En allvarlig upplysning till alla präster och predikanter samt alla bekännande kristna.
Natten den 3 maj 2011 hade jag en förunderlig dröm. I drömmen såg jag en byggmästare, som hade fått uppgiften att bygga ett hus. För att kunna bygga huset måste byggmästaren anställa en snickare.
Byggmästaren hade bestämt en dag, då arbetet skulle börja. Men han blev mycket förvånad då arbetet skulle börja, ty då han fick se snickare så visade det sig, att han inte hade några verktyg med sig. Och byggmästaren frågade honom: "är du en snickare?" Och snickaren svarade och sade, att han var snickare. Då frågade byggmästaren honom: "Hur har du tänkt dig, att kunna såga av ett bräde när du nu saknar såg? Och hur skall du kunna slå i en spik då du saknar hammare?" 
När jag i drömmen frågade vad drömmen kunde betyda, fick jag till svar, att: "Många bekännande kristna kan liknas vid den här snickaren. Ty han påstod, att han var en snickare, men att han saknade verktyg. På samma sätt är det med många bekännande kristna i denna tid. De säger, att de är kristna, men de saknar Kristus och Guds Ord i sin ande."  Se Gal. 2:20.
Om den bekännande kristne saknar Kärlekens Ande i sin ande då är det omöjligt för den bekännande kristne att kunna älska sina medmänniskor med Guds Kärlek, ty Bibeln säger, att: "Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal." 

"Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet."

"Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn."  
1 Kor. 13:1-3.


I sitt avskedstal sade Jesus till sina lärljungar, att: "Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra." Joh. 15:5.  Det betyder, att om den bekännande kristne saknar Renhetens Ande och Rättfärdighetens Ande i sin ande, då är det omöjligt att kunna leva i renhet och rättfärdighet. Det var därför som aposteln Paulus offrade sin gamla yttre människa och i brevet till Galaterna kunde säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."    Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ner till höger.
Många som jag talat med tror att de är födda på nytt, men deras gärningar visar, att de saknar Kristus och Guds Ord i sin ande. De har blivit mycket upprörda då jag har hänvisat dem till bibeltexten, som säger: "Rannsaken eder själva, huruvida I ären i tron, ja, pröven eder själva. Eller kännen I icke med eder själva att Jesus Kristus är i eder? Varom icke, så hållen I ej provet."  2 Kor.  13:5.   Se symbolbilden här ner till höger.
När jag frågat äldre och unga bekännande kristna vad de tror på, så har svaret blivit, att de tror på Gud. En Gud med tre bokstäver. Samt att de tror på Jesus. En Jesus med fem bokstäver. 
Dessa människor är så nöjda med sin tro och de förstår inte, att en Gud med tre bokstäver och en Jesus med fem bokstäver inte kan hjälpa någon människa. Ty det är endast innehållet i Gud och innehållet i Jesus, som kan hjälpa människan.  Se symbolbilden här ner till höger.
Bibeln visar oss att himmelens Gud har skapat allt som finnas i världen med sitt Ord. Och med sitt Ord skapade Han även människan. Och så säger Bibeln om Guds Ord, att: "Inget Guds Ord är utan kraft!"   (Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning, Centenary-övers.)
Jag är 84 år och har predikat och vittnat om Jesus Kristus i över 60 år och under den tiden har jag frågat många bekännande kristna om deras kristna tro och kristna liv. Att himmelens Gud och Jesus Kristus är detsamma, som det andliga Levande Ordet har de aldrig hört talas om.
De har blivit mycket förvånade då jag hänvisat dem till bibeltexten, som upplyser om, att himmelens Gud är Ordet. Och, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det är liv, och livet är människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."Joh. 1:1-5.   Se symbolbilden här ner till höger.
Många bekännande kristna har också blivit förvånade då jag upplyst dem om, att Jesus Kristus är detsamma som Guds Ord. Ty de har inte hört, att Bibel säger, att: "Det namn Jesus har fått är Guds Ord."   Upp. 19:13.  Se symbolbilden här ner till höger. 
I slutet av 1980 hörde jag ett samtal, det var en pastor från missionsförbundet och två pingstpredikanter, som samtalade om mina hemsidor. Samtliga tre pastorer ansåg att jag var en villolärare därför att de tyckte, att mina hemsidor var "skumma sidor." Orsaken var, att jag på hemsidan talade om Kärlekens Ande, samt om Nåden och Barmhärtighetens Ande och Godhetens Ande, o.s.v. De sade att de aldrig hade hört talas om dessa Andar, utan endast om den helige Ande. När de sedan skrev ut sitt samtal på Internet och hänvisade till, att mina hemsidor var: "Skumma sidor" tog jag kopia på dessa sidor.
Tyvärr finns det en mängd villfarelser bland präster och predikanter i vår tid, då det t.ex. gäller att föra sökande människor fram till tro på Jesus Kristus och tro Guds Ord. Om jag t.ex. går in på Internet och läser om människor, som vill bli frälsta så kan vi läsa om hur en del predikanter vilseleder de sökande då de säger till dem, att: "Du skall tro på Jesus, då blir du frälst." Dock utan, att förklara för de sökande, att de skall tro på Guds Ord, därför, att Jesus är Guds Ord. Se symbolbilden här ner till höger.
Jag har tyvärr många gånger hört predikanter, som hänvisat till bibeltexten i Markus, och sagt till dem, som sökt efter frälsning, att: "Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd."  Men de har inte förklarat, att Jesus, den som de skall tro på, är detsamma som Guds Ord. Mark. 16:16. 
Dessa okunniga präster och predikanter har inte förstått, att då det gäller den andliga födelsen så kan ingen människa bli född på nytt i sin ande, om människan saknar Guds Ord i sin ande, ty människan blir då lik snickaren, som saknade sin såg och hammare.Jesus Kristus säger, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."  Ty det är endast med Kärlekens Ande i vår ande, som vi i kan uppleva det andliga livet och i sann uppricktighet älska himmelens Gud och våra medmänniskor.  Joh. 15:5. Se symbolbilden här till höger.

 

Lyssna! Det betyder, att utan Guds Ord i vår ande kan vi inget göra. Ty om vi saknar Kärlekens Ande i vår ande, då kan vi aldrig älska himmelens Gud och våra medmänniskor.
Om vi saknar Renhetens Ande i vår ande, då kan vi inte leva i renhet inför himmelens Gud och inte heller inför våra med människor.
Om vi saknar  Rättfärdighetens Ande i vår ande, då kan vi inte leva i rättfärdighet inför himmelens Gud och inte heller inför våra med människor.
Om vi saknar Tacksamhetens Ande i vår ande, då kan vi inte leva i tacksamhet inför himmelens Gud och inte heller inför våra med människor. För att kunna uppleva  Kraften i Tacksägelsens Ande måste vi vara ägare till Tacksamhetens Ande. Bibeln upplyser oss om, att
i Jesus Kristus finns alla goda Andar. Se symbolbilden här ner till höger. 
På samma sätt är det, ty om vi saknar Trons Ande i vår ande, då kan vi inte leva i sann tro inför himmelens Gud och inte heller inför Jesus Kristus.
Om vi saknar Bönens Ande i vår ande, då kan vi inte bedja till himmelens Gud så att det behagar honom.
Om vi saknar Ödmjukhetens Ande i vår ande, då kan vi inte leva i sann ödmjukhet inför himmelens Gud och inte heller inför våra med människor. 
Om vi saknar Friden & Glädjens Ande i vår ande, o.s.v. Då kan vi inte få uppleva den glädje och frid, som Jesus talade om då han sade, att: "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder. Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver." Joh. 14:26-27.
Ty Jesus sade till sina lärjungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."   Joh. 14:23.  Se symbolbilden här ner till höger.
Bibeln förklarar mycket tydligt hur den andliga födelsen går till och säger: "Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."  Och Jesus Kristus, som är Ordet.  Joh. 1:12-13.  Se symbolbilden här ner till höger. 
Det betyder, att då himmelens Gud och Jesus Kristus tagit sin boning i människans ande, då har Guds Ord tagit sin boning i hennes ande. När aposteln Paulus tog emot Guds Ord i sin ande då sade han i sitt brev till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Vilket betyder, att nu lever icke mer jag, utan Guds Ord lever i mig.  Gal. 2:20.  Se symbolbilden här ner till höger.
Trots att Guds Ord och Jesus Kristus på flera olika sätt förklarat, att den nya andliga födelsen sker med Guds Ord verksamt i människans ande så förstår många bekännande kristna inte hur denna andliga födelse går till. Och därför lever de år efter år i ett tomt andligt liv. Om dessa bekännande kristna säger Jesus, att: "Jag känner dina gärningar; du har det namnet om dig, att du lever, men du är död." Upp. 3:1. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Sanningen är, att närhelst en bekännande kristen inte är på sin vakt, gör mörkrets makter sina angrepp. Och den som inte fullständigt helgat sig åt himmelens Gud kan utan att hon ens märker det bli ledd att arbeta åt de mörka makterna.
Bibeln talar om de avfälliga i Laodicea. Dessa människor var varken kalla eller varma, de hade intagit en neutral ställning till sitt ljumma andliga liv. Nu har samma andliga ljumhet drabbat de bekännande kristna i vår tid. Och enligt Bibeln finns det endast ett hopp för de ljumma kristna och det är, att de får en klar andlig syn på sin ställning inför Gud och Guds Ord.
Aposteln Jakobs varnande ord gäller även i vår tid där han säger till de ljumma kristna: "I trolösa avfällingar, veten I då icke att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän. Eller menen I att detta är ett tomt ord i skriften?"   Jak. 4:4-5.  Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Lyssna! I bibeltexten här kan vi se hur Jesus Kristus, i kärlek, räcker ut sin frälsande hand och säger till alla avfälliga och alla ljumma kristna: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun. Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken." 

"Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se. Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag. Så gör nu bättring med all flit. Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron." Upp. 3:15-22.


Himmelens Gud och Jesus Kristus älskar alla människor och de vill inget högre, än att vi människor skall leva i gemenskap med varandra i det andliga ljuset. Det andlig ljuset som är Guds Kärlek, Renhet, Trofasthet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. 1 Joh. 1:17.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Lyssna! Jesus säger till dig, just nu i denna stund: "Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull. Om I ären villiga att höra, skolen I få äta av landets goda."   Jes. 1:18-19.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Det finns möjlighet för varje människa, som vill, att få uppleva Guds härlighet i sin ande. Ty aposteln Paulus säger om sig själv, att jag: "Som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade så."  I Tim. 1:13. 
Varje människa har samma möjlighet, som aposteln Paulus, att kunna få nåd, att ta emot Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v, i sin ande. Där den som tar emot Kristus och Guds Ord i sin ande kan få uppleva samma mirakel, som aposteln Paulus och säga som han, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.   Se symbolbilden här ovan till höger. 
Till sist vill jag be till himmelens Gud, att Han skall välsigne var och en, som läser detta budskap, att få nåd, att förstå budskapet och, att få Nåd, att ta emot Jesus Kristus i sin ande. Den Kristus, som är kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Nåd, Barmhärtighet, Ödmjukhet, Frid, Tacksamhet, Glädje, o.s.v, innan det är för sent. Och så säger Guds ord, att: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda Er ande."Heb. 4:7. 
Fridshälsningar 

Gatumissionär 
Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1. 
                                                                                                                                             © Copyright