Jesus sade, att: "Guds rike är invärtes i eder."

Många människor vet inte i vår tid var de skall göra för att finna livets mening. Många sökande människor vet inte var de skall söka för att finna himmelens Gud och Jesus Kristus. Många söker, att finna himmelens Gud och Jesus Kristus och livets mening i Filosofi, i olika böcker. Många söker att finna himmelens Gud och Jesus Kristus i olika religioner, i olika kyrkor och kapell. 
I över 70 år har jag hört många bekännande kristna, som sagt, att de sökt efter himmelens Gud och Jesus Kristus ovan molnen, någonstans där ute i universum, men de har inte funnit det som de innerst inne söker. Att Jesus Kristus finns i Ordet och att Jesus Kristus upplyst oss om, att: "Guds rike är invärtes i oss"  har de aldrig fått någon undervisning om.  Se symbolbilden här ner till höger.  Luk. 17:21.
Jag har träffat många människor, inom olika religiösa rörelser, som inte förstår vem himmelens Gud eller vem Jesus Kristus är? De har aldrig förstått vad Bibeln säger om himmelens Gud, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."   Se symbolbilden här ner till höger. Joh. 1:1-5.
Dessa andligt okunniga människor har inte heller förstått vad Bibeln säger om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."   Se symbolbilden här ner till höger.  Upp. 19:13.
Först då vi förstår, att himmelens Gud och Jesus Kristus är det Levande Ordet, Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v - då förstår vi vad Jesus menar då han sade till sina lärsljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom." Se symbolbilden här ner till höger. Joh. 14:23.
När vi läser om apostlarna, som hade tagit emot Jesus Kristus i sin ande kan vi se att de hela tiden höll sig till Ordet. De predikade Ordet. De var alla uppfyllda i sin ande med Ordet. De kände till kraften i Guds Ord. Guds Ord överbevisade och övertygade dem om den andliga kraften i namnet Jesus Kristus, Jesus Kristus, som är Guds levande Ord. Namnet Jesus Kristus var för apostlarna en andlig fullmakt, en andligt kraft, som gav dem auktoritet. Den helige Ande stadfäste Guds Ord med under och tecken. Kraften i Guds Ord är något som vår tids präster och predikanter trasslat till och omgivit med ett nät av världsliga traditioner och villfarelse.
Jesu namn har för vår tids präster och predikanter bara blivit en religiös ceremoni. Det har blivit en sång och en avslutning på en bön utan andlig tro och andligt liv. 
Bibeln upplyser oss om, att så länge som människorna lyssnar till villfarelsens andar och ser utåt, i det som finns i världen, så kan de inte finna det andliga livet, som finns dolt i deras ande. De kan inte finna Jesus Kristus och den Frid och den Glädje, som finns därinne tillsammans med Guds Ord.
Men Bibeln säger, att om de vänder om och söker i sitt inre, i sin ande, då kan de få nåd att upptäcka att himmelens Gud och Jesus Kristus finns där. Ty Jesus har sagt, att: Om någon älskar honom, och håller hans Ord; så skall hans Fader älska honom, och himmelens Gud och Jesus Kristus skall komma till dig och ta sin boning
i dig.  Se symbolbilden här ner till höger.
Ja, om du går in i ditt inre så kan du med en andligt tro på Guds Ord upptäcka det andliga Templet i din ande. Templet som Jesus Kristus grundlagt
i din ande.   Se symbolbilden här ner till höger.
Men om du tvivlar såsom många människor gör och är uppfylld med otro och genstridighet, som Korintierna var på sin tid då kan du inte finna den Frid och Glädje, som du söker. Och därför vill jag hänvisa dig tillaposteln Paulus, som upplyste Korintierna och sade till dem: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor
i eder?"   Se symbolbilden här ner till höger.  1 Kor. 3:16.
Lyssna! Till dig som läser denna hemsida, tag inte emot detta budskap, som en dom, eller en fördömmelse. Utan tag emot detta budskap, som en andlig vägledning, en Kärlekens hälsning ifrån himmelens Gud, som vill hjälpa dig till ett nytt andligt liv i Jesus Kristus.  Se symbolbilden här ner till höger.


Ty sanningen är, att många präster och predikanter och bekännande kristna i vår tid, har aldrig fått någon andlig undervisning om var de kan finna himmelens Gud och Jesus Kristus. De känner inte till att himmelens Gud och Jesus Kristus finns i själva Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Nåd och Barmhärtighet, Frid och Glädje, o.s.v. 
Bibeln berättar, att det var en man, som kom till Jesus och han föll ned på knä och han sade till Jesus: "Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv? Jesus sade till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är God utom Gud allena."  Se Guds Godhet,
i Guds Ord, i symbolbilden här till höger. Matt. 10:18.


Den här mannen, som frågade Jesus vad han skulle göra för att få ett evigt liv hette Nikodemus. Han ställde samma fråga, som millioner människor ställt genom tiderna. Och Jesus ger alltid samma svar på den frågan och säger, att: "Om en människa icke bliver född av vatten  (alltså om hon icke bliver född av Guds Ord) och Guds Ande, så kan hon icke komma in i Guds rike." 

Ty, "Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande." 

"Förundra dig icke över att jag sade dig att I måsten födas på nytt." 

"Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet icke varifrån den kommer, eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden. Nikodemus svarade och sade till honom: Huru kan detta ske?" 

"Jesus svarade och sade till honom: Är du Israels lärare och förstår icke detta?" Joh. 3:5-10


Vi ser här i bibeltexten, att det nya andliga livet finns i själva Guds-Ordet. 
Bibeln säger om Guds Ord, att: "I det är liv, och livet är människornas ljus.".. Joh. 1:4. 
Aposteln Paulus, som sökte efter det andliga livet i Guds ord säger i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig.".Gal. 2:20.
Jesus Kristus säger, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."   Det är endast med Kärlekens Ande i vår ande, som vi i kan uppleva det andliga livet och i sann uppriktighet älska himmelens Gud och våra medmänniskor.. Joh. 15:5. 
Det är endast med Renhetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva det andliga livet och leva i fullkommlig Renhet inför Gud och inför våra medmänniskor. 
Der är endast med Rättfärdighetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva det andliga livet och i sann Rättfärdighet leva inför Gud och inför våra medmänniskor. 
Det är endast med Ödmjukhetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva en sann Ödmjukhet inför Gud och inför våra medmänniskor. 
Det är endast med Tacksamhetens Ande i vår ande, som vi kan uppleva en sann Tacksamhet inför Gud och inför våra medmänniskor. 
Ja, Jesus Kristus och Friden och Glädjens Andar har fått till uppgift, att hjälpa oss, att leva i fullkomlig Frid och i fullkomlig Glädje inför Gud och inför våra medmänniskor. 
Jesus Kristus säger ännu i dag, att: "Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.".. Se symbolbilden här ovan till höger.  Johannes 3:3. 
Det är omöjligt att kunna bli född på nytt, till en ny andlig människa, om vi tar bort ett enda av Guds Ord. Ty frälsningen och helgelsen finns endast i Guds Ord, som består av Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande,Trofasthetens Ande, Godhetens Ande, Givmildhetens Ande, Nådens Ande, Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Fridens Ande, Tacksamhetens Ande, Glädjens Ande,  o.s.v...  Se symbolbilden här ovan till höger.
Lägg särskilt märke till, att lärljungarna hade ingen egen andlig kraft, i sig själva, ty den andliga kraft, som dom hade fick dom ifrån Jesus ty han sade till dem: "Se, jag har givit eder makt."   Se den andliga kraften i Guds Ord i symbolbilden här ovan till höger.  Luk. 10:19. 
Lägg särskilt märke till, att kraften till Frälsning och Helgelse och ett Nytt Andligt Liv, endast finns i Guds Ord. Ty Bibeln säger, att om vi saknar Guds Ord i vår ande då kan vi inte göra något, som kan behaga Gud. Och därför sade Jesus, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 15:5.
Lägg särskilt märke till, att vi själva har ingen makt, att fördriva orättfärdighetens Ande, ut ur vår ande. Ty det är endast med Rättfärdighetens Ande, levande och verksam i vår ande, som vi har fått makt, att kunna döda och fördriva orättfärdighetens Ande i vår ande.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Lägg särskilt märke till, att vi själva har ingen makt, att fördriva högmodets Ande, ut ur vår ande. Ty det är endast med Ödmjukhetens Ande, levande och verksam i vår ande, som har makt, att kunna döda och fördriva högmodets Ande i vår ande.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Lägg särskilt märke till, att vi själva har ingen makt, att fördriva otacksamhetens Ande, ut ur vår ande. Ty det är endast med Tacksamhetensande, levande och verksam i vår ande,  som vi har makt, att kunna döda och fördriva otacksamhetens Ande i vår ande.  O.s.v. Se symbolbilden här ovan till höger.
Lägg särskilt märke till, att när aposteln Paulus tog emot Guds Ord i sin ande och i sitt sinne då säger han i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Det är alltså Jesus Kristus, som är  Guds Levande Ord, som lever i Paulus ande, och som nu har makten i honom.  Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20.
Och med Jesus Kristus verksam i sin ande säger Paulus, att: "Allt förmår jag i honom som giver mig kraft."Se symbolbilden här ovan till höger.  Filipperna 4:13. 
När Jesus besökte aposteln Johannes, som hölls fången på ön Patmos, sade Jesus till honom: "Frukta icke. Jag är den Förste och den Siste och den Levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har Nycklarna till döden och dödsriket."   Se de andliga Nycklarna i Guds Ord, i  symbolbilden här ovan till höger. Upp. 1:17-18. 
Nycklarna, som Jesus talar om här i bibeltexten, som besegrar djävulen och dödsriket, är Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande,Givmildhetens Ande,Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v. Dessa Nycklar är Levande och verksamma i den Helgade människans ande. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln säger, att Gud är trofast och Han välsignar var och en rikligt, som tar emot Jesus Kristus (Alltså Ordet) i sin ande.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Och så säger Guds Ord, att: "Den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord."   Joh. 8:47. 
Fridshälsningar 

Gatumissionär Bror Espegren
Tillbaka till sida 1. Klicka här!
                                                                                                                                                         © Upphovsratt