Apostlarna kände till kraften i namnet Jesus Kristus.


Vårt största behov i dag är, att lära känna Kunskapen om Guds heliga Ord och Kunskapen om Jesu Kristi Frälsning och Helgelseverk i vårt eget inre. Se symbolbilden här ner till höger. 
Apostlarna såg den Frälsande och Helgade kraften i Ordet, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v. Den helige Ande gjorde Ordet Levande och Ordet överbevisade och övertygade dem om att Jesus Kristus levde i deras ande. Se symbolbilden här ner till höger. 
Apostlarna predikade Guds Ord och sade: "Om Livets Ord tala vi."   Se symbolbilden här ner till höger. 1 Joh. 1:1. 
Låt oss lyssna till Aposteln Paulus där Ordet och den helige Ande överbevisat honom om, att Jesus Kristus lever i honom då han säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Se symbolbilden här ner till höger. Gal. 2:20.Bibeln säger om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."   Upp. 19:13. 
Det betyder, att namnet Jesus Kristus är detsamma, som Guds  Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v, och det är dessa gudomliga Ord som tagit sin boning i Paulus och Lever i hans ande.  Se symbolbilden här till höger. 
I denna mörka tid av vår världs historia behöver vi vara uppfyllda i vår ande med Guds heliga Ord, som aldrig förr, ty mörkrets makter är ständigt i verksamhet natt och dag för att avleda våra tankar från de eviga verkligheterna och allt som hör Guds Ord till.  Se symbolbilden här till höger.Konung David hade prövat livet och han visste, att räddningen och makten fanns hos Gud och säger, att: "Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus."  Se symbolbilden här ovan till höger. Psa. 36:10. 
Den Apostoliska kristna församlingens bön grundade sig helt på Jesu Kristi seger på Golgata. Apostlarna bad med övertygelse i sin ande och sade, Herre: "Giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna Ditt Ord i det att Du uträcker din hand till att bota de sjuka och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu Namn. När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av Den Helige Ande."   Apg. 4:29-31. 
Bibeln lär, att Apostlarna predikade Ordet. De var uppfyllda i sin ande med Den Helige Ande och Ordet. De kände till kraften i namnet Jesus Kristus, och kraften i Ordet. 
Den helige Ande överbevisade och övertygade Apostlarna om, att Gud och Kristus finns i själva Ordet.  
Tyvärr så finns det i dag skaror av bekännande kristna utöver hela världen, som går sina egna vägar, man lyssnar inte längre till Sanningens Ord, så som man gjorde förr. 
De Ord som Jesus Kristus och apostlarna predikade på sin tid har i dag blivit så uppblandade med människotankar och falska teorier, i en ljusets klädnad, så att människorna vet inte i dag, vad som är vitt eller vad som är svart.  Se symbolbilden här ner till vänster, samt till höger. 
Gud har i sin gränslösa nåd och godhet varnat de ljumma kristna genom budskapet till Laodiceas församling. Ett budskap, som kyrkorna talar mycket tyst om i dag, därför, att präster och predikanter, istället för att lyssna till den helige Andes röst och till Jesus  Kristus, lyssnar till antikrists ande.  Se symbolbilden här ner till vänster. Budskapet om Laodicea-församlingens andliga tillstånd är en mycket allvarlig varning. Orsaken till Laodiceas ljumma, eländiga tillstånd är, att Jaget och Själviskheten tagit sin boning i människornas ande och Jesus Kristus har därmed stängs utanför dess dörr. Se symbolbilden här ner till vänster. 
Till de ljumma kristna, som saknar det Helgade andliga  livet säger Jesus: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm."  Se symbolbilden här ner till vänster. Upp. 3:14-17. Jesus uppmanar de ljumma kristna och säger: "Gör bättring!" 
Budskapet till de ljumma kristna i Laodicea församlingen och varningen till de ljumma kristna i vår tid är en allvarlig anklagelse, men likväl är det ett kärleksfullt budskap ifrån en God och Kärleksfull Gud, som manar till ett andligt uppvaknande. 
Jesus Kristus vill med Guds Nåd visa alla, som lever i en andlig ljumhet, att det finns möjlighet till ett nytt andligt liv för var och en, som i ödmjukhet och i tro tar emot Guds Ord i sin ande innan det blir för sent.  Se symbolbilden här ovan till höger. Upp. 3:15-18. 
Kraften till ett nytt andligt liv finns endast i Guds Ord mottagen i människans ande och sinne. Se symbolbilden här ovan till höger! 
Ty så säger Bibeln, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till...I det är Liv, och Livet är människornas Ljus. Och Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."   Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 1:1, 3-5.
Många predikanter och bekännande kristna har sagt till mig, att vi kan inte idag säga som aposteln Paulus sade, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. 
Till de människor, som har denna antikristliga tanke säger Bibeln, att: Alla dem som idag tar emot Jesus kristus alltså tar emot Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v, i sin ande dem ger han makt, att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud, som är det Levande Ordet.  Joh.1:12-13. 
Bibeltexten upplyser oss tydligt om, att det är endast genom tro på Jesus Kristus, som är Guds Levande Ord som vi kan bli födda till en ny andlig skapelse. Se Guds Ord i symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln talar om helgelse och Guds Ord säger, att: "Utan helgelse får ingen se Herren."   Heb. 12:14.
Till alla olika Religioner. Till alla präster och till alla predikanter säger Bibeln. Om Ni i Er undervisning, tar bort, att Guds Ande och Guds heliga Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v, i människans ande, vad finns det då för något som kan Frälsa och Helga oss människor??? 
Gång på gång kan vi läsa i Bibeln om hur Gud och Kristus enligt Jesu Kristi evangelium skall bo i människans ande. Och lägg särskilt märke till, att Gud och Kristus i människans ande är ingen religiös lära, utan Gud och Kristus är ett Andligt Liv. Jesus säger till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom." Joh. 14:23.  
I brevet till Efesierna säger Paulus till dem, att de: "I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa och att Kristus genom tron må bo i eder ande och att I mån vara rotade och grundade i Kärleken, så att I tillika med alla de heliga till fullo förmån fatta, vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lära känna Kristi  Kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet."  Efe. 3:16-19. 
I brevet till Korintierna säger Paulus: "Veten I icke, att I ären ett Guds Tempel och att Guds Ande bor i eder?"  1 Kor. 3:16. 
När Stefanus predikade och sade, att: "Den Högste bor icke i hus, som är gjorda med händer..."  Då stenade de honom till döden. Apg. 7:47-60. 
Nu gör många så kallade kristna samma i dag. Ty både i sånger och i tal framhåller man och säger, att "Jesus går vid deras sida." Och inte, som Bibeln lär, att han bor i deras ande. Ofta hör man också hur antikristliga människor, som påstår sig vara kristna, säga, att: "Ingen kan vara fullkomlig." Men till alla dessa människor säger Jesus Kristus ännu i dag i sin bergspredikan: "Varen alltså fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig."   Matt. 5:48.
Bibeln visar oss, att fullkomligheten finns i himmelens Gud och i Jesus Kristus. Bibeln säger om Gud, att Han är Ordet. Om Jesus Kristus säger Bibeln, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."  Fullkomligheten finns alltså i Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 1:1-5. Upp. 19:13. 
Hemsidorna här har fått omkring 170 000 besök och de vittnar om hur nödvändigt det är för oss, att äga Jesus Kristus i vår ande. Bland de som besökt hemsidorna finns det många brev från präster och predikanter och många, som bekänner sig som kristna, som uttryckt sin avsky och förakt och de menar, att det inte går att leva såsom budskapet lär, att Jesus Kristus skall bo i den helgade människans ande. Symbolbilden här ovan till höger. 
Ja, det är sant, att vi inte i oss själva kan leva, som sanna kristna. Ty det är endast Jesus Kristus i oss, som kan och skall Leva i vår ande. Det framgår ju också tydligt i aposteln Paulus vittnesmål där han tydligt säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20. 
Bibeln visar, att Jesus Kristus tydligt hänvisar till Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje, o.s.v, och säger, att: "Om någon förbliver i mig och jag i honom," (alltså om någon förbliver i Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje, o.s.v,)  "så bär han mycken frukt;ty mig förutan kunnen I intet göra."   Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 15:5.
För att vi skall kunna leva, som sanna kristna måste vi vara ägare till Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje, o.s.v, alltså Ordet som är  Jesus Kristus i den helgade människans ande. 
Den enkla sanningen är att, om vi tar bort den helige Ande och Jesus Kristus, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Tacksamhet, Ödmjukhet, Frid och Glädje, o.s.v, i vår ande - vad finns det då för något, som kan frälsa och helga oss från synden?  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Aposteln Paulus, som tagit emot Guds Ord i sin ande sade, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20. 
Till dem, som inte vill veta av Jesus Kristus i sin ande säger Guds Ord, att: "Om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, (sanningen om Jesus Kristus i vår ande) så återstår icke mer något offer för våra synder, utan allenast en förskräcklig väntan på dom och glöden av en eld som skall förtära motståndarna. Den som föraktar Moses lag, han skall efter två eller tre vittnens utsago dödas utan barmhärtighet; huru mycket svårare straff tron I icke då att den skall anses värd, som förtrampar Guds Son och aktar förbundets blod för orent -- det i vilket han har blivit helgad -- och som smädar nådens Ande!"   Se symbolbilden här ovan till höger. Heb. 10:26-29. 
Himmelens Gud älskar dig och Han vill inget högre än att du tar emot Guds Kärlek och Guds Renhet och Rättfärdighet, Frid och Glädje i din ande. Och så säger Guds Ord till dig just nu, att: "I dag om du får höra hans röst, må du icke förhärda din ande."  Hebr. 4:7
Gud välsigne dig, att du får nåd, att ta emot Guds Ord i din ande och i ditt sinne innan det blir för sent. 
Se fortsättning på budskapet om Den Apostoliska Kyrkan.  Klicka här!
Hälsar Gatumissionär Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1. Klicka här! 
                                                                           
© Upphovsratt