LIVETS MENING


Människor har i alla tider ställt följande frågor: 
1: "Var kommer vi ifrån?
2: "Varför föds vi hit till denna värld?
3: "Varför är vi här?Bibeln talar tydligt om människans föruttillvaro. Den talar tydligt om: 1: "var vi kommer ifrån"
I skapelseberättelsen kan vi se, att Gud skapade människan till sin avbild. 1 Mos. 1:27.  Se symbolbilden här till höger. 
Bibeln säger om Gud, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud." Se symbolbilden här till höger. Joh. 1:1-5.Gud är det Levande Ordet, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln säger om Guds Ord, att: "I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Joh. 1:4-5. 
Det var alltså med dessa Guds-Ord, som Gud skapade människan till sin avbild, då sade han till sina änglar: "Låt OSS göra människan till VÅR avbild."Se symbolbilden här ovan till höger. 1 Mos. 1:26-27.Många människor talar om, att Gud skapade människan med en själ. Men ordet själ finns inte nämnt i Bibelns skapelseberättelse. Ty när aposteln Paulus beskriver hur Gud skapade människan säger han till Efesierna, att Gud skapade människan, med endast en: "Kropp och en Ande."  Efe. 4:4. 
Samtidigt upplyser Bibeln oss om, att när Gud skapade människan, då skapade Gud först en kropp, men kroppen saknade Liv. Se symbolbilden här till vänster.Efter att Gud hade skapat kroppen, införde Gud sin Ande, tillsammans med de olika goda änglarnas Andar, i människans ande. De goda änglarnas Ande nämns vid namn:  Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande,Givmildhetens Ande,Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v. Och med dessa goda Andar i människans ande fick människan ett andligt liv. Se symbolbilden här till höger. 
Och människan blev en levande varelse. Hon blev en avbild av Gud. Se symbolbilden här till höger. 
Det andliga livet i människans ande kom kom icke ifrån jorden inte heller från fysiska krafter, utan Bibeln säger, att människans liv kom ifrån Gud. Se symbolbilden här till höger. Joh. 1:1-5.  Joh. 4:24.I samband med syndafallet förlorade människan kontakten med Gud.
Bibeln berättar, att människan bodde i Eden, i Guds lustgård. Människan var uppfylld med hela Guds härlighet. I brevet till Efesierna säger Paulus om detta Guds Paradis, att: "Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag."Se symbolbilden här ovan till höger. Efe. 1:3-5. 
Ja, människan var lycklig glad och fri. Men Bibeln berättar, att samtidigt då Gud skapade människan, då skapade han henne, med en fullkomlig fri vilja. Det betyder, att varje människa har rätt att få leva sitt liv såsom hon själv vill leva det, ty Gud tvingar ingen människa till att vara bunden. Ty allt som kommer ifrån Gud frigör och löser människan i motsats till djävulen, som fängslar och binder henne i all slags synd. 
Då nu Gud hade skapat människan med en fri vilja så måste människans Trofasthet och Kärlek till Gud och till Guds Ord prövas. Ty om Kärleken och Trofastheten till Gud och till Guds heliga Sanningar inte prövas, då har de inte något värde. 
Bibeln berättar, att när människan vandrade i Paradiset, hade Gud planterat ett träd i lustgården på Gott och Ont. Och Gud hade sagt, att människan fick inte äta av det trädet: "Men ormen var listigare än alla andra markens djur som HERREN
Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: Skulle då Gud hava sagt: I skolen icke äta av något träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: Vi få äta av frukten på de andra träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: I skolen icke äta därav, ej heller komma därvid, på det att I icke mån dö. Då sade ormen till kvinnan: Ingalunda skolen I dö; men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att I bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man därav fick förstånd, och hon tog av dess frukt och åt; och hon gav jämväl åt sin man, som var med henne, och han åt. Då öppnades bådas ögon, och de blevo varse att de voro nakna; och de fäste ihop fikonlöv och bundo omkring sig. Och de hörde HERREN Gud vandra i lustgården, när dagen begynte svalkas; då gömde sig mannen med sin hustru för HERREN Guds ansikte bland träden i lustgården. Men HERREN Gud kallade på mannen och sade till honom: Var är du? Han svarade: Jag hörde dig i lustgården; då blev jag förskräckt, eftersom jag är naken; därför gömde jag mig. Då sade Gud: Vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du icke ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?  Mannen svarade: Kvinnan som du har givit mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet, så att jag åt. Då sade HERREN Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort! Kvinnan svarade: Ormen bedrog mig, så att jag åt."   1 Mos. 3:1-13.


Bibeln berättar här hur djävulen i samband med syndafallet förvandlade människan till sin avbild. Se symbolbilden här till vänster. 
Och i samband med syndafallet införde djävulen alla onda andar i människans ande, och på så sätt blev människan en djävulens avbild. Människans ande blev nu uppfylld med lögn, hat, egenkärlek, förakt, girighet, orenhet, orättfärdighet, ohörsamhet, genstridighet, falsk godhet, falsk tro och tvivel, o.s.v. Se symbolbilden här till vänster. 
Bibeln upplyser oss om, att i sin listighet kopierade djävulen allt Guds ord. Och aposteln Paulus säger i sitt brev till Korintierna om honom, att han med Guds ord: "Förskapar sig till en ljusets ängel..."  2 Kor. 11:14.Genom att djävulen förskapade sig till en ljusets ängel är det omöjligt för någon människa, att kuna avslöja honom. Utan det är endast de, som är födda på nytt, som med Guds Ord och den helige Andes hjälp kan avslöja honom. 
Jesus försökte på olika sätt i olika liknelser, att förklara för människan hur hon skulle leva för att hon skulle kunna komma tillbaka till himmelens Gud. Bibeln säger, att: "Jesus talade i liknelser till folket, och utan liknelser talade han inte till dem."  Matt. 13:34. 
När Jesus i en liknelse talade om: "Den förlorade Sonen,"  så är "den förlorade Sonen"  en symbolbild på varje enskild människa i hela världen. Luk. 15:11-32. 
Livets mening och svaret på frågan: 2:"Varför föds vi hit till denna värld är?"  Att vi kan se, att vi är förlorade. Och att Jesus Kristus kommit för, att med Guds Ord och den helige Andes hjälp föra oss tillbaka till det förlorade Paradiset. Och alla som lever här i denna värld har fått möjlighet, att få födas på nytt. Ty bibeln säger, att: "Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor."  Tit. 2:11.
Det finns möjlighet för varje människa, att få komma tillbaka till det förlorade Paradiset. I brevet till Efesierna skriver Paulus: "Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i  honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Ty i sin kärlek förutbestämmde han oss..."  Efe. 1:3-5.Bibeln säger, att trots att vi har syndat mot Gud, så förlåter Han oss och vill hjälpa oss, att finna vägen tillbaka till Paradiset, genom Jesus Kristus: "Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv."  Joh. 3:16. 
Guds ord säger vidare, att: "...alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt alla dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud." Se symbolbilden här till höger.  Joh. 1:12-13. 
Bibeln upplyser oss om, att Gud är Ordet och att Ordet är Gud. Bibeln säger, att: "Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till." Joh. 1:3.Bibeln upplyser oss tydligt om, att Gud är Ordet. Det betyder, att Gud är, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Givmildhet, Nåd och Barmhärtighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln lär, att Jesus kom för att med Guds Ord visa oss vägen tillbaka till Gud. Ty till sina lärljungar sade Jesus: "Jag är vägen och sanningen och livet." Joh. 14:6. 
Bibeln säger om Jesus Kristus, att: "...det namn han har fått är Guds Ord."  Upp. 19:13. 
Det betyder, att såsom Gud är i Ordet och är det levande Ordet så är också Jesus Kristus i Ordet och det levande Ordet. I sitt avskedstal till sina lärljungar och i sin bön till Fadern säger Jesus, att: "...de ord, som du har givit åt mig, har jag givit åt dem."  Joh. 17:8. 
Många som bekänner sig som kristna, menar att vi skall söka frälsning och helgelse hos Gud och Kristus någonstans där ovan molnen. De har inte sett och inte heller förstått Jesu ord där han säger, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Se symbolbilden här ovan till höger. Luk. 17:21. 
De har inte heller förstått Jesus ord där han säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom."Joh. 14:23. 
Först när aposteln Paulus upptäckte och förstod, att Guds rike fanns i hans ande och när Guds ord blev levande och verksamt igenom honom då sade han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20. 
I bibeln kan vi läsa om en man, som hette Nikodemus. Han var lärare i Israel och han frågade Jesus hur det är möjligt för en människa, att bli född på nytt. Då svarade Jesus honom och sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike...Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande. Förundra dig icke över att jag sade dig, att I måste födas på nytt."  Joh. 3:1-21. 
Livets mening med oss människor här i denna värld är, att vi tar emot Jesus Kristus, som är det levande Ordet. Ordet, som är, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Givmildhet, Nåd och Barmhärtighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. 
Om dessa ord inte får bli levande i människans ande och i hennes sinne då finns det inget som kan frälsa eller helga henne. 
När Jesus t. ex. upplyste sina lärljungar om, att det var: "...lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike. När lärljungarna hörde detta, blevo de mycket häpna och sade: Vem kan då bliva frälst? Men Jesus såg på dem och sade till dem: För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt."  Matt. 19:24-26.Det finns skaror av människor genom tiderna, som inte förstått Jesu ord och de har försökt, att bli frälsta igenom sig själva, men ständigt misslyckats. 
Liksom en fågel i bur har människans ande ständigt blivit fängslade genom dagliga felsteg och efterlåtenheter, som har bildat ett burgaller, där längtans vingar förgäves flaxa. Dessa människor har inte förstått, att frälsning och helgelse inte kan förverkligas och upplevas i oss, om vi inte tillåter, att Jesus Kristus får verka med sina gärningar igenom oss.Löftet om den andliga frigörelsen finns endast i Jesu Kristi ord där han säger: "Om någon förbliver i mig och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra."  Joh. 15:5. 
Gud har lovat i sitt ord, att om vi tillåter, att Ordet, som nämns här ovan får verka i oss och igenom oss så skall vi få uppleva Guds härlighet. 
Lyssna! Jesus sade till Marta: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."  Joh. 11:24-26. 
I en liknelse visade Jesus Kristus, att himmelriket, som vi söker efter finns inom oss. Lyssna till liknelsen där han säger, att: "Himmelriket är likt en skatt, som har blivit gömd i en åker. och en man finner den, men håller det hemligt; och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern."  Matt. 13:44. 
Fråga 3 varför vi är här:
Livets mening med oss människor är, att finna det andliga livet inom oss själva. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Paulus var en vanlig människa, som vi och alla andra. I Guds Ord fann han livets mening. Han lyssnade till Guds ord och tog emot Kristus i sin ande genom tro. Samtidigt fann han livets mening och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal. 2:20. 
Bibeln säger, att det eviga livet, som vi söker efter finns inom oss. Gud välsigne Er alla, som läser detta, att även Ni liksom Paulus och många andra måtte finna livets mening igenom Jesus Kristus i det liv som Ni fått, att förvalta här på jorden. Lyssna till Jesu ord där han säger till Dig: "...söken , och I skolen finna."  Matt. 7:7. 
Gud välsigne Dig min vän, att Du måtte få nåd, att förstå, att det andliga liv, som du söker efter, endast finns i själva Gudsordet inom dig. Ty i Guds Ord finns kraft till frälsning och helgelse. Tag emot detta budskap innan det blir för sent. Se ytterligare förklaring om vägen till frälsning och helgelse. Klicka här! 
Hälsar

Gatumissionär
Bror Espegren 
Till sida 1. 
                                                                                                                                  © Upphovsratt