Frikyrka: Den Apostoliska Kyrkan!


Bibeln berättar, att innan syndafallet var människan lycklig glad och fri. Bibeln berättar, att samtidigt när Gud skapade människan, då skapade han henne, med en fullkomlig fri vilja. Det betyder, att varje människa har rätt att själv få bestämma och leva sitt liv såsom hon själv vill leva det, ty Gud tvingar ingen människa till att vara bunden. Ty allt som kommer ifrån Gud frigör och löser människan i motsats till djävulen, som fängslar och binder henne i allt som hör världen till.
När Gud hade skapat människan med en fri vilja, så måste Gud pröva människans kärlek och trofasthet. Ty om kärleken, och trofastheten till Gud, inte prövas, då har kärleken och trofastheten inte något värde. Se symbolbilden på de ljumma kristnas liv här ner till vänster.
Bibeln berättar, att Gud tydligt varnade människan och sade till henne, att: "Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta. Men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav skall du döden dö."    1 Mos. 2:16-17.
Människan fick alltså fritt äta av Livets Träd hur mycket hon önskade. Hon fick fritt äta av de guddomliga frukterna, som består av Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Se symbolbilden här ner till höger.
Gud varnade människan mycket tydligt för att äta av Kunskapens träd på gott och ont, ty Gud sade, att om hon åt av blandningen, av gott och ont, som finns i Kunskapens träd då skulle hon dö andligt och komma bort ifrån Gud. Se symbolbilden här ner till vänster.          Djävulens avbild.

               Guds avbild.Bibeln berättar för oss hur djävulen kom till Eva i en ljusets skepnad och använde sig av en halvsanning. Han kom,  som en slingrande orm, en orm, som slingrar sig fram och tillbaka i Ordet, mellan ljus och mörker, mellan sanning och lögn. Han använde lögnen, som kan ändras och vändas åt alla olika håll såsom det passar honom. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Lägg märke till, att djävulen är en lögnens mästare, ty med ett enda litet ifrågasättande, och med en till synes mycket oskyldig fråga kunde han lura Eva då han sade till henne:"Skulle då Gud hava sagt: I skolen icke äta av något träd i lustgården?" 
"Eva svarade djävulen och sade: Vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården,
(se symbolbilden här ovan till höger) men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, på det att I icke mån dö."   Se symbolbilden här ovan till vänster.
Då ljög djävulen och han sade till Eva:
"Ingalunda skolen i dö; men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån, vad gott och ont är."   1 Mos. 3:1-5.
Djävulen har inte bråttom,
han är en skicklig psykolog och han vet, att det kommer an på tiden, att den halvsanning som han sått ut, den kommer att slå rot och med tiden mogna. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Tvivlet som satan sått, trängde djupt in i Evas ande och in i hennes tankar. Och det tragiska inträffade. Eva trodde på satans lögn, och hon: "Såg, att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd, och hon tog av dess frukt och åt..."   1 Mos. 3:6. 
I Jesaja kan vi läsa om satans högmod. Vi ser hur satan gång på gång, åberopar JAGET. Genom profeten Jesaja säger himmelens Gud till honom: "Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Det var du som sade i ditt hjärta:
Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste."Jes. 14:12-14.
Tänk vad sött
jaget smakar! Vad underbart, att bli något stort! Högmodets ande, tog sin boning i Evas ande och högmodet blev själva nyckeln till människans, jagiska, själviska, egoistiska paradis. 
Djävulen började med att ställa en tvivelaktig fråga - och han slutar med ett påstående, - där han menar, - att den förbjudna frukten, - som är olydnad inför Gud, - skall föra människan till en större frihet - och ge människan kraft till ett rikare liv???
Hur många är det inte idag, som handlar på samma sätt som Eva, då de lyssnar till djävulens halvsanningar.
Ja, tänk vad underbart, att få göra det, som man själv vill! 
Bibeln och Jesus Kristus vittnar om, hur satans ande, i ljusets skepnad, tagit sin boning i de ljumma kristnas ande. Bibeln visar oss, att jaget och själviskhetens ande bevisligen har tagit sin boning i de ljumma kristnas ande, ty Jesus Kristus säger tydligt till dessa människor. "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm.  Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.
Du säger ju:  Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken."  Se symbolbilden här ovan till vänster.  Upp. 3:15-17.
Vi ser i de olika bibeltexterna hur satan i samband med syndafallet har omskapat människans ande, från Guds avbild, till djävulens avbild. 1 Mos. kap. 3.
J
a, efter syndafallet kastar sig en hel kedja av frågor över människan.
Varför skall det vara sådana begränsningar i mitt liv?
Har Jag inte rätt att vara fri? 

Se de ljumma kristnas frihet i symbolbilden här ovan till vänster.


Låt oss se sanningen, som sanningen är! Efter syndafallet talar Bibeln tydligt om: "Guds barn och djävulens barn." 1 Joh. kap. 3. Se symbolbilderna längst upp i dokumentet här.


Bibeln visar oss, att alltsedan syndafallet har människan på olika sätt sökt efter befrielse från smärta och sorg. Under 4000 år i det gamla testamentet har människan på olika sätt sökt, att komma tillbaka till det förlorade Paradiset, men ständigt misslyckats.
Människan har sökt efter en sann frid och en sann glädje, som ingen kan rubba - men ständigt och gång på gång har hon på grund av felsteg misslyckats. Bibeln visar tydligt,  att vi förblir fängslade såsom fågeln i sin bur. Ty genom dagliga efterlåtenheter, som kan förefalla oss små och betydelselösa, bilda de ändå ett burgaller, mot vilka, vår andes längtans vingar förgäves flaxa.  Se symbolbilden här till vänster.Det finns bara en väg till det andliga livet och den andliga friheten, som vi söker!
Jesus talade till sina lärljungar om den vägen och sade till dem, att: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."   Joh. 14:6.
Jesus hänvisar här i bibeltexten och säger, att: "Ingen kommer till Fadern utom genom mig."   Vem är då Jesus? Jo, Bibeln säger om Jesus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."  Jesus är alltså Guds Ord, som är: "Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v. Se symbolbilden här ovan till höger.  Upp. 19:13.
Jesus förklarade för sina lärljungar och sade till dem, att om de ville bli fri ifrån djävulens avbild, så: Måste de födas på nytt i sin ande med Guds Ord. Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 3:7.
Jesus förklarade för sina lärljungar och sade, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Luk. 17:21. 
För att vi inte skulle missförstå hur den nya födelsen skulle gå till tog Jesus fram ett Vetekorn, som en symbolbild och sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."  Se symbolbilden här ovan till höger.Joh. 12:24.
Jesus upplyste sina lärljungar tydligt om, att "det nya livet" i Vetekornet finns dolt i Vetekornets inre. På samma sätt är "det nya livet" dolt inne i människans ande - ty Jesus sade till sina lärljungar, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Luk. 17:21. I sin liknelse jämför Jesus det fängslade Guds-riket i människans ande med livet, som finns dolt i "Vetekornet."
I sitt sökande efter Guds-rike i sitt inre upptäckte Paulus, att han hade en yttre och en inre människa. I sitt brev till Romarna säger han om den yttre världsliga människan ligger i strid med den inre andliga människan. Se förklaring. Klicka här!
För att kunna finna frigörelse från det yttre människan måste vi ta emot Guds Ord i vår inre andliga människa, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje, o.s.v. Se symbolbilden här ner till höger.Bibeln visar oss, att Jesus Kristus är det Levande Ordet, och: "Det namn han har fått är Guds Levande Ord." Upp. 19:13.  Se symbolbilden här till höger.
Jesus Kristus är alltså detsamma, som Guds, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Trofasthet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v.
Lyssna! Bibeln säger, att: "Alla dem som togo emot honom (alltså de som tog emot Guds Ord, dem) gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn, (alltså namnet, som är Guds Ord)." Joh. 1:12.  Se symbolbilden här till höger.Frälsningen och Helgelsen, som vi behöver för att kunna födas till ett nytt andligt liv finns i Guds Ord. Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 1:1-5. 
I sin bergspredikan sade Jesus Kristus: "Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig."Matt. 5:48.
Det är omöjligt, att kunna vara fullkomlig, om vi saknarKristus och Guds Ord i vår ande.
I Jesus Kristus finns fullkomligheten. Det betyder, att i Jesus Kristus finns alla de Goda Andarna, som finns i Guds Ord. När vi i tro tar emot Jesus Kristus i vår ande då tar vi emot den andliga fullkomligheten, som finns hos Gud. 
Vi är enligt Bibeln uppmanade, att älska våra medmänniskor. Om du saknar Kärlekens Ande i vår ande, hur skulle vi då kunna älska våra medmänniskor och våra motståndare med Guds Kärlek? Om vi saknar Renhetens Ande i vår ande, hur skall vi då kunna leva i renad från synden?  Om vi saknar Rättfärdighetens Ande i vår ande, hur skall vi då kunna leva i rättfärdig inför Gud och inför människor? Om vi saknar Friden och Glädjens  Ande i vår ande hur skulle vi då kunna känna den Frid och den Glädje, som är ifrån Gud? O.s.v.
När aposteln Paulus vaknade upp i sin ande och såg, att Jesus Kristus är Guds Levande Ord, då tog Paulus emot Kristus i sin ande och sade, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20.
När Paulus säger, att: Kristus lever i honom så betyder det, att Guds Ord Lever i honom. Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln säger om Guds Ord, att:  I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed. Joh. 1:4-5.
Symbolbilden här ner till höger är att likna vid "vetekornet" som Jesus talade om i sin liknelse. Alltså ett vetekorn, som inte har dött. Joh. 12:24.
Och därför sade Jesus till sina lärljungar, att: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder:  Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver  det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken  frukt." Joh. 12:24.Människans ande här till höger kan inte bära någon frukt därför att de goda Andarna, som är ifrån Gud är bundna av mörkrets makter. Se symbolbilden här till höger.


Bibeln berättar, att i samband med syndafallet förvandlades människans ande till ett dödsrike. Vi ser här ovan till höger i symbolbilden hur djävulen bundit de goda Andarna i människans ande med de Onda Andarna, som är ifrån djävulen.
Aposteln Paulus upplevde hur de onda Andarna låg i strid med de goda Andarna i sin ande och i sitt brev till Romarna säger Paulus i vanmakt och förtvivlan, att: "Det goda som jag vill, gör jag icke; men det onda, som jag icke vill, det gör jag." Rom. 7:19. Se symbolbilden här ovan till vänster samt till höger.
Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."  Se symbolbilden här ner till höger.  Joh. 15:5.
Paulus erkände, att han ville göra det goda, men han saknade Jesus Kristus i sin ande och han hade i sig själv ingen makt över djävulen, som var verksam i hans ande. Se symbolbilden här ovan till vänster samt till höger.
Profeten Jesaja talade om djävulens makt över människan och sade: "...han som aldrig frigav sina fångar."Jes. 14:17.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln berättar om, att när Jesus Kristus hade vunnit en fullkomlig seger på Golgata då gick han ner i dödsriket och predikade frihet för de fångna. Se det andliga dödsriket i symbolbilden här ovan till vänster samt till höger. 1 Pet.  3:19.
Bibeln säger om Jesus, att: "I anden gick han ock åstad och predikade för de andar, som höllos i fängelse."  Se symbolbilden här ovan till vänster samt till  höger. 1 Pet.  3:19. 
Aposteln Paulus upplevde, att han inte i sig själv kunde bli fri ifrån djävulen och säger i förtvivlan och i vanmakt: "Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?"  Rom. 7:24.Paulus hade läst om, att Jesus sagt till sina lärljungar, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."  Joh. 15:5.
Paulus fick nåd, att se, att endast Jesus Kristus har makt, att hjälpa honom och han förstår, att om han ödmjukar sig och tillåter, att Jesus Kristus, som är Guds Levande Ord får komma in i hans sinne och in i hans ande då kommer Jesus, att befria de goda Andarna, som är fängslade där och samtidigt upplever Paulus, att han blir befriad och säger, att befrielsen från synden finns: "Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre!"  Se symbolbilden här till höger.  Rom. 7:25.I brevet till Galaterna vittnar Paulus om sin frälsning och helgelse och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Den befrielse, som Paulus fick uppleva kan även du få uppleva om du tar emot Jesus Kristus i ditt sinne och i din ande. Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20.


I symbolbilden här ovan ser vi hur Jesus Kristus har korsfäst de onda Andarna i den frälsta och den helgade människans ande. Samtidigt har Jesus Kristus löst och frigjord de goda Andarna. Se symbolbilden här till höger.
När Jesus bad för sina lärjungar och för alla dem, som tror på honom, sade han till sin Fader, att: "De Ord, som du har givit åt mig, har jag givit åt dem." Joh. 17:8. Se symbolbilden här till höger.När bibeltexten säger, att: "Gud sände sin Son i syndig kötts gestalt"  så betyder det, att Gud sände sin Son Jesus Kristus in i Paulus fördärvade syndiga ande. Och när Jesus kom in i Paulus ande då måste mörkrets makter fly. Se symbolbilden här nertill höger. 

I samma stund, som Paulus fick uppleva det andliga miraklet, då Jesus tog sin boning i honom säger han i sitt brev till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här till höger.
Bibeln säger, att Gud sände Jesus för, att han med Guds Ord i vår ande skulle visa oss vägen tillbaka till den Guds avbild, som vi hade i vår ande innan syndafallet. Se symbolbilden här till höger.
Till sina lärljungar sade Jesus: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."  Joh. 14:23. Se symbolbilden här till höger.Om Jesus Kristus inte får ta sin boning i människans ande med Guds Ord då finns det inget, i hela världen som kan Frälsa och Helga henne. Se symbolbilden här ovan till höger.
Skillnaden mellan Jesu Kristi Frälsning och Helgelseverk och Hinduismen, Buddhismen, Islam och De Kinesiska Vishetslärorna samt Judendomen är, att Jesus Kristus reparerar inte den gamla människan, som de gör, utan Jesus säger i sitt Ord: "Se, jag gör allting nytt!"   Upp. 21:5. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Det finns bara en enda i hela skapelsen, som fått förtroendet och den allvarliga uppgiften ifrån himmelens Gud, att återställa människans ande så att den passar in i Guds himmel och det är Jesus Kristus. Och så säger Guds Ord om Jesus Kristus, att: "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland männisor givet, vilket vi kunna bliva frälsta."  Apg. 4:12. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Vidare säger Guds Ord om Jesus Kristus, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven I verkligen fria." Joh. 8:36. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Fridshälsningar

Gatumissonär
Bror Espegren
Till sidan 1.
                                                                          
© Upphovsratt