han själv hade sått. Han, trodde inte, att det goda, som Gud givit honom, skulle förbliva, utan han fruktade, att lyckan skulle vändas till olycka, och det skedde så som Job trodde.
Bibeln berättar, att Job förlorade sina egendomar, han förlorade sin hustru och sina barn. Ja, Job förlorade allt, på grund av Tvivel och Otro. Tvivlets Ande och Otrons Ande är ifrån djävulen och dessa negativa Andar släppte Job in i sitt sinne och in i sin ande och de förstörde allt för honom. Se symbolbilden här ner till vänster.
Job hade sått fruktan och ångest och han kunde inte undkomma följderna av det som han själv hade sått, han fick uppleva det som Jesus sade till sina lärljungar, att: "Såsom du tror, så må ske dig."   Job trodde på det negativa och det skedde såsom han trodde.  Matt. 8:13.
Jesus varnade för dessa onda Andar och sade, att: " Tjuven (likamed djävulen) kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra."   Joh. 10:10. Se symbolbilden här ner till vänster.I samma bibeltext sade Jesus, att: "Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog."   Se symbolbilden här till höger. Joh. 10:10.


Nutidsmänniskan begår samma synd i dag, som de första människorna - synden, att tvivla på Guds löften, synden, att tvivla på Guds Ord och på Guds godhet. Många bekännande kristna vårdar i dag, Otron och Tvivlets Andar, som något dyrbart, och det hemska är, att många av de onda Andar, som är från djävulen har blivit Ett med den ljumma kristne i hennes vardagsliv. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Bibeln säger, att om du har en rätt tro på Guds Ord och på Jesus Kristus, då har Guds Ord och Kristus herraväldet över ditt liv. Till sina lärljungar sade Jesus: "Se jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada."   Se symbolbilden här ovan till höger. Luk. 10:19.
Det är många, som frågat mig och sagt: "Vad skall vi göra för att kunna tro rätt och hålla fast vid tron?"   Svaret finns i fortsättningen av Jobs liv. Bibeln berättar, att Job omvände sig, han började tänka rätta tankar. I sin fattigdom, sjukdom och i sin nöd och förtvivlan beslöt han sig för att vinna seger över mörkrets makter.
Job började med, att erkänna sina synder och sina svagheter och erinrade sig att han hade sagt: "Vad jag fruktade för kommer över mig." Job upptäckte, att det var han själv, som bjudit in "Fruktan  och Otrons Ande" i sin ande. Job var inte rädd för att erkänna, att han hade trott fel. Han gav inte Gud eller någon människa skulden för, att han hade trott felaktiga tankar. Job började förstå Guds mening med hans liv. Han förstod, att Gud hade prövat hans tro och sade, att: "Han vet ju, vilken väg jag har vandrat, han har prövat mig, och jag har befunnits lik guld."  Job. 23:10.
Aposteln Petrus säger ang. en rätt tro: "Om eder tro håller provet - vilket är mycket mer värt än guldet."    1 Petr. 1:7.

Det fanns guld i Job. Det finns guld i varje människa. Men problemet är, att befria det, som är fängslat och bundet i vår ande. Se symbolbilden här ovan till vänster.


Mitt i sitt lidande och i sin nöd började Job tro på, att Gud var mäktig, att befria honom. Job förtröstade på Gud och sade, att: "Jag vet, att min förlossare lever."Job 19:25.
Tron på, att Gud var mäktig, att befria Job, växte mer och mer och till slut säger Job till Gud: "Ja, jag vet, att du förmår allt och att intet som du besluter är dig för svårt. Vem var då jag, som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade ju om vad jag icke begrep, om det som var mig för underbart och det jag ej kunde förstå. Men hör nu, så vill jag tala; jag vill fråga dig, och du må giva mig besked. Blott hörsägner hade jag förnummit om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Därför tager jag det tillbaka och ångrar mig i stoft och aska."  Job. 42:1-6.
Vad händer med en människa, som omvänder sig till Gud? Bibeln visar, att: "Då nu Job bad för sina vänner, upprättade HERREN åter honom själv; HERREN gav Job dubbelt igen mot vad han förut hade haft."   Job. 42:10.
När vi läser berättelsen om Job kan vi tydligt se, skillnaden, mellan seger och nederlag, och det är alltid en fråga om tro. Gud kunde inte göra någonting för Job så länge han tvivlade på Guds godhet. Men när Job vände om och trodde på Guds löften då välsignade Gud honom dubbelt upp.  Gud kan inte göra någonting så länge vi tvivlar på honom. Gud kunde inte göra någonting när Israels barn vägrade, att tro på honom.
Många av Israels folk kom inte in i löfteslandet och det: "Var för otros skull, som de icke kunde komma ditin."  Heb. 3:19.
Bibeln säger, att när Jesus kom till sin fädernestad bemöttes han med förakt: "Och för deras otros skull."   Kunde han  icke där göra några kraftgärningar. Matt.13:58.
Gud säger här i de olika bibeltexterna, att vi själva får ansvara, för, vad vi väljer att tro. Gud, som är trofast och inte kan svika, Han ansvarar för sina löften.
Min vän det finns hopp för alla människor ty i sin stora Nåd sände Gud sin Son Jesus Kristus för att han skulle frälsa och helga oss till en Guds avbild. Du kan få uppleva samma mirakel som Paulus ty han fick nåd, att tro på Guds löften om Jesu Kristi kraft till frälsning och helgelse, och han vittnar om det andliga miraklet och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20. 
Hälsar Gatumissionär Bror Espegren
Tillbaka till sida 1. Klicka här!
                                                                                                                                   © Upphovsratt