Bibeln visar, att människan är sin egen domare.

Bibeln säger, att: "Vad människan sår, det skall hon ock skörda."   Gal. 6:7. 
Vi lever utan tvekan i en mycket svår tid då orättfärdiga människor tror att de kan göra vad de vill med Guds Ord och med sina medmänniskor utan att de skall drabbas av det orättfärdiga som de sått. 
Till dessa människor säger Bibeln, att varje människa skall stå till svars för sina egna gärningar. 
Och så säger Guds Ord till de orättfärdiga, att: "Guds rättfärdighet kräver, att de som vålla eder lidande skall få lidande till vedergällning." 2 Tess. 1:6. 
Sådd och skörd är en evig lag, och den gäller alla människor utan undantag. Om vi, t..ex. ser på symbolbilden här ner till höger så visar den, att lantbrukaren sått vete och när skörden mognat skördar han vete. Han skördar vad han själv har sått. 
Ser du på symbolbilden här ner till vänster så kan du se att lantbrukaren sått tistlar och ogräs, och även han får skörda vad han själv har sått. Många som förkunnar Guds Ord kan inte se den Kärlek, Nåd och Barmhärtighet, som finns i himmelens Gud och i Jesus Kristus därför att de saknar Jesus Kristus och den helige Ande i sin ande. De kan inte se den Jesus Kristus som aposteln Paulus vittnar om i brevet till Galaterna där han säger till dem, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."...Gal. 2:20.   Se symbolbilden här ner till höger. 
Bibeln lär att om vi saknar Jesus Kristus och den helige Andes ledning då blir vår tro och våra tankar och predikningar villfarelse. Och därför finns det många präster och predikanter och bekännande kristna i vår tid, som i villfarelse påstår, att Gud skall döma oss människor på den yttersta dagen, typ: akta dig, för Gud kommer att döma dig...Ja,söndag efter söndag kan vi höra hur statskyrkans präster, i sina ritualer säger, att: "Jesus Kristus skall komma tillbaka för att döma både levande och döda." 
Många människor har skrivit till mig och sagt, att de är rädda och förtvivlade ty de vet inte vad de skall göra för att finna Nåd hos Gud. 
Som svar till dessa olyckliga människor har jag då, med glädje och tacksamhet, kunnat hänvisat till Bibeln där Jesus Kristus mycket tydligt säger, att: "...Jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa den." ...Joh. 12:47. 
Jesus Kristus upplyser oss även och säger, att: "Icke heller dömer Fadern någon..." ..Joh. 5:22. 
Himmelens Gud och Jesus Kristus har aldrig dömt någon och de kommer inte heller att dömma någon. Ty aposteln Jakob, som hade upplevt Frälsning och Helgelse genom Jesus Kristus säger, att: "Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker." ...Jak. 1:17. 
Jag har fått många brev ifrån bekännande kristna, som sagt att jag har fel, när jag hänvisar till, att Jesus inte har: "Kommit för att döma världen, utan för att frälsa den." ..Joh. 12:47.
Samtidigt har de tillrättavisat mig och frågat, hur går ditt påstående ihop med bibeltexten där Jesus säger: "Till en dom har jag kommit hit i världen.".. Joh. 9:39.
Som svar vill jag hänvisa dessa människor till bibeltexten där Jesus säger, att: "Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.
Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom...Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda, Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade."..Joh. 3:16-21.
Vi ser här i bibeltexten, att det är det andliga ljuset och Jesu Kristi gärningar, som dömmer det onda i människans ande.  Profeten Jesaja säger om Jesu liv och gärningar, att: "Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom. Han blev plågad, fastän han ödmjukade sig och icke öppnade sin mun, lik ett lamm, som föres bort att slaktas, och lik ett får, som är tyst inför dem som klippa det ja, han öppnade icke sin mun." ..Jes. 53:6-7.
Nej! Jesus Kristus uttalade ingen dom över människan. Utan det var den andliga utstrålningen ifrån Jesus Kristus, som blev en dom för de ogudaktiga. Ty Bibeln säger, att: "Detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda, Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade." ..Joh. 9:39...Se symbolbilden här ner till vänster. 
Bibeln säger om de Frälsta och Helgade, som ser det andliga ljuset i Jesus Kristus, att: "Vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av Nåd och Sanning." ..Joh. 1:14...Se symbolbilden här ner till höger. 
Bibeln visar, att människan är sin egen domare. Ty varje människa dömmer sig själv i förhållande till Guds Ord, som är såsom ett andligt ljus i världen.Människan i symbolbilden här till vänster har vänt sig bort ifrån Guds Ord, som finns i symbolbilden här ner till höger. Människan har valt att leva sitt liv med en blandning av det onda och det goda i sin ande och hon kommer, som Jesus säger, att bli dömd efter sina gärningar. 


Lyssna! Aposteln Paulus, som tagit emot Guds ord i sin ande sade i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer kag, utan Kristus lever i mig."..Gal. 2:20.
Den helgade människan har här i symbolbilden till höger valt att leva sitt liv med Guds Ord och Jesus Kristus i sin ande och hon kommer, som Jesus säger, att bli dömd efter sina gärningar. Jesus talar tydligt om sådd och skörd och han upplyser mycket tydligt vad som kommer att hända med de ljumma kristna i symbolbilden här ovan till vänster och säger om dem, att:"Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm...Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun." ...Upp. 3:15-16. 
Aposteln Paulus förstod Jesu budskap om sådd och skörd, han såg i Guds Ord hur det skulle gå för honom om han fortsatte att leva sitt ogudaktiga liv. Paulus såg och förstod att Guds Ord är sanning och därför ville han ändra sitt liv och i sitt brev till Timoteus bekänner han och säger, att: "Jag som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade så." ..1:a Tim...1:13...Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Paulus var en sann sökare och han såg, att Gud älskade honom. Och därför lyssnade han särskilt till de Ord som Jesus talade till sina lärljungar där Jesus säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."   Joh. 14:23. 
När aposteln Paulus omvände sig till Guds Ord fick han uppleva hur Jesus Kristus tog sin boning
i hans ande. Och i brevet till Galaterna säger han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."..Gal. 2:20...Se symbolbilden här ovan till höger. 
Lyssna!
Jesus förklararde mycket tydligt om den dom, som väntar människan om hon inte omvänder sig till Guds Ord och säger, att: "Om någon hör mina ord, men icke håller dem, så dömer icke jag honom; ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen." ...Se symbolbilden här ovan till höger. 
Sedan säger Jesus, att: "Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig; ty det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen."  Joh. 12:47-48. 
Vi ser här i bibeltexten, att det är människan själv, som dömer, sig på grund av att hon inte lyssnar och tar emot Guds Ord. 
Om vi jämför bibeltexten här ovan med varningsmärken på en väg så är varningsmärken till för att förhindra olyckor. Och om nu någon kör emot rött ljus, eller förbi en stoppskylt, utan att stanna, så är det inte trafikverket eller någon människa, som dömer den här bilisten om det händer en olycka, utan bilisten dömer sig själv genom sin gärning, i förhållande till trafiklagen. På samma sätt dömer människan sig själv i förhållande till Guds Ord. Se symbolbilderna här ovan till vänster samt symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln visar oss, att de som predikar och anklagar Gud och Jesus för att dömma, de har fel, ty himmelens Gud och Jesus Kristus kan inte använda nedbrytande eller negativa egenskaper, som de saknar.
Och var och en, som läser Bibeln kan tydligt se, att det är synden i människan, som dömer människan. Och synden är ifrån djävulen. Det betyder, att det är djävulen, som dömmer människan, i förhållande till Guds-Ord...Se symbolbilden här ovan till vänster. 
I brevet till Galaterna har Paulus delat upp det onda som är ifrån djävulen och det goda som är ifrån Gud och säger, att: "Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I förvisso icke göra vad köttet (och det onda) har begärelse till."  .Se symbolbilden här ovan till höger.

"Ty köttet (och det onda) har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen..." 

"Men köttet (och de orättfärdiga) gärningarna äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel." ...Se symbolbilden här ovan till vänster.

"Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen. Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser. Om vi nu hava liv genom ande, så låtom oss ock vandra i ande." ..Gal. 5:16-25...Se symbolbilden här ovan till höger. ... 


Som vi ser i bibeltexten här ovan så skiljer Bibeln på det onda som är ifrån djävulen och det goda som är ifrån Gud. Och då vi fått en fri vilja så får vi själva bestämma vem vi vill leva tillsammans med...Se symbolbilden här ovan till vänster... Samt symbolbilden här ovan till höger. 
Varje människan har fått en fri vilja, att tro, antingen på Jesus Kristus eller på djävulen. Lägg märke till att den fria viljan som människan fått, innebär, att varken Gud eller djävulen kan tvinga oss. Utan det är vi själva, som bestämmer om vi vill leva med det onda eller för det goda i vår ande...Symbolbilden här ovan är ett exempel på hur människan dömer sig själv genom sina gärningar: Här ovan till vänster ser vi ett glas med förgiftat vatten. Det andra glaset till höger är fyllt med en livgivande dryck. 


Det förgiftand vattnet kan ses, som en symbolbild på djävulens ondska och all hans orättfärdighet, som tagit sin boning i människans ande och i hennes gärningar...Se symbolbilden här till vänster. 


Glaset med den livgivande drycken är en symbolbild på Guds-Ordet, som tagit sin boning i den helgade människans ande...Se symbolbilden här till höger. 


Symbolbilderna här ovan visar oss mycket tydligt, att vi människor fått en fri vilja, att själva välja vilket glas vi vill dricka ur. 
Om du dricker giftblandningen som finns i glaset här ovan till vänster då blir följden, att du blir sjuk och dör. Om jag då kunde tala med dig på den andra sidan efter döden och fråga dig. Vem var det som dömde dig? Då måste du säga, att det var varken Gud eller djävulen. Och inte heller var det dina släktingar eller dina grannar som dömde dig. Nej, du måste medge, att det var du själv, som dömde dig, genom din egen gärning då du drack av det förgiftade vattnet. 
Vi människor har fått en fri vilja, att själva välja vem vi vill tillhöra. I symbolbilden här ovan till höger har människan valt att leva med det livgivande vattnet, alltså leva med Guds-Ordet i sin ande. Hon har själv valt, att ta emot Guds-Ord, som är, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Nåd och Barmhärtighet, Godhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, i sin ande. Och hon får då också skörda ett liv i Guds rike, som är fyllt med evig Kärlek, evig Renhet, evig Rättfärdighet, evig Frid och evig Glädje, o.s.v...Se symbolbilden här ovan till höger. 
Alla dem, som i symbolbilden här ovan till vänster har valt att leva med det förgiftade vattnet, alltså att leva med: "Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, samt ljum kristendom, som tillhör det splittrade kyrkosystemet. Där människans ande är fylld med missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel." ..Dessa människor får då, enligt Bibeln skörda ett evigt liv i mörkrets värld...Gal. 5:19-21...Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Bibeln säger om de ljumma kristna, att: "Den lön som synden giver är döden."  Alltså ett evigt andligt mörker...Rom 6:23.
Samtidigt säger Bibeln om de Kristna, att: "Den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre."...Rom. 6:23.
Sådd och skörd uppenbaras även i vårt tänkande, i vår vardag. Ty Jesus sade till sina lärljungar, att: "Såsom du tror, så må det ske dig." ...Matt. 8:13.

Tanken har en väldig makt över människan! Med tanken går det att tänka sig lycklig. Med tanken går det även, att tänka sig olycklig. 
Bibeln visar oss hur en hel värld kan förstöras, genom att människorna tänker fel, och följer onda och negativa egenskaper. 
Därför har varje människa ett stort ansvar för hur hon tänker och lever. Och varje människa är fullt ansvarig för sina tankar och sina handlingar. Varje människa har själv ett ansvar för hur hon behandlar eller beter sig gentemot andra människor. Ingen människa kan skylla ifrån sig på någon annan för hur hon själv tänker och handlar. Ty Bibeln säger, att hon skall själv skörda vad hon har sått...Gal. 6:7. 
Bibeln visar oss, att lagen om sådd och skörd gäller alla människor utan undantag. Jesus säger, att en del människor får ta emot sin dom, alltså skörden av sina gärningar redan här i den här världen. Andra åter kommer, att få sin dom, alltså skörden av sina egna gärningar när hon dör och flyttar in på den andra sidan i andevärlden. 
Du har i dag möjlighet, att kunna ändra ditt liv genom, att ta emot Jesus Kristus och Guds Ord i din ande. Ordet, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Och så säger Guds Ord till dig, att: "I dag om I fån höra Guds röst, mån I icke förhärda er ande." ..Hebr. 4:7. 
Och så säger Guds Ord, att: "Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det.".. Dan. 12:10. 
Fridshälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1.

                                                                              © Upphovsratt