Frikyrka: Den Apostoliska Kyrkan! Det är tusentals präster och predikanter samt bekännande kristna genom tiderna och särskilt i vår tid, som aldrig har förstått vad Jesus menar då han säger, att vi måste födas på nytt. 
Bibeln berättar, att på Jesu tid fanns det en man som hette Nikodemus: "Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: Jesus, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom. Jesus svarade och sade till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike. Nikodemus sade till honom: Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas? Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike. Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande." ..Joh. 3:2-6.
Bibeln berättar att Nikodemus var en mycket lärd man, han var lärare, men trots sin kunskap så förstod han inte vad Jesus menade med, att bli född på nytt. Och i sin andliga okunnighet frågade han Jesus: "
Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas?" ..Joh. 3:2-6.
Jesus blev mycket förvånad då han hörde hur andligt förblindad Nikodemus var. Och han sade till Nikodemus: "Är du Israels lärare och förstår icke detta?"..Joh. 3:10.
Jesus menade, att såsom lärare i Guds Ord borde Nikodemus känt till, att Gud före syndafallet hade skapat människan, utan synd till sin avbild. Nikodemus borde förstått, att vi i samband med syndafallet hade förlorat denna andliga gudsbild och gemenskap med Gud och Guds heliga Ord. Och att vi därför måste födas på nytt.
Tyvärr så är Nikodemus inte ensam om att vara andlig förblindad, utan han delar denna andliga förblindelse med tusentals präster och predikanter när det gäller Jesu Ord där han säger, att: "Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike." ..Joh. 3:3.
Bibeln lär, att det är omöjligt för oss människor, att kunna förstå Bibeln och Guds ord, om vi saknar den helige Andes hjälp i vår ande. Och det var därför som Jesus sade, att: "Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder."..Joh. 14:26.
Ja, hur många är det, som utan den helige Andes hjälp kan förstå vad Jesus talar om där han säger till Nikodemus, att: "
Sannerligen, sannerligen säger jag dig:
Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike?"
Den andliga förklaringen säger, att: Ofta används Guds Ord, symboliskt med "vatten."
T. ex. när Jesus samtalde med den samaritiska kvinnan då sade Jesus till henne, att: "Förstode du Guds gåva, och vem den är som säger till dig: Giv mig att dricka, så skulle istället du hava bett honom, och han skulle då hava givit dig Levande Vatten."   Se det levande vattnet i symbolbilden här ner till höger.  Joh. 4:10. 
När Jesus sade till Nikodemus, att: "Om en människa icke bliver född av vatten och ande." ..Så betyder det, att om en människa inte blir född av Guds Ord, som är, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Givmildhet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o,s,v.  Och om den helige Ande inte ger liv i Ordet, så kan hon inte komma in i Guds Rike. Se det andliga levande vattnet i symbolbilden här ner till höger. 
Bibeln säger om den andliga födelsen, att: "Alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;  (Vilket betyder, att tro på hans Ord. Upp. 19:13.) och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. (Som är Ordet. Joh. 1:1-5.) Och Ordet vart kött och tog sin boning
i oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."...Joh. 1:12-14.
Aposteln Paulus, som tagit emot Guds Ord och Jesus Kristus i sin ande fick se Guds härlighet. Ty i brevet till Galaterna säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."..Gal. 2:20.
Bibeln visar oss, att medlemskapet i den kyrka, som Jesus Kristus grundlade år 33 på Pingstdagen, börjar med, att vi tar emot Guds Ord i vår ande, som är Guds Tempel, ty Jesus Kristus säger, att: "Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike."  Se symbolbilden här ner till höger.    Joh 3:2-6.
Och så säger Guds Ord, att i det Tempel som Jesus Kristus skapat i människans ande år 33 på Pingstdagen finns inga olika läror eller olika åsikter. Utan där råder en evig andlig gemenskap, ty Guds Ord säger om de Helgade, att: "Om vi vandrar i ljuset, såsom Kristus är ljuset, så hava vi gemenskap med varandra." ..Se symbolbilden här ner till höger.  1 Joh. 1:17.
Bibeln säger, att alla dem som är helgade genom Jesus Kristus och helgade genom Guds Ord de har sin gemanskap i Guds, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Givmildhet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o,s,v...Se symbolbilden här ner till höger.
Aposteln Paulus fann Frälsningen och Helgelsen i Namnet Jesus Kristus, som är: "Guds Levande Ord."...Upp. 19:13. 
Bibeln lär, att om vi saknar eller tar bort något av Guds Ord i vår ande - då kan vi inte bli frälsta eller helgade. Ty det är själva Ordet Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Givmildhet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v, som frälsar och helgar oss. 
Bibeln lär, att i samband med syndafallet förvandlades människans ande till ett dödsrike. Men när Paulus tillät, att Jesus Kristus - som är Guds Ord, fick komma in, i hans andliga dödsrike då fick Paulus uppleva den andliga uppståndelsen från de döda. Och då som först kunde Paulus i sitt brev till Galaterna säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus (det heliga Guds-Ordet) lever i mig." ..Se symbolbilden här ner till höger. Gal. 2:20. 
Guds ord säger, att:
"Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud."  Det var därför som Jesus sade till Nikodemus och samma säger han oss i dag, att: "I måsten födas på nytt." ..Joh. 3:7. 


Bibeln berättar om Filippus, att han ville uppleva och se Gud, därför frågade han Jesus och sade till honom: "Herre, låt oss se Fadern, så hava vi nog. Jesus svarade honom: Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus?  Den som har sett mig, han har sett Fadern." ..Se symbolbilden här ovan till höger...Joh. 14:8-9. 
Det betyder, att om människan omvänder sig och blir född på nytt i sin ande, då kan hon få se Gud och Kristus, ty Bibeln säger om de Helgade i Kristus, att: "Ordet tog sin boning
i oss, och vi sågo hans härlighet,vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."..Joh. 1:14.
Till alla dem som vill komma in i Guds rike sade Jesus:
"Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom." ..Se symbolbilden här ovan till höger...Joh. 14:23. 
Som vi ser här ovan i bibeltexterna så uppenbarar sig Gud och Jesus Kristus i själva Ordet, som är, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Givmildhet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o,s,v. Det betyder, att när Jesus säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom." Så är det Ordet Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, o.s.v, som tar sin boning i vår ande.
Frälsningen och Helgelsen, som vi behöver för att kunna födas till ett nytt andligt liv finns endast i Guds Ord...Se symbolbilden här ovan till höger...Joh. 1:1-5. 
I sin bergspredikan uppmanade Jesus Kristus oss och sade: "Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig."..Se symbolbilden här ovan till höger...Matt. 5:48.
Bibeltexterna här ovan visar oss, att det är omöjligt, att kunna vara fullkomlig, om vi saknar Jesus Kristus och Guds Ord i vår ande. 
I Jesus Kristus finns fullkomligheten. Det betyder, att i Jesus Kristus finns alla de Goda Andarna, som finns i Guds Ord. När vi i tro tar emot Jesus Kristus i vår ande då tar vi emot den andliga fullkomligheten, som finns i Gud. 
Vi är enligt Bibeln uppmanade, att älska våra medmänniskor. Om vi saknar Kärlekens Ande i vår ande, hur skulle vi då kunna älska våra medmänniskor och våra motståndare med Guds Kärlek? Om vi saknar Renhetens Ande i vår ande, hur skall vi då kunna leva i Renhet ifrån synden?  Om vi saknar Rättfärdighetens Ande i vår ande, hur skall vi då kunna leva i Rättfärdig inför Gud och inför människor? Om vi saknar Friden och Glädjens  Ande i vår ande hur skulle vi då kunna känna den Frid och den Glädje, som är ifrån Gud, o.s.v? 
När Paulus sade, att: "Kristus lever i mig."  Så betyder det, att Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Givmildhet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o,s,v, lever i honom. Se symbolbilden här ovan till höger.
Tyvärr så är det många i vår tid som inte förstår eller vill förstå sanningen i Guds Ord, utan i sin okunnighet trampar de Guds heliga sanningar under sina fötter och istället för att komma till det Tempel, som Jesus Kristus skapat i människans ande år 33 på Pingstdagen så har de under 2000 år byggt och skapat tusentals olika läror och kyrkor samt en mängd religiösa rörelser. Om dessa säger Jesus, att: "I viljen icke komma till mig"  (till det andliga Templet som jag skapat i människans ande år 33 på Pingstdagen.) "för att få liv. Jag tager icke emot pris av människor; men jag känner eder och vet att I icke haven Guds kärlek i eder. Jag har kommit i min Faders namn, och I tagen icke emot mig; kommer en annan i sitt eget namn,"  (Såsom Katoliker, Lutheraner, Baptister, Pingstvänner, Jehovas Vittnen, Livets Ord, Adventister, Ekumeniska kyrkorna, o.s.v. Dem) "skolen I nog mottaga." ..Joh. 5:40-43.
I brevet till Korintierna måste aposteln Paulus allvarligt varna människorna för splittring och han tillrättavisa dem och uppmana dem, att bygga rätt på den sanna grunden, som är Kristus. I brevet säger han, att: "Jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn, att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt." 

"Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina bröder, att tvister hava uppstått bland eder. Härmed menar jag att bland eder den ene säger: Jag håller mig till Paulus, den andre: Jag håller mig till Apollos, en annan: Jag håller mig till Cefas, åter en annan: Jag håller mig till Kristus.  -- Är då Kristus delad? Icke blev väl Paulus korsfäst för eder? Och icke bleven I väl döpta i Paulus' namn?" ..1 Kor. 1:10-13.


Tyvärr så visar historien oss tillsammans med Bibeln, att Guds Varningar har under ca 2000 år trampats under de olika kyrkornas fötter. Ty fortfarande i vår tid säger man, att: "Jag håller mig till den Katolska Kyrkan. En annan säger. Jag håller mig till den Lutherska kyrkan. Andra åter säger. Jag håller mig till Pingstvännerna. En annan säger. Jag håller mig till de Ekumeniska kyrkorna, o.s.v.)" 
Att aposteln Paulus hänvisar till Guds Ord som säger: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?"  Det bryr man sig inte om...1 Kor. 3:16
Inte heller bryr man sig om, att Gud säger genom aposteln Paulus, att: "Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet ären I." ..1 Kor. 3:16-17.
Många bekännande kristna har tyvärr inte förstått Jesu Kristi budskap, som handlar om att bli född på nytt i anden, och därför lever de kvar i sin gamla människa och bygger i strid mot Guds ord sina kyrkor av sten och trä. Aposteln Stefanus skiljer tydligt på det Gamla Testamentets kyrkor och det Nya Testamentets Kyrka, och säger, att: "Det var Salomo som fick bygga ett hus åt HERREN."   Därefter säger Stefanus då det gäller det Nya Testamentet, att: "Den Högste bor icke i hus som äro gjorda med händer." ..Apg. kap. 7.
På flera ställen talar Guds Ord om, att människans ande skall vara ett Tempel åt Gud. När Jesus Kristus sade på Korset, att: "Det är fullbordat!" ..Då nådde det gamla testamentets offertjänst sitt slut. Aldrig mer skulle präster eller predikanter göra tjänst i en jordisk helgedom, ty Jesus Kristus blev då präst efter en ny ordning i den helgade människans ande. Det levitiska prästadömet var tillända. Joh. 19:30. 
Den Kristna helgedomstjänsten är en helig andlig huvudpunkt i den kristna läran. Guds ord lär tydligt och klart, att Jesus Kristus och ingen annan är överstepräst i den helgade människans ande. Han är en evig sann tjänare i den andliga helgedomen, vilken himmelens Gud uppfört igenom Jesus Kristus och inte igenom någon människa...Se symbolbilden här ovan till höger...Hebr. 8:1-2.
Att bli född på nytt i sin ande, innebär en förvandling, där vi lämnar den världsliga världen och övergår till den andliga världen, ty Jesus sade mycket tydligt till Pilatus, då Pilatus påstod, att Jesus var: "Judarnas konung? , att: " Mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, så hade väl mina tjänare kämpat för att jag icke skulle bliva överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike icke av denna världen." ..Joh. 18:33-36.
Du som läser detta dokument kan redan nu i denna stund få uppleva Guds härlighet i din ande, ty Bibeln säger, att: "Alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."    Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1:12-13. 
Som andliga människor behöver vi äga Jesus Kristus i vår ande. Bibeln säger, att den Frid och den Trygghet och Kärlek, som vi  söker, den finns i vårt inre. Ty Jesus sade till sina lärljungar, att: "Guds rike är invärtes i eder." ..Se symbolbilden här ovan till höger.  Luk. 17:21. 
Vidare säger Jesus Kristus till dem, som tagit emot Guds Ord i sin ande, att: "Om någon törstar, så komme han till mig och dricke. Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av Levande Vatten  flyta fram, såsom skriften säger." ..Se symbolbilden här ovan till höger...Joh. 7:37-38.
Jesus säger mycket tydligt, att: "Mig förutan kunnen I intet göra." ..Joh. 15:5.
Det betyder, att om vi saknar de goda Andarna, som är ifrån Gud, inneboende i vår ande, då finns det inget som kan frälsa eller helga oss till en ny andlig skapelse. Ty det är endast dessa goda Andar levande och verksamma i vår ande, som är grunden till ett nytt andligt liv och som kan skapa gemenskap med Jesus Kristus och himmelens Gud
Lyssna särskilt till Jesu bön där han beder till sin Fader och säger: "Jag beder, att de alla må vara ett och att, såsom Du Fader, är i mig och jag är i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro, att du har sänt mig. Och den härlighet, som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett."  Se symbolbilden här ovan till höger.Joh. 17:21-22.
Tyvärr är det många bekännande kristna, som inte vill vara Ett med Jesus Kristus och himmelens Gud. Och särskilt inom Ekumeniken har de antikristliga med djävulens hjälp ändrat på Jesu bön. Ty de påstår helt i strid emot Guds ord att Jesus skulle sagt i sin bön, att de skulle bliva ett. Men det står inte på något ställe i bibeln, att de skulle bliva ett, utan vara ett.
Det är en stor skillnad, att vara Ett med Gud. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Och att med tiden, bli Ett med Gud.  Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Lägg särskilt märke till, att Jesus säger i sin bön till sin Fader, att: "...de Ord, som du har givit åt mig, har jag givit åt dem..."   Se symbolbilden här ovan till höger... Joh. 17:8. 
Jag ber till himmelens Gud i Jesu Kristi namn, att han må välsigna var och en, som läser detta budskap, att Ni måtte få nåd, att förstå allvaret i detta heliga budskap innan det blir för sent. 
Och så säger Guds Ord till dig, att: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda Er ande...Ty Guds Ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det åtskiljer...ande, och märg och ben; och det är en domare över...(andens) uppsåt och tankar. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbarat för hans ögon; och inför honom skola vi göra räkenskap." ..Heb. 4:7, 12-13. 
Se vidare förklaring till medlemskap i det Tempel, som Jesus Kristus skapat och som apostlarna tillhörde.  Klicka här!
Vänliga hälsningar samt Fridshälsningar 

Gatumissionär
Bror Espegren
                                                           
C: Upphovsratt