Den rike ynglingen frågade Jesus: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?"  Mark. 10:17-27.
Se förklaring här nertill, till den frälsning och helgelse, som Jesus Kristus och apostlarna förkunnade. Ja, det är många som ställt samma fråga, som den rike ynglingen: "Vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?" Vad skall jag göra, för att bli frälst och helgad? 
Vi lever idag i en splittrad värld där tusentals människor dagligen ropar och påstår, att de funnit den rätta läran och alla ropar och säger:
"Se här är Messias; eller: Se  där är han!" Men Jesus varnade och sade: "Tron det icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra tecken och under, för att, om möjligt, förvilla de utvalda."  Mark. 13:21-22.
I Bibeln kan vi läsa om, att lärljungarna ställde samma fråga ang. den rätta läran. Då svarade Jesus dem och sade, att: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."  Se symbolbilderna här ner till höger. Joh. 14:1-6.
Vi skall lägga märke till, att Bibeln tillsammans med historien upplyser oss tydligt om, att Jesus Kristus grundlade Den Apostoliska Kyrkan, alltså Det Andliga Templet i människans ande år 33 på Pingstdagen.   Se symbolbilden här ner till höger.  Apg. 2:1-21.
Bibeln upplyser oss om, att aposteln Stefanus ca 60 år ef. Kr. vittnade om, att Gud och Jesus Kristus skulle bo i detta Tempel, alltså ha sin boning i människans ande, så har de olika kyrkorna under ca 2000, i genstridighet och mot Guds Ord fortsatt, att bygga kyrkor av sten och trä och sedan påstår de i sin andliga blindhet, att dessa stenkyrkor är Guds hus.
Aposteln Paulus upplyste Korintierna i sitt brev ca. 60 år ef. Kr. och sade till dem: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?"  Men denna upplysning har inte de olika kyrkorna brytt sig om, utan de har under 2000 år och fram till vår tid fortsatt, att bygga sina kyrkor av sten och trä och kallar sina kyrkor för Guds hus.  1 Kor. 3:16.
Det finns i dag skaror av människor, som påstår, att de är frälsta och hör Guds rike till. Men när de blir prövade med Guds Ord så visar det sig, att de inte funnit Jesus Kristus levande i sin ande på grund av genstridighet och ohörsamhet mot Guds Ord.  Se symbolbilden här ner till vänster. 
Jesus Kristus säger ännu i dag, att:
"Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Se symbolbilden här ner till höger.  Johannes 3:3.
Lyssna! 

Kraften, att bli fri från all synd och all orättfärdighet finns i Ordet. Joh. 1:1-5.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Och så säger Bibeln, att: "Inget Guds Ord är utan kraft!" (Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers.) 
Det är omöjligt att kunna bli född på nytt, till en ny andlig människa, om vi tar bort ett enda av Guds Ord. Ty frälsningen och helgelsen finns endast i Guds Ord, som består av Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande,Trofasthetens Ande, Godhetens Ande, Givmildhetens Ande, Nådens Ande, Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Fridens Ande, Tacksamhetens Ande, Glädjens Ande,  o.s.v.  Se symbolbilden här ner till höger.
Och så säger Bibeln om denna födelse, med Guds Ord i människans ande, att: "Åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning." ..Se symbolbilden här ner till höger...Joh. 1:1214.
För att vi skall veta om vi är på den rätta vägen. Den väg, som Jesus och apostlarna förkunnade så uppmanar Guds Ord oss och säger, att vi skall pröva andarna, som finnas i vår ande, om dessa andar är från himmelens  Guds, eller om dom är från djävulen. Och som vägledning säger aposteln Johannes: "Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen." Se symbolbilden här ner till höger, samt symbolbilden här ner till vänster. 1 Joh. 4:1-3.
Många bekännande kristna känner inte till, att Gud och Jesus Kristus uppenbarar sig i Ordet. Bibeln upplyser oss därför och säger om himmelens Gud, att:
"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."   Se de olika symbolbilderna här nertill. Joh. 1:1-5.
Bibeln säger även om Jesus Kristus, att:
"Det namn han har fått är Guds Ord."   Se de goda Andarna i symbolbilderna här nertill.  Upp. 19:13. 
Bibeln talar om, att Guds Ord består av olika Andar. Och bakom varje Ord finns en levande Ande, som nämns vid namn. T.ex. Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Tacksamhetens Ande, Godhetens Ande, Givmildhetens Ande, Friden och Glädjens Andar. O.s.v.  Och dessa goda Andar har himmelens Gud givit till de frälsta och helgade, som nådegåvor.


Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning i honom." Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 14:23.
Jesus Kristus och himmelens Gud kommer inte till dig med tomma Ord, utan de kommer till dig med alla de goda Andarna, såsom Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, o.s.v, för att de skall vara till din hjälp mot mörkrets makter.  Se symbolbilden här ovan till höger.Aposteln Paulus lyssnade till Jesus Kristus och till Guds Ord och han tog emot Kristus och Guds Ord och de goda Andarna i sin ande. Och i brevert till Galaterna säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Det betyder, att Jesus Kristus, som är Guds Levande Ord hade tagit sin boning i Paulus ande.  Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20.


Den rike ynglingen, som Jesus Kristus talar om är en förebild till de människor, som bekänner sig, som kristna, som blandar ihop både gott och ont. Ja, som blandar ihop Guds Ord med det världsliga  Se symbolbilden här ovan till vänster.
Bibeln berättar om den rike ynglingen, att han hade hållit Guds ord sedan sin ungdom.
Men samtidigt kände den här ynglingen i sitt inre, att han var bunden av Girighetens Ande och att något fattades honom. Något som han själv inte ville se.  Se Girighetens ande, i symbolbilden  ovan till vänster, som är verksam i de ljumma kristna.Bibeln berättar, att när Jesus en dag gick vägen fram mötte han den här ynglingen. Och när han fick se Jesus föll han ner på knä inför Jesus, och frågade honom: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?" 
"Jesus sade till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud allena." 
Se symbolbilden här ner till höger.
"Buden känner du: Du skall icke dräpa; Du skall icke begå äktenskapsbrott; Du skall icke stjäla; Du skall icke bära falskt vittnesbörd; Du skall icke undanhålla någon vad honom tillkommer;" 
"Hedra din fader och din moder; Då svarade han honom: Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom." 
"Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sade till honom: Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig." 
"Men han blev illa till mods vid det talet och gick bedrövad bort, ty han hade många ägodelar."  
Se girighetens Ande i  symbolbilden här ovan till vänster.
"Då såg Jesus sig omkring och sade till sina lärjungar: Huru svårt är det icke för dem som hava penningar att komma in i Guds rike!" 
"Men lärjungarna häpnade vid hans ord. Då tog Jesus åter till orda och sade till dem: Ja, mina barn, huru svårt är det icke att komma in i Guds rike!" 
"Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike." 
"Då blevo de ännu mer häpna och sade till varandra: Vem kan då bliva frälst?" 
"Jesus såg på dem och sade: För människor är det omöjligt, men icke för Gud, ty för Gud är allting möjligt." 
Vi ser här, att det endast är med Guds Ord, mottagen i människans ande, som kan frälsa och helga henne.  Se symbolbilden här ner till höger. Mark. 10:17-27.
Många som bekänner sig som kristna har arbetat på sin frälsning i 20 till 30 och 40 år, utan att finna den frid och den glädje, som Jesus lovade de frälsta och helgade. Felet som de gjort, är, att de underskattat djävulens makt, och själva på olika sätt försökt, att bli en bättre människa. De har aldrig förstått Jesu Ord där han säger, att: "Mig förutan kunnen I intet göra." Se symbolbilden här ner till höger.  Joh. 15:5. 
Aposteln Paulus berättar, att då han sökte efter frälsning och helgelse igenom Jesus Kristus då upptäckte han, att han bestod av en yttre och en inre människa, och att dessa två låg i strid med varandra.  Se symbolbilden här ner till höger samt symbolbilden här ovan till vänster.
I vanmakt och förtvivlan säger Paulus, att: "Det goda som jag vill, gör jag icke; men det onda, som jag icke vill, det gör jag."   Rom. 7:19.  Se symbolbilden här ovan till vänster samt symbolbilden här ner till höger. 
Aposteln Paulus måste erkänna, att han ville göra det goda. Men då han saknade Jesus Kristus i sin ande, hade han i sig själv, ingen makt över djävulen, som var verksam i hans ande.
Aposteln Paulus fick uppleva, att det går inte att fördriva det onda med det onda. Och utan Jesus Kristus i vår ande, har vi ingen makt och möjlighet, att kunna se, eller fördriva det onda, som döljer sig i vår ande.  Se symbolbilden här ovan till vänster.
Men aposteln Paulus gav inte upp, utan han kämpade vidare och sade:
"Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?  -- Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!"   Se symbolbilden här ner till höger  Rom. 7:24-25.
I brevet till Galaterna kan vi se, att aposteln Paulus fann Jesus Kristus i Guds Ord och med Guds Ord i sin ande fick han kraft, att besegra djävulen och det onda, som var verksamt i hans ande, ty i brevet till Galaterna säger han med jubel och tacksamhet, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig." Se symbolbilden här ner till höger.  Gal. 2:20.
Det var inte Paulus kraft, som fördrev det onda, som plågade honom, utan det var Jesus Kristus och Kärlekens Ande, som befriade honom. Och så säger Guds Ord, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria."  Joh. 8:36.  Se förklaring i symbolbilden här ner till höger.
Aposteln Paulus hänvisar särskilt till Guds ord och säger, att om den bekännande kristne inte äger Kärlekens Ande då förmår vi inget. Och han framhåller, att det är viktigt, att bli ägare till Guds Kärlek i sin ande och i sina gärningar, ty: "Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, (alltså om jag inte hade Jesus Kristus och Guds ord levande och verksamt i min ande) så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet." 

"Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, (alltså om jag inte hade Jesus Kristus och Guds ord levande och verksamt i min ande, så vore detta mig till intet gagn."  Se symbolbilden här ner till höger.  1 Kor 13:13.


Många bekännande kristna har inte förstått vilken överlägsen makt djävulen har på oss människor. Och därför har de i sin andliga blindhet själva försökt, att besegra mörkrets onda andar krafter.   Se symbolbilden här ovan till vänster.
Aposteln Paulus fick ofta uppleva, att utan Kristus kunde han inget göra. Och i brevet till Efesierna uppmanar han dem och säger, att:"Den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna."  Se symbolbilden här ovan till vänster.

Med Guds Ord uppmanar Paulus oss och säger: "Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet. Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och varen iklädda rättfärdighetens pansar, och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver." Se symbolbilden här ner till höger. Efe. 6:12-18.
Aposteln Paulus visste hur omöjligt det var, att själv kunna besegra djävulen och därför uppmanar han oss idag och säger, att vi alltid skall ta på oss: "Trons sköld, varmed vi skall kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låten giva eder frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gören detta under ständig åkallan och bön."   Se symbolbilden här till höger.  Efe. 6:12-18.


De goda Andarna, som genom Jesus Kristus, finns i den helgade människans ande, är i sanning den levande andliga vapenutrustningen, och dessa goda Andar har fått till uppgift, att: "Utsläcka den ondes alla brinnande pilar."
Paulus som iklätt sig denna andliga vapenutrustning säger i brevet till Filipperna, att: "Allt förmår jag i honom som giver mig kraft."    Se symbolbilden här ovan till höger.  Filipperna. 4:13.Såsom en liknelse till frälsning och helgelse kan vi se i symbolbilden här till höger, under punkt 2, att i ett urverk finns många olika kugghjul, som sammarbetar med varandra för att klockan under punkt 1 skall fungera. Se symbolbilden här till höger.

Vi vet, att om vi tar bort ett enda kugghjul ifrån urverket då fungerar inte klockan. - se det borttagna kugghjulet vid bilden här ovan till höger vid siffra 3.
Punkt 1:På samma sätt är det med Guds Ord, ty om vi tar bort ett enda av Guds Ord i den helgade människans ande. T.ex. om vi tar bort Kärlekens Ande i vår ande då kan vi inte älska våra ovänner och inte heller våra medmänniskor. Ty Guds ord säger, att: "Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu alltjämt i mörkret...Den som hatar sin broder, han är i mörkret och vandrar i mörkret, och han vet icke vart han går; ty mörkret har förblindat hans ögon."  Se symbolbilden här ovan längst upp  till vänster där den bekännande kristne lever med en blandning av det onda och det goda.  1 Joh. 2:9-11.
Lägg särskillt märke till, att då Jesus granskade den rike ynglingens liv och hänvisade honom till de tio budorden. Då sade ynglingen till Jesus, att han hade hållit de tio budorden från sin ungdom. Då sade Jesus till honom, att: "Ett fattas dig."  Mark. 10:17-27.
Det finns många bekännande kristna, som framhåller, att de tillhör en kyrka och att de lägger det tionde i kollekt, samt att de ber till Gud. Men det räcker inte! Utan Jesus sade till Nikodemus, att vi måste födas på nytt i vår ande. Och vi kan aldrig bli födda på nytt i vår ande om vi inte är villiga, att offra vår gamla människa.
Många människor och särskilt många bekännande kristna har inte förstått Jesu Frälsning och Helgelse-förkunnelse och för att vi människor inte skulle missförstå Jesu budskap om frälsning och helgelse så tog Jesus fram ett vetekorn såsom en förebild och sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."   Se symbolbilden här nertill. Joh. 12:24.
Som vi ser här ovan i symbolbilden så ser vi, att jorden, som vetekornet begravs i, har till uppgift, att döda det gamla yttre i vetekornet. Och samma jord, som dödar det gamla vetekornet ger också liv åt det nya vetekornet.  Se symbolbilden här ovan. 
På samma sätt verkar den helige Ande och Guds Ord i människans ande. Ty det är endast Kärlekens Ande, som har makt,att döda och fördriva hatets Ande i vår ande. 
På samma sätt är det med Renhetens Ande, ty endast Renhetens Ande har makt, att döda och fördriva orenhetens Ande i vår ande. 
Vi själva har ingen makt, att fördriva orättfärdighetens Ande. Ty det är endast Rättfärdighetens Ande, som har makt, att döda och fördriva orättfärdighetens Ande i vår ande.
Vi själva har ingen makt, att fördriva högmodets Ande. Ty det är endast Ödmjukhetens Ande, som har makt, att döda och fördriva högmodets Ande i vår ande.
Vi själva har ingen makt, att fördriva otacksamhetens Ande. Ty det är endast Tacksamhetensande, som har makt, att döda och fördriva otacksamhetens Ande i vår ande.  O.s.v.
Då Jesus Kristus får verka genom den helgade människan med de Goda Andarna, då kan hon alltid vara tacksam och glad. Ty Paulus, som upplevde Kristus i sin ande han uppmanade Tessalonikerna och säger i sitt brev till dem: "Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus..."  
Se symbolbilden här ovan till höger under punkt 1.1 Tess. 5:16-18.
Och liksom ljuset fördriver mörkret, så fördriver Guds Ord det onda och orena i människans ande. Vi vet, att om vi går in i ett mörkt rum och tänder ljuset, då försvinner mörkret ögonblickligen. Släcker vi ljuset då inträder mörkret omedelbart. Men om vi låter ljuset brinna hela tiden, då finns inget mörker. Varför? Jo, därför att ljuset härskar över mörkret. På samma sätt råder Guds-Ord och Jesus Kristus över den negativa och onda som finns i människans ande och i hennes sinne. Du kan bli fullständigt fri från det negativa, och onda, som styr dina tankar, om du tillåter det positiva Guds-Ordet, att styra ditt andliga liv.  Se symbolbilden här ovan till höger under punkt 1.
När vi med Guds Ord ser vad Jesus Kristus och de goda Andarna kan göra igenom oss, då kan vi förstå vad Jesus menar då han sade till sina lärljungar, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."  Det är alltså Guds Ord och Jesus Kristus i vår ande, som har makt att fördriva det onda inom oss.  Se symbolbilden här ovan till höger under punkt 1.  Joh. 15:5. 
Vi kan också förstå Jesu Ord då han säger till sina lärljungar, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria."  Det betyder alltså, att om Guds Ord och Jesus Kristus får vara verksamt i vår ande och i vårt sinne, då har vi möjlighet, att bli fria från mörkrets makter.  Joh. 8:36.
Den granskning och prövning, som Jesus gjorde i den rike ynglingens inre gäller även för oss idag.
Och vad tror du, att Jesus skulle finna i din ande om han får pröva dig med Guds Ord som grund?  Ja, du vet själv, vad som fattas dig,då du läser detta dokument. Och du har ingen ursäkt, att komma med när du står inför Jesus, då ditt liv här på jorden är slut.
Livet som vi lever är mycket allvarligt med tanke på evigheten. Därför uppmanar Guds Ord oss, att vi skall pröva andarna i vår ande innan det blir för sent!
På grund av syndafallet lever vi i en värld, där människan är av naturen böjd att följa djävulens onda makter och hon kan inte i sig själv motstå en så listig och slug fiende om inte Jesus Kristus den mäktige Segraren, får bo i hennes ande och sinne och leda henne fram på den andliga vägen.
Bibeln säger, att den som inte fullständigt helgat sig åt himmelens Gud kan i sin andliga blindhet bli ledd att arbeta åt Satan, trots att människan utger sig för att vara en kristen.
Då det t.ex. gäller Guds Kärlek till våra medmänniskor så sade Jesus, att: "Allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna. Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den." 

"Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar." 

"Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt." 

"Ett gott träd kan icke bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt." 

"Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden." 

"Alltså skolen I känna dem av deras frukt.  -- Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre; utan den som gör min himmelske Faders vilja." 

"Många skola på den dagen säga till mig: Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag betyga för dem. Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän." Se symbolbilden här ovan till vänster.  Matt. 7: 12-27.
"Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och kastade sig mot det huset; och likväl föll det icke omkull, eftersom det var grundat på hälleberget."   Se symbolbilden här till höger, samt symbolbilden här ovan till höger.  Matt. 7: 12-27.


"Men var och en som hör dessa mina ord och icke gör efter dem, han må liknas vid en oförståndig man som byggde sitt hus på  sanden. Och slagregn föll, och vattenströmmarna kommo, och vindarna blåste och slogo mot det huset; och det föll omkull, och dess fall var stort."Se symbolbilden här till vänster, samt symbolbilden här ovan till vänster. Matt. 7: 12-27.


Än en gång vill jag hänvisa till Guds Ord, som uppmanar oss och säger: "Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud..."  1 Joh. 4:1. 
Många som bekänner sig som kristna missförstår den här bibeltexten och i stället för att pröva andarna i sin egen ande - menar de, att vi skall pröva andarna i våra medmänniskor, men så lär inte Bibeln, utan Guds ord uppmanar oss tydligt och klart och säger: "Rannsaken eder själva, huruvida I ären i tron, (i sanningen i kärleken i rättfärdigheten i renheten, o.s.v) ja, pröven eder själva. Eller kännen I icke med eder själva, att Jesus Kristus är i eder? Varom icke, så hållen I ej provet."    2 Kor. 13:5. 
Jesus Kristus ber ännu i dag, att människorna skall vakna upp och säger: "Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig."   Upp. 3:20. 
Gud välsigne var och en, som läser detta budskap, att Ni får nåd, att förstå budskapet och, att Ni får Nåd, att ta emot Jesus Kristus i Er ande, den Kristus, som är kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Nåd, Barmhärtighet, Ödmjukhet, Frid, Tacksamhet, Glädje, o.s.v, innan det är för sent. Och så säger Guds ord, att: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda Er ande."   Heb. 4:7. 
Fridshälsningar 

Gatumissionär 
Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1.
                                                                              
© Upphovsratt