Frikyrka: Den Apostoliska Kyrkan!
Guds rike är en andlig värld. Då Pilatus frågde Jesus om han var: "Judarnas konung?" Då svarade Jesus honom och sade, att: "Mitt rike är icke av denna världen."  Se symbolbilden här ner till vänster. Joh. 18:36.  


Många bekännande kristna har i sin okunnighet sökt efter himmelens Gud och Jesus Kristus i det yttre och i den fysiska världen, utan att finna dem. Se symbolbilden här till vänster.
Människans ande tillhör den andliga världen. När lärljungarna sökte efter Guds rike sade Jesus till dem, att: "Guds rike är invärtes i eder."  Luk. 17:21.
Jesus förklarade här i bibeltexten, att Guds rike, som vi människor förlorade i samband med syndafallet, finns, att söka i vår inre människa. Se symbolbilden här ner till höger, där Kristus tagit sin boning i den helgade människans ande. Gal. 2:20.


För att kunna bli fri ifrån den yttre gamla fördärvade människan säger Jesus Kristus, att: "I måste födas på nytt."  Joh. 3:7.
För att människan skall kunna bli född på nytt måste hon ödmjuka sig och ta emot Guds Ord i sin ande. Se symbolbilden här ner till höger, där Kristus tagit sin boning i den helgade människans ande. Gal. 2:20.
Många människor och särskilt många bekännande kristna har inte förstått Jesu Frälsning och Helgelse-förkunnelse och för, att vi inte skulle missförstå detta allvarliga budskap tog Jesus fram ett vetekorn, som en förebild och sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."  Joh. 12:24. 
Bibeln talar på flera ställen om den yttre och den inre människan. Jesus liknade människans inre med ett Vetekorn och sade, att: "Guds rike är invärtes i eder." Luk. 17:21. 
Guds rike, som vi människor förlorade i samband med syndafallet, finns alltså, att söka i vår inre människa. Luk. 17:21. 
I brevet till Romarna talade Paulus om den inre människan, som ville göra det goda.
Men den yttre människan, som djävulen skapade i samband med syndafallet hindrade honom.
I brevet till Romarna sade han: "Det goda, som jag vill, gör jag icke; men det onda, som jag icke vill, det gör jag." 
"Om jag alltså gör, vad jag icke vill, så är det icke mer jag, som gör det, utan (synden,  alltså) satan, som bor i mig..."
  Se symbolbilden här nertill där satan i den yttre människan har fängslat de Goda Andarna i den inre människan.   Rom. 7:19-20, 24-25.
I sin kamp fann Paulus Frälsningen och Helgelsen i Namnet Jesus Kristus då han sade: "Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?  Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre!"   Se symbolbilden här nertill höger där Jesus befriat de Goda Andarna i Paulus ande. Rom. 7:19-20, 24-25. 

Bilden här nertill är, att likna vid "vetekornet" som Jesus talade om i sin liknelse. Joh. 12:24. 

På symbolbilden här nertill kan vi se hur djävulen allt sedan syndafallet har skapat ett fängelse i människans ande där han bundit de GODA ANDARNA med de onda andarna. 

Guds Ord säger om djävulens verksamhet: "Han som aldrig frigav sina fångar."  Jes. 14:17.  Se symbolbilden här ovan.

I samma stund som Jesus Kristus dog i sin yttre människa på Korset gick han i sin nya andliga skapelse ner i dödsriket! Han gick in i människans förlorade ande och befriade de Goda Andarna ifrån fångenskapen.  Se symbolbilden här till höger.
Ty Bibeln säger om Jesus Kristus, att: "I anden gick han ock åstad och predikade för de andar, som höllos i fängelse."  1 Pet. 3:19. Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Aposteln Paulus som tog emot Jesu Kristi Frälsning och Helgelse-förkunnelse säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20. Se symbolbilden här till höger.

Till de som vill leva i Helgelse säger Bibeln, att de skall lägga märke till, att djävulen gång på gång vill binda de GODA ANDARNA med de onda andarna. Och så säger Guds Ord, att: Även om den rättfärdige faller sju gånger, reser han sig igen; men de ondskefulla stupar för olyckan.  Ordspråksboken 24:16.
Fridshälsningar

Gatumissonär
Bror Espegren
Fortsättning till en ny andlig människa. Klicka här!
Tillbaka till sida 1.


                                                                                                                                            © Upphovsratt