Bibeln säger, att: "Den som söker, han finner."  Matt. 7:8.

Bibeln säger, att den Frid, och den Glädje och den Trygghet, som du söker den finns i ditt inre. Se symbolbilden här till höger. Joh. 1:1-5. 
Bibeln upplyser oss om, att vi genom Jesus Kristus har fått  möjlighet att bli
ETT med himmelens Gud och Jesus Kristus genom Guds Ord och den helige Ande, ty Jesus säger mycket tydligt till sina lärljungar, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning I honom."  Se symbolbilden här till höger.  Joh. 14:23. 
Många bekännande kristna har kommit till mig och frågat varför de inte får uppleva den guddomliga Friden och Glädjen och Tryggheten trots att de gång på gång bett till Gud om att bli ägare till den. Förklaringen är, att de har inte förstått, att den guddomliga kraften, som de söker finns i själva Guds-Ordet, mottaget i människans ande genom tro. Se symbolbilden här till höger.


 

Till sina lärljungar sade Jesus i en liknelse, att: "Himmelriket är likt en skatt som har blivit gömd i en åker." 
Förklaring:
Åkern som Jesus talar om här i bibeltexten är människans ande.  Se symbolbilden här till vänster där skatten är gömd bakom JAGETS andar.

Jesus säger vidare: "Och en man finner den, men håller det hemligt; och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åkern."    Matt.  13:44-46.


Förklaring: Skatten som Jesus talar om här i liknelsen är Guds Ord, som finns dolt i människans ande, på samma sätt, som det nya livet är dolt i Vetekornet, som Jesus i en liknelse talade om. 

Bibeln säger, att den som vill bli ägare till de gudomliga skatterna, som består av Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, måste vara villig, att offra den gamla yttre människan på samma sätt, som det gamla Vetekornet måste offra sitt yttre för att det nya skall kunna växa fram. 
I Uppenbarelseboken kap. 3 säger Jesus: "Så råder jag dig då, att du köper av mig guld, som är luttrat i eld."   Upp. 3:18. 
I bibeltexten här ovan jämför Jesus Guds Ord, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, med GULD, som är luttrat i eld."  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Lyssna! Jesus jämför Guds heliga Ord, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, o,s,v, med  "Vita Kläder"  då han säger till de sökande. Så råder jag dig då, att du köper av mig: "Vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar."  Se symbolbilden här ovan till höger. Upp. 3:18. 
Familjen i symbolbilden här ner till höger har betalat priset för de vita andliga kläderna genom att de offrat sin gamla människa och liksom Paulus kan de säga, att: "Nu lever icke mer vi, utan Kristus lever i oss."   Gal. 2:20. 
Bibeln visar oss, att om vi är villiga, att följa Jesus Kristus fram till Golgata och dö med honom - då som först dör vår gamla människa och alla våra synder utplånas i samband med denna död, och vi kan då som Paulus uppricktigt inför både Gud och människor säga, att:
"Nu lever icke mer jag, utanKristus lever i mig."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Gal. 2:20.


Man kan jämföra Guds Ord med en medicin. Så länge som medicinen befinner sig utanför vår kropp kan den inte verka vad den är ämnad till. Men så snart du tar in medicinen i din kropp då börjar den verka vad den är ämnad till. 
På samma sätt är det med Guds Ord. Bibeln säger, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet är hos Gud, och Ordet är Gud."   Se symbolbilden här till höger. Joh. 1:1-5.


I Guds Ord finns det kraft. Och Bibeln säger, att: "Inget Guds-Ord är utan kraft!"    ("Luk. 1:37. Enligt Engelsk översättning.") Se symbolbilden här ovan till höger. 
I symbolbilden här ovan till höger ser vi hur en hel familj tagit emot Guds Ord och genom Guds Nåd får de uppleva hur Ordet tagit sin boning i deras ande och liksom aposteln Paulus kan de säga, att: "Nu lever icke mer vi, utan Kristus lever
i oss."   Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20. 
Budskapet som Jesus Kristus kom med var att vi skulle leva tillsammans i sann Kärlek, i sann Renhet och Rättfärdighet, i Frid och Glädje. Och Guds Ord säger, att: "Om vi vandra i ljuset, såsom Kristus är ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och (Guds Ord) renar oss från all synd."   Se symbolbilden här ovan till höger. 1 Joh. 1:7. 
Symbolbilden här ovan till höger visar oss hur en hel familj genom tro på Guds Ord får vandra i gemenskap med Jesus Kristus, som är Guds Levande Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Frid och Glädje, o.s.v. Se symbolbilden här ovan till höger. 
Bibeln säger, att: "Alla dem som togo emot honom (alltså Guds Ord,) dem gav han makt att bliva Guds barn, åt alla dem som tro på (Jesu Kristi) namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av (Guds Ord), som är detsamma som Gud." Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 1:1-5, 12-13. 
Aposteln Paulus tog emot Guds Ord i sin ande och i sitt sinne och han säger i sitt brev till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever
i mig."   Se symbolbilden här ovan till höger. Gal. 2:20. 
Till sina lärljungar sade Jesus: "Varen I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig." Matt. 5:48. 
Om vi saknar Jesus Kristus i vår ande då kan vi inte bli fullkomliga. I sitt avskedstal till sina lärljungar sade Jesus, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt Ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
ihonom."  Se symbolbilden här ovan till höger. Joh. 14:23. 
Bibeln säger om Jesus Kristus, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Upp. 19:13. 
Det är endast genom Jesus Kristus som vi kan få kontakt med himmelens Gud. Om vi saknar Jesus Kristus i vår ande då kan vi inte göra något som kan behaga Gud därför sade Jesus till sina lärljungar, att: "Mig förutan kunnen I intet göra."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 15:5. 
Bibeln säger, att om vi saknar Kärlekens Ande i vår ande då kan vi inte älska Gud inte heller kan vi älska våra medmänniskor på ett sådant sätt som behagar Gud. 
Om vi saknar Tacksamhetens Ande i vår ande då kan vi inte tacka Gud på ett sådant sätt som behagar honom, ty vårt tack till Gud, blir då ett själviskt människoverk. 
Gud har tydligt genom den helige Ande uppenbarat vilken Kraft det finns i själva Ordet Kärlek om den får vara verksamt i den Frälsta och helgade människans ande. Se symbolbilden här ovan till höger.


Liksom Kärlekens Ande är en Levande Ande, så är även Tacksamhetens Ande en Levande Guds Ande.  Konung David kunde inte i sig själv tacka Gud utan han säger, att: "Med Guds hjälp alltså med Tacksamhetens Ande, skall jag få prisa hans Ord; med HERRENS hjälp skall jag få prisa hans Ord."   Psa. 56:11. 

Till sina lärljungar sade Jesus: "Se, jag har givit eder makt."  Lärljungarna  hade ingen egen andlig kraft i sig själva utan Jesus Kristus, som är det Levande Ordet var verksam igenom dem. Se symbolbilden här till höger.  Luk. 10:19. 
När vi läser Apostlagärningarna då ser vi, att de hade tagit emot Guds Ord i sin ande och i sitt sinne de höll sig hela tiden till Guds Ord. Aposteln Petrus säger, att: "Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds Ord."  Se symbolbilden här till höger.  1 Pet. 4:11.


Apostlarna predikade Ordet. De var uppfyllda med Ordet i sin ande. De kände till kraften i namnet Jesus, Jesus, som är Guds Levande Ord. Upp. 19:13. 
Apostlarna hade Tre nycklar, som öppnade vägen in till Guds rike, de hade Ordet, de hade Anden, och de hade, namnet Jesus och namnet Jesus var Levande i deras ande. Guds Ord överbevisade dem och Guds Ord övertygade dem. 
Paulus var överbevisad och han var övertygad om kraften i namnet Jesus och på grund av sin övertygelse sade han till Filipperna, att: "Allt förmår jag i honom som giver mig kraft."   Se symbolbilden här ovan till höger. Fil. 4:13. 
Konung David fick nåd, att se kraften i GudsOrd och säger: "Ditt Ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."   Psa. 119:105. 
Guds Ord är från evighet till evighet ty Jesus säger, att: "Himmel och jord skola förgås, men mina Ord skola aldrig förgås." 
Människan är en evighetsvarelse det framgår av Jesu ord till Marta där han säger, att: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."   Joh. 11:25-26. 
Bibeln lär, att människan har genom Jesus Kristus fått  möjlighet att bli ETT med Guds Ord. Ja, att bli ETT med Gud och Kristus både nu och i Evighet ty Jesus säger ännu i dag till den som söker, att: "Den som söker, han finner."   Matt. 7:8.  Se symbolbilden här ovan till höger. 
Hälsar Gatumissionär Bror Espegren 
Tillbaka till sida 1. Klicka här!
                                                                                 
© Upphovsratt