Livets mening är att finna Guds rike i sitt inre. 

I varje människa finns en inre gudomlig kraft. Men den kraften är bunden i människans ande, på samma sätt som livet i vetekornet är bunden av det yttre i vetekornet. Och det är endast Jesus Kristus som kan lösa de bojor, som fängslar människan!
Hos varje människa finns en inre dold djup längtan, som ständigt söker efter något bättre. Varje människa försöker på olika sätt, att tillfredsställa den inre längtan och saknaden, med allt som finns i världen i hopp, att finna en mening med livet. Människan söker efter befrielse från smärta, sorg, tvivel och villrådighet. Hon söker efter en lycka, som är evig. Hon söker efter en frid, som ingen kan rubba, men människan misslyckas gång på gång. 


Men på grund av, att människan saknar viljan, att ta emot Jesus Kristus och Guds Ord i sin ande, som kan hjälpa henne, att lösa det som är bundet i hennes inre, så förblir hon fängslad, genom sina dagliga, ibland osynliga felsteg, som bilda ett fängelsegaller där längtans vingar slår sig blodiga. Se symbolbilden på människans ande här till höger.

Då människan saknar kunskap om de andliga sanningarna, så blir hon i sin andliga blindhet hänvisad till en mängd olika religioner, kyrkor och olika samfund, som visar henne in i en snårskog, som är fylld med oräkneliga falska läror. Och på så sätt förs den sökande människan längre och längre bort ifrån den frid och glädje, som hon inerst inne längtar efter. 
När vi studerar de olika religionerna och de olika kyrkornas läror och jämför dem med Jesu Kristi budskap, då ser vi, att Jesu Kristi budskap skiljer sig betydligt från de olika religionerna och de olika kyrkornas  läror. Ty i strid mot Jesu förkunnelse så undervisar många om att förbättra den gamla yttre människan. Då Jesus Kristus i sitt budskap raderar ut den gamla yttre människan. Och skapar en ny andlig människa i människans inre. Ty Jesus sade: "Se, jag gör allting nytt."Se symbolbilden här ner till höger. Upp. 21:5.
I brevet till Galaterna sade aposteln Paulus, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig." Gal. 2:20.
Sedan säger Paulus i brevet till Korintierna, att: "Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit."  Se symbolbilden här ner till höger.  2 Kor 5:17 
Aposteln Paulus hade upplevt gång på gång, att han inte hade någon makt, att fördriva det onda, som fanns i hans ande. Paulus förstod, att endast Jesus Kristus kunde skapa förändring till ett nytt andligt liv i honom. Aposteln Paulus hade förstått Jesu Ord när Jesus sade till sina lärljungar, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."   Se symbolbilden här ner till höger. Joh. 15:5. 
Jesus Kristus och den helige Ande hade upplyst Paulus om, att Jesus Kristus var det samma, som Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Och att det var Guds Ord inneboende i Paulus ande, som kunde förändra  hans yttre gamla människan till ett nytt Kristet liv. Bibeln lär, att utan Guds Ord, kan vi aldrig, "födas på nytt."  Ty det är endast med Guds Ord, som vi kan skapas till ett nytt andligt liv.  Se symbolbilden här ner till höger.  Joh. 1:1-5. Joh. 3:7. 
I brevet till Kolossena talar Paulus om den nya andliga människans liv och säger: "Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden. Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet." 

"Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan; ty för sådant kommer Guds vrede. I de synderna vandraden också I förut, då I ännu haden edert liv i dem." 

"Men nu skolen också I lägga bort alltsammans; vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun; I skolen icke ljuga på varandra. I haven ju avklätt eder den gamla människan med hennes gärningar och iklätt eder den nya, den som förnyas till sann kunskap och så bliver en avbild av honom som har skapat henne." 

"Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla." 

"Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod. Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta." 

"Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band. Och låten Kristi frid regera i er ande; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma. Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder."Se symbolbilden här ner till höger.  Kol. 3:1-16. 


När vi läser Guds Ord kan vi tydligt se, att den uppståndelse, som Jesus Kristus talar om i Bibel, är en Andlig uppståndelse. Och den uppståndelsen inträffar före den fysiska kroppens död. Ty Paulus säger innan han dött den fysiska döden, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20.
Uppståndelse till ett nytt andligt Kristet liv kan endast ske då Guds Ord tagit sin boning i vår ande. Ordet, som är Guds Kärlek, Renhet, Tacksamhet,Givmildhet, Ödmjukhet, Trofasthet, Frid & Glädje, o.s.v. Se symbolbilden här ner till höger.
Det katastrofala och den hemska sanningen är, att de olika religionerna och kyrkorna genom tiderna, på olika sätt, försökt att hjälpa människan till en andlig frihet, genom, att förbättra den gamla yttre människan. Och på grund av felaktiga budskap har de olika religionerna och kyrkorna misslyckats med, att föra de sökande till ett andligt nytt liv, som endast finns i Jesus Kristus. 
Istället för att predika Jesu Kristi budskap, som dödar den gamla människans
Jag, så predikar man ett antikristligt budskap, som dödar Kristus och Kristus-Livet i människans ande. 
Bibeln och historien har visat oss, att falska förkunnare har fört skaror av människor in i ett evigt fördärv. Därför, att de inte har förstått, och vill inte förstå, att så länge
Jaget lever kvar i den gamla människan, så är hon bunden och fängslad i synden. Kyrkorna och de falska religionerna har på olika sätt inbillat människorna, att deras läror skall skänka människan frihet, men Bibeln lär, att den andliga friheten finns icke i de religiösa lärorna därför, att de inte predikar den gamla människans död. 
För att vi inte skulle missförstå Jesu budskap till en förvandlig från det gamla livet, till ett nytt andligt liv tog Jesus i en liknelse fram ett "vetekorn," som en förebild och sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."   Joh. 12:24. 
Den sanna andliga friheten finns endast i Guds Ord, som är Jesus Kristus. Ty Bibeln säger om Jesus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."   Upp. 19:13.
Även himmelens Gud är Ordet. Ty bibeln säger om Gud, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Joh. 1:1-5.
Bibeln visar oss, att människan inte kan bli frälst eller helgad, utan att äga Guds Ord i sin ande. Därför sade Jesus till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."   Se symbolbilden här ner till höger.   Joh. 14:23.
Det är alltså med Ordet, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, som himmelens Gud och Jesus Kristus skall ta sin boning i människans ande. Det betyder, att när Paulus i brevet till Galaterna säger, att: "Nu lever icke mer Jag, utan Kristus lever
i mig." Så är det Guds Ord, som är,  lever i PaulusSe symbolbilden här ner till höger.  Gal. 2:20.
I bibeltexten här ovan i Joh. 1:5, säger Bibeln om Guds Ord, att: "I det är liv, och livet är människornas ljus."  Konung David, som fann Gud i sitt innre sade, att: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."   Psa. 119:105.  Se symbolbilden här ner till höger.
Profeten Jesaja hade upptäckt kraften i Guds Ord och han sade, att: "Den som Herren har friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr."   Jes. 51:11. Se symbolbilden här ner till höger. 
Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven I verkligen fria."   Joh. 8:36. 


Bibeln upplyser oss om, att varje människa har fått nåd av himmelens Gud, att kunna förstå Guds Ord och ändra sitt orättfärdiga liv, om hon vill. Ty då Konung David ödmjukade sig fick han se, att Guds Guds Ord förklarade Guds Ord.  Ty han sade, att: "I ditt ljus se vi ljus."   Psa. 36:10.
Bibeln säger, att: "Alla dem som togo emot  Jesus Kristus, dem gav han makt att bliva Guds barn, åt alla dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."  Se symbolbilden här till höger. Joh. 1:12-13.


Och så säger Guds Ord, att: "Den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord."  Joh. 8:47. 
Till dem, som tagit emot Guds Ord i sin ande säger Jesus, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter."  Matt. 13:11. 
Vidare säger Guds Ord genom profeten Daniel, att:"Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga (de Helgade) skola förstå det."  Så vi ser här i bibeltexterna, att det är möjligt för alla människor att kunna förstå Guds Ord, om hon vill ta emot Jesus Kristus i sin ande.   Dan. 12:10
.
Hälsar 
Bror Espegren 
Har du några frågor så finner du mig på bemanuel@bahnhof.se
Till sida 1. Klicka här!
                                                                              
© Upphovsratt