Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter..." Matt. 13:11.


Jesus upplyser här i bibeltexten, att de, som tagit emot Jesus Kristus och Guds Ord i sin ande, de har med Guds Ord fått möjlighet, att kunna lära känna till himmelrikets hemligheter. Se symbolbilden här ner till höger.
Men de, som bekänner sig som kristna och icke tagit emot Jesus Kristus och Guds Ord i sin ande, de kan inte förstå himmelrikets hemligheter.
Ty Bibeln säger, att: "...alla dem som togo emot honom (alltså tog emot Jesus Kristus, och Guds Ord i din ande, dem) gav han makt att bliva Guds barn..."  Joh. 1:12.  Se symbolbilden här ner till höger.
Och Bibeln säger om dem, att: "De hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."  (Som är Ordet).Joh. 1:13. Se symbolbilden här ner till höger.
Bibeln säger, att de människor som tagit emot Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje o.s.v, de har blivit födda på nytt i sin ande och i sitt sinne till att vara Kristus lik. Ty aposteln Paulus som hade tagit emot Guds Ord i sin ande och i sitt sinne säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ner till höger.
Aposteln Paulus hänvisar i sitt brev till Kolosserna och talar där om, att han sett himmelrikets hemligheter och säger, att: "...den hemlighet, som tidsåldrar och släkten igenom hade varit fördold, men som nu har blivit uppenbarad för hans heliga. Ty för dem ville Gud kungöra, huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är Kristus i eder, vårt härlighetshopp."  Kol. 1:26-27.  Se de olika symbolbilderna här ner till höger.
Aposteln Petrus uppmanar, (alla bekännande kristna) i sitt brev och säger: "Renen eder ande, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek; och älsken varandra av anden med uthållig kärlek, I som ären födda på nytt...genom Guds levande Ord, som förbliver."  1 Pet. 1:22-23.Jesus Kristus upplyser oss om hemligheten till den kraft, som verkade igenom honom och säger, att: "De ord jag talar till eder talar jag icke av mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de äro hans verk."  Joh. 14:10. Se symbolbild hör till höger.


Bibeln visar oss, att det endast är med Guds Ord, som vi kan finna vägen tillbaka till Gud och till det förlorade Paradiset. Och ett flertal bibeltexter talar tydligt om, att vi måste äga Jesus Kristus i vår ande för att kunna få se, himmelrikets hemligheter.
I brevet till Efesierna uppmanar Paulus alla bekännande kristna och säger, att: "Kristus genom tron må bo i eder ande och i I mån vara rotade och grundade i kärleken, så att I tillika med alla de heliga till fullo förmån fatta, vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet."  Efe. 3:17-19.  Se symbolbilden här upp till höger.Tyvärr! Så har många, som sökt, att finna kontakt med himmelens Gud och Jesus Kristus, sökt efter Gud och Kristus, i olika religioner, sekter, kyrkor och religiösa samfund, men inte funnit det, som deras ande söker efter. Anledningen att de inte funnit det de sökt efter är, att Gud och Kristus finns inte i religioner, sekter, kyrkor eller i religiösa samfund. Ty Bibeln säger, att Gud och Kristus endast finns i Guds Ord. Som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Frid och Glädje, o.s.v.  Se symbolbilden här upp till höger.
Bibeln upplyser oss om, att himmelens Gud är
i Ordet, ty: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet är hos Gud, och Ordet är Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det är liv, och livet är människans ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."  Joh. 1:1-5.  Se symbolbilden här upp till höger.
Om Jesus Kristus säger Guds Ord, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."  Upp. 19:13.  Se symbolbilden här upp till höger.
Det är mycket viktigt, att vi som bekänner oss som kristna, förstår att Jesus Kristus är Guds Ord. Och att det är Guds Ord i vår ande, som vittnar om Kristus i vår ande. Se symbolbilden här upp till höger.
Himmelens Gud säger, att: "Alla dem som togo emot honom och Jesus Kristus, dem gav han makt att bliva Guds barn, åt alla dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet vart kött och tog sin boning (
i oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo liksom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av NÅD och SANNING."  Joh. 1:12-14.  Se symbolbilden här upp till höger.
Jesus Kristus sade: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning  ( i) honom."   Joh. 14:23. Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln säger! Att om Guds-Ordet, inte får ta sin boning
i vår ande och i vårt sinne. Då finns det ingen möjlighet för oss att kunna bli frälsta eller helgadde, ty det är endast Guds-Ordet, levande och verksamt i oss, som kan frälsa och helga oss till en ny andlig människa, ty aposteln Paulus hänvisar till Guds Ord och säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus  (Guds Ord) lever i mig."   Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ovan till höger.Många som bekänner sig som kristna har aldrig tagit emot Jesus Kristus i sin ande, utan de väntar på att någon gång i framtiden få uppleva Kristus i sitt inre. De har aldrig förstått, att om Jesus Kristus inte finns i deras ande så kan de aldrig bli frälsta eller helgade. Och inte heller kan de: "lära känna himmelrikets hemligheter, som Jesus talade om."  Matt. 13:11.
Som exempel: Om du blir sjuk då kan medicinen inte hjälpa dig så länge som medecinen är utanför dig. Se symbolbilden här till vänster.


Men om du tillåter att medicinen får komma in i din kropp då som först kan medicinen hjälpa dig, att fördriva sjukdomen så att du blir frisk. Se symbolbilden här ovan till höger.


Många så kallade bekännande kristna blir mycket upprörda då man hänvisar till Guds Ord, som upplyser om, att Kristus skall leva i vår ande och i vårt sinne. T.ex. där Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
I stället för att tillåta att Jesus Kristus får leva och verka i deras ande och i deras sinnen så får man höra hur dessa människor tackar Gud för att: "Jesus vandrar vid deras sida."  Men aposteln Paulus han tackar himmelens Gud för att Jesus Kristus har tagit sin boning i hans ande.  Se symbolbilden här ner till höger.
Dessa ljumma kristna är att likna vid en person, som bor i en villa och vattenledningarna har gått sönder i huset. Och sedan skickar han bud efter en rörmokare för att få skadan lagad. Men samtidig är han tacksam, för att han vägrar, att släppa in rörmokaren i huset, så att han kan laga skadorna. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Sanningen är, att om du önskar  att få den skadade vattenledningen lagad, så måste du tillåta att att rörmokaren får komma in i huset, för att reparera skadan, eller hur? Se symbolbilden här ner till höger.Bibeln lär, att när Jesus började sin missionsverksamhet så: "...Förde man till honom många som voro besatta; och han drev ut ( de onda ) andarna med sitt blotta ord..."  Matt. 8:16. Se symbolbilden här ovan till höger.
Många människor är i dag besatta av negativa nedbrytande tankar, som förstör människans liv. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Sanningen är, att så länge som de negativa tankarna och det andliga mörkret råder i din ande och i ditt sinne är du bunden och fängslad av mörkrets makter. Och sanningen är, att mörkret har endast möjlighet, att vara närvarande i din ande och i ditt sinna, på grund av Jesu Kristi frånvaro. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Vi vet, att om du går in i ett mörkt rum och tänder en lampa, så försvinner mörkret. På samma sätt är det, att i samma stund, som du tar emot Jesus Kristus och Guds Ord i din ande och i ditt sinne, så försvinner mörkret. Ty Kärlekens Ande har makt, att fördriva hatets och föraktets onda andar. Och i samma stund som du tar emot Trons Ande försvinner tvivlets Ande.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln lär, att när aposteln Paulus tog emot Guds Ord och Jesus Kristus i sin ande, då fick han se Guds härlighet i sitt inre. Och i brevet till Galaterna säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln säger, att:
"Inget Guds Ord är utan kraft!"  (Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers.)
I sin bön till sin Fader sade Jesus: "De ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem."   Joh. 17:8.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln visar oss, att Jesus använde Guds Ord, för att med Guds Ord besegra djävulen.
Till sina lärljungar sade Jesus, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."   Joh. 15:5.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeltexten här ovan upplyser oss om, att himmelens Gud givit sitt Ord till Jesus. Men samtidigt säger Jesus, att han givit Guds Ord till sina lärljungar. Det betyder, att det räcker inte för oss, att tro på Jesus, utan vi måste även äga Guds Ord i vår ande. Alltså samma Ord, som Jesus ägde, så att vi med Kärlekens Ande kan döda och fördriva hatets ande i vår ande. 
På samma sätt är det med Renhetens Ande, ty det är endast Renhetens Ande, som har makt, att döda och fördriva orenhetens ande i vår ande. 
Vi själva har ingen makt, att fördriva orättfärdighetens Ande. Ty det är endast med Rättfärdighetens Ande, som har makt, att döda och fördriva orättfärdighetens ande i vår ande.
Vi själva har ingen makt, att fördriva högmodets Ande. Ty det är endast Ödmjukhetens Ande, som har makt, att döda och fördriva högmodets ande i vår ande. 
Vi själva har ingen makt, att fördriva otacksamhetens Ande. Ty det är endast Tacksamhetensande, som har makt, att döda och fördriva otacksamhetens ande i vår ande.  O.s.v. 
Bibeln jämför Guds Ord med ett andligt ljus. Och såsom ljuset fördriver mörkret, så fördriver Guds Ord det onda och orena i människans ande. Vi vet, att om vi går in i ett mörkt rum och tänder ljuset, då försvinner mörkret ögonblickligen. Släcker vi ljuset då inträder mörkret omedelbart. Men om vi låter ljuset brinna hela tiden, då finns inget mörker. Varför? Jo, därför att ljuset härskar över mörkret. På samma sätt råder Guds-Ord och Jesus Kristus över den negativa och onda som finns i människans ande och i hennes sinne. Bibeln lär, att du kan bli fullständigt fri från det negativa, och onda, som styr dina tankar, om du tillåter det positiva Guds-Ordet, att styra ditt andliga liv. Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln visar, att du kan bli en ny andlig människa om du tar emot Jesus Kristus och Guds Ord i ditt inre. Ty Jesus sade till sina lärljungar, att: "Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria."   Joh. 8:36.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln säger, att Guds Ord är från evighet till evighet ty Jesus säger, att: "Himmel och jord skola förgås, men mina Ord skola aldrig förgås." Matt. 24:35.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln visar oss, att människan är en evighetsvarelse, ty det framgår av Jesu samtal med Marta där han säger till henne, att: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."  Joh. 11:25-26.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Och så säger Guds ord, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det."  Dan. 12:10.
Fridshälsningar 

Bror Espegren 
Till sida 1.
                                                                                                
© Copyright