Påskens budskap är ett glädjens budskap, som handlar om, att Jesus Kristus vann en fullkomlig seger över djävulen på Golgata. 


Men antikristliga bibelövesättare, samt präster och predikanter har förvandlat Påskens budskap, till en djävulens lögn.
Och deras påstående har förvandlat Jesu seger, till ett katastrofalt nederlag. Då de i strid mot Guds Ord påstår, att Jesus skulle ha ropat och sagt på korset: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Se symbolbilden här till vänster där de påstår, att Jesus skulle sagt till sin Fader: "Varför har du övergivit mig?"  Matt. 27:46. 


I samband med Påsken år 2000 blev jag av ett flertal vänner uppmanad, att skriva om Påskens budskap. Då Bibeln upplyser oss om, att Påskens budskap är ett allvarligt budskap, som handlar om död och uppståndelse bad jag mycket till himmelens Gud om andlig vägledning. Då hörde jag en stark röst i mitt inre, som tydligt sade, att Jesus Kristus aldrig hade ropat: " Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Och samtidigt hänvisde Guds Ande mig till ett flertal bibeltexter, som förklarar, att Jesus hade ropat och sagt: "Min Gud! Min Gud! Jag tackar dig, därför att du inte har övergivit mig!"  Se symbolbilden här ner till höger.
Då den här upplysningen var så mäktig och helt i strid mot vad bibelöversättare, samt präster och predikanter predikar och lär år efter år blev jag mycket rädd. Och jag fylldes med en stor fruktan. Och i min rädsla för vad jag hörde började jag bedja, att Jesus Kristus skulle hjälpa mig och ta bort budskapet, som rösten hade talat till mig. Som bönesvar kom då profeten Jesajas Ord till mig, där han säger: "Frukta icke för de ord som du har hört."  --- "Ty det är Sanningens Ande, och Uppenbarelsens Ande, som talat till dig."  2 Kon. 19:6. 
Men jag kunde inte undgå, att tänka: Hur skall det gå för mig om jag bär ut budskapet, att Jesus sagt: " Min Gud! Min Gud! Jag tackar dig, därför att du inte har övergivit mig!"  Och i mitt inre såg jag tusentals medlemmar i de olika kyrkorna, samt präster och predikanter i hela världen, med hat och förakt skulle angripa mig för Ordet och Sanningens skull. Men återigen kom Guds Ande till mig och nu hänvisade den mig till profeten Nehemja där han tydligt sade till mig: "Frukten icke för dem; tänken på Herren."Neh. 4: 14. 
Under tiden som jag bad till Gud om andlig vägledning hörde jag i mitt inre hur Guds Ande gång på gång sade: "Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord."   1 Pet. 4:11. 
Och som profeten Jeremia, hörde jag, att: "HERRENS ord kom till mig; han sade: Gå åstad och predika...och säg: Så säger HERREN."  Jer. 2:1-2.
"Att bibelövesättare, samt präster och predikanter, år efter år, förvrängt Guds heliga sanningar, då de påstår, att Jesus sagt på korset: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Ty sanningen är, att Jesus sade: "Min Gud! Min Gud! Jag tackar dig, därför att du inte har övergivit mig!"   Se symbolbilden här ner till höger.Guds Ande upplyste mig om, att Jesu seger på Golgata är ett glädjens budskap! Och jag blev uppmanad, att teckna en symbolbild där Jesu Fader är med honom på korset. Och där tackar Jesus sin Fader, för att Han inte har övergivit Jesus i denna svåra stund. Se symbolbilden här till höger, som säger, att: 


Som bevis kan nämnas, att om någon kommer till en domstol med ett påstående, utan bevis, så kan den personen inte vinna målet. Ty om personen skall vinna sitt mål, så måste personen lägga fram bevis, som styrker påståendet.
När det gäller bibelövesättare, samt präster och predikanters påstående, att Jesus sagt: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Så har de inga bevis, som styrker deras påstående.
Däremot så styrker ett flertal bibeltexter påståendet, att Jesus sagt: "Min Gud! Min Gud! Jag tackar dig, därför att du inte har övergivit mig!"  Ty de som läser Bibeln kan själva se, att himmelens Gud var med Jesus på Korset. Ty bibeltexten styrker, att efter att Jesus sade till sina lärljungar: "Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, då I skolen förskingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig allena."  Upplyste han sina lärljungar och sade till dem: "Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig."   Joh. 16:32. 
För att ytterligare styrka, att Jesus aldrig var ensam, utan att Fadern alltid var med honom sade Jesus till sina lärljungar, att:"De ord jag talar till eder talar jag icke av mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de äro hans verk."  Joh. 14:10-11.
Bibeln visar oss, att före sin uppståndelse använde Jesus aldrig sin vilja, utan hans Fader verkade genom Jesus Kristus med sin vilja ända in i döden. Ty han sade till sina lärljungar, att: "Jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig."  Joh. 6:38.
Bibeln visar, att himmelens Gud skyddade Jesus Kristus. Ty Konung David profeterar om Guds trofasthet, som alltid var med Jesus Kristus och säger, att: "Min trofasthet och min Nåd skall vara med honom."   Psa. 89:25. 
Bibeln styrker, att Jesus inte kunde tvivla på Guds trofasthet och säger, att: "Den vishet, som kommer ovanifrån, är först och främst ren...fri ifrån tvivel..."Jak. 3:17.
Guds Ord upplyser om, att tvivel är ifrån djävulen och säger, att: "Den som gör synd han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen."  Och just därför uppenbarades Guds Son, för att himmelens Gud genom Jesus Kristus skulle göra om intet djävulens gärningar.1 Joh. 3:8.   Se symbolbilden här ner till vänster. Tvivlet och otrons Andar är ifrån djävulen. Och om Jesus hade tvivlat. Och i otro svikit Gud. Då hade han såsom Adam och Eva blivit skild från Gud. Ty det var med tvivlets och otrons ande, som satan fick Adam och Eva, att tro på lögnen. När satan sade till dem: "Skulle då Gud hava sagt." 1 Mos. 3:1.
Och den hemska sanningen är, att om Jesus hade tvivlat på Guds närvaro och ropat: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Då hade Jesus inte vunnit någon seger över satan, utan satan hade genom Jesu tvivel och otrons Andar vunnit seger över Jesus.Lägg märke till, att Jesus använde inte sin vilja!
Ty han sade, att: "Jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig."  Och det kan inte vara Guds vilja, att Jesus i tvivel och otro, som tillhör djävulen, skulle ropat: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"   Se symbolbilden här ovan till vänster. 
Före sin uppståndelse hade Jesus ingen egen makt!

Ty Guds Ord visar oss, att före sin uppståndelse hade Jesus ingen egen kraft, utan det var himmelens Gud, som verkade igenom honom, ty han sade till sina lärljungar, att: "Gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de äro hans verk."  Och efter sin uppståndelse, enligt bibeltexten, fick Jesus samma makt, som sin Fader och först då sade han till sina lärljungar, att: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden."Matt. 28:18.
Före sin seger på Golgata förklarade Jesus tydligt för sina lärljungar och sade, att: "De ord jag talar till eder talar jag icke av mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de äro hans verk."
Om Jesus inte talade. Vem var det då, som ropade när han hängde på korset? "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 
Och om Jesus inte gjorde gärningarna. Vem var det då, som gjorde gärningarna, som besegrade djävulen på Golgata?
Det är inte jag, utan bibeltexterna här ovan, som ställer frågorna och vill, att präster och predikanter svarar med Guds Ord. Vem var det, som ropade? Och vem var det, som gjorde gärningarna?
Och om det är sant, att Jesus ropat: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 

Varför har då inte präster och predikanter begärt, att bibelövesättare skall ta bort bibeltexen, där Jesus säger i samband med korsfästelsen, att: "Jag är icke allena, ty Fadern är med mig."
Men nu säger Guds Ord, att djävulen har ändrat på mycket i Bibeln, men de heliga sanningarna, som tiderna igenom har skyddats av Guds Ande, dessa sanningar kan djävulen och de, som hör djävulen till, inte ändra på. Ty Jesus säger, att: "Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås."  Matt. 24:35.
Och enligt Jesu egna Ord är det endast de, som är födda på nytt i sin ande, som kan se och förstå vad som är sanning. Ty Jesus sade till sina lärljungar, att: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det icke givet...Eftersom de med seende ögon intet se, och med hörande öron intet höra, och intet heller förstå. Så fullbordas på dem Esaias profetia, den som säger: Med hörande öron skolen I höra, och dock alls intet förstå, och med seende ögon skolen I se, och dock alls intet förnimma. Ty detta folks ande har blivit förstockat, och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå med sin ande, och omvända sig och bliva helade av mig. Men saliga äro edra ögon, som se, och edra öron, som höra."   Matt. 13:11-16. 
Påskens budskap är ett glädjens budskap:

På flera ställen i Bibeln kan vi läsa om, att Jesus Kristus kom till denna värld för att befria människan från all synd och lösa de bojor, som fängslar och binder henne. Och de som är födda på nytt i sin ande, kan i anden, tydligt känna och förstå, skillnaden på de Ord och de gärningar, som fängslar och binder henne. Och om du lyssnar till rösten, som ropar: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Så kan du tydligt känna, i din ande, hur dessa, negativa Ord, fängslar och binder din ande, och fyller den med ångest, hopplöshet, vanmakt och förtvivlan.
Och de, som är födda på nytt i sin ande, de kan känna en andlig tacksamhet till himmelens Gud. Och en gränslös glädje, när de hör rösten, som ropar: "Min Gud! Min Gud! Jag tackar dig, därför att du inte har övergivit mig! " 
Och ingen människa kan fatta och förstå, hur Jesus Kristus, som, var övergiven av alla sina vänner, i denna svåra stund, kunde hålla fast i tro på sin Fader, och ropa ut, detta glädjens budskap, till dig och mig, och till hela världen! "Tro på himmelens Gud! Och tro på mig!" - "Så skall även du, i ditt lidande och i din nöd, i glädje och tacksamhet vinna seger över all djävulens ondska. Och du skall i ande få se Guds härlighet!" 
Och du, som är född på nytt i din ande:

Lägg märke till, att de som lär, att Jesus sagt: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  De har sänkt ner Jesus i ett djävulens mörker. Och de har genom sitt lögnaktiga påstående tagit bort Jesu seger på Golgata och gjort honom till en tvivlare och lögnare. Ty när vi läser Bibeln kan vi se, att Jesus anklagade Petrus därför, att Petrus tvivlade när han skulle gå på vattnet och när Petrus började sjunka då: "Räckte Jesus ut handen och fattade i honom och sade till honom: Du klentrogne, varför tvivlade du?"  Men när Jesus tvivlar på korset och i otro ropar: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"  Då anser dessa antikristliga präster och predikanter, att det är rätt, emot Guds Ord, att Jesus är uppfylld med tvivel och otro? Matt 14:31.
Många gånger när jag har haft det svårt har jag läst bibeltexten, som talar om när Jesus och hans lärljungar var ute på det stormpiskade havet. Och då lärljungarna på grund av sin otro blev uppfyllda med felaktiga tankar, som skapade tvivel, och hur tvivlet skapade, ångest och fruktan. Och i det andliga ljuset kunde jag se skillnaden på lärljungarnas tro och på Jesu tro. Där Jesus trodde, och var övertygad om, att himmelens Gud var med honom. Och i min ande kunde jag känna en stor glädje och tacksamhet då jag såg hur Jesus var övertygad om, att djävulen inte hade någon makt, att kunna skada honom, därför att han var övertygad om, att Gud var med honom. Ja, bibeltexten visar oss, att Jesus var övertygad om, att de skulle komma över till den andra stranden, ty han hade sina tankar under den helige Andes kontroll. 
Bibeltexten visar oss, att Jesus trodde på himmelens Gud och han visste och han var övertygad om, att himmelens Gud skulle skydda honom. Däremot kunde jag se i bibeltexten hur lärljungarna genom sin otro hade blivit påverkade av djävulen. Ty de trodde på mörkrets makter. De trodde, att Gud och Jesus hade övergivit dem.
Lärljungarna lyssnade till ovädrets makter, som skapade negativa känslor i dem. Och de negativa känslorna påverkade lärljungarna och skapade negativa tankar. Allteftersom stormen ökade i styrka, ökade lärljungarnas rädsla i styrka. Blixtarna skjöt ut sina eldslågor över hela himmelen. Åskan dånade, vågorna gick skyhöga och slog kraftigt mot båten. I lärljungarnas tankar fanns ingen hjälp, ingen räddning. De kände sig helt förlorade. De kunde inte se någon utväg. Och i skräck och i vanmakt väckte de Jesus och sade till honom: "Mästare, frågar du icke efter att vi förgås?
Men Jesus behöll sitt lugn. Stormen och ovädrets makter, som djävulen hade skapat, kunde inte skrämma eller påverka Jesus. Ty han trodde, att Gud var med honom. Och som svar på lärljungarnas fråga såg Jesus helt lungt på dem och sade: "Var är eder tro?"  Sedan vände han sig lungt ut mot havet och sade: "Till vinden och till sjön: Tig, var stilla. Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt."  Mark. 4:35-41. 
Nu försöker antikristliga bibelöversättare, samt präster och predikanter, att slå sönder Jesu seger över djävulen, genom att sänka honom ner i tvivlets och otrons mörker då de påstår, att Jesus ropar ut Påskens budskap: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Och inte bara den här bibeltexten slås sönder, utan hela Bibel mister sin andliga styrka. Ty om Jesus tvivlar och fylls med otro, då är det fritt fram för alla, att tvivla när djävulen kommer med nöd och lidande. Och hur stämmer det med Jesu budskap där han säger till Lasarus syster Marta: "Sade jag dig icke, att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet?" Joh. 11:39-40.
Då jag läser min Bibel kan jag inte förstå hur präster och predikanter kan påstå, att Jesus sagt: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"   Ty aposteln Paulus uppmanar alla, som är ensamma, övergivna, sjuka, och alla de, som möter allt slags lidande och problem, och säger till dem: "Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. Utsläcken icke Anden." 1 Tess. 5:17-19.
Samtidigt lär de antikristliga prästerna och predikanterna, andligt okunniga människor, emot Guds Ord, att Jesus behövde inte vara glad? Han behövde inte bedja? Och inte heller behövde han tacka sin Fader i alla livets förhållanden? Hur stämmer det med aposteln Paulus och Bibelns budskap?
Och t.ex. när konung David mötte svåra problem och svåra motgångar säger han, att: "Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet, med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa. Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar."Psa. 92:2-5. 
Under åren som gått har jag fått många brev där kristna bekännare skrivit och förbannat mig. De har anklagat mig och påstår, att jag ändrat på bibeltexten och att jag är djävulens ombud. En pingstpredikant, som i början av år 2000 hade fått det här budskapet på e-mail blev mycket upprörd och han skrev till mig: "Jag ber dig! Skicka inte någon sådan smörja hit till vår kyrka någon mer gång!" En annan bekännande kristen skrev, att: "Du är en djävulens budbärare, klädd i fårakläder, må satan ta dig och att du hamnar i helvete för evigt." En annan bekännande kristen sade till mig, att: "Sådana som du borde sitta inspärrad i fängelse på livstid." 
Ja, jag har fått mängder med brev där bekännande kristna blivit mycket upprörda för det här budskapet. En god vän till mig var med mig i över 15 år och så en dag lämnade han mig och sade: "Jag orkar inte vara med längre." Därefter har han inte hört av sig. Ja, flera människor har varit med en liten tid. Och sedan har de lämnat mig och sagt, att vi orkar inte vara med längre på grund av motstånd. Ja, på grund av det här budskapet har jag fått många ovänner för Ordet skull. Men jag kan inte ändra på budskapet, ty Guds Ord, visar mig, övertygande, att Jesus aldrig ropat och sagt: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 
När det gäller alla dem, som hatar och föraktar mig och önskar, att jag hamnar i helvetet för evigt, så vill jag hänvisa till himmelens Gud, som mitt vittne, att jag fått nåd, att förstå dessa människor. Och att jag har fått nåd, att förlåta och älska dem, såsom himmelens Gud och Jesus Kristus förlåter och älskar dem. Ty Jesus Kristus säger: "Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder, och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga."   Matt. 5:44-45.
Och då jag varit inför Gud i bön, ang. det här budskapet har Guds Ord kommit till mig, där Jesus säger, att:"När man drager eder inför rätta, gören eder då icke bekymmer för huru eller vad I skolen tala; ty vad I skolen tala skall bliva eder givet i den stunden. Det är icke I som skolen tala, utan det är eder Faders Ande som skall tala i eder. Och den ene brodern skall då överlämna den andre till att dödas,"  (Alltså andligt.) "Ja ock fadern sitt barn; och barn skola sätta sig upp mot sina föräldrar och skola döda dem."  (Ja, de skall göra allt för att döda (Ert andliga liv. Men Jesus säger:) "I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst." Matt. 10:19-22.
Och Jesus lovar här i bibeltexten och säger: "Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr, som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn. Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär. Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov. Jag kommer snart; håll fast det du har, så att ingen tager din krona. Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det; och jag skall skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ned från himmelen, från min Gud, så ock mitt eget nya namn. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna."  Upp. 3:8-13.
Påskens budskap är ett glädjens och segerns-budskap, där himmelens Gud och Jesus Kristus har segrat över alla djävulens, lögner. Och all orättfärdighet och all ondska. Och därför kan vi alla, i dag få uppleva, Nåd, Frid och Glädje. Där vi tillsammans med Konung David får bedja, att: "HERREN är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig  i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen."  Psa. 23:1-6.
En särskild hälsning, till alla som läser Bibeln! Lägg särskilt märke till, att Jesus Kristus hela tiden från det, att han började sin missionsverksamhet fram till Golgata. Gång på gång, under svåra prövningar alltid segrade över djävulen. Men då Jesus kommer fram till Golgata, då gör djävulen sitt yttersta, genom att påverka antikristliga präster och predikanter, så att de tar bort Jesu seger, då de påstår, att han i tvivel och otro ropat: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 
Men Guds Ord, som aldrig skall förgås, säger till alla, som vill lyssna till sanningen genom profeten, att: "Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsång." Jes. 51:3.
Men det är omöjligt, för dem, som tvivlar, att kunna se någon glädje eller jubel, eller tacksägelse och lovsång i Jesus Kristus, om han, som präster och predikanter påstår skulle ha ropat:"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 
Tyvärr så har jag många gånger hört hur präster och predikanter, trampat ner Jesu segerbudskap, i tvivlets och otrons värld, då de tröstat svårt sjuka och förtvivlade människar, som känt sig ensamma och övergivna av Gud och sagt, att: "Du skall inte vara orolig, ty Jesus själv fick uppleva, att Gud övergav Jesus på korset." 
Påskens budskap. Är ett glädjens budskap, till dig!

Och så säger himmelens Gud och Jesus Kristus, i sitt Ord, att om du är sjuk. Och om du lider och känner dig ensam och är övergiven, så kan Gud aldrig överge dig, såsom många präster och predikanter lär. Och som en förebild vill himmelens Gud, att du ser på Jesus Kristus, där han hänger på korset, övergivan av alla människor. Och trots svåra sjukdomar och svåra lidanden ropar han ut, sin seger, i tro på sin Fader och säger: "Min Gud! Min Gud! Jag tackar dig, därför att du inte har övergivit mig!" 
Och om du tror på Jesus Kristus och på Guds Ord så skall Jesus och hans Fader, hjälpa även dig, i dina svårigheter. Ty Gud är en God Gud. Och Han är trofast. Och Han hör din bön! Och till dig! Vem du än är, säger Jesus: "Såsom du tror, så må det ske dig."   Matt. 13:13.
Och till dig, du som är sjuk och känner dig ensam och övergiven, och tror, att Gud inte vill veta av dig, har jag en särskild hälsning. Ty Gud själv, säger i sitt Ord till dig: "Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull. Om I ären villiga att höra, skolen I få äta av landets goda." Jes. 1:18-19.
Om du önskar och vill uppleva en närmare kontakt med himmelens Gud och med Jesus Kristus så knäpp dina händer och bed tillsammans med mig. Och var övertygad om, att Gud och Jesus Kristus hör din bön: "Herre min Gud, var mig nådig enligt Ditt Ord. Förlåt alla mina överträdelser för Jesu namn skull. Rena mig från all orättfärdighet och rena mig från all synd. Skapa i mig en ren ande. Låt mig åter få vara där Du och den himmelska härligheten är. Jag tackar Dig, för ditt Ord, som alltid tröstar och hjälper mig. Tack för, att Du uppenbarar och förklarar för mig - att min svaghet, alltid beror på, frånvaron av Dig och Jesus Kristus i min ande. Såsom mörkret alltid beror på frånvaron av ljuset. Herre Hjälp mig, att vara stilla, och lyssna till Din helige Andes röst, som alltid fyller mig med sann glädje, och sann kärlek. Min bön är, att jag i stillhet får nåd, att i tro ta emot Ditt Ord. Och att Din Kärleks Ande hjälper mig, att öppna min andes stängda dörr. Jag tackar Dig Herre, för att jag vet, hur Du i nåd, och i sann kärlek vill, och kan hjälpa mig. Att fylla hela min varelse, med Din himmelska glädje och frid. Jag känner, hur jag, i Din närvaro genomströmmas av Din godhet och tacksamhet. Jag tackar Dig Herre, för att Du fyller min ande, med förnöjsamhet, förvissning, vila, stillhet. Tack Herre för Din frid, som övergår allt förstånd. Herre jag lägger min hand i Din, ty Du är i sanning en God Gud, som i kärlek, för mig från andligt mörker till andligt ljus, från andlig död, till ett andligt liv. I Din Nåd och i Din kärlek, vill jag för evigt vara. Tack min Herre! Amen, amen!" 
Fridshälsningar 

Bror Espegren
E-mailadress
Till sida 1.
                                                                                     
©Copyright