Lyssna! Vi lever i en mycket svår och mörk andlig tid där det är svårt för många, att förstå Guds Ord. Och jag har träffat många människor, som sagt till mig, att de inte kan bli frälsta, därför att de tidigare har gjort hemska saker, som gång på gång nu kommer och anklagar dem, så att frälsningen, friden och glädjen försvinner från dem. 
Jag har då hänvisat dessa människor till Guds Ord, som säger till dem: "Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull. Om I ären villiga att höra, skolen I få äta av landets goda."  Jes. 1:18-19.
Jag har hänvisat dem till aposteln Paulus, som säger, att jag: "Som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade så."I Tim. 1:13.
Lägg märke till, att de onda makterna använder oss människor, som verktyg för sina onda gärningar.

Och för att olyckliga människor skall förstå vem det är som använder oss, som verktyg för allt ont i den här världen, så upplyser olika bibeltexter oss om, att det är onda och osynliga makter, som är skulden till, det onda och orättfärdiga som vi gör. Ty i brevet till Romarna säger aposteln Paulus, att: "Jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan satan, som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan satan, som bor i mig."  Rom. 7:15-20.
Du som har samma problem, som aposteln Paulus, där djävulen och de onda makterna anklagar och lägger skulden på honom. Lyssna till himmelens Gud och Jesus Kristus, ty de vill i sin kärlek hjälpa dig, att tro på bibeltexten, där Jesus säger, till alla människor och särskilt till dig, att: "Jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa den."  Joh. 12:47. 
Jesus upplyser också och säger, att: "Icke heller dömer Fadern någon."  Joh. 5:22. 
Du ser här i bibeltexterna,
att det är inte himmelens Gud eller Jesus Kristus, som anklagar och dömer dig, utan det är djävulen och de onda makterna, som dömer och fördärvar ditt liv, så att du inte kan få uppleva min kärlek, Renhet och Rättfärdighet, Frid och Glädje. Och därför kallade Jesus Kristus djävulen för en tjuv, som förstör människans liv. Och Jesus varnade sina lärljungar, för att lyssna till de negativa anklagelserna och tankarna, som är ifrån djävulen och han sade, att: "Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra."  Joh. 10:10.
Samtidigt upplyste Jesus sina lärlungar om, att ta emot Guds Ord, som bygger upp en inre andlig kraft i människan, som driver bort djävulen. Ty Jesus Kristus, som är i Guds Ord sade: att: "Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog."  Joh. 10:10.
Bibeln visar oss, att himmelens Gud och Jesus Kristus aldrig har dömt någon människa och de kommer inte heller att dömma någon. Ty aposteln Jakob, som hade upplevt Frälsning och Helgelse genom Jesus Kristus säger, att: "Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker."  Jak. 1:17. 
Du har fått samma möjlighet, som aposteln Paulus, att ta emot Jesus Kristus och Guds Ord i din ande. Där även du kan säga, som Paulus, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
Himmelens Gud säger här i bibeltexten till aposteln Johannes, att: "Alla dem som togo emot (Jesus Kristus i sin ande) gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet tog sin boning i oss, och vi såg (Jesu Kristi härlighet från sin Fader, i vår ande,)  och han var full av nåd och sanning." Joh. 1:12-14.
Såsom frälst och helgad, genom Jesus Kristus kan vi uppleva och se Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v, i vår ande. Och det är då, som aposteln Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
Det gamla yttre fördärvade livet är borta. Ty Jesus Kristus och Guds Ord har förändrat ditt liv:
"Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt."  Upp. 21:5.
Och så säger Guds Ord om Kristus i den helgade människans ande, att: "Fröjd och glädje skall höras därinne."  Jesaja 51:3.
Gud välsigne dig min vän!

Fridshälsningar
Bror Espegren
Till sida 1.
                                                                                              
© Copyright