Många har frågat vad bibeltexten i Uppenbarelseboken betyder där det står skrivet, att: "På den tiden skola människorna söka döden, men icke kunna finna den; de skola åstunda att dö, men döden skall fly undan ifrån dem."   Se symbolbilden här ner till vänster under punkt 1.  Upp 9:6. 

Förklaring: Döden, som människorna skulle söka efter i vår tid, och som de flesta sökande inte kan finna, avser inte den fysiska döden, utan bibeltexten talar här om den gamla människans död ifrån synden. Den död, som aposteln Paulus talar om då han i brevet till Galaterna säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Se symbolbilden här ner till höger under punkt 2. Gal. 2:20.

Om vi, som vår tids präster och predikanter gjort, tar bort undervisningen under punkterna 1-8, som Jesus Kristus och apostlarna förkunnade, då är det omöjligt för de sökande människorna, att kunna finna vägen till frälsning och helgelse.

 
Se symbolbild, punkt 1, som visar det andliga tillståndet i vår tids kyrkor. Se symbolbild, punkt 2, som visar oss den förkunnelse, som Jesu och lärljungarna förkunnade.

För att vi människor skulle förstå - vad aposteln Paulus menar då han i brevet till Galaterna sade, att: Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig, så tog Jesus i en liknelse fram ett Vetekorn och sade: "Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken frukt."  Se symbolbilden här nertill under punkt 3, 4, 5.   Joh. 12:24.
Under punkt 3 ser vi ett ensamt Vetekorn. Under punkt 4 ser vi att Vetekornet, som lagts i jorden börjar få ett nytt liv. Under punkt 5 ser vi att det gamla av Vetekornet dött och ett helt nytt liv vuxit fram.

     Punkt: 3.            Punkt: 4.             Punkt: 5.
Symbolbilden här nertill under punkt 6, där Jesus vandrar vid människans sida kan jämföras med Vetekornet här ovan, under punkt 3, som visar att Vetekornet inte har dött. Symbolbilden här nertill under punkt 7, kan jämföras med Vetekornet här ovan under punkt 4, där det nya andliga livet  börjar växa fram på grund av, att Jesus Kristus tagit sin boning i människans ande. Symbolbilden här nertill under punkt 8, kan jämföras med Vetet här ovan under punkt 5, där det vuxit fram ett helt nytt andligt liv. Där Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig." Gal, 2:20.
     Punkt: 6.              Punkt: 7.                    Punkt: 8.

Guds Ord varnar oss för präster och predikanter, som lär, att Jesus går vid vår sida. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Om vi lyssnar till Jesu budskap, så säger han, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 14:23.
Och så säger Guds Ord, att: " Alla dem som togo emot honom (alltså  tog emot Ordet, som är Gud och Jesus Kristus), dem gav han makt, att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud, (som är Ordet)."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1:6-13.
Det betyder, att Gud och Kristus, som är Ordet, Kärlek, Renhet, Rättfärdighet,  Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Trofasthet, Frid och Glädje, o.s.v, har  tagit sin boning i människans ande.  Se symbolbilden här ovan till höger.


Många bekännande kristna vet inte vem Gud eller vem Jesus Kristus är. Men Bibeln förklarar mycket tydligt för oss, att Gud är Ordet och säger, att: "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet är Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed."   Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 1: 1-5.
Om Jesus Kristus säger Bibeln, att: "Det namn han har fått är Guds Ord."  Se symbolbilden här ovan till höger. Upp. 19:13.
Guds Ord visar oss, att det är omöjligt för det gamla Vetekornet, att kunna få ett nytt liv om inte det gamla Vetekornet först dör.
På samma sätt är det med vår gamla människa. Om inte Guds Ord, som är Kärlek, Rättfärdighet,  Renhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Godhet, Givmildhet, Trofasthet, frid och Glädje, o.s.v, får möjlighet att bryta ner den yttre gamla människan, som är djävulen i oss då kan inte heller vi få uppleva ett nytt andligt liv i vår ande. Se symbolbilderna här ovan under punkterna 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Anledningen till, att människorna i vår tid skulle söka efter döden, men icke kunna finna den - beror på, att vår tids präster och predikanter och alla övriga förkunnare i sina predikningar har tagit bort Guds heliga sanningar, sanningar, som talar om, att himmelens Gud och Jesus Kristus skall ha sin boning i människans ande. Se symbolbilden här ovan till höger.
Ja dessa oandliga förkunnare har tagit bort: Sanningar, som bryter ner den gamla yttre människan! Sanningar, som på Jesus och på apostlarnas tid visade vägen till ett nytt andligt liv. Se symbolbilden här ovan till höger.
Att antikristliga präster och predikanter - skulle komma i vår tid och ändra på Bibelns heliga sanningar är tydligt förutsagt i Bibeln, ty i brevet till Timoteus sade Paulus, att: "Den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler."  2 Tim. 4:3-4.
Ofta kan vi i antikristliga predikningar och i antikristliga böner höra, hur präster och predikantar, tackar Gud för att Jesus går vid deras sida. Se hur deras antikristliga förkunnelse stämmer med symbolbilderna här ovan under punkt 3, samt punkt 6 till vänster.
Ja, I stället för att hänvisa människorna till Jesu Ord där han säger, att han och Fadern skall komma och ta sin boning
i den helgade människans ande. Ja, att hänvisa människorna till aposteln Paulus där han vittnar och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig"så lär man att detta gällde på Paulus tid, och inte i vår tid.  Gal. 2:20.
I sin andliga okunnighet har de tagit bort den undervisning och de Guds-Ord, som har till uppgift att Frälsa och Helga människan till ett nytt andligt liv.
Som jag nämnde här ovan under punkt 4 så bryter jorden ner det gamla yttre i Vetekornet och samma jord ger även nytt liv till det nya i Vetekornet. De goda Andarna, som är ifrån Gud har fått samma uppgift. Ty, Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Trons Ande, Tacksamhetens Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v, har fått till uppgift, att bryta ner all synd i den gamla människans ande. Och samma Andar har fått till uppgift, att skapa ett nytt andligt i den nya människan, där Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2: 20.
Om vi i vår undervisning tar bort Jesus Kristus, som är
Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Trons Ande, Tacksamhetens Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v, i vår ande - vad är det då för något som kan Frälsa och Helga oss???
Jag har träffat många bekännande kristna, som i strid mot Guds Ord sagt, att ingen kan vara fullkomlig. De förnekar därmed Palus vittnesbörd, att Paulus tagit emot Kristus i sin ande, Kristus som är fullkomlig.
Då aposteln
Paulus vittnar och säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig,"  dålever Guds fullkomlighet i honom. Ty i sin bergspredikan sade Jesus ang. de Helgade: "Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig." Se symbolbilden här ovan till höger.  Matt. 5:48. 
Men hur skall människorna kunna finna den gamla människans död - när de antikristliga prästerna och predikanterna i sina predikningar, i vår tid, tar bort de Guds Ord, som är oss givna, till att bryta ner den yttre gamla människan, samt att ge nytt liv till den nya andliga människan???  Se symbolbilden här ovan till höger.
Hur skall människorna kunna leva i sann Kärlek
- enligt 1 Kor. Kap. 13, då de antikristliga prästerna och predikanterna i sina predikningar tar bort Kärlekens Ande i människans  ande???
Lyssna! Så säger Bibeln om Kärlekens Ande i förhållande till människans liv:
"Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal."    Se symbolbilden här ovan till vänster.
"Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet."  Se symbolbilden här ovan till vänster. 

"Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn."   Se symbolbilden här ovan till vänster. 

"Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting."  Se symbolbilden här ovan till höger. 1 Kor. 13:1-7.


Ja! Hur skall människorna kunna leva i sann Kärlek- då de antikristliga prästerna och predikanterna  i sina predikningar tar bort Kärlekens Ande i människans ande???


Som en liknelse, kan vi se, att Guds Ord verkar i människan på samma sätt som en medicin. Om du t.ex. blir sjuk och läkaren säger, att du skall ta en medicin då kan medicinen inte hjälpa dig så länge, som medicinen är utanför dig. Se symbolbilden här till vänster. 
Men om du tillåter, att medicinen får komma in i din kropp, då som först kan medicinen hjälpa dig, att fördriva sjukdomen så att du blir frisk. På samma sätt är det med Guds Ord. Ty först när Guds Ord kommer in i din ande och i ditt sinne kan Guds Ord Frälsa och Helga dig. Se symbolbilden här ovan till höger.


Hur skall människorna kunna finna den gamla människans död - då antikristliga präster och predikanter i strid mot Bibelns budskap tackar Gud i sina predikningar, för att Jesus Kristus går vid deras sida. 
Djävulen som är motståndare till Jesus Kristus måste känna en mycket stor skadeglädje för att det finns präster och predikanter, som i vår tid talar emot Guds heliga sanningar och på så sätt står helt på djävulens sida.  Se symbolbilden här ner till vänster.  2 Tim. 4:3-4.
Jesus Kristus hade ett helt annat budskap!  Han sade mycket tydligt, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning
i honom."  Se symbolbilden här ovan till höger.  Joh. 14:23.
Den hemska sanningen är,att skaror av människor, som idag bekänner sig som kristna - blint tror på allt, som prästerna eller predikanterna säger till dem. De har aldrig tagit reda på, att Guds Ord på flera ställen talar om hur ett flertal av den sista tidens präster och predikanter skulle avfalla ifrån den sanna Kristna tron och hålla sig till villoandar och till Antikrists läror, som år efter år lär, att: "Jesus Kristus går vid deras sida."
I sitt brev till Timoteus säger Paulus, att: "Anden säger uttryckligen, att i kommande tider (alltså i vår tid) somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors, som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar."  Se symbolbilden här ner till vänster. 1 Tim. 4:1-2. 
Om dessa förkunnare säger Jesus Kristus, att: "De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen."  Se symbolbilden här ner till vänster. Matt. 15:14. 
Jesus säger även om dessa präster och predikanter: "Kan väl en blind leda en blind? Falla de icke då båda i gropen?"  Luk. 6:39. 


De oandliga förkunnarna predikar idag ett budskap där man måste frukta människor mer än Gud. Ett budskap som går ut på, att vi måste kompromissa med Guds ord. Man menar, att man kan ju inte vara alltför andlig eller allt för rättfärdig och renlärig, vi måste vara toleranta och förstående för varandra. Så länge vi är i världen måste vi vara vän med världen. Se symbolbilden här till vänster.
Om dessa präster och predikanter säger Guds ord: "I trolösa avfällingar, veten I då icke, att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän."   Jak. 4:4.


Om dessa förkunnare säger Paulus, att: "De skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft."   Se symbolbilden här ovan till vänster.   2 Tim. 3:1:5. 
Här ser vi alltså anledningen till, att människorna i vår tid: "Skola söka efter döden, men icke kunna finna den; de skola åstunda att dö, men döden skall fly undan ifrån dem."  Upp 9:6.
Bibeln säger till alla fega förkunnare, att: "Om den signal, som basunen giver är otydlig, vem gör sig då redo till strid?"  1 Kor. 14:8. 
Utan tvekan kan vi se, när vi jämför dagens predikningar med det budskap, som Jesus Kristus och Apostlarna predikade, att präster och predikanter i sina predikningar har suddat ut gränslinjerna mellan det andliga och det världsliga så människorna inte kan finna den gamla människans död. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Och så säger Guds heliga ord genom profeten: "Man ropar till mig från Seir: Väktare, vad lider natten? Väktaren svarar: Morgon har kommit, och likväl är det natt."  Se symbolbilden här ovan till vänster. Jes.21:11-12.
Ja! Jesus Kristus har kommit för ca: 2007 år sedan, och likväl är det andligt mörkt i många människors ande och sinne i vår tid. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Det andliga mörkret, som är rådande beror utan tvekan på, att dagens förkunnelser består av antikristliga blandningar av ljus och mörker. En blandning av Guds ord och det världsliga. Där det ena Ordet bygger upp och det andra Ordet river ner. Se symbolbilden här ovan till vänster.
Till alla dem, som söker efter det nya andliga Livet säger Jesus: "Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet. Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet." 

"Eller vilken är den man bland eder, som räcker sin son en sten, när han beder honom om bröd, eller som räcker honom en orm, när han beder om fisk? Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom!"   Matt. 7:7-11.


Gud välsigne Er alla, som läser detta budskap, att ni måtte få nåd att förstå budskapet och lyssna till Jesus Kristus, som säger, att: "I måsten födas på nytt."   Joh. 3:7. 
Gud välsigne var och en, som läser detta dokument, att Ni måtte förstå budskapet till den nya andliga födelsen. Och att Guds Ord och Jesus Kristus må bli levende i Er ande. Ordet, som kan förvandla ditt liv från mörker till andligt ljus.  Se symbolbilden här ovan till höger.
Och så säger Guds Ord, att: "I dag, om I fån höra hans röst, mån I icke förhärda edra hjärtan."   Heb. 4:7. 
Hälsar Gatumissionär

Bror Espegren. 
Tillbaka till sida 1.


                                                                          © Upphovsrätt.